Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002D0358[1]

A Tanács határozata (2002. április 25.) az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről

A Tanács határozata

(2002. április 25.)

az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről

(2002/358/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A Közösség nevében az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének megkötéséről szóló, 1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi határozattal [3] jóváhagyott Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének ("egyezmény") alapvető célja az üvegházhatást okozó gázok légköri koncentrációjának olyan szinten való stabilizálása, amely megakadályozza az éghajlati rendszer veszélyes, emberi eredetű befolyásolását.

(2) Az egyezményt aláíró Felek Konferenciájának első ülésszakán arra a következtetésre jutottak, hogy a fejlett országok kötelezettségvállalása, miszerint egyénileg, illetve együttesen arra törekszenek, hogy széndioxid-, illetve az ózonréteg védelméről szóló egyezmény montreali jegyzőkönyve által nem szabályozott, üvegházhatást okozó egyéb gázkibocsátásukat 2000-re az 1990-es szintekre csökkentik, nem elégséges az egyezmény hosszú távú céljának, az éghajlati rendszerbe történő veszélyes emberi eredetű beavatkozás megakadályozásának eléréséhez. A konferencián megállapodtak továbbá arról, hogy egy jegyzőkönyv vagy más jogi eszköz elfogadásával [4] olyan folyamatot indítanak el, mellyel lehetővé válik a 2000 utáni időszakra vonatkozó megfelelő intézkedések megtétele.

(3) E folyamat eredményeként fogadták el 1997. december 11-én az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvét ("jegyzőkönyv") [5].

(4) Az egyezményben részes Felek Konferenciájának negyedik ülésszakán úgy határoztak, hogy elfogadják a Buenos Aires-i cselekvési tervet annak érdekében, hogy a Felek Konferenciájának hatodik ülésszakán megegyezésre jussanak a jegyzőkönyv alapvető elemeinek végrehajtását illetően [6].

(5) A Buenos Aires-i cselekvési terv végrehajtásának legfontosabb elemeiről konszenzussal állapodtak meg a Felek Konferenciájának újrakezdett, Bonnban, 2001. július 19-27-én megrendezett hatodik ülésszakán [7].

(6) A bonni megállapodásokat hatályba léptető határozatokat fogadtak el konszenzussal a Felek Konferenciájának Marrakesh-ben, 2001. október 29. és november 10. között megrendezett hetedik ülésszakán [8].

(7) A jegyzőkönyv a 24. cikk értelmében nyitva áll a megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra az aláíró államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek előtt.

(8) A jegyzőkönyv a 4. cikk értelmében előírja, hogy a felek a 3. cikk szerinti kötelezettségeiket közösen teljesítik, valamely regionális gazdasági integrációs szervezet keretében, illetve azzal együttműködésben.

(9) A jegyzőkönyv New Yorkban 1998. április 29-én történt aláírásakor a Közösség úgy nyilatkozott, hogy a Közösség és tagállamai a jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeiket a jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően közösen teljesítik.

(10) Azzal, hogy a Közösség és tagállamai úgy határoztak, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően kötelezettségeiket közösen teljesítik, az említett cikk (6) bekezdése értelmében és a jegyzőkönyv 24. cikke (2) bekezdésével összhangban közösen felelősek azért, hogy a Közösség teljesítse a jegyzőkönyv 3. cikke (1) bekezdése szerinti mennyiségileg meghatározott kibocsátáscsökkentési kötelezettségét. Ennek következtében és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkével összhangban a tagállamoknak egyéni és kollektív kötelezettségük áll fenn, hogy megtegyék az összes általános vagy konkrét megfelelő intézkedést a közösségi intézmények által végzett tevékenységekből eredő kötelezettségek, köztük a Közösség jegyzőkönyv szerinti mennyiségileg meghatározott kibocsátáscsökkentési kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében, hogy elősegítsék az említett kötelezettség teljesítését, valamint, hogy tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e kötelezettség megvalósítását.

(11) A kibocsátás csökkentésére vonatkozó jövőbeni kötelezettségvállalások közösségi jóváhagyásával kapcsolatos bármely további határozat jogi alapját az adott határozat tartalma és hatálya határozza meg.

(12) A Tanács az 1998. június 16-i tanácsi következtetésekben [9] megállapodott az egyes tagállamok hozzájárulásáról a teljes közösségi csökkentési kötelezettségvállaláshoz. Egyes tagállamok feltételezéseket fogalmaztak meg a bázisévi kibocsátásokat, valamint a közös és összehangolt politikákat és intézkedéseket illetően. A hozzájárulások különböznek, hogy figyelembe vegyék egyebek közt a várt gazdasági növekedést, az energia-összetételt, valamint az adott tagállam iparának szerkezetét. A Tanács megállapodott továbbá arról, hogy a megállapodás feltételeit felveszik a jegyzőkönyvnek a Közösség általi jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatba. A jegyzőkönyv 4. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Közösség és tagállamai megerősítő, illetve jóváhagyó okirataik letétbe helyezésekor értesítsék az egyezmény 8. cikkével létrehozott titkárságot e megállapodás feltételeiről. A Közösségnek és tagállamainak kötelezettségük áll fenn, hogy intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a Közösség teljesíteni tudja a jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeit, az egyes tagállamok a Közösség és más tagállamok felé fennálló, saját kötelezettségvállalásai teljesítésére vonatkozó felelősségének sérelme nélkül.

(13) A Közösség és tagállamai bázisévi kibocsátásait nem határozzák meg véglegesen a jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően. A bázisévi kibocsátások végleges meghatározásakor, és legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak kezdetét megelőzően a Közösség és tagállamai tonna szén-dioxid-egyenértékben állapítják meg e kibocsátási szinteket a CO2- és egyéb üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának ellenőrzését szolgáló rendszerről szóló, 1993. június 24-i 93/389/EGK tanácsi határozat [10] 8. cikkében említett eljárásnak megfelelően.

(14) Az Európai Tanács 2001. június 15-én és 16-án göteborgi ülésén megerősítette a Közösség és a tagállamok elhatározását a jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeik betartására, és kimondta, hogy a Bizottság 2001 végéig elkészíti a megerősítésre vonatkozó javaslatot, lehetővé téve a Közösség és tagállamai számára, hogy gyorsan teljesíthessék a jegyzőkönyv megerősítésére vonatkozó kötelezettségüket.

(15) Az Európai Tanács 2001. december 14-én és 15-én Laeken-i ülésén megerősítette az Unió elhatározását a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségei tiszteletben tartására, valamint azt az óhaját, hogy a jegyzőkönyv a fenntartható fejlődésről szóló, 2002. augusztus 26 - szeptember 4-én megrendezésre kerülő johannesburgi világ-csúcstalálkozót megelőzően hatályba lépjen.

(16) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [11] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének 1998. április 29-én New Yorkban aláírt Kiotói Jegyzőkönyvét ("jegyzőkönyv") az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A jegyzőkönyv szövegét az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az Európai Közösség és tagállamai közösen teljesítik a jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeiket a jegyzőkönyv 4. cikkének rendelkezéseivel összhangban, és a legteljesebb mértékben figyelembe véve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkének rendelkezéseit.

Az Európai Közösség, illetve az egyes tagállamok számára a 2008-tól 2012-ig tartó első mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségvállalási időszakra megállapított kibocsátási szintek meghatározása érdekében az Európai Közösség és tagállamai által vállalt, a kibocsátás korlátozására és csökkentésére vonatkozó mennyiségileg meghatározott kötelezettségeket a II. melléklet tartalmazza.

Az Európai Közösség és tagállamai megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az e határozat 3. cikkével összhangban meghatározott, a II. mellékletben felsorolt kibocsátási szinteknek megfeleljenek.

3. cikk

A Bizottság legkésőbb 2006. december 31-ig és az e határozat 4. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően tonna szén-dioxid-egyenértékben határozza meg a megfelelő kibocsátási szinteket az Európai Közösség, illetve az egyes tagállamok számára azt követően, hogy meghatározták a bázisévi kibocsátási adatokat, és a II. mellékletben felsorolt, a kibocsátás korlátozására, illetve csökkentésére vonatkozó, mennyiségileg meghatározott kötelezettségvállalások alapján, figyelembe véve a jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésében említett, forrásokból származó emberi eredetű kibocsátások és nyelők általi eltávolítások megállapítására szolgáló módszereket, továbbá a kibocsátható mennyiségek kiszámításának szabályait a jegyzőkönyv 3. cikke (7) és (8) bekezdésének megfelelően.

Az Európai Közösség és egyes tagállamai számára kibocsátható mennyiségek megegyeznek az e cikkel összhangban megállapított megfelelő kibocsátási szintekkel.

4. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 93/389/EGK határozat 8. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(2) Ahol e bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke alkalmazandó.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszak három hónap.

(3) A Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

5. cikk

(1) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésével összhangban kijelölje azt a személyt vagy személyeket, aki(k) az Európai Közösség nevében értesítik az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének titkárságát e határozatról.

(2) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jóváhagyó okiratnak a jegyzőkönyv 24. cikke (1) bekezdésével összhangban az (1) bekezdésben említett értesítéssel egyidejűleg az Egyesült Nemzetek főtitkáránál történő letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t, annak érdekében, hogy a Közösség kifejezze beleegyezését a kötelezettségvállalásba.

(3) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a III. mellékletben foglalt, hatáskörre vonatkozó nyilatkozatnak a jegyzőkönyv 24. cikke (3) bekezdésével összhangban az (1) bekezdésben említett értesítéssel egyidejű letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t.

6. cikk

(1) Amikor a tagállamok letétbe helyezik a jegyzőkönyvet megerősítő, illetve jóváhagyó okirataikat, ezzel egyidejűleg és saját nevükben a jegyzőkönyv 4. cikke (2) bekezdésével összhangban értesítik az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének titkárságát erről a határozatról.

(2) A tagállamok igyekeznek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Európai Közösséggel és a többi tagállammal egyidejűleg, és lehetőleg 2002. június 1-jéig letétbe helyezzék saját megerősítő, illetve jóváhagyó okirataikat.

(3) A tagállamok legkésőbb 2002. április 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot a jegyzőkönyv megerősítésére vagy jóváhagyására vonatkozó döntésükről, illetve adott esetben a szükséges eljárások befejezésének várható idejéről. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve jelöli ki az időpontot a megerősítő, illetve jóváhagyó okiratok egyidejű letétbe helyezésére.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2002. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Rajoy Brey

[1] HL C 75. E, 2002.3.26., 17. o.

[2] 2002. február 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 33., 1994.2.7., 11. o.

[4] 1. határozat/CP.1: "A berlini mandátum: Az egyezmény 4. cikke 2 bekezdése a) és b) pontja megfelelőségének felülvizsgálata, beleértve a jegyzőkönyvvel és a lebonyolításra vonatkozó határozatokkal kapcsolatos javaslatokat".

[5] 1. határozat/CP.3: "Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének elfogadása".

[6] 1. határozat/CP.4: "A Buenos Aires-i cselekvési terv".

[7] 5. határozat/CP.6: "A Buenos Aires-i cselekvési terv végrehajtása".

[8] 2-24. határozat/CP.7: "A Marrakesh-i Megállapodások".

[9] Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 19-i 9702/98 dokumentuma a Környezetvédelmi Tanács 1998. június 16-17-i eljárásainak eredményéről, I. melléklet.

[10] HL L 167., 1993.7.9., 31. o. A legutóbb az 1999/296/EK határozattal (HL L 117., 1999.5.5., 35. o.) módosított határozat.

[11] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0358 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0358&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.