32011R1197[1]

A Bizottság 1197/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. november 21. ) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1197/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 21.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikkére (2),

mivel:

(1) A 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendelet létrehozta az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listáját.

(2) A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: EASA) a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Harmadik országok is fontos tájékoztatást nyújtottak. Ennek alapján kívánatos a közösségi lista naprakésszé tétele.

(3) A Bizottság közvetlenül - vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül - értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek alapján az Unión belül működési tilalmat szabott ki rájuk, illetve amelyek alapján - a közösségi listán szereplő légi fuvarozók esetében - módosította a rájuk vonatkozó működési tilalom feltételeit.

(4) A Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamoktól származó dokumentációba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, illetve hogy szóbeli beszámolót tartsanak egyrészt 10 munkanapon belül a Bizottságnak, másrészt a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló december 16-i 3922/1991/EGK tanácsi rendelettel (3) létrehozott repülésbiztonsági bizottságnak.

(5) A repülésbiztonsági bizottság meghallgatta az EASA beszámolóját az átfogó USOAP-program keretében a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elkészített vizsgálati jelentések elemzésének eredményeiről, valamint a 2111/2005/EK rendelet által érintett országokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektekről. A bizottság nyugtázta azokat a további technikai segítségnyújtási és együttműködési kérelmeket, amelyek célja a polgári légiközlekedési hatóságok adminisztratív és technikai kapacitásainak javítása az alkalmazandó nemzetközi előírásoknak való esetleges meg nem felelés kiküszöbölése érdekében.

(6) A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

(8) A bizonyos uniós fuvarozók repülőgépein végzett SAFA földi ellenőrzésekből vagy az EASA által elvégzett szabványosítási vizsgálatokból származó adatoknak az EASA általi elemzését, valamint a fuvarozók nemzeti légiközlekedési hatóságai által végzett területspecifikus ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit alapul véve egyes tagállamok végrehajtási intézkedéseket hoztak. Ezek a tagállamok a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot az alábbi intézkedésekről tájékoztatták: Ciprus úgy döntött, hogy 2011. augusztus 5-én visszavonja az Eurocypria Airlines légi fuvarozó üzembentartási engedélyét; Olaszország arról adott tájékoztatást, hogy a Livingston és az ItaliAirlines légi fuvarozók légi szállítási engedélye továbbra is felfüggesztés alatt áll; Franciaország úgy döntött, hogy 2010. október 6-án visszavonja a Blue Line légi fuvarozó üzembentartási engedélyét. Görögország úgy döntött, hogy 2010. október 21-én visszavonja a First Airways légi fuvarozó üzembentartási engedélyét, 2011. július 20-án visszavonja az Athens Airways üzembentartási engedélyét, 2011. szeptember 2-án visszavonja az Air Go Airlines üzembentartási engedélyét, 2011. szeptember 9-én visszavonja az Argo Airways üzembentartási engedélyét, valamint a légi üzemeltetés és karbantartás tekintetében fokozott felügyelet alá helyezett Hellenic Imperial Airways engedélyének érvényességét 2012. február 2-ig öt hónapra korlátozza; az Egyesült Királyság megerősítette, hogy a Jet2.Com, az Oasis és a Titan Airways légi fuvarozókra vonatkozó fokozott felügyeleti tevékenység nem tárt fel további biztonsági kockázatokat; Hollandia úgy döntött, hogy szeptember 28-án felfüggeszti a Solid-air üzembentartási engedélyét, valamint 2011. november 4-én felfüggeszti az Amsterdam Airlines üzembentartási engedélyét; Németország úgy döntött, hogy 2011. június 29-én visszavonja az ACH Hamburg GmbH üzembentartási engedélyét. Ezenfelül az LBA felügyeleti tevékenységét - személyzetének 2012-ben várható bővítéséig - továbbra is a nagyobb kockázatot jelentő légi fuvarozókra fogja összpontosítani. Portugália tájékoztatása szerint a Luzair légi fuvarozó üzembentartási engedélye 2011. szeptember 19-én lejárt, és újraengedélyezési eljárás alatt áll, valamint a White Airways ismét szokásos felügyelet alatt áll, mivel a légi fuvarozóra vonatkozó fokozott felügyelet nem tárt fel biztonsági kockázatokat; végül Svédország úgy döntött, hogy 2011. szeptember 16-án felfüggeszti a Flyg Centrum AB légi fuvarozó üzembentartási engedélyét, továbbá a Nova Air és az AirSweden Aviation AB légi fuvarozók korrekciós intézkedési terveket nyújtottak be, melyeket Svédország illetékes hatóságai jelenleg vizsgálnak; az említett légi fuvarozók ez idő alatt fokozott felügyelet alatt maradnak.

(9) A 2011. április 19-i 390/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) elfogadását követően, a SAFA-ellenőrzés adatainak az EASA általi két további, rendes elemzése alapján továbbra is jelentős számú, Spanyolországban engedélyezett olyan légi fuvarozó van, amelyeknél a SAFA-ellenőrzések során ellenőrzésenként egynél több jelentős hiányosságot tártak fel. Ezért a Bizottság folytatta a Spanyolország illetékes hatóságaival (AESA) 2011. március 14-én megkezdett hivatalos egyeztetéseket.

(10) A 2011. október 19-i ülésen az AESA tájékoztatta a Bizottságot a spanyol légi fuvarozóknál megállapított biztonsági problémák tartós orvoslására mindaddig hozott intézkedésekről. Az AESA nevezetesen arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Flightline légi fuvarozó üzembentartási engedélyét a társaság által hozott korrekciós intézkedéseket követően meghosszabbították, de korlátozták annak érdekében, hogy a Metro III típusú légi jármű kizárásra kerüljön. A Zorex S.A. légi fuvarozó esetében az AESA 2011 májusában elindította a felfüggesztési eljárást, valamint átmeneti intézkedéseket hozott az üzemeltetés leállítása érdekében. A társaság által hozott korrekciós intézkedéseket követően az említett intézkedéseket megszüntették. Az újabb bizonyítékok alapján azonban, melyek szerint a légi fuvarozó nem orvosolta megfelelően a biztonsági problémákat, 2011. október 7-én újabb felfüggesztési eljárás indult. Az Alba Star légi fuvarozóra vonatkozóan az AESA már több ügyet is feltárt e légi fuvarozó biztonsági teljesítményével kapcsolatban, és fokozta a felügyeletet. Az AESA saját vizsgálatai és ellenőrzései alapján megállapította, hogy a többi, a SAFA-ellenőrzések során elégtelen eredményt elért spanyol légi fuvarozó nem jelent közvetlen biztonsági kockázatot, de továbbra is fokozott felügyelet alá tartoznak.

(11) Az AESA arról is tájékoztatást nyújtott, hogy a Baleares Link Express és az Eurocontinental üzembentartási engedélyét 2011. június 27-én visszavonták.

(12) A repülésbiztonsági bizottság ülésén az AESA tájékoztatta a bizottságot a további intézkedésekről. Arról számoltak be, hogy a Zorex S. A. üzembentartási engedélyét 2011. november 7-én felfüggesztették, és az Alba Star légi fuvarozót 2011. október 24-én speciális ellenőrzéseknek vetették alá, amelyek azonban nem tártak fel jelentős hiányosságokat, valamint hogy a legutóbbi két SAFA-ellenőrzés során nem tártak fel hiányosságokat. Ezenkívül az IMD Airways S.L. légi fuvarozót 2011. október 20-án és 24-én, valamint november 3-án és 4-én ellenőrzéssorozatnak vetették alá, de nem tártak fel jelentős hiányosságokat.

(13) Az AESA által a spanyol légi fuvarozóknál megállapított biztonsági hiányosságok orvoslására hozott intézkedések alapján megállapítást nyert, hogy e légi fuvarozók működése jelenleg az említett hatóság által a komoly biztonsági kockázatok kiküszöbölése érdekében kielégítő ellenőrzés alatt áll, ezért további intézkedésre nincs szükség. A Bizottság az EASA-val együttműködésben mindeközben továbbra is nyomon követi a spanyol légi fuvarozók biztonsági teljesítményét.

(14) Az ICAO 2009 decemberében az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrzés (USOAP) keretében elvégezte Albánia átfogó biztonsági vizsgálatát. A vizsgálat során nagy számban tártak fel jelentős hiányosságokat, ami arra enged következtetni, hogy Albánia illetékes hatóságai alkalmatlanok biztonságfelügyeleti hatáskörük gyakorlására. E vizsgálat zárójelentése kibocsátásának időpontjában az ICAO véleménye szerint az ICAO-előírások több mint 59%-át nem alkalmazták hatékonyan. Bizonyos, létfontosságú szempontok, például a biztonsági problémák megoldása tekintetében az ICAO-előírások több mint 80%-át nem alkalmazták eredményesen. Albánia illetékes hatóságai továbbá elmulasztottak javaslatot tenni megfelelő korrekciós intézkedésekre; erre utal az a tény, hogy az ICAO az e hatóságok által az ICAO-hoz 2010 augusztusában a jogszabályok, a szervezet, az engedélyezés, az üzemeltetés, a légi alkalmasság és a baleset-/eseménykivizsgálás területén benyújtott korrekciós intézkedések több mint 90%-át nem tartotta elfogadhatónak. Albánia illetékes hatóságai ezenkívül elmulasztottak jelentést tenni a fent említett korrekciós intézkedési tervek végrehajtásáról.

(15) Az EASA 2010 januárjában elvégezte Albánia átfogó szabványosítási vizsgálatát. Az említett vizsgálat zárójelentése minden ellenőrzött területen jelentős, haladéktalanul pótlandó hiányosságokat tárt fel. Az EASA azonban arról számolt be, hogy Albánia illetékes hatóságai (ACAA) átfogó intézkedési tervet mutattak be, amely elfogadhatónak bizonyult, és amelyről 2010. április 29-én megállapodás született, a biztonsági hiányosságok azonnali kezelésére szolgáló intézkedéseket is tartalmazó, 2011 végéig szakaszosan végrehajtandó javító intézkedésekkel együtt. Az ACAA-nak a repülésbiztonsági bizottság előtti 2010. márciusi (5), illetve júniusi (6) meghallgatását követően felszólították Albánia illetékes hatóságát, hogy tegye meg az EASA-val közösen meghatározott intézkedési tervek hatékony és tervszerű végrehajtásához szükséges intézkedéseket, elsősorban azon azonosított hiányosságok megoldása érdekében, amelyek késedelmes korrekciója biztonsági aggályokkal járna. A meghallgatásokon felhívták továbbá a figyelmet annak rendkívüli fontosságára, hogy felgyorsítsák a hatóság kapacitásépítési folyamatát és biztosítsák, hogy az Albániában engedélyezett légi fuvarozók biztonsági felügyelete az alkalmazandó biztonsági előírásokkal összhangban történjen, valamint megtegyék a szükséges jogérvényesítési intézkedéseket.

(16) Az EASA tovább folytatta az intenzív konzultációt az albán illetékes hatósággal a hatóság által bemutatott, az Albániában 2010 januárjában végzett átfogó szabványosítási vizsgálat során az EASA által feltárt jelentős hiányosságok orvoslására szolgáló korrekciós intézkedési terveket követő előrehaladás figyelemmel kísérése érdekében. E célból az EASA 2011 júliusában a légi alkalmasság és a légi üzemeltetés területén utólagos ellenőrzéseket végzett. E vizsgálatok zárójelentéseiből, melyeket az ACAA 2011. augusztus 10-én, illetve szeptember 2-án kapott kézhez, kitűnik, hogy a korrekciós intézkedési tervek nem lettek tervszerűen végrehajtva, sőt ezenfelül újabb hiányosságok is napvilágra kerültek. A légi alkalmasság területén az EASA megállapította, hogy a 2010. januári vizsgálat során feltárt három meg nem felelési problémát Albánia illetékes hatóságai nem kezelték megfelelően, valamint az albán illetékes hatóságok korábbi állításaival szemben három másik problémát sem zártak le kielégítően (7); az említett problémák közül négyet az EASA mint a biztonságot érintő problémát értékelt. Ennek megfelelően az ACAA alkalmatlan volt légi alkalmassági felügyeleti hatásköre gyakorlására, mivel az ACAA e célra nem foglalkoztatott szakképzett személyzetet, és az e helyzet orvoslására szolgáló, külső munkatársakkal kötött korábbi szerződések 2011 januárjában lejártak. Következésképpen a vizsgálat időpontjában nem felügyelték sem az Albániában hatályos, légi alkalmasságra vonatkozó jogszabályokat, sem az engedéllyel rendelkező légi fuvarozókat. A légi üzemeltetés területén az EASA megállapította, hogy a 2010. januári vizsgálat során feltárt négy meg nem felelési problémát Albánia illetékes hatóságai nem kezelték megfelelően, valamint az albán illetékes hatóságok korábbi állításaival szemben két másik problémát sem zártak le kielégítően (8); az említett problémák közül ötöt az EASA mint a biztonságot érintő problémát értékelt. Ennek megfelelően Albánia illetékes hatósága alkalmatlan volt légi üzemeltetési felügyeleti hatásköre gyakorlására, mivel az ACAA e célra nem foglalkoztatott szakképzett személyzetet, és az e helyzet orvoslására szolgáló, külső munkatársakkal kötött korábbi szerződések lejártak. Következésképpen az Albániában hatályos, a légi üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok végrehajtása, valamint az engedéllyel rendelkező légi fuvarozók felügyelete elégtelen, és számos, biztonsági szempontból kritikus elem nem áll felügyelet alatt.

(17) Olaszország illetékes hatóságai, melyek 2010 szeptembere óta az albán illetékes hatóságokkal karöltve átfogó együttműködési projekt megvalósítását tervezik, arról számoltak be, hogy hozzáértő személyzet hiányában az albán hatóságok eddig csak csekély mértékben tudták igénybe venni a műszaki és adminisztratív kapacitásaik kiépítésére felajánlott támogatást.

(18) Ezen előzmények tükrében a Bizottság tovább folytatta az intenzív konzultációt az ACAA-val, és kérte, hogy az 2011. október 11-ig írásban nyújtsa be az Albániában engedélyezett légi fuvarozók biztonsági felügyeletére vonatkozó információkat. 2011. október 21-én az EASA támogatásával további konzultációra került sor Franciaország és Olaszország illetékes hatóságaival. Az ACAA-t is felkérték, hogy vegyen részt a repülésbiztonsági bizottság ülésén, melyre 2011. november 9-én került sor. Az ACAA nem nyújtott további tájékoztatást az ICAO által jelentett hiányosságok megoldására hozott intézkedéseiről, és arra nézve sem szolgáltatott bizonyítékot, hogy az EASA szabványosítási vizsgálatai során feltárt valamennyi hiányosságot tervszerűen megoldotta volna, vagy azok az EASA által elfogadható korrekciós intézkedési terv részét képeznék. Az EASA megerősítette, hogy csak korlátozott számú - kizárólag az üzemeltetés területét érintő - intézkedés tekinthető elfogadhatónak. Albánia illetékes hatósága megerősítette, hogy nem rendelkezik szakképzett ellenőrökkel, és továbbra is csak három, 2011. decemberéig tartó rövid távú, közvetett szerződéssel rendelkező, részmunkaidőben dolgozó külső szakértőre támaszkodva gyakorolja felügyeleti hatáskörét. Az ACAA azonban nem tudta igazolni a felügyelet folytonosságát, sem azt, hogy a szerződéses alkalmazottak esetében nem áll fenn összeférhetetlenség. Az ACAA nem tudta igazolni a légi alkalmasság területén végzett, megfelelő mértékű felügyeleti tevékenységeket, és elismerte, hogy a biztonsági felügyelet az említett szakértők szerződésével kapcsolatos nehézségek miatt 2010-2011-ben több hónapra szünetelt.

(19) Albánia illetékes hatósága állítása szerint azonban az ACAA-t létrehozó jogalapot 2011. november 10-én módosították annak érdekében, hogy nagyobb pénzügyi függetlenségre tegyen szert és jobb foglalkoztatási feltételeket biztosíthasson az említett alkalmazottaknak; a módosítást követően öt évre szóló, technikai segítségnyújtásra vonatkozó nemzetközi pályázati felhívást fognak kiírni azzal a céllal, hogy a szerződések 2012 elején aláírásra kerüljenek. A hatóság elismerte, hogy a biztonsági felügyeletre vonatkozó feladatok ellátásához a külső szerződéssel rendelkező személyzet nem váltja ki a teljes munkaidőben foglalkoztatott, szakképzett ellenőrök hatósági munkaerőként történő felvételének szükségességét, és vállalta, hogy a lehető leghamarabb sort kerít az említett munkatársak felvételére.

(20) Az Albániában engedélyezett, Albanian Airlines légi fuvarozót meghívták a repülésbiztonsági bizottság ülésére; meghallgatására az ACAA jelenlétében, 2011. november 9-én került sor. Noha az üzembentartási engedélyt 2011. június 17-én kibővítették egy BAE-146 típusú, ZA-MAN lajstromjelű harmadik légi járműre, arra nézve nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy a légi alkalmassági bizonyítvány kiadását és a légi járműnek az üzembentartási engedélybe való felvételét megelőzően az albán illetékes hatóság elvégezte volna az előzetes ellenőrzéseket. Ezenfelül nem tudtak bizonyítékot szolgáltatni arra nézve, hogy noha az albán illetékes hatóság az üzembentartási engedélyt 2011. július 27-én megújította, a megújítás előtt elvégezték volna a légi alkalmasságra vonatkozó előzetes ellenőrzéseket; az üzemeltetésre vonatkozó előzetes vizsgálatok sem voltak kielégítőek. Noha az Albanian Airlines működő minőségirányítási rendszert hozott létre, nem szolgáltatott bizonyítékot arról, hogy valamennyi, az ACAA és az EASA által 2011-ben feltárt hiányosságot tervszerűen orvosolta volna, különös tekintettel azokra, amelyek az üzemeltetési kézikönyvre, valamint a repülő- és légiutaskísérő-személyzet képzésére vonatkoznak. Az ACAA beszámolt és november 10-én írásos bizonyítékot nyújtott be az Albanian Airlines légi fuvarozó üzembentartási engedélyének azonnali hatályú visszavonásáról. A repülésbiztonsági bizottság tudomásul vette az albán illetékes hatóság fenti döntését.

(21) Az Albániában engedélyezett, Belle Air légi fuvarozót meghívták a repülésbiztonsági bizottság ülésére; meghallgatására az ACAA jelenlétében, 2011. november 9-én került sor. A Belle Air jelezte, hogy az öt, általa üzemeltetett légi jármű közül csak egy Boeing DC-9-82 típusú légi jármű van Albániában lajstromozva, a többi, Airbus A318/319/320/321 és ATR72 típusú légi jármű F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE, F-ORAG lajstromjellel Franciaországban van lajstromozva. A Belle Air igazolta, hogy a Franciaországban lajstromozott légi járművek egy, Franciaország illetékes hatóságai által engedélyezett légialkalmasság-irányító szerződéses szervezet irányítása alatt állnak, és a francia illetékes hatóságok megerősítették, hogy a légi alkalmasság és a vonatkozó személyzet engedélyezése biztonsági felügyeletük alatt van. A Belle Air azt is igazolta, hogy biztonsági és minőségirányítási rendszerek révén megvalósította tevékenységének belső ellenőrzését. Az ACAA beszámolt és 2011. november 10-én írásos bizonyítékot nyújtott be a mindaddig a Belle Air által üzemeltetett, ZA-ARD lajstromjelű légi jármű légi alkalmassági bizonyítványának azonnali hatályú visszavonásáról, és annak azonnali üzemen kívül helyezéséről mindaddig, míg e légi jármű engedélyezési eljárása be nem fejeződik. A repülésbiztonsági bizottság tudomásul vette az albán illetékes hatóság fenti döntését.

(22) A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság elismeri az albániai polgári légiközlekedési rendszer reformja érdekében tett erőfeszítéseket, különös tekintettel a nemzetközi és európai biztonsági előírásoknak megfelelő új jogszabályi keret létrehozására, az ICAO, az EASA által jelentett, illetve az egyeztetések során feltárt biztonsági hiányosságok kezelésére tett erőfeszítésekre, valamint az ACAA által elfogadott végrehajtási intézkedésekre és arra a vállalásra, hogy a hatóság késedelem nélkül állandó, szakképzett ellenőröket vesz fel.

(23) Az ACAA továbbá hivatalosan kérte Olaszország illetékes hatóságának támogatását a két hatóság között létrehozott együttműködési megállapodás keretében annak érdekében, hogy megerősítse az ACAA adminisztratív és műszaki kapacitásait a biztonsági felügyelet, különösen a légi üzemeltetés területének tekintetében. Olaszország illetékes hatóságai arról tájékoztatták a repülésbiztonsági bizottságot, hogy készek késedelem nélkül elindítani ezt a programot, hogy az ACAA addig is lépes legyen hatékonyan ellátni a szabályozási felügyelete alá tartozó légi fuvarozók felügyeletét, amíg a hatóság nem rendelkezik az ennek önálló elvégzéséhez szükséges, szakképzett személyzettel.

(24) E fejlemények tükrében a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy e szakaszban további intézkedésekre nincs szükség. A tagállamok azonban ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból az Albániában engedélyezett légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(25) A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság arra ösztönzi Albániát, hogy tegyen határozott előrelépést az ACAA műszaki és adminisztratív kapacitásának kiépítése terén, és felkéri az ACAA-t, hogy teljes körűen és átláthatóan működjön együtt az ICAO-val és az EASA-val a valamennyi feltárt hiányosság orvoslására szolgáló, megfelelő korrekciós intézkedési tervek végrehajtásában történő gyors és jelentős haladás elérése érdekében. A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság a kellő időben újból értékelni fogja a helyzetet.

(26) A 273/2010/EK rendeletnek (9) megfelelően az Angolában engedélyezett TAAG Angolan Airlines az EU viszonylatában csak négy Boeing 737-700 típusú, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH és D2-TBJ lajstromjelű, valamint három Boeing 777-200 típusú, D2-TED, D2-TEE, D2-TEF lajstromjelű légi járművet jogosult üzemeltetni. A TAAG beszámolt róla, hogy flottájának megújítását követően a Boeing B747 légijármű-típust teljesen kivonta a forgalomból, és e járműveket 2011. június-július folyamán két Boeing 777-300 típusú, D2-TEG és D2-THE lajstromjelű légi járművel pótolta; a TAAG kérte, hogy ezek a légi járművek is kapjanak engedélyt az EU-ba való repülésre.

(27) A TAAG Angolan Airlines 2011. november 9-én írásbeli információkat nyújtott be és beszámolót tartott a repülésbiztonsági bizottságnak. A TAAG bizonyította készségét, hogy biztosítja a Boeing B777-200 és 777-300 típusú légi jármű biztonságos, veszélytelen és tervszerű üzemeltetését.

(28) Az angolai illetékes hatóság (INAVIC) megerősítette a repülésbiztonsági bizottság előtt, és bizonyítékot szolgáltatott róla, hogy a TAAG flottájának kibővítését a B777-300 típusú légi járművel jóváhagyta; az INAVIC azt is bejelentette, hogy a légi fuvarozó folyamatos felügyelet alatt áll, és a felügyelet során nem állapítottak meg biztonsági problémákat. A 2010 decemberében Lisszabon és Luanda között bekövetkezett baleset vonatkozásában az illetékes hatóságok folyamatban lévő vizsgálatai nem tártak fel hiányosságokat a TAAG üzemeltetésében vagy karbantartásában, és nem vezettek a társaságnak címzett különleges ajánlásokhoz.

(29) Portugália illetékes hatóságai azt jelentették, hogy a TAAG által üzemeltett légi járműveken Portugáliában végrehajtott földi ellenőrzések során nem állapítottak meg biztonsági problémákat.

(30) Ezért a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy a TAAG számára engedélyezni kell az EU-ba irányuló működést a további két Boeing B777-300ER típusú, D2-TEG és D2-TEH lajstromjelű légi járművel, melyeket következésképpen fel kell venni a B. mellékletbe. E légi fuvarozó Európai Unióba irányuló működését továbbra is megfelelően ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból e légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(31) Miután az EASA által a Szaúd-Arábiában engedélyezett Al Wafeer Air légi fuvarozó által az Unióba közlekedtetett légi járműveken végrehajtott SAFA földi ellenőrzések eredményein végzett elemzés súlyos, ismétlődő meg nem feleléseket tárt fel a nemzetközi biztonsági előírások tekintetében (10), a Bizottság 2011. augusztus 5-én hivatalos egyeztetésekbe kezdett Szaúd-Arábia illetékes hatóságaival. A hatóságok szeptember 14-én arról számoltak be, hogy az Al Wafeer Air üzembentartási engedélyét felfüggesztették, és biztosítékot adtak arra nézve, hogy az üzemeltetést nem folytathatja anélkül, hogy orvosolná a SAFA-program keretében feltárt hiányosságokat. A Bizottság továbbra is konzultációkat fog folytatni Szaúd-Arábia illetékes hatóságaival az ügy nyomon követése érdekében.

(32) A Bizottság 2011. szeptember 8-án egyeztetést kezdeményezett Pakisztán illetékes hatóságaival azon légi alkalmassági problémák megoldása érdekében, amelyeket 2010 szeptembere óta a Pakistan International Airways (PIA) által az Unióba irányulóan üzemeltetett légi járműveken elvégzett, számos földi ellenőrzés során merültek fel (11). Az egyeztetéseket azt követően indították el, hogy az EASA által végzett SAFA-ellenőrzések elemzését és különösen egy Airbus A310 típusú, AP-BGO lajstromjelű légi járművön a francia illetékes hatóságok által elvégzett SAFA-ellenőrzést követően indították el (12); utóbbi ellenőrzés ahhoz vezetett, hogy a légi járművet üresen Pakisztánba kellett szállítani javítási célú karbantartási intézkedések céljából.

(33) 2011. szeptember 17-én kelt válaszukban Pakisztán illetékes hatóságai (PCAA) tájékoztatást nyújtottak a feltárt meg nem felelések kezelése érdekében hozott intézkedéseikről. A válasz kiterjedt egy, a PIA által megfogalmazott korrekciós intézkedési terv részleteire is, amely 15, a légi fuvarozó által tervezett különleges intézkedést sorolt fel; ezek többségét 2011. október 30-ig kellett volna befejezni.

(34) 2011. október 31-én a PCAA tájékoztatta a Bizottságot a PIA által a korrekciós intézkedési tervének végrehajtásában elért haladásról, valamint a PCAA által tett intézkedésekről. A PIA korrekciós intézkedési tervének tizenöt intézkedése közül nyolcat teljesítettek, a fennmaradókat pedig legkésőbb 2011. december 15-ig kell befejezni. A PCAA tizenhárom pontból álló tervet készített a PIA biztonsági kultúrájának kezelésére, légi járműveinek légi alkalmassági állapotára és a légitársaság rendszerszerű tökéletesítésére irányuló intézkedésekre vonatkozóan.

(35) A tagállamok arra ösztönzik a Bizottságot, hogy folytassa az egyeztetést Pakisztán illetékes hatóságaival és a légi fuvarozóval annak biztosítása érdekében, hogy a korrekciós és orvosló intézkedések hosszú távon fenntarthatóak legyenek. Ezért a tagállamok továbbra is ellenőrizni fogják, hogy a PIA ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és e célból a légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján, és ezáltal a PIA által hozott orvosló intézkedések hatékonyságát is ellenőrzik. Ha ez a vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a PIA elmulasztotta a feltárt biztonsági problémák kezelését, a Bizottság kénytelen lesz cselekedni a biztonsági kockázatok féken tartása érdekében.

(36) A SAFA-ellenőrzés adatainak az EASA általi két további, rendes elemzését követően, amelynek során több, az Orosz Föderációban engedélyezett légi fuvarozó esetében a SAFA-ellenőrzések eredményei továbbra is ellenőrzésenként egynél több jelentős hiányosságot tártak fel, valamint tekintettel a tényre, hogy e légi fuvarozók egy részének 2011-ben halálos áldozatot követelő balesete volt, a Bizottság egyeztetéseket tartott az Orosz Föderáció illetékes hatóságával ("Federal Air Transport Agency of the Russian Federation" - FATA) a 2011. október 12-13-án Szentpéterváron megrendezett EU-Oroszország légiközlekedési csúcstalálkozó peremén.

(37) Annak érdekében, hogy részletes információcserére kerüljön sor az Unió területére járatokat üzemeltető légi fuvarozók biztonsági teljesítményével, illetve azon légijármű-típusok biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban, amelyek 2010 és 2011 során az Orosz Föderáció területén orosz légi fuvarozók halálos kimenetelű baleseteinek részesei voltak, október 27-én további egyeztetésekre került sor. Szintén ezen egyeztetések során az orosz hatóság által engedélyezett két légi fuvarozó, a VIM AVIA (VIM AIRLINES) és a TATARSTAN AIRLINES is meghallgatáson vett részt a Bizottság, az EASA, az Eurocontrol és egy tagállam előtt.

(38) Ezen egyeztetések alatt a FATA arról számolt be, hogy egyes légijármű-típusokat, azaz az egyes orosz légi fuvarozók által üzemeltetett Tupoljev TU-134, Tupoljev TU-154B-2 és TU-154M típusokat a folyamatos légi alkalmasság, a rajtuk felszerelt berendezésekre vonatkozó kötelező légi alkalmassági információ, valamint az üzemeltetési eljárások szempontjából különböző intézkedéseknek vetették alá. A FATA arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy egyes, a nemzetközi járatokhoz kötelezően előírt berendezéseket (GPWS/TAWS) 2012. január 1-től kötelezővé tették az Orosz Föderáció belföldi járatain is.

(39) A repülésbiztonsági bizottság 2011. november 8-i ülésén a FATA a következő, a szabályozási felügyelete alá tartozó légi fuvarozókra vonatkozó végrehajtási intézkedésekről számolt be:

(a) A következő 12, az Unióba kereskedelmi légi járatokat üzemeltető légi fuvarozó üzembentartási engedélyét visszavonták:

- 2nd Aviation Unit Sverdlovsk (ICAO-kód: UKU), visszavonva: 2011.03.02., MOSKVA (ICAO-kód: MOA), visszavonva: 2011.03.23., AVIAL NB (ICAO-kód: NVI), visszavonva: 2011.07.15., AVIAENERGO (ICAO-kód: ERG), visszavonva: 2011.07.18., CONTINENT (ICAO-kód: CNE), visszavonva 2011.08.02., az érintett üzemeltetők nyilatkozataival együtt;

- RUSAIR (ICAO-kód: CGI), visszavonva 2011. 07.13-án a légi fuvarozó által üzemeltetett TU-134 típusú légi jármű 2011.06.20-i balesetéből következő tényállás alapján;

- YAK SERVICE (ICAO-kód: AKY), visszavonva 2011. 09. 23-án a légi fuvarozó által üzemeltetett YAK-42 típusú légi jármű 2011. szeptember 7-i balesetéből következő tényállás, valamint a FATA által 2011. 09. 22-én a légi fuvarozónál végzett ellenőrzés alapján;

- AEROSTARZ (ICAO-kód: ASE), visszavonva 2011. 10. 28., AVIANOVA (ICAO-kód: VNV), visszavonva 2011. 10. 10., KAVMINVODYAVIA (ICAO-kód: MVD), visszavonva 2011. 09. 27., az e légi fuvarozóknál a FATA által 2011. 10. 20-án, 2011. 10. 4-én, illetve 2011. 09. 27-én elvégzett ellenőrzések eredményei alapján;

- SKY EXPRESS (ICAO-kód: SXR), visszavonva 2011. 10. 31-én ágazati jelzések, a légi fuvarozó pénzügyi helyzete, valamint a légi fuvarozónál FATA által 2011. 10. 6-án elvégzett ellenőrzés eredményei alapján;

- AERORENT (ICAO-kód: NRO), visszavonva 2011. 11. 07-én az engedélyezési előírásoknak való meg nem felelés, valamint a FATA által 2011. 09. 27-én elvégzett ellenőrzés eredményei alapján;

(b) A következő 6, az Unióba kereskedelmi légi járatokat üzemeltető légi fuvarozó üzembentartási engedélyét 2011. november 2-án módosították, a FATA által elrendelt működési korlátozásokkal:

- AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA és VIM AVIA (VIM AIRLINES).

(40) Egyes üzemeltetők, azaz a Yakutia és a Tatarstan Airlines teljesítményével kapcsolatosan, amelyek működését 2007 óta folyamatosan nyomon követték és amelyeket a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság tagjai 2008 áprilisában meghallgattak, a Bizottság felhívta a FATA figyelmét a SAFA földi ellenőrzések EASA által elvégzett elemzésének eredményeire, amelyek azt jelzik, hogy bizonyos, a légi alkalmassággal és az üzemeltetéssel kapcsolatos hiányosságokat a korábbi korrekciós és orvosló intézkedések nem kezeltek eredményesen. A FATA arról számolt be, hogy felkérte az e légi fuvarozók felügyeletéért felelős regionális illetékes hatóságokat, hogy vizsgálják meg a SAFA-ellenőrzések eredményeit és gondoskodjanak róla, hogy e légi fuvarozók végrehajtsák a feltárt problémák megoldásához szükséges korrekciós intézkedéseket.

(41) A repülésbiztonsági bizottság 2011. november 8-án mindkét légi fuvarozót meghallgatta, akik arról számoltak be, hogy az előzőleg a SAFA földi ellenőrzések során feltárt problémákat megoldották. Mindkét légi fuvarozó bejelentette, hogy a FATA 2011. november 2-i határozatát követően befejezték az Unióba irányuló működésüket.

(42) A VIM AVIA (VIM AIRLINES) légi fuvarozó vonatkozásában a Bizottság két olyan ügyre hívta fel a FATA figyelmét, amelyek problémákat vetettek fel a légi fuvarozónak a vonatkozó biztonsági előírásoknak való tényleges megfelelésével kapcsolatban, az egyik nevezetesen a Franciaország illetékes hatóságai levélváltása a FATA-val egy francia repülőtéren elvégzett ellenőrzést (13) követően, mely ellenőrzés számos jelentős és komoly, az üzemeltetésbiztonságot veszélyeztető problémát tárt fel, és amely a légi jármű felszállási tilalmához, valamint az e hatóságok által a légi jármű visszaútjára (szállító útjára) elrendelt korlátozáshoz vezetett; a másik ügy a légi fuvarozó számára az EASA által kibocsátott karbantartási jóváhagyás (EASA 145.0410) 2011. május 24-én történt visszavonása annak 2010. szeptember 24-i felfüggesztését követően, melyre azért került sor, mert a VIM AVIA (VIM AIRLINES) elmulasztotta megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal (14) összhangban megoldani a problémákat. A megoldatlan problémák, amelyek a karbantartási jóváhagyás visszavonásához vezettek, alátámasztották több, az uniós repülőtereken elvégzett SAFA-ellenőrzés során a légi alkalmasság területén feltárt hiányosságokat (15), melyek nevezetesen a feltáratlan hiányosságokra vagy rongálódásokra, az ismert, de vizsgálat vagy nyomon követés nélkül hagyott hiányosságokra vagy rongálódásokra, vagy az elfogadható karbantartási határokon kívüli hiányosságokra vagy rongálódásokra vonatkoznak.

(43) A repülésbiztonsági bizottságban tartott beszámolójában a VIM AVIA (VIM AIRLINES) légi fuvarozó nem igazolta, hogy olyan működő biztonsági irányítási rendszere lenne, amely biztosítja, hogy az üzemeltető képes a kockázatok helytálló azonosítására, értékelésére, kezelésére és ellenőrzésére a biztonságos üzemeltetés megfelelő biztosítása érdekében. A VIM AVIA (VIM AIRLINES) bejelentette, hogy a FATA 2011. november 2-i határozatát követően befejezte az Unióba irányuló működését.

(44) Az Eurocontrol által bemutatott információk alapján a repülésbiztonsági bizottság tudomására jutott, hogy mindhárom légi fuvarozó - a VIM AVIA (VIM AIRLINES), a YAKUTIA és a TATARSTAN AIRLINES - valójában számos, az EU-ba irányuló járatot közlekedtetett 2011. november 2. után is. A repülésbiztonsági bizottságot arról is tájékoztatták, hogy az egyik légi fuvarozó, az AERO RENT, amelynek a FATA üzembentartási engedélyét visszavonta, a visszavonásról szóló határozat után is indított kereskedelmi járatokat az EU-ból.

(45) Ezen információ tükrében a Bizottság kénytelen volt sürgős magyarázatot kérni a FATA-tól annak érdekében, hogy biztosítékokat kapjon arra vonatkozóan, hogy az orosz légi fuvarozókkal szemben foganatosított különböző jogérvényesítési intézkedések (az üzembentartási engedély visszavonása és a működési korlátozások elrendelése) hatékony végrehajtásra kerülnek.

(46) A szóban forgó légi fuvarozó által benyújtott dokumentáció megvizsgálása, illetve beszámolójának a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatása után a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a VIM AVIA (VIM AIRLINES) képes lesz-e újra indítani az Európai Unióba irányuló járatait, amíg kézhez nem kapják a szükséges igazoló dokumentumokat arról, hogy a légi fuvarozó teljes körűen és tartósan végrehajtotta mind a SAFA-ellenőrzések, mind a FATA folyamatos felügyeleti tevékenysége során feltárt problémák kezelésére szolgáló korrekciós és orvosló intézkedéseket.

(47) A Bizottság a biztosítékok 2011. november 14-ig történő megszerzése érdekében 2011. november 10-én tájékoztatást kért a FATA-tól arról, hogy az érintett légi fuvarozóknak az Unióba irányuló működését eredményesen korlátozták-e mindaddig, míg azok nem igazolták azt, hogy tartósan megoldottak valamennyi, SAFA-ellenőrzések, mind a FATA folyamatos felügyeleti tevékenysége során feltárt problémát. A FATA november 14-én azt igazoló dokumentumokat nyújtott be, hogy a VIM AVIA (VIM AIRLINES) légi fuvarozó működése 2012. április 1-ig korlátozott marad, és az öt másik orosz légi fuvarozó működése is korlátozva van mindaddig, míg nem igazolják a FATA felé, hogy valamennyi, a SAFA földi ellenőrzések során feltárt biztonsági problémát megfelelően kezeltek. A FATA azt is megerősítette, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a működési korlátozások által érintett valamennyi légi fuvarozó hatékonyan eleget tegyen a FATA határozatainak.

(48) A FATA által benyújtott dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a közös kritériumok értelmében ebben a szakaszban a VIM AVIA (VIM AIRLINES) légi fuvarozóval kapcsolatban további intézkedésekre nincs szükség. A Bizottság e légi fuvarozó teljesítményét a repülésbiztonsági bizottságban, 2012 márciusában újból meg fogja vizsgálni.

(49) A repülésbiztonsági bizottság azon óhajának adott hangot, hogy konstruktív párbeszédet szeretne folytatni a FATA-val valamennyi, a biztonságot érintő kérdésben. A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság szorosan nyomon fogja követni azon légi fuvarozók teljesítményét, amelyeknek az Unióba irányuló működését a FATA korlátozta annak érdekében, hogy csak azután kezdjék meg újra működésüket, hogy bizonyították az EU-ban végrehajtott földi ellenőrzések során feltárt valamennyi probléma eredményes megoldását. A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság törekedni fog a SAFA földi ellenőrzések során feltárt biztonsági meg nem felelések tartós felszámolására a FATA-val folytatott további technikai egyeztetések révén. A tagállamok mindeközben továbbra is ellenőrizni fogják, hogy az orosz légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és e célból a légi fuvarozók légi járműveit a 351/2008/EK rendelet alapján előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni, és a Bizottság szorosan figyelemmel fogja követni a légi fuvarozók intézkedéseit.

(50) A Jordán Hásimita Királyságban engedélyezett egyes légi fuvarozókon 2010 óta elvégzett SAFA-ellenőrzések eredményeinek elemzése alapján a Bizottság 2011. szeptember 1-jén egyeztetést kezdeményezett a Jordán Hásimita Királyság illetékes polgári légiközlekedési hatóságával (CARC) az arról szóló biztosítékok megszerzése érdekében, hogy az említett SAFA-ellenőrzések során feltárt biztonsági hiányosságokat tartósan megoldották és amely esetekben ez még történt meg, meghozták a megfelelő intézkedéseket a feltárt biztonsági kockázatok enyhítése érdekében.

(51) 2011. szeptember 19-én kelt válaszában a CARC nem szolgáltatott egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az érintett légi fuvarozók hatékonyan végrehajtották volna a korrekciós és megelőző intézkedéseket. Ezenfelül a biztonsági hiányosságok kiváltó okainak feltárására irányuló elemzésre vonatkozó információ hiánya, mely párosult számos, a Jordán Hásimita Királyságban engedélyezett légi fuvarozón végzett SAFA-ellenőrzések elégtelen eredményeivel, kérdéseket vetett fel a szóban forgó ország illetékes hatóságának azon képességével kapcsolatban, hogy megfelelően el tudja-e látni az általa engedélyezett légi fuvarozók folyamatos felügyeletét.

(52) A Bizottság 2011. október 6-án további tájékoztatást kért, és a fent említett kérdések tisztázása céljából meghívta a CARC-ot egy, 2011. október 21-i brüsszeli találkozóra. Ezen a találkozón a CARC felvázolta azt az általa 2011. szeptemberében kezdeményezett intézkedéssorozatot, melynek célja, hogy fokozza a Jordániában engedélyezett légi fuvarozók felügyeletét és biztosítsa, hogy a külföldi légi járművek biztonsági értékelésére vonatkozó európai program (SAFA) keretében végzett földi ellenőrzések eredményeit megfelelően figyelembe vegyék a jordániai légi fuvarozók felügyeletekor, ezáltal az ellenőrzések alatt feltárt biztonsági problémák tartós megoldást nyerjenek. Ez a találkozó azonban nem tette lehetővé, hogy a Jordan Aviation légi fuvarozó biztonsági teljesítményére vonatkozóan kielégítő magyarázatot mutassanak be.

(53) A Jordan Aviation esetében a SAFA-jelentések jelentős hiányosságokra mutatnak rá a Boeing B-767 típusú légi jármű légialkalmasság- és üzemeltetésirányításában. A B767 típusú, JY-JAG lajstromjelű jármű Franciaországban végzett SAFA-ellenőrzését (16) követően a feltárt komoly légi alkalmassági hiányosságok ahhoz vezettek, hogy a járművet üresen kellett elszállítani javítási célú karbantartási intézkedések céljából. A SAFA-ellenőrzések során feltárt problémák száma, valamint a biztonsági hiányosságok 2010 óta tartó ismétlődése súlyos biztonsági problémára utal. Következésképp a CARC-ot és a Jordan Aviation légi fuvarozót felkérték, hogy 2011 novemberében tartsanak beszámolót a repülésbiztonsági bizottság előtt.

(54) A repülésbiztonsági bizottság előtti, 2011. november 9-i meghallgatásán a CARC és a Jordan Aviation méltatta az EASA és a tagállamok által támogatott Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeit. Ezek az egyeztetések hozzájárultak ahhoz, hogy mindkét szervezet létrehozott egy, a SAFA-ellenőrzések során feltárt biztonsági hiányosságok, illetve a saját belső eljárásaik során azonosított problémák kezelését célzó korrekciós intézkedési tervet. A bizottság elismerte a biztonsági hiányosságok tartós megoldására tett erőfeszítéseket, és tudomásul vette a CARC és a Jordan Airlines arra vonatkozó vállalását, hogy a meghallgatáson bemutatott tervüket teljes körűen végrehajtják.

(55) A bizottság, noha üdvözölte a légi fuvarozó által tett biztató intézkedéseket, aggodalmát fejezte ki a Jordan Aviation jelenlegi lehetőségeivel kapcsolatban a Boeing B-767 típusú légi járműve kereskedelmi üzemeltetésének biztonsági kockázatainak enyhítésére vonatkozóan. Figyelembe véve a Jordan Aviation által üzemeltetett Boeing B-767 típusú légi jármű földi ellenőrzései során feltárt nagyszámú és ismétlődő biztonsági hiányosságot valamint a társaság arra való alkalmatlanságát, hogy mindezidáig megfelelő korrekciós és megelőzési intézkedési tervet hajtson végre, továbbá a CARC által az e légi fuvarozó működésére vonatkozó, megfelelő biztonsági felügyelet ellátásának hiányát, megállapítást nyert, hogy a közös kritériumok alapján a Jordan Aviation légi fuvarozót fel kell venni a B. mellékletbe, működése pedig korlátozások alá esik valamennyi, Boeing B-767 típusú légi jármű kizárása érdekében. A légi fuvarozó a B. melléklettel összhangban az üzembentartási engedélyében szereplő más típusú légi járművekkel azonban üzemeltethet járatokat az Unióba.

(56) A tagállamok arra ösztönzik a Bizottságot, hogy folytassa az egyeztetést a Jordán Hásimita Királyság illetékes hatóságaival annak biztosítása érdekében, hogy e hatóságok eredményesen érvényt szerezzenek a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és valamennyi érintett légi fuvarozó hosszú távon, tartósan végrehajtsa a korrekciós és megelőző intézkedéseket. A tagállamok időközben továbbra is ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozó ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból e légi fuvarozó légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(57) A Bizottság kész támogatni a CARC és a Jordan Aviation erőfeszítéseit a tagállamok és az EASA részvételével tartott értékelési szemle révén, melynek keretében értékelik a Jordan Aviation biztonsági teljesítményét, valamint a CARC által a Jordán Hásimita Királyságban engedélyezett légi fuvarozók felügyelete terén elért haladást.

(58) A Bizottság hivatalos egyeztetésekbe kezdett a Honduras illetékes hatóságai által engedélyezett Rollins Air légi fuvarozóval azt a Franciaország illetékes hatóságaitól kapott tájékoztatást követően, hogy úgy döntöttek, nem adnak forgalmi jogot e légi fuvarozónak, amíg az nem oldja meg a szakmai kérdőív és a Rollins Air által a leszállási engedély (az ún. SAFA szabványos jelentés kiadása) céljából benyújtott további adatok technikai értékelése során feltárt biztonsági hiányosságokat.

(59) A táraságot felkérték az alábbi kérdések tisztázására és egy, a róluk szóló beszámoló tartására a repülésbiztonsági bizottság 2011. november 8-i ülésén: a) bizonyíték, hogy az ICAO-előírásoknak megfelelő repülésiadat-elemző programot vezettek be; b) bizonyíték, hogy Franciaország tengerentúli területeivel együtt az illetékes hatóság által engedélyezett, L1011-500 típusú, HR-AVN lajstromjelű légi jármű engedélyezett üzemeltetési területének részét képezte; c) bizonyíték, hogy a tervezett repülésben részt vevő pilóták az elmúlt 12 hónapban teljesítették a szükséges szakértelem-ellenőrzéseket, valamint d) mindkét, a légi fuvarozó által javasolt repülőszemélyzet az ICAO által elfogadható korhatár felett volt.

(60) Sem a Rollins Air, sem Honduras illetékes hatósága (DGAC) nem vett részt a repülésbiztonsági bizottság ülésén. A DGAC felhatalmazta Hondurasnak a Belga Királyságban található diplomáciai képviseletét, hogy tájékoztassa a repülésbiztonsági bizottságot 2011. november 9-i hivatalos álláspontjáról, mely szerint a DGAC elindította az eljárást a HR-AVN lajstromjelű légi járműnek a hondurasi nemzeti jegyzékből történő eltávolítására, valamint a Rollins Airnek már nincs engedélye az említett légi jármű üzemeltetésére. A Rollins Air azonban több, e típusba tartozó légi járművet is üzemeltet, és nem nyújtottak további tájékoztatást az említett kérdésekkel kapcsolatban.

(61) A bizottság figyelembe vette, hogy Honduras az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Felügyeletének IASA-programjában a 2. kategóriába van sorolva, amely arra utal, hogy a hondurasi illetékes hatóságokon belül rendszerszerű hiányosságok állnak fenn, így alkalmatlanok a szabályozási felügyeletük alá tartozó légi fuvarozókra vonatkozó engedélyezési és felügyeleti kötelezettségeik hatékony gyakorlására.

(62) Következésképpen a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy a Rollins Airt fel kell venni az A. mellékletbe mindaddig, míg bizonyítékot nem szolgáltat a francia illetékes hatóság által kiadott szabványos jelentésben feltárt hiányosságok orvoslására.

(63) A Kongói Köztársaság illetékes hatósága (ANAC) bejelentette, hogy 2011. szeptember 23-án új üzembentartási engedélyt bocsátott ki az Equatorial Congo Airlines S.A. légi fuvarozó számára, de nem bizonyította, hogy a fuvarozó engedélyezése és felügyelete maradéktalanul megfelel az alkalmazandó nemzetközi biztonsági előírásoknak. A közös kritériumok alapján ezért megállapítást nyert, hogy az Equatorial Congo Airlines S.A. fuvarozót szintén az A. mellékletben kell szerepeltetni.

(64) Hiteles módon bizonyítást nyert, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatósága (AAC) új üzembentartási engedélyt állított ki a Stellar Airways légi fuvarozó részére, azonban nem nyert bizonyítást, hogy a légi fuvarozó engedélyezése és felügyelete teljes körűen megfelel az alkalmazandó nemzetközi biztonsági előírásoknak. A közös kritériumok alapján ezért megállapítást nyert, hogy a Stellar Airwayst is az A. mellékletben kell szerepeltetni.

(65) A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársaság illetékes hatósága (CAAP) új üzembentartási engedélyt bocsátott ki az Aeromajestic és az Interisland Airlines légi fuvarozók részére. A CAAP nem válaszolt a Bizottság 2011. október 26-án elküldött levelére, melyben tájékoztatást kért e társaságok engedélyének érvényességéről, és nem igazolta azt sem, hogy engedélyezésük és felügyeletük teljes körűen megfelel-e az alkalmazandó nemzetközi biztonsági előírásoknak. A közös kritériumok alapján ezért megállapítást nyert, hogy az említett fuvarozókat is az A. mellékletben kell szerepeltetni.

(66) A 2011. április 19-én frissített közösségi listán szereplő más légi fuvarozók vagy e légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok a Bizottság kifejezett kérése ellenére mindeddig nem nyújtottak be bizonyítékot a megfelelő javító intézkedések teljes körű végrehajtására vonatkozóan. Ezért a közös kritériumok alapján megállapítást nyert, hogy a szóban forgó légi fuvarozók továbbra is vagy működési tilalom (A. melléklet), vagy működési korlátozások alá tartoznak (B. melléklet).

(67) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az A. melléklet helyébe e rendelet A. mellékletének szövege lép.

2. A B. melléklet helyébe e rendelet B. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Joaquín ALMUNIA

alelnök

(1) HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2) HL L 143., 2004.4.30., 76. o.

(3) HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

(4) HL L 104., 2011.4.20., 10. o.

(5) A 2010. március 30-i 273/2010/EK rendelet (55)-(58) preambulumbekezdése, HL L 84., 2010.03.31., 30. o.

(6) A 2010. július 5-i 590/2010/EK rendelet (24)-(30) preambulumbekezdése, HL L 170., 2010.7.6., 9. o.

(7) EASA szabványosítási vizsgálat AIR.AL.06.2011, 6 meg nem oldott meg nem felelési probléma, hivatkozás: AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c), 10427(d), 10428(d).

(8) EASA szabványosítási vizsgálat OPS.AL.06.2011, 4 meg nem oldott meg nem felelési probléma, hivatkozás: F3(d) (képzési programok), F4(d) (vizsgálati kézikönyv), F7(c) (SSP), F9(d) (folyamatos felügyelet).

(9) A Bizottság 273/2010/EU rendelete (2010. március 30.), HL L 84., 2010.3.31., 25. o., lásd különösen az (59)-(68) bekezdést.

(10) DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAA-UK-2010-0993.

(11) AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102, CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24, CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAA-UK-2010-1083, CAA-UK-2011-114, CAA-UK-2011-185, CAA-UK-2011-187, CAA-UK-2011-326, CAA-UK-2011-398, CAA-UK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034, DGAC/F-2010-2214, DGAC/F-2010-2518, DGAC/F-2010-2639, DGAC/F-2011-376, DGAC/F-2011-608, DGAC/F-2011-878, DGAC/F-2011-1138, DGAC/F-2011-1370, DGAC/F-2011-1560, DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENAC-IT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534, LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003

(12) DGAC/F-2011-1811.

(13) DGAC/F-2011-2145.

(14) 2042/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 315., 2003.11.28., 1. o.).

(15) SDAT-2011-0058; ENAC-IT-2011-0027; ENAC-IT-2011-0180; SCCA-2010-0002; GDCA-2010-0028; AESA-E-2010-0922; CAAHUN-2011-0023; ENAC-IT-2011-0510; AESA-E-2010-0690; ENAC-IT-2010-0649; LBA/D-2011-0594; CAA-NL-2011-0143; DGAC/F-2011-2145; ENAC-IT-2010-0796; CAA-NL-2011-0141; SCCA-2011-0009; CAA-N-2011-0013; ENAC-IT-2011-0020; ENAC-IT-2011-0103; GDCA-2011-0029; SAFA-BUL-2011-0064; SAFA-DGAC/F-2011-0445; SAFA-BUL-2011-0015; HCAAGR-2011-0039; ENAC-IT-2011-0092; LBA/D-2010-1312; BUL-2010-0105; SCCA-2010-0008; CAA-SR-2011-0044; HCAAGR-2010-0397; DGAC/F-2010-2689; HCAAGR-2010-0414.

(16) DGAC/F-2011-269.

A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)Üzembentartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély számaICAO szerinti légitársasági kódAz üzemeltető illetősége szerinti állam
BLUE WING AIRLINESSRBWA-01/2002BWISuriname
MERIDIAN AIRWAYS LTDAOC 023MAGGhánai Köztársaság
ROLLINS AIRHR-005RAVHonduras
SILVERBACK CARGO FREIGHTERSismeretlenVRBRuandai Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Afgán Iszlám Köztársaság
ARIANA AFGHAN AIRLINESAOC 009AFGAfgán Iszlám Köztársaság
KAM AIRAOC 001KMFAfgán Iszlám Köztársaság
PAMIR AIRLINESismeretlenPIRAfgán Iszlám Köztársaság
SAFI AIRWAYSAOC 181SFWAfgán Iszlám Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével, beleértve a következőket:Angolai Köztársaság
AEROJETAO 008-01/11ismeretlenAngolai Köztársaság
AIR26AO 003-01/11-DCDDCDAngolai Köztársaság
AIR GICANGO009ismeretlenAngolai Köztársaság
AIR JETAO 006-01/11-MBCMBCAngolai Köztársaság
AIR NAVE017ismeretlenAngolai Köztársaság
ANGOLA AIR SERVICES006ismeretlenAngolai Köztársaság
DIEXIM007ismeretlenAngolai Köztársaság
FLY540AO 004-01 FLYAismeretlenAngolai Köztársaság
GIRA GLOBO008GGLAngolai Köztársaság
HELIANG010ismeretlenAngolai Köztársaság
HELIMALONGOAO 005-01/11ismeretlenAngolai Köztársaság
MAVEWA016ismeretlenAngolai Köztársaság
SONAIRAO 002-01/10-SORSORAngolai Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Beninben felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:Benini Köztársaság
AERO BENINPEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCSAEBBenini Köztársaság
AFRICA AIRWAYSismeretlenAFFBenini Köztársaság
ALAFIA JETPEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCSN/ABenini Köztársaság
BENIN GOLF AIRPEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.BGLBenini Köztársaság
BENIN LITTORAL AIRWAYSPEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.LTLBenini Köztársaság
COTAIRPEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.COBBenini Köztársaság
ROYAL AIRPEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCSBNRBenini Köztársaság
TRANS AIR BENINPEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCSTNBBenini Köztársaság
A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Kongói Köztársaság
AERO SERVICERAC06-002RSRKongói Köztársaság
EQUAFLIGHT SERVICESRAC 06-003EKAKongói Köztársaság
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGORAC 06-004ismeretlenKongói Köztársaság
TRANS AIR CONGORAC 06-001ismeretlenKongói Köztársaság
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.RAC 06-014ismeretlenKongói Köztársaság
A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER409/CAB/MIN/TVC/051/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
AIR KASAI409/CAB/MIN/ TVC/036/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
AIR KATANGA409/CAB/MIN/TVC/031/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
AIR TROPIQUES409/CAB/MIN/TVC/029/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
BLUE AIRLINES409/CAB/MIN/TVC/028/08BULKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
BRAVO AIR CONGO409/CAB/MIN/TC/0090/2006BRVKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
BUSINESS AVIATION409/CAB/MIN/TVC/048/09ABBKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
BUSY BEE CONGO409/CAB/MIN/TVC/052/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
CETRACA AVIATION SERVICE409/CAB/MIN/TVC/026/08CERKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
CHC STELLAVIA409/CAB/MIN/TC/0050/2006ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
CONGO EXPRESS409/CAB/MIN/TVC/083/2009ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)409/CAB/MIN/TVC/035/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
DOREN AIR CONGO409/CAB/MIN/TVC/0032/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)409/CAB/MIN/TVC/003/08EWSKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
FILAIR409/CAB/MIN/TVC/037/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
GALAXY KAVATSI409/CAB/MIN/TVC/027/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)409/CAB/MIN/TVC/053/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
GOMA EXPRESS409/CAB/MIN/TC/0051/2006ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
GOMAIR409/CAB/MIN/TVC/045/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
HEWA BORA AIRWAYS (HBA)409/CAB/MIN/TVC/038/08ALXKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)409/CAB/MIN/TVC/033/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
KIN AVIA409/CAB/MIN/TVC/042/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
KORONGO AIRLINES409/CAB/MIN/TVC/001/2011ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet)LCGKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
MALU AVIATION409/CAB/MIN/TVC/04008ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
MANGO AVIATION409/CAB/MIN/TVC/034/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
SAFE AIR COMPANY409/CAB/MIN/TVC/025/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
SERVICES AIR409/CAB/MIN/TVC/030/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
STELLAR AIRWAYSAAC/DG/DTA/TM/787/2011ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
SWALA AVIATION409/CAB/MIN/TVC/050/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
TMK AIR COMMUTER409/CAB/MIN/TVC/044/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
TRACEP CONGO AVIATION409/CAB/MIN/TVC/046/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
TRANS AIR CARGO SERVICES409/CAB/MIN/TVC/024/08ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
WIMBI DIRA AIRWAYS409/CAB/MIN/TVC/039/08WDAKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
ZAABU INTERNATIONAL409/CAB/MIN/TVC/049/09ismeretlenKongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Dzsibuti
DAALLO AIRLINESismeretlenDAODzsibuti
A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Egyenlítői-Guinea
CRONOS AIRLINESismeretlenismeretlenEgyenlítői-Guinea
CEIBA INTERCONTINENTALismeretlenCELEgyenlítői-Guinea
EGAMSismeretlenEGMEgyenlítői-Guinea
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES2006/001/MTTCT/DGAC/SOPSEUGEgyenlítői-Guinea
GENERAL WORK AVIACION002/ANACn/aEgyenlítői-Guinea
GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS739GETEgyenlítői-Guinea
GUINEA AIRWAYS738n/aEgyenlítői-Guinea
STAR EQUATORIAL AIRLINESismeretlenismeretlenEgyenlítői-Guinea
UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL737UTGEgyenlítői-Guinea
A szabályozási felügyeletért Indonéziában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Garuda Indonesia, az Airfast Indonesia, a Mandala Airlines, az Ekspres Transportasi Antarbenua, az Indonesia Air Asia és a Metro Batavia, kivételével, beleértve a következőket:Indonéz Köztársaság
AIR PACIFIC UTAMA135-020ismeretlenIndonéz Köztársaság
ALFA TRANS DIRGANTATA135-012ismeretlenIndonéz Köztársaság
ASCO NUSA AIR135-022ismeretlenIndonéz Köztársaság
ASI PUDJIASTUTI135-028ismeretlenIndonéz Köztársaság
AVIASTAR MANDIRI135-029ismeretlenIndonéz Köztársaság
DABI AIR NUSANTARA135-030ismeretlenIndonéz Köztársaság
DERAYA AIR TAXI135-013DRYIndonéz Köztársaság
DERAZONA AIR SERVICE135-010DRZIndonéz Köztársaság
DIRGANTARA AIR SERVICE135-014DIRIndonéz Köztársaság
EASTINDO135-038ismeretlenIndonéz Köztársaság
GATARI AIR SERVICE135-018GHSIndonéz Köztársaság
INDONESIA AIR TRANSPORT135-034IDAIndonéz Köztársaság
INTAN ANGKASA AIR SERVICE135-019ismeretlenIndonéz Köztársaság
JOHNLIN AIR TRANSPORT135-043ismeretlenIndonéz Köztársaság
KAL STAR121-037KLSIndonéz Köztársaság
KARTIKA AIRLINES121-003KAEIndonéz Köztársaság
KURA-KURA AVIATION135-016KURIndonéz Köztársaság
LION MENTARI AIRLINES121-010LNIIndonéz Köztársaság
MANUNGGAL AIR SERVICE121-020ismeretlenIndonéz Köztársaság
MEGANTARA121-025MKEIndonéz Köztársaság
MERPATI NUSANTARA AIRLINES121-002MNAIndonéz Köztársaság
MIMIKA AIR135-007ismeretlenIndonéz Köztársaság
NATIONAL UTILITY HELICOPTER135-011ismeretlenIndonéz Köztársaság
NUSANTARA AIR CHARTER121-022ismeretlenIndonéz Köztársaság
NUSANTARA BUANA AIR135-041ismeretlenIndonéz Köztársaság
NYAMAN AIR135-042ismeretlenIndonéz Köztársaság
PELITA AIR SERVICE121-008PASIndonéz Köztársaság
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA135-026ismeretlenIndonéz Köztársaság
PURA WISATA BARUNA135-025ismeretlenIndonéz Köztársaság
RIAU AIRLINES121-016RIUIndonéz Köztársaság
SAMPOERNA AIR NUSANTARA135-036SAEIndonéz Köztársaság
SAYAP GARUDA INDAH135-004ismeretlenIndonéz Köztársaság
SKY AVIATION135-044ismeretlenIndonéz Köztársaság
SMAC135-015SMCIndonéz Köztársaság
SRIWIJAYA AIR121-035SJYIndonéz Köztársaság
SURVEI UDARA PENAS135-006ismeretlenIndonéz Köztársaság
TRANSWISATA PRIMA AVIATION135-021ismeretlenIndonéz Köztársaság
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE121-038XARIndonéz Köztársaság
TRAVIRA UTAMA135-009ismeretlenIndonéz Köztársaság
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES121-018TMGIndonéz Köztársaság
TRIGANA AIR SERVICE121-006TGNIndonéz Köztársaság
UNINDO135-040ismeretlenIndonéz Köztársaság
WING ABADI AIRLINES121-012WONIndonéz Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Kazahsztánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó az Air Astana kivételével, beleértve a következőket:Kazah Köztársaság
AERO AIR COMPANYAK-0429-10ILKKazah Köztársaság
AIR ALMATYAK-0409-09LMYKazah Köztársaság
AIR TRUST AIRCOMPANYAK-0412-10RTRKazah Köztársaság
AK SUNKAR AIRCOMPANYAK-0396-09AKSKazah Köztársaság
ASIA CONTINENTAL AIRLINESAK-0345-08CIDKazah Köztársaság
ASIA WINGSAK-0390-09AWAKazah Köztársaság
ATMA AIRLINESAK-0437-10AMAKazah Köztársaság
AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNARAK-0435-10SAPKazah Köztársaság
BEYBARS AIRCOMPANYAK-0383-09BBSKazah Köztársaság
BERKUT AIR/BEK AIRAK-0428-10BEKKazah Köztársaság
BURUNDAYAVIA AIRLINESAK-0415-10BRYKazah Köztársaság
COMLUXAK-0399-09KAZKazah Köztársaság
DETA AIRAK-0417-10DETKazah Köztársaság
EAST WINGAK-0411-09EWZKazah Köztársaság
EASTERN EXPRESSAK-0427-10LISKazah Köztársaság
EURO-ASIA AIRAK-0384-09EAKKazah Köztársaság
EURO-ASIA AIR INTERNATIONALAK-0389-09KZEKazah Köztársaság
FLY JET KZAK-0391-09FJKKazah Köztársaság
INVESTAVIAAK-0342-08TLGKazah Köztársaság
IRTYSH AIRAK-0439-11MZAKazah Köztársaság
JET AIRLINESAK-0419-10SOZKazah Köztársaság
JET ONEAK-0433-10JKZKazah Köztársaság
KAZAIR JETAK-0387-09KEJKazah Köztársaság
KAZAIRTRANS AIRLINEAK-0349-09KUYKazah Köztársaság
KAZAIRWESTAK-0404-09KAWKazah Köztársaság
KAZAVIASPASAK-0405-09KZSKazah Köztársaság
MEGA AIRLINESAK-0424-10MGKKazah Köztársaság
MIRASAK-0402-09MIFKazah Köztársaság
PRIME AVIATIONAK-0393-09PKZKazah Köztársaság
SAMAL AIRAK-0407-09SAVKazah Köztársaság
SAYAKHAT AIRLINESAK-0426-10SAHKazah Köztársaság
SEMEYAVIAAK-400-09SMKKazah Köztársaság
SCATAK-0420-10VSVKazah Köztársaság
SKYBUSAK-0432-10BYKKazah Köztársaság
SKYJETAK-0398-09SEKKazah Köztársaság
UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKAAK-0440-11UCKKazah Köztársaság
ZHETYSU AIRCOMPANYAK-0438-11JTUKazah Köztársaság
A szabályozási felügyeletért a Kirgiz Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Kirgiz Köztársaság
AIR MANAS17MBBKirgiz Köztársaság
ASIAN AIR36AZZKirgiz Köztársaság
AVIA TRAFFIC COMPANY23AVJKirgiz Köztársaság
AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)08BSCKirgiz Köztársaság
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)13CBKKirgiz Köztársaság
CLICK AIRWAYS11CGKKirgiz Köztársaság
DAMES20DAMKirgiz Köztársaság
EASTOK AVIA15EEAKirgiz Köztársaság
ITEK AIR04IKAKirgiz Köztársaság
KYRGYZ TRANS AVIA31KTCKirgiz Köztársaság
KYRGYZSTAN03LYNKirgiz Köztársaság
KYRGYZSTAN AIRLINEismeretlenKGAKirgiz Köztársaság
S GROUP AVIATION6SGLKirgiz Köztársaság
SKY WAY AIR21SABKirgiz Köztársaság
TRAST AERO05TSJKirgiz Köztársaság
VALOR AIR07VACKirgiz Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó.Libéria
A szabályozási felügyeletért a Gaboni Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, a B. mellékletbe felvett Gabon Airlines, Afrijet és SN2AG kivételével, beleértve a következőket:Gaboni Köztársaság
AFRIC AVIATION010/MTAC/ANAC-G/DSAismeretlenGaboni Köztársaság
AIR SERVICES SA004/MTAC/ANAC-G/DSARVSGaboni Köztársaság
AIR TOURIST (ALLEGIANCE)007/MTAC/ANAC-G/DSALGEGaboni Köztársaság
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)008/MTAC/ANAC-G/DSANRGGaboni Köztársaság
SCD AVIATION005/MTAC/ANAC-G/DSASCYGaboni Köztársaság
SKY GABON009/MTAC/ANAC-G/DSASKGGaboni Köztársaság
SOLENTA AVIATION GABON006/MTAC/ANAC-G/DSAismeretlenGaboni Köztársaság
A szabályozási felügyeletért a Mauritániai Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Mauritániai Köztársaság
MAURITANIA AIRWAYSMTWMauritániai Köztársaság
A szabályozási felügyeletért a Mozambiki Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Mozambiki Köztársaság
MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUEMOZ-01/2010LAMMozambiki Köztársaság
MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX02 of 2010MXEMozambiki Köztársaság
TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES03 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
HELICOPTEROS CAPITALismeretlenismeretlenMozambiki Köztársaság
CFA MOZAMBIQUEismeretlenismeretlenMozambiki Köztársaság
UNIQUE AIR CHARTERismeretlenismeretlenMozambiki Köztársaság
AEROVISAO DE MOZAMBIQUEismeretlenismeretlenMozambiki Köztársaság
SAFARI AIRismeretlenismeretlenMozambiki Köztársaság
ETA AIR CHARTER LDA04 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
EMILIO AIR CHARTER LDA05 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
CFM-TTA SA07 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
AERO-SERVICOS SARL08 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
VR CROPSPRAYERS LDA06 of 2010ismeretlenMozambiki Köztársaság
A Fülöp-szigetek szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Fülöp-szigeteki Köztársaság
AEROMAJESTICismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES2010030ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AIR PHILIPPINES CORPORATION2009006GAPFülöp-szigeteki Köztársaság
AIR WOLF AVIATION INC.200911ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION2010027ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.4AN9800036ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.4AN2007005ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AVIATOUR'S FLY'N INC.200910ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
AYALA AVIATION CORP.4AN9900003ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
BEACONismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.4AN2008006ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.4AN9800025ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
CEBU PACIFIC AIR2009002CEBFülöp-szigeteki Köztársaság
CHEMTRAD AVIATION CORPORATION2009018ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
CM AERO4AN2000001ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
CORPORATE AIRismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
CYCLONE AIRWAYS4AN9900008ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
FAR EAST AVIATION SERVICES2009013ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.2009017ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
HUMA CORPORATION2009014ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
INAEC AVIATION CORP.4AN2002004ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
INTERISLANDismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ISLAND AVIATION2009009SOYFülöp-szigeteki Köztársaság
ISLAND TRANSVOYAGER2010022ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
LION AIR, INCORPORATED2009019ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES2010029ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES2009016ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP2010020ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
OMNI AVIATION CORP.2010033ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.4AS9800006PECFülöp-szigeteki Köztársaság
PACIFIC AIRWAYS CORPORATION4AN9700007ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
PACIFIC ALLIANCE CORPORATION4AN2006001ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
PHILIPPINE AIRLINES2009001PALFülöp-szigeteki Köztársaság
PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.4AN9800015ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.2010024ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ROYAL STAR AVIATION, INC.2010021ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)2009004ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.4AN9800037ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION2009008MNPFülöp-szigeteki Köztársaság
SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER4AN9900010ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
SUBIC SEAPLANE, INC.4AN2000002ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
TOPFLITE AIRWAYS, INC.4AN9900012ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION2009007TCUFülöp-szigeteki Köztársaság
WORLD AVIATION, CORP.ismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
WCC AVIATION COMPANY2009015ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
YOKOTA AVIATION, INC.ismeretlenismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ZENITH AIR, INC.2009012ismeretlenFülöp-szigeteki Köztársaság
ZEST AIRWAYS INCORPORATED2009003RITFülöp-szigeteki Köztársaság
A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:São Tomé és Príncipe
AFRICA CONNECTION10/AOC/2008ismeretlenSão Tomé és Príncipe
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD01/AOC/2007BGISão Tomé és Príncipe
EXECUTIVE JET SERVICES03/AOC/2006EJZSão Tomé és Príncipe
GLOBAL AVIATION OPERATION04/AOC/2006ismeretlenSão Tomé és Príncipe
GOLIAF AIR05/AOC/2001GLESão Tomé és Príncipe
ISLAND OIL EXPLORATION01/AOC/2008ismeretlenSão Tomé és Príncipe
STP AIRWAYS03/AOC/2006STPSão Tomé és Príncipe
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD02/AOC/2002TFKSão Tomé és Príncipe
TRANSCARG01/AOC/2009ismeretlenSão Tomé és Príncipe
TRANSLIZ AVIATION (TMS)02/AOC/2007TMSSão Tomé és Príncipe
A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Sierra Leone
AIR RUM, LTDismeretlenRUMSierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTDismeretlenDTYSierra Leone
HEAVYLIFT CARGOismeretlenismeretlenSierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTDismeretlenORJSierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTDismeretlenPRRSierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTDismeretlenSVTSierra Leone
TEEBAH AIRWAYSismeretlenismeretlenSierra Leone
A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóságok által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:Szudáni Köztársaság
SUDAN AIRWAYSismeretlenSUDSzudáni Köztársaság
SUN AIR COMPANY051SNRSzudáni Köztársaság
MARSLAND COMPANY040MSLSzudáni Köztársaság
ATTICO AIRLINES023ETCSzudáni Köztársaság
FOURTY EIGHT AVIATION054WHBSzudáni Köztársaság
SUDANESE STATES AVIATION COMPANY010SNVSzudáni Köztársaság
ALMAJARA AVIATIONismeretlenMJASzudáni Köztársaság
BADER AIRLINES035BDRSzudáni Köztársaság
ALFA AIRLINES054AAJSzudáni Köztársaság
AZZA TRANSPORT COMPANY012AZZSzudáni Köztársaság
GREEN FLAG AVIATION017ismeretlenSzudáni Köztársaság
ALMAJAL AVIATION SERVICE015MGGSzudáni Köztársaság
NOVA AIRLINES001NOVSzudáni Köztársaság
TARCO AIRLINES056ismeretlenSzudáni Köztársaság
A szabályozási felügyeletért Szváziföldön felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Szváziföld
SWAZILAND AIRLINKismeretlenSZLSzváziföld
A szabályozási felügyeletért Zambiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:Zambia
ZAMBEZI AIRLINESZ/AOC/001/2009ZMAZambia

(1) Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL (1)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják, abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2) Az Afrijet az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(3) Az Air Astana az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(4) A Gabon Airlines az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(5) Az Iran Air az Európai Unióban az 590/2010/EU rendelet (HL L 170., 2010.6.7., 15. o.) (69) preambulumbekezdésében említett feltételek betartása mellett üzemeltethet egyes meghatározott légi járműveket.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1197 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1197&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére