32000D0365[1]

A Tanács határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2000. május 29.)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

(2000/365/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 4. cikkére (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv"),

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányának 1999. május 20-i, 1999. július 9-i és 1999. október 6-i levelében a Tanács elnökéhez intézett azon kérésére, hogy a schengeni vívmányok egyes, az említett levelekben felsorolt rendelkezéseinek alkalmazásában részt vehessen,

tekintettel az Európai Közösségek Bizottságának a kéréssel kapcsolatos 1999. július 20-i véleményére,

mivel amint azt az Amszterdami Szerződéssel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvben, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés 14. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben elismerték, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának különleges a helyzete az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének hatálya alá tartozó kérdéseket illetően;

mivel a schengeni vívmányokat olyan összefüggő egészként tervezték meg és működtetik, amelyet a személyeknek a közös határaikon történő ellenőrzése megszüntetésének elvét elfogadó valamennyi államnak teljes körűen el kell fogadnia és alkalmaznia kell;

mivel a Schengeni Jegyzőkönyv az Egyesült Királyság említett különleges helyzete következtében biztosítja Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága számára a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételének lehetőségét;

mivel az Egyesült Királyság vállalja az 1990. évi Schengeni Egyezmény e határozatban felsorolt cikkeiből eredő tagállami kötelezettségeket;

mivel tekintettel az Egyesült Királyság fent említett különleges helyzetére, e határozat alapján sem az Egyesült Királyságra, sem az 5. cikkben említett területekre nem alkalmazhatók az 1990. évi Schengeni Egyezmény határokra vonatkozó rendelkezései;

mivel az 1990. évi Schengeni Egyezmény 26. és 27. cikke által szabályozott fontos kérdéseket figyelembe véve az Egyesült Királyság és Gibraltár alkalmazni fogja ezeket a cikkeket;

mivel az Egyesült Királyság kérte, hogy - az 1990. évi Schengeni Egyezmény 96. cikkében említett figyelmezető jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések, valamint az ezen figyelmezető jelzésekre vonatkozó egyéb rendelkezések kivételével - alkalmazhassa a schengeni vívmányoknak a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban "SIS") létrehozására és működésére vonatkozó rendelkezéseinek összességét;

mivel a Tanács azt a nézetet képviseli, hogy az Egyesült Királyságnak a schengeni vívmányok bármely részleges alkalmazása esetén figyelembe kell vennie azon területek összetartozását, amelyek e vívmányok összességét alkotják;

mivel a Tanács ezért elismeri az Egyesült Királyság jogát arra, hogy a Schengeni Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően a részleges alkalmazás lehetőségét kérje, ugyanakkor rámutat arra, hogy meg kell vizsgálni a SIS létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések Egyesült Királyság által történő alkalmazásának hatását a schengeni vívmányok egyéb vonatkozó rendelkezéseinek az értelmezésére és a pénzügyi következményeket;

mivel az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok ( 1 ) végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére

irányuló társulásáról kötött megállapodás 3. cikke szerint létrehozott vegyes bizottságot az említett megállapodás 5. cikkének megfelelően tájékoztatták e határozat elkészítéséről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királysága a schengeni vívmányok következő rendelkezéseinek alkalmazásában vesz részt:

a) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi egyezmény, az ahhoz tartozó záróokmány és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

a 26. cikk és a 27. cikk (1) bekezdése;

a 39. és 40. cikk;

a 42. és 43. cikk, amennyiben kapcsolódnak a 40. cikkhez;

a 44. cikk;

a 46. és 47 cikk, a 47. cikk (2) bekezdésének c) pontja és (4) bekezdése kivételével;

a 48-51. cikk;

az 52. és 53. cikk;

az 54-58. cikk;

az 59. cikk;

a 61-66. cikk;

a 67-69. cikk;

a 71-73. cikk;

a 75. és 76. cikk;

a 126-130. cikk amennyiben olyan rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek az Egyesült Királyságra ezen albekezdés alapján alkalmazásra kerülnek;

a záróokmány 3. nyilatkozata a 71. cikk (2) bekezdése tekintetében;

ii. a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó következő rendelkezések:

- A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról ( 2 ),

- A Bizottság 2007. március 16-i 2007/171/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (harmadik pillér) megállapításáról ( 3 );

b) az 1985. június 14-i Schengen Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi egyezmény csatlakozási megállapodásai, az azokhoz tartozó záróokmányok és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

i. a Dán Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 6. cikk;

ii. a Finn Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 5. cikk;

iii. a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 5. cikk;

c) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi Schengeni Egyezménnyel létrehozott Végrehajtó Bizottság következő határozatai rendelkezéseinek tekintetében, amennyiben azok azon rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek az Egyesült Királyságra a fenti a) pont alapján alkalmazandóak:

SCH/Com-ex (94) 28 rev (a 75. cikkben a kábítószerekre és/vagy pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról);

SCH/Com-ex (98) 26 def (a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról), az egyesült királysági szakértőknek az illetékes tanácsi munkacsoport égisze alatt végzett megbízatásokban való részvételének módozatait részletező belső szabályozásra is figyelemmel.

5. cikk

(1) Az Egyesül Királyság írásban értesíti a Tanács elnökét, hogy az 1. cikkben említett rendelkezések közül melyeket kívánja alkalmazni a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre. Az erről a kérésről szóló végrehajtási határozatot a Tanács Schengeni Jegyzőkönyv 1. cikkében említett tagjainak és az Egyesült Királyság kormánya képviselőjének egyhangú szavazatával hozzák meg.

(2) Gibraltárra az 1. cikk következő rendelkezéseit kell alkalmazni:

a) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi Egyezmény, az ahhoz tartozó záróokmány és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

a 26. cikk és a 27. cikk (1) bekezdése;

a 39. cikk;

a 44. cikk, amennyiben az nem a továbbüldözésre és a határokon átnyúló megfigyelésre vonatkozik;

a 46. és 47 cikk, a 47. cikk (2) bekezdésének c) pontja és (4) bekezdése kivételével;

a 48-51. cikk;

az 52. és 53. cikk;

az 54-58. cikk;

az 59. cikk;

a 61-63. cikk;

a 65-66. cikk;

a 67-69 cikk;

a 71-73. cikk;

a 75. és 76. cikk;

a 126-130. cikk, amennyiben olyan rendelkezésekhez kapcsolódnak, amelyek Gibraltárra ezen albekezdés alapján alkalmazásra kerülnek;

a záróokmány 3. nyilatkozata a 71. cikk (2) bekezdéséhez;

b) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi Egyezmény csatlakozási megállapodásai, az ahhoz tartozó záróokmányok és együttes nyilatkozatok rendelkezéseinek tekintetében:

i. a Dán Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 6. cikk;

ii. a Finn Köztársaság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 5. cikk;

iii. a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló, 1996. december 19-én aláírt megállapodás: 5. cikk;

c) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi Egyezménnyel létrehozott Végrehajtó Bizottság következő határozatai rendelkezései tekintetében:

SCH/Com-ex (94) 28 rev (a 75. cikkben a kábítószerekre és/vagy pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról).

(3) A 8. cikk (3) bekezdését a fenti (1) és (2) bekezdésben említett területekre kell alkalmazni.

6. cikk

(1) Amint az 1. cikk a) pontjának ii. alpontjában említett rendelkezések, valamint a 2009. december 1-je óta elfogadott, de hatályba még nem lépett, a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó egyéb releváns rendelkezések végrehajtásának előfeltételei teljesültek, a Tanács végrehajtási határozatot hoz az említett rendelkezéseknek az Egyesült Királyság és azon tagállamok, valamint azon egyéb államok közötti hatályba léptetéséről, amelyek tekintetében az említett rendelkezések már hatályba léptek.

(2) Az érintett területek tekintetében az (1) bekezdést kell értelemszerűen alkalmazni az 5. cikkben említett rendelkezések hatálybaléptetésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti végrehajtási határozatokat a Schengeni Jegyzőkönyv 1. cikkében említett tagjainak és az Egyesült Királyság kormánya képviselőjének egyhangú döntésével a Tanács hozza meg.

(4) Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi Egyezmény 75. cikkének, valamint az SCH/Com-ex (94) 28 rev végrehajtó bizottsági határozat (a kábítószerek és/vagy pszichotróp anyagok magával viteléhez a 75. cikkben előírt igazolás) rendelkezései közvetlenül alkalmazandók az Egyesült Királyságban.

7. cikk

(1) Az Egyesült Királyság viseli a SIS működésében való részleges részvételéből adódó technikai műveletek során felmerülő valamennyi költséget.

8. cikk

(1) Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E határozat elfogadásának időpontjától Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát visszavonhatatlanul úgy tekintik, hogy az a Schengeni Jegyzőkönyv 5. cikke alapján értesítette a Tanács elnökét arról, hogy részt kíván venni minden olyan javaslatban és kezdeményezésben, amely az 1. cikkben említett schengeni vívmányokon alapul. Ez a részvétel az 5. cikk (1), illetve (2) bekezdésében említett területekre terjed ki, amennyiben a javaslatok és kezdeményezések azokon a schengeni vívmányokon alapulnak, amelyeket a fenti területekre alkalmazni kell.

(3) Az 1. cikkben említett schengeni vívmányokon alapuló azon intézkedések, amelyeket a 6. cikkben említett tanácsi határozat elfogadása előtt fogadtak el, az Egyesült Királyságra vonatkozóan abban időpontban, illetve időpontokban lépnek hatályba, amikor a Tanács a 6. cikk alapján úgy határoz, hogy az Egyesült Királyságra vonatkozóan hatályba lépteti az 1. cikkben említett vívmányokat, hacsak maga az intézkedés nem határoz meg későbbi időpontot.

( 1 ) HL L 176., 1999.7.10, 36. o.

( 2 ) HL L 205., 2007.8.7., 63. o.

( 3 ) HL L 79., 2007.3.20., 29. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0365 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0365&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000D0365-20141201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000D0365-20141201&locale=hu