32012D0757[1]

2012/757/: A Bizottság határozata ( 2012. november 14. ) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 8075. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2012. november 14.)

az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2012) 8075. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/757/EU)

A. függelék

ERTMS/ETCS üzemeltetési szabályok

Az ERTMS/ETCS és az ERTMS/GSM-R üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az ERA honlapján (www.era.europa.eu) közzétett, "ETCS és GSM-R: szabályok és alapelvek - 4. verzió" című műszaki dokumentum határozza meg.

C. függelék

A biztonsággal kapcsolatos kommunikációs módszerek

1. ALKALMAZÁSI KÖR ÉS CÉL

1.1. Ez a függelék megállapítja a vonat személyzetének tagjai - elsősorban a mozdonyvezető és a diszpécser - között folytatott, biztonsággal kapcsolatos kommunikációra vonatkozó szabályokat, különösen annak struktúráját és módszereit. A biztonsággal kapcsolatos kommunikáció prioritást élvez minden egyéb kommunikációval szemben.

2. A KOMMUNIKÁCIÓ STRUKTÚRÁJA

2.1. A biztonsággal kapcsolatos üzenetek szóbeli továbbításának rövidnek és egyértelműnek kell lennie, rövidítések alkalmazása nélkül. Különösen a következő pontokra kell kiterjednie annak biztosítása érdekében, hogy az üzenet érthető legyen, és hogy lehetővé tegye a szükséges lépések megtételét; az üzenet küldője köteles:

- megadni a pontos helyét,

- ismertetni a folyamatban lévő feladatot és a szükséges teendőket,

- megbizonyosodni arról, hogy az üzenetet megkapták és az előírások szerint megismételték,

- szükség esetén javítani az üzenetben található hibát,

- szükség esetén tájékoztatni a másik felet saját elérhetőségéről.

2.2. A vészhelyzeti üzenetek célja, hogy a vasútvonal biztonságával közvetlen kapcsolatban lévő sürgős üzemeltetési utasításokat adjanak. Ilyen üzenetek esetében az üzenet megismétlése elhagyható.

3. A KOMMUNIKÁCIÓ MÓDSZEREI

3.1. A mozdonyvezetők a vonat közlekedési száma és helye alapján azonosítják magukat. A diszpécserek az ellenőrzési terület alapján vagy a jelzőszekrény helye szerint azonosítják magukat.

3.2. A diszpécserek és a mozdonyvezetők között folytatott kommunikáció során a diszpécserek felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a saját ellenőrzési területükön található mozdonyvezetővel beszélnek. Ez akkor döntő jelentőségű, ha a kommunikáció olyan területeken történik, ahol a kommunikációs határok átfedik egymást. Ez az elv a kommunikáció megszakadása után is érvényes.

3.3. A különböző felek az alábbi üzeneteket használják erre a célra.

- a diszpécser: ... közlekedési számú vonat, ez itt ... (ellenőrzési terület/a jelzőszekrény helye)

- a mozdonyvezető: Itt a ... közlekedési számú vonat, ... (hely)

4. A KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAI

4.1. A biztonsággal kapcsolatos kommunikáció megfelelő érthetősége érdekében a használt kommunikációs eszköztől függetlenül alkalmazni kell a következő szabályokat:

4.2. A nemzetközi fonetikai ábécét kell használni

- az ábécé betűinek azonosításához,

- a nehezen kimondható vagy a félreérthető szavak és helynevek betűzése során,

- a rádió- vagy telefonkészüléken tapasztalható interferencia esetén,

- a jelek vagy pontok azonosítása során.

A

Alpha

B

Bravo

C

Charlie

D

Delta

E

Echo

F

Foxtrot

G

Golf

H

Hotel

I

India

J

Juliet

K

Kilo

L

Lima

M

Mike

N

November

O

Oscar

P

Papa

Q

Quebec

R

Romeo

S

Sierra

T

Tango

U

Uniform

V

Victor

W

Whisky

X

X-ray

Y

Yankee

Z

Zulu

4.3. A számokat számjegyenként kell kimondani:

0

=

Nulla

1

=

Egy

2

=

Kettő

3

=

Három

4

=

Négy

5

=

Öt

6

=

Hat

7

=

Hét

8

=

Nyolc

9

=

Kilenc

5. KIFEJEZÉSEK (ÁLTALÁNOS)

A kommunikációs eljárás során használt szabványos terminológia

5.1. A szóbeli üzenetek továbbítási eljárása

5.1.1.

A beszéd lehetőségét a másik félnek átadó kifejezés: vétel (over)

5.2. Üzenetfogadási eljárás

5.2.1. közvetlen üzenet fogadásakor

A küldött üzenet fogadását megerősítő kifejezés:

5.2.2. Az üzenetet gyenge vétel vagy félreértés esetén megismételtető kifejezés:

5.2.3. A visszaolvasott üzenet fogadását megerősítő kifejezés

Az annak ellenőrzésére használt kifejezés, hogy a visszaolvasott üzenet pontosan megfelel-e az elküldött üzenetnek:

5.2.4.

vagy nem: hiba (+ megismétlem) error (+ I say again)

5.3. A kommunikáció megszakításának eljárása

5.3.1.

ha az üzenet véget ért: kilépek (out)

5.3.2. ha a szünet ideiglenes, és a kapcsolat nem szakadt meg

A másik felet várakozásra felkérő kifejezés: várj (wait)

5.3.3.

Kifejezés annak közlésére a másik féllel, hogy a kommunikáció esetleg meg fog szakadni, de később folytatódnia kell: újrahívlak (I call again)

6. ÍRÁSBELI UTASÍTÁSOK

6.1. Írásbeli utasítást csak akkor lehet adni, amikor a vonat álló helyzetben van, és a diszpécsernek egyedi azonosító számmal vagy engedélyező számmal kell ellátnia az írásbeli utasítást.

6.2. Az írásbeli utasítás elsőbbséget élvez a kapcsolódó pálya menti jelzésekkel és/vagy a DMI által adott jelzésekkel szemben, kivéve amikor az írásbeli utasításban előírt legnagyobb sebességnél alacsonyabb megengedett sebesség vagy kioldási sebesség alkalmazandó.

6.3. Az írásbeli utasítást az érintett területhez lehető legközelebb kell kiadni.

6.4. Írásbeli utasítást csak akkor lehet adni, ha a mozdonyvezető megadta a vonat közlekedési számát és a vonat/tolatás helyét.

6.5. Az írásbeli utasításban közölni kell legalább a következőket:

- kiadásának helye (jelzőszekrény...),

- kiadásának napja és időpontja,

- mely vonatra/tolatásra vonatkozik,

- az adott vonat/tolatás helye,

- alkalmazási helye,

- világos, pontos, egyértelmű utasítások,

- egyedi azonosító vagy engedélyező szám.

6.6. Az írásbeli utasítás átadása történhet:

- papíralapon, vagy

- a mozdonyvezetőnek adott, általa leírandó szóbeli utasításként, vagy

- más, a fent említett követelményeknek való megfelelést lehetővé tevő, biztonságos kommunikációs módszerrel.

6.7. Amikor a mozdonyvezető írásbeli utasítást kap, ellenőrzi, hogy a szóban forgó írásbeli utasítás az ő vonatára/tolatási műveletére és aktuális helyére vonatkozik-e.

6.8. Kiadott írásbeli utasítás kizárólag az eredeti utasításra kifejezett hivatkozást tartalmazó, új írásbeli utasítás útján vonható vissza.

7. KIFEJEZÉSEK (ÍRÁSBELI UTASÍTÁSOKBAN)

A kommunikációs eljárás során használt szabványos terminológia

Írásbeli utasítás visszavonása

7.1. A folyamatban lévő írásbeli rendelkezési eljárás visszavonására használt kifejezés:

7.2. Ha az üzenet később folytatódni fog, az eljárást elölről meg kell ismételni.

Átvitel közbeni hibák

7.3. Amikor a küldő fél észleli a továbbítási hibát, a küldőnek visszavonást kell kérnie a következő eljárási üzenet küldésével:

Vagy:

majd újból el kell küldenie az első üzenetet.

Visszaolvasás közbeni hiba

7.4. Amikor a küldő fél hibát vesz észre, miközben visszaolvassák neki az üzenetet, a küldő fél elküldi a következő eljárási üzenetet:

majd újból elküldi az első üzenetet.

Félreértés

7.5. Ha valamelyik fél nem ért tökéletesen egy üzenetet, a következő szöveggel kell megkérnie a másik felet az üzenet megismétlésére:

8. NYOMTATVÁNYGYŰJTEMÉNY

8.1. A pályahálózat-működtető felelős a nyomtatványgyűjtemény és az abban lévő nyomtatványok saját munkanyelvén való összeállításáért.

8.2. Az összes nyomtatványt egy nyomtatványgyűjtemény nevű nyomtatott vagy elektronikus dokumentumban kell összegyűjteni.

8.3. A nyomtatványok azonosítása érdekében egyedi kódszót vagy kódszámot kell kidolgozni az eljárással kapcsolatban.

8.4. A szóban forgó nyomtatványgyűjteményt mind a mozdonyvezetőnek, mind pedig a vonatközlekedést engedélyező személyzetnek használnia kell. A mozdonyvezető által és a vonatközlekedést engedélyező személyzet által használt könyv felépítésének és számozásának azonosnak kell lennie.

8.5. A nyomtatványgyűjtemény két részből áll.

8.5.1. Az első rész legalább a következő elemeket tartalmazza:

- az írásbeli utasításokat tartalmazó nyomtatványok mutatója;

- azon helyzetek jegyzéke, amelyekben az egyes nyomtatványokat alkalmazni kell;

- a nemzetközi fonetikai ábécét tartalmazó táblázat.

8.5.2. A második rész tartalmazza magukat a nyomtatványokat. Ezeket a vasúttársaság gyűjti össze és biztosítja a mozdonyvezető számára.

9. VASÚTI TERMINOLÓGIAI SZÓJEGYZÉK

9.1. A vasúttársaság összeállít egy vasúti terminológiai szójegyzéket minden olyan hálózat esetében, amelyen a vonatai működnek. Ez megadja a közhasználatban lévő kifejezéseket a vasúttársaság által kiválasztott nyelven és annak a pályahálózat-működtetőnek a munkanyelvén, amelynek az infrastruktúráján a vasúttársaság működik.

9.2. A szószedet két részből áll:

- a kifejezések tárgykörök szerinti felsorolása,

- a kifejezések betűrendes felsorolása.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0757 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0757&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012D0757-20210616 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012D0757-20210616&locale=hu