32001R0069[1]

A Bizottság 69/2001/EK Rendelete (2001. január 12.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 69/2001/EK Rendelete

(2001. január 12.)

az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikkére,

kihirdetve e rendelet tervezetét [2],

tanácskozva az állami támogatások tanácsadó bizottságával,

mivel:

(1) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendeletben állapítsa meg azt a határt, amely alatt a támogatási intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok nem felelnek meg a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak, és ezért nem tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési eljárás alá.

(2) A Bizottság alkalmazta a Szerződés 87. és 88. cikkeit, és számos határozatban külön tisztázta a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett támogatás fogalmát. A Bizottság legutóbb az állami támogatásra vonatkozó de minimis szabályról szóló értesítésben [3] kifejtette azon de minimis küszöbértékkel kapcsolatos álláspontját is, amely alatt a 87. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni. E tapasztalatok fényében, valamint az átláthatóság és a jogbiztonság fokozása céljából a de minimis szabályt rendeletben szükséges szabályozni.

(3) Tekintetbe véve a mezőgazdasági, halászati, akvakultúra, valamint a közlekedési ágazatokra vonatkozó speciális szabályokat és azon kockázatot, hogy ezen ágazatokban még a kis összegű támogatások is megfelelhetnek a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak, célszerű, hogy e rendelet ne vonatkozzon ezen ágazatokra.

(4) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodása [4] fényében e rendelet nem mentesítheti az exporttámogatást vagy az importtal szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatást. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek exporttámogatást.

(5) A Bizottság tapasztalatainak figyelembevételével megállapítható, hogy bármely hároméves időszak során a 100000 euró határt el nem érő támogatás nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet és/vagy nem torzítja a versenyt, illetve nem fenyeget annak torzításával, és ezért nem tartozik a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá. Az érintett hároméves időszak változó jellegű, tehát a de minimis támogatás minden egyes új megadásakor a de minimis támogatás előző három év alatt megadott teljes összegét kell figyelembe venni. A de minimis támogatást akkor kell megadottnak tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének a jogát a kedvezményezettre ruházzák. A de minimis szabály nem érinti azt a lehetőséget, hogy a vállalkozások ugyanazon projektre a Bizottság által jóváhagyott vagy egy csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásban részesüljenek.

(6) Az átláthatóság, egyenlő elbánás és a de minimis küszöbérték helyes alkalmazása céljából célszerű, hogy a tagállamok ugyanazt a számítási módszert alkalmazzák. E számítás megkönnyítése érdekében és a de minimis szabály alkalmazása jelenlegi gyakorlatának megfelelően célszerű, hogy a készpénzben nem megjelenő támogatási összegeket bruttó támogatási egyenértékre számolják át. A több részletben folyósított támogatás és a kedvezményes kölcsön formáját öltő támogatás támogatástartalma a folyósítás idején fennálló piaci kamatlábak alkalmazását kívánja meg. Az állami támogatási szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalmazása céljából a referenciarátát kell az e rendelet szerinti piaci kamatnak tekinteni, feltéve hogy a kedvezményes kölcsön esetében a kölcsönt a szokásos biztosítékokkal fedezik, és a kölcsön nem a szokásostól eltérő kockázatú. A referenciarátákat a Bizottság objektív kritériumok alapján időszakosan rögzíti, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, valamint az interneten közzéteszi.

(7) A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatási szabályokat betartsák, és különösen az, hogy a de minimis szabály alapján folyósított támogatások azok feltételeinek megfeleljenek. A Szerződés 10. cikkében megállapított együttműködési alapelvnek megfelelően a tagállamoknak e feladat megvalósítását a szükséges mechanizmus létrehozásával kell elősegíteniük annak érdekében, hogy a de minimis szabály alapján az ugyanazon kedvezményezettnek folyósított támogatás teljes összege három év viszonylatában ne haladja meg a 100000 eurót. E célból célszerű, hogy amikor a de minimis támogatást folyósítják, a tagállamok tájékoztassák az érintett vállalkozásokat a támogatás de minimis jellegéről, teljes tájékoztatást kapjanak az elmúlt három év során folyósított egyéb de minimis támogatásokról, és körültekintően ellenőrizzék, hogy az új de minimis támogatással nem lépik-e túl a de minimis küszöbértéket. A küszöbérték betartása vagylagosan egy központi nyilvántartáson keresztül is biztosítható.

(8) Tekintettel a Bizottság tapasztalataira és különösen arra, hogy általában milyen gyakran szükséges felülvizsgálni az állami támogatási politikát, célszerű e rendelet alkalmazási idejét korlátozni. Amennyiben e rendelet meghosszabbítás nélkül hatályát veszti, az e rendelet hatálya alá tartozó de minimis támogatási programokkal kapcsolatosan egy hat hónapos alkalmazkodási időszaknak kell a tagállamok rendelkezésére állnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendeletet valamennyi ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásra alkalmazni kell, a következők kivételével:

a) a közlekedési ágazat és a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával vagy értékesítésével kapcsolatos tevékenység;

b) az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

c) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás.

2. cikk

Csekély összegű (de minimis) támogatás

(1) Amennyiben a támogatással kapcsolatos rendelkezések megfelelnek a (2) és (3) bekezdésben megállapított feltételeknek, úgy azokat úgy kell tekinteni, hogy azok nem teljesítik a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá.

(2) Bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére során folyósított de minimis támogatás összege nem haladhatja meg a 100000 eurót. E küszöbérték a támogatás formájától és a kitűzött céltól függetlenül alkalmazandó.

(3) A (2) bekezdésben szereplő küszöbértéket készpénzben folyósított támogatásként kell kifejezni. Az összes használt számadatot bruttó számnak kell tekinteni, azaz bármely közvetlen adózási levonás előtti adatnak. Amennyiben a támogatást nem pénzben, hanem más formában folyósítják, a támogatás összege a bruttó támogatási egyenérték lesz.

A több részletben fizetendő támogatást megadásának időpontjára kell diszkontálni. A diszkontálás során és a kedvezményes kölcsön támogatás tartalmának kiszámításakor a megadása idején alkalmazott referenciarátát kell használni.

3. cikk

Támogatások halmozódása és ellenőrzés

(1) Amennyiben egy tagállam egy vállalkozásnak de minimis támogatást ítél meg, tájékoztatja a vállalkozást a támogatás de minimis jellegéről, és beszerzi az érintett vállalkozástól az előző három év során kapott egyéb de minimis támogatásokkal kapcsolatos összes információt.

A tagállam az új de minimis támogatást csak azt követően nyújthatja, ha ellenőrizte, hogy az nem fogja az érintett hároméves időszak során kapott de minimis támogatások teljes összegét a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt küszöbérték feletti szintre emelni.

(2) Amennyiben egy tagállam a de minimis támogatások egy olyan központi nyilvántartását állította fel, amely a tagország bármely hatósága által megadott valamennyi de minimis támogatással kapcsolatos információt tartalmazza, az (1) bekezdés első albekezdésében foglalt követelményt nem kell alkalmazni attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás hároméves időszakot ölel fel.

(3) A tagállamok rögzítik és összeállítják az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos összes információt. E nyilvántartások tartalmaznak minden olyan információt, ami annak bizonyításához szükséges, hogy e rendelet feltételeit betartották. Az egyedi de minimis támogatásokat érintő nyilvántartásokat azok megadása időpontjától számított 10 évig, a de minimis támogatási programot érintő nyilvántartásokat a program keretében nyújtott legutolsó egyedi támogatás megadásának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon, vagy a kérelemben rögzített hosszabb határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátja mindazt az információt, amit a Bizottság szükségesnek tart annak értékeléséhez, hogy e rendelet feltételei teljesülnek-e, különösen a bármely vállalkozás által kapott de minimis támogatás teljes összege vonatkozásában.

4. cikk

Hatálybalépés és érvényességi idő

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2006. december 31-ig marad hatályban.

(2) E rendelet érvényességi időszaka végén, az e rendelet hatálya alá tartozó de minimis támogatási programok egy hat hónapos alkalmazkodási időszak alatt továbbra is élvezik e rendelet előnyeit.

Az alkalmazkodási időszak alatt e programokat e rendelet feltételei alapján továbbra is alkalmazni lehet.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 12-én.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

[2] HL C 89., 2000.3.28., 6. o.

[3] HL C 68., 1996.3.6., 9. o.

[4] HL L 336., 1994.12.23., 156. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R0069&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére