32004R1242[1]

A Tanács 1242/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a halászflották referenciaszintjeire vonatkozó 2371/2002/EK rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről az új tagállamok részére

A TANÁCS 1242/2004/EK RENDELETE

(2004. június 28.)

a halászflották referenciaszintjeire vonatkozó 2371/2002/EK rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről az új tagállamok részére

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet 12. cikke (1) úgy rendelkezik, hogy a referenciaszinteket minden egyes tagállam flottájára vonatkozóan az 1997-2002-es többéves orientációs programban meghatározott célkitűzések összegeként, szegmensek szerint kell megállapítani.

(2) Az új tagállamok nem rendelkeznek célkitűzésekkel a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében megállapított módon.

(3) Az új tagállamok számára a referenciaszinteket a flottáiknak a csatlakozás időpontjában meglévő szintjéhez képest lehetne megállapítani, azonban ebben az esetben a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdésében előírt kötelezettségek feleslegesek lennének, tekintve, hogy ezek a kötelezettségek átfedésben lennének a rendelet 13. cikkében meghatározott belépési/kilépési rendből fakadó kötelezettségekkel.

(4) Éppen ezért nem helyénvaló a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében meghatározott referenciaszinteket az új tagállamokra vonatkozóan megállapítani, sem pedig a rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdését azokra alkalmazni, tekintve, hogy ez nem fogja érinteni az új tagállamok flottagazdálkodását.

(5) Az új tagállamok rövid időtartamon keresztül nyújthatnak támogatást a flotta felújítására, nem helyénvaló arra kötelezni őket, hogy a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének értelmében csökkentsék flottáikat.

(6) Ennek megfelelően, az új tagállamok számára eltéréseket kell engedélyezni a 2371/2002/EK rendelet fenti rendelkezéseitől,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (2) és (4) bekezdésétől, 12. cikkétől és 13. cikke (2) bekezdésétől eltérve, ezeket a rendelkezéseket a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében nem kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2004. május 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. CULLEN

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1242 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1242&locale=hu