32000R1081[1]

Council Regulation (EC) No 1081/2000 of 22 May 2000 prohibiting the sale, supply and export to Burma/Myanmar of equipment which might be used for internal repression or terrorism, and freezing the funds of certain persons related to important governmental functions in that country

A TANÁCS 1081/2000/EK RENDELETE

(2000. május 22.)

a belső elnyomásra vagy terrorizmusra felhasználható felszerelések Burmába/Mianmarba való értékesítésének, szállításának és kivitelének tilalmáról, valamint az ebben az országban jelentős kormányzati tisztséget betöltő egyes személyek pénzkészleteinek befagyasztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Burmáról (Mianmarról) szóló 96/635/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról és módosításáról[1] szóló, 2000. április 26-i 2000/346/KKBP közös álláspontra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Tekintettel arra, hogy a burmai hatóságok súlyosan és rendszeresen megsértik az emberi jogokat és folytatólagosan, egyre erőteljesebben akadályozzák a polgári és politikai jogok érvényre jutását, valamint hogy nem tesznek lépéseket a demokrácia és a megbékélés elérésére, a 2000/346/KKBP közös álláspont úgy rendelkezik, hogy a 96/635/KKBP[2] és a 98/612/KKBP közös álláspontban[3] Burmára (Mianmarra) vonatkozóan előírt korlátozó intézkedéseket ki kell egészíteni - többek között - az Állami Béke és Fejlődés Tanácsában jelentős tisztséget betöltő személyek, a burmai idegenforgalmi ágazatban működő hatóságoknál, illetve a hadseregben, a kormányban vagy a biztonsági erőknél vezető tisztséget betöltő személyek, a Burma (Mianmar) demokráciára való áttérését akadályozó politikát meghatározó, végrehajtó, illetve abból előnyt szerző személyek és családtagjaik pénzkészleteinek befagyasztásával, valamint a belső elnyomásra vagy terrorizmusra felhasználható felszerelések értékesítésének, szállításának és kivitelének tilalmával.

(2) Ezek az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak.

(3) Ezért, valamint a verseny torzulásának elkerülése céljából közösségi jogalkotásra van szükség ennek az intézkedésnek a Közösség területén történő végrehajtásához. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában ez a terület a Szerződésben előírt feltételek szerint a tagállamok mindazon területeit jelenti, amelyekre a Szerződés alkalmazandó.

(4) Szükség esetén a tagállamok illetékes hatóságait fel kell hatalmazni, hogy biztosítsák e rendelet rendelkezéseinek betartását.

(5) Szükség van arra, hogy a Bizottság és a tagállamok, egyes érintett pontokra vonatkozóan fennálló kötelezettségek sérelme nélkül, kölcsönösen tájékoztassák egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és az ezzel a rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb vonatkozó információkról.

(6) Hatálybalépését követően, e rendelet megsértésének esetére célszerű lehetővé tenni szankciók előírását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan, közvetlenül vagy közvetve eladni, átadni, kivinni, illetve szállítani a Közösség területéről vagy bárhonnan származó, az I. mellékletben felsorolt felszereléseket bármely természetes vagy jogi személy számára Burma (Mianmar) területén, illetve bármely személy vagy szerv számára Burma (Mianmar) területéről irányított vagy ott végzett üzleti tevékenység céljából.

2. cikk

(1) Az Állami Béke és Fejlődés Tanácsában vezető tisztséget betöltő személyek, a burmai idegenforgalmi ágazatban működő hatóságoknál, a hadseregben, a kormányban, illetve a biztonsági erőknél vezető tisztséget betöltő, Burma (Mianmar) demokráciára való áttérését akadályozó politikát meghatározó, végrehajtó, illetve abból hasznot húzó, a II. mellékletben felsorolt személyek és családtagjaik Burma (Mianmar) területén kívül tartott pénzkészleteit be kell fagyasztani.

(2.) Nem bocsátható az (1) bekezdésben említett személyek rendelkezésre vagy hasznára semmiféle pénzkészlet, sem közvetlenül, sem közvetve.

(3) E rendelet alkalmazásban:

- pénzkészletnek minősülnek az alábbiak: pénzeszközök és bármilyen gazdasági előnyök, beleértve - többek között, de nem kizárólag - a készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, pénzesutalvány és egyéb fizetési eszköz; pénzügyi intézményeknél és más intézményekben elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve az értékpapírokat, másodlagos értékpapírokat, kötvényt, váltót, opciószelvényt, záloglevelet, származékos ügyleteket; kamatok, osztalékok, illetve pénzeszközökből származó egyéb jövedelem vagy érték; hitelek, beszámítási jogok, kezesség, teljesítési garanciák vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek; hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; pénzeszközökben és pénzforrásokban érdekeltséget igazoló okmányok, illetve minden egyéb, exportfinanszírozási okmány,

- a pénzkészletek befagyasztása a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, illetve a pénzeszközökkel való bármiféle olyan rendelkezésnek a tilalma, amely változást eredményezne azok mennyiségében, összegében, elhelyezésében, tulajdonában, birtoklásában, jellegében, rendeltetésében, illetve egyéb olyan változással járna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfolió-kezelést, azzal a kivétellel, hogy a keletkezett kamatot és jövedelmet vagy a lejáratkor automatikusan visszafizetendő pénzösszeget a befagyasztott számlára fizetik be és azon tárolják.

3. cikk

Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó közösségi szabályok és a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok illetékes hatóságait fel kell hatalmazni arra, hogy a bankoknak, egyéb pénzügyi intézménynek, biztosítótársaságoknak, más szerveknek vagy személyeknek előírják az idevágó és e rendelet betartásának biztosításához szükséges információk kiszolgáltatását.

4. cikk

A Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

- a 2000/346/KKBP közös álláspont mellékletének korszerűsítésére vonatkozó döntések figyelembevételével módosítsa a II. mellékletet,

- a tagállamok információi alapján módosítsa a tagállamok III. mellékletben felsorolt illetékes hatóságainak adatait.

5. cikk

Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan kapcsolódó tevékenységekben, melyeknek tárgya vagy hatása - közvetlenül vagy közvetve - az 1. cikkben említett ügyletek vagy tevékenységek előmozdítása, vagy e rendelet rendelkezéseinek a megkerülése.

6. cikk

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel kapcsolatos, rendelkezésükre álló egyéb vonatkozó, különösen a 3. cikknek megfelelően kapott információkat, valamint a jogsértési és jogérvényesítési problémákra, valamint a nemzeti bíróságok ítéleteire vonatkozó információkat.

7. cikk

Valamennyi tagállam meghatározza az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Ezeknek a szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

8. cikk

Ezt a rendeletet:

- a Közösség területén, beleértve a Közösség légterét,

- valamely tagállam joghatósága alá tartozó repülőgépek és hajók fedélzetén,

- valamely tagállam állampolgárára bárhol, valamint

- valamely tagállam joga szerint megalapított vagy létrehozott szervre

kell alkalmazni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. október 29-ig felül kell vizsgálni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. május 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. GAMA

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett, belső elnyomásra vagy terrorizmusa felhasználható felszerelések

Az alábbi jegyzék nem tartalmazza a kifejezetten katonai célokra kifejlesztett vagy átalakított tételeket, amelyekre kiterjed a 96/635/KKBP közös álláspontban előírt fegyverembargó.

Ballisztikai védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok és különleges kialakítású részegységeik.

Különleges ujjlenyomat-azonosító berendezés.

Teljesítményszabályozott fényszórók.

Ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezések.

Vadászkések.

Vadászpuskák előállítására tervezett különleges berendezések.

Lőszer kézi rakodására szolgáló eszközök.

Kommunikációk lehallgatására előállított készülékek.

Optikai szilárdtest-detektorok.

Képerősítő csövek.

Fegyverek teleszkópos távcsövei.

Sima csövű fegyverek és lőszereik, kivéve a kifejezetten katonai célra kifejlesztett fegyvereket, és ezek különleges kialakítású tartozékait;kivéve:

1. jelzőpisztolyok;

2. kifejezetten ipari szerszámként vagy állatok altatásához használt légfegyverek vagy petárdafegyverek.

Lőfegyver használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és kifejezetten ezekhez kifejlesztett vagy átalakított alkatrészek és tartozékok.

Nem kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák és gránátok, illetve ezek különleges kialakítású alkatrészei.

Golyóálló mellények és különleges kialakítású tartozékaik, kivéve a kifejezetten katonai követelmények és szabványok alapján kifejlesztett mellényeket.

Ballisztikai védelemmel gyártott vagy ellátott négykerék-meghajtású terepjáró haszonjárművek, és ilyen járművekre szánt idompáncélzat.

Vízágyúk és azok különleges kialakítású vagy átalakított alkatrészei és tartozékai.

Vízágyúval felszerelt járművek.

Elektromos vagy elektromossá átalakított, útakadályok eltávolítására és tömegoszlatásra alkalmas különleges kialakítású járművek és e célból tervezett vagy átalakított különleges kialakítású alkatrészek.

A gyártó vagy szállító szerint tömegoszlatásra alkalmas akusztikai eszközök, és azok különleges kialakítású alkatrészei.

Kifejezetten emberek fogva tartására kifejlesztett lábsínek, rabláncok, béklyók és elektromos sokkolók; kivéve:

- kézbilincsek, amennyiben a legnagyobb méret a lánccal együtt lezárt állapotban nem több mint 240 mm.

Cselekvőképességet korlátozó anyag (könnygáz vagy maró folyadék) szórásával működtethető, tömegoszlatási vagy önvédelmi célokra tervezett vagy átalakított hordozható készülékek, illetve erre a célra kifejlesztett különleges kialakítású alkatrészek.

Elektromos sokkhatás kiváltásával működő, tömegoszlatási vagy önvédelmi célokra tervezett vagy átalakított hordozható készülékek és eszközök (többek között elektromos sokkoló botok, elektromos sokkoló pajzsok, kábító fegyverek és elektromos sokkoló lőfegyverek), illetve ezek kifejezetten ilyen célokra kifejlesztett vagy átalakított alkatrészei.

Rejtett robbanóeszközök felderítésére alkalmas elektronikus eszközök és ezek különleges kialakítású alkatrészei; kivéve:

- TV vagy röntgenkészülékek.

Rögtönzött készülékeknél a rádióval működtetett távirányítás által okozott detonáció kiszűrésére kifejlesztett elektronikus zavaró eszközök és ezek különleges kialakítású alkatrészei.

Elektronikus vagy nem elektronikus eszközökkel robbanások kiváltására kifejlesztett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, a detonátorokat, az indítókat, a detonációs zsinórokat és ezek különleges kialakítású tartozékai; kivéve:

- nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozásához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra kifejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei).

Robbanóeszközök és lőszerek elhelyezésére szolgáló berendezések és eszközök; kivéve:

1. bombatártakarók;

2. olyan tárgyak őrzésére szolgáló tárolók, amelyek ismerten vagy gyaníthatóan rögtönzött robbanószerkezetek.

Éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek vagy ezek szilárdtest-érzékelői.

Az összes felsorolt termékhez kifejlesztett számítógépes programok és technológiák.

Betörésre alkalmas robbanóanyagok.

Az alábbi robbanóanyagok és idevágó vegyszerek:

- amatol,

- nitrocellulóz (12,5 %-nál nagyobb nitrogéntartalommal),

- nitroglikol,

- pentaeritritol-tetranitrát (PETN),

- pikril-klorid,

- trinitrofenilmetilnitramin (tetril),

- 2, 4, 6-trinitrotoluol (TNT).

Az összes felsorolt tételhez kifejlesztett számítógépes programok és technológiák.

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek jegyzéke

1. Állami Béke és Fejlődés Tanácsa (SPDC):

Than Shwe vezértábornagy elnök, valamint miniszterelnök és védelmi miniszter (1933.2.2., Kyaukse)

Maung Aye tábornagy alelnök (1937.12.25., Kon Balu)

Khin Nyunt altábornagy első titkár (1939.10.11., Kyauktan)

Tin Oo altábornagy másodtitkár (1933.5.13.)

Win Myint altábornagy harmadtitkár

Nyunt Thein ellentengernagy haditengerészet

Kyaw Than dandártábornok légierő (1941.6.14., Bago)

Aung Htwe vezérőrnagy parancsnok, Nyugati Parancsnokság

Ye Myint vezérőrnagy parancsnok, Központi Parancsnokság

Khin Maung Than vezérőrnagy parancsnok, Yangon Parancsnokság

Kyaw Win altábornagy parancsnok, Északi Parancsnokság

Thein Sein vezérőrnagy parancsnok, Triangle Területi Parancsnokság

Thura Thiha Thura Sit Maung vezérőrnagy parancsnok, Partmenti Regionális Parancsnokság

Thura Shwe Mann dandártábornok parancsnok, Délnyugati Parancsnokság

Myint Aung dandártábornok parancsnok, Délkeleti Parancsnokság (1932.2.10.)

Maung Bo dandártábornok parancsnok, Keleti Parancsnokság

Thiha Thura Tin Aung Myint Oo dandártábornok parancsnok, Északkeleti Parancsnokság

Soe Win dandártábornok parancsnok, Északnyugati Parancsnokság

Tin Aye dandártábornok parancsnok, Déli Parancsnokság

2. A SLORC volt tagjai

Phone Myint altábornagy (1931.1.5.)

Aung Ye Kyaw altábornagy (1930.12.12.)

Sein Aung altábornagy (1931.11.11.)

Chit Swe altábornagy (1932.1.18.)

Mya Thin altábornagy (1931.12.31.)

Kyaw Ba altábornagy (1932.6.7.)

Tun Kyi altábornagy (1938.5.1.)

Myo Nyunt altábornagy (1930.9.30.)

Maung Thint altábornagy (1932.8.25.)

Aye Thoung altábornagy (1930.3.13.)

Kyaw Min altábornagy (1932.6.22., Hanzada)

Maung Hla altábornagy

Soe Myint vezérőrnagy

Myint Aung altábornagy

3. Helyettes regionális parancsnokok:

Aung Thein dandártábornok (Nyugat)

Nay Win ezredes (Központ)

Hsan Hsint ezredes (Rangoon)

Myint Swe ezredes (Triangle)

Tin Latt dandártábornok (Partvidék)

Tint Swe ezredes (Délnyugat)

Aung Thein dandártábornok (Délkelet)

Myint Thein dandártábornok (Kelet)

San Thein dandártábornok (Északkelet)

Soe Myint dandártábornok (Északnyugat)

Thura Maung Nyi dandártábornok (Dél)

4. Egyéb állami/hadosztály parancsnokok:

Thein Kyaing ezredes Magwe Hadosztály

Aung Thwin ezredes Chin állam

Saw Khin Soe ezredes Karen állam

Kyaw Win ezredes Kayah állam

5. Volt magas rangú vezérkari katonatisztek:

Thein Lwin ezredes volt regionális térségi parancsnok

Aye Myint Kyu ezredes volt regionális parancsnokhelyettes

Pyay Sone dandártábornok volt regionális parancsnok

6. Miniszterek:

Maung Maung Khin altengernagy miniszterelnök-helyettes (1929.11.23.)

Tin Tun altábornagy miniszterelnök-helyettes (1930.3.28.)

Tin Hla altábornagy miniszterelnök-helyettes és hadügyminiszter

Nyunt Tin vezérőrnagy mezőgazdasági és öntözési miniszter

U Aung Thaung ipari miniszter I

Hla Myint Swe vezérőrnagy közlekedési miniszter

U Win Aung külügyminiszter (1944.2.28., Dawei)

U Soe Tha nemzeti tervezési és gazdaságfejlesztési miniszter

Tin Aye altengernagy munkaügyi miniszter

U Aung San szövetkezeti miniszter

U Pan Aung vasúti közlekedési miniszter

Lun Thi dandártábornok energiaügyi miniszter

U Than Aung oktatási miniszter

Ket Sein vezérőrnagy egészségügyi miniszter

Pyi Zon (Sone) dandártábornok kereskedelmi miniszter

Saw Lwin vezérőrnagy szálloda- és idegenforgalmi miniszter (1939)

Win Tin dandártábornok távközlési és postaügyi miniszter (1935. Moulmein)

U Khin Maung Thein pénzügyminiszter 1934.11.11., Mandalay)

U Aung Khin vallásügyi miniszter

Saw Tun vezérőrnagy építőipari miniszter

U Thaung tudományos és technológiai miniszter

U Win Sein kulturális miniszter (1940.10.10., Kyaukkyi)

U Saw Tun bevándorlási és népesedéspolitikai miniszter

Kyi Aung vezérőrnagy tájékoztatási miniszter

Thein Nyunt ezredes határmenti térségek fejlesztését felügyelő, nemzetiségi és fejlesztési miniszter

Tin Htut vezérőrnagy villamosenergia-ipari miniszter

Thura Aye Myint dandártábornok sportminiszter

U Aung Phone erdőgazdasági miniszter

Tin Hlaing ezredes belügyminiszter

Ohn Myint dandártábornok bányászati miniszter

Sein Htwa vezérőrnagy népjóléti, segélyezési és áttelepülési miniszter

Maung Maung Thein dandártábornok állattenyésztési és halászati miniszter

Min Thein altábornagy miniszter az SPDC Elnökének Hivatalában

Lun Maung dandártábornok a Miniszterelnöki Hivatal minisztere

Tin Ngwe vezérőrnagy a Miniszterelnöki Hivatal minisztere

David Abel dandártábornok az SPDC Elnöki Hivatalának minisztere (1935.2.28., Mamyo)

Saw Lwin vezérőrnagy ipari miniszter 2 (1939)

7. Idegenforgalmat felügyelő egyéb hatóságok:

Aye Myint Kyu dandártábornok szálloda- és idegenforgalmi miniszterhelyettes

U Aung (Ohn) Myint a szálloda- és idegenforgalmi miniszter hivatalvezetője

Khin Maung Latt altábornagy főigazgató, Szálloda- és Idegenforgalmi Minisztérium

U Naing Bwa főigazgató-helyettes, Szálloda- és Idegenforgalmi Minisztérium

8. A Hadügyminisztérium egyéb vezető beosztású tisztjei:

Kyi Min sorhajókapitány vezérkari főnök (haditengerészet)

Myint Swe dandártábornok vezérkari főnök (légierő)

Tin Ngwe vezérőrnagy személyügyi főnök

Thein Soe dandártábornok főhadbíró

Lun Maung dandártábornok védelmi szolgálatok főfelügyelője

Khin Aung Myint dandártábornok PR és lélektani hadviselés

Win Hlaing dandártábornok haditechnikai beszerzések

Than Htay ezredes utánpótlás és szállítás

Khi Win dandártábornok tüzérségi és páncélos erők

Aung Myint dandártábornok hírközlés

Chit Than dandártábornok hadianyag-ellátás

Khin Maung Win dandártábornok hadiipar

Saw Hla ezredes katonai rendészet vezetője

Aung Kyi dandártábornok katonai kiképzés

Maung Nyo dandártábornok főhadsegéd-helyettes

Kyaw Win dandártábornok helyettes hadbiztos

Khin Maung Sann ezredes személyügyi főnök, ezredes

9. A Katonai Hírszerző Igazgatóság (DDSI) tagjai:

Kyaw Win dandártábornok igazgatóhelyettes

Sann Pwint altábornagy vezérkari tiszt

Maung Than altábornagy vezérkari tiszt

Tin Hla altábornagy vezérkari tiszt

Nyan Lin altábornagy vezérkari tiszt

Myint Aung Kyaw altábornagy vezérkari tiszt

Ko Ko Maung altábornagy vezérkari tiszt

Myo Lwin őrnagy vezérkari tiszt

Ngwe Tun sorhajókapitány NemzetköziEgyüttműködési Osztály vezetője

Myo Khine őrnagy Nemzetközi Együttműködési Osztály helyettes vezetője

Soe Than százados tiszt, Nemzetközi Együttműködési Osztály

Htin Aung Kyaw hadnagy tiszt, Nemzetközi Együttműködési Osztály

Moe Kyaw százados tiszt, Nemzetközi Együttműködési Osztály

10. Stratégiai Tanulmányok Hivatala (OSS):

Thein Swe ezredes osztályvezető

Kyaw Thein ezredes osztályvezető

San Maung ezredes osztályvezető

Than Tun ezredes osztályvezető

Than Aye ezredes osztályvezető

Tin Oo alezredes vezérkari tiszt

Hla Min alezredes vezérkari tiszt

Si Thu alezredes vezérkari tiszt

Than Aung alezredes vezérkari tiszt

Min Lwin alezredes vezérkari tiszt

11. A kormány volt tagjai:

Thein Win altábornagy volt közlekedési miniszter (1937)

Myo Thant dandártábornok a Miniszterelnöki Hivatal volt minisztere

U Kyin Maung Yin a miniszterelnök-helyettes hivatalának volt minisztere (1931.4.9.)

U Ohn Gyaw volt külügyminiszter (1932.3.3.)

Kyaw Than vezérőrnagy volt kereskedelmi miniszter

Sein Win dandártábornok volt sportminiszter

U Than Shwe a Miniszterelnöki Hivatal volt minisztere (1936.12.14.)

Maung Maung dandártábornok az SPDC Elnöki Hivatalának volt minisztere

III. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministre des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

DÁNIA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Kbenhavn

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NÉMETORSZÁG

Bundesausfuhramt

Referat 214,

Frankfurterstrasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 90 86 89

Fax (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank

Postfach 10 06 02,

D-60006 Frankfurt a. M.

Tel. (49-69) 956 61

GÖRÖGORSZÁG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministry of Foreign Affairs,

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 3rd floor

GR-106 71 Athens

Tel. (30-1) 368 13 37

Fax (30-1) 368 12 32

SPANYOLORSZÁG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a

E-28046 Madrid

Tel.: (34-91) 583 74 00

Fax (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3

E-28071 Madrid

Tel.: (34-91) 360 45 88

Fax: (34-91) 583 52 14

FRANCIAORSZÁG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12 S.P.

ÍRORSZÁG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

OLASZORSZÁG

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25

I-00144 Roma

Tel. (39-06) 59 93 24 39

Fax (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBURG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministre des affaires étrangres

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

HOLLANDIA

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSZTRIA

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 404 20

PORTUGÁLIA

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

Ministério das Finanças

Direcço Geral dos Assuntos Europeus e Relaçes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 55 55

Fax (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

Tel. (358-9) 13 41 55 55

Fax (358-9) 62 98 40

SVÉDORSZÁG

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frgor

Fredsgatan 6

S-10339 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A 4. cikk alapján, a 2. cikkel és a II. melléklettel kapcsolatos megkeresések esetén:

HM Treasury

International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street

London SW1E 5EB

Tel. (44-0207) 270 55 50

Fax (44-0207) 270 43 65

e-mail: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Tel. (44 0207) 601 46 07

Fax (44 0207) 601 43 09

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

European Commission

Directorate-General External Relations

Directorate A, CFSP

Unit A/2, Economic and Financial Sanctions Co-ordination Section

Tel. (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63

e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

[1] HL L 122., 2000.5.24., 1. o.

[2] HL L 287., 1996.11.8., 1. o.

[3] HL L 291., 1998.10.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1081&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék