32004D0844[1]

2004/844/EK: A Bizottság határozata (2004. november 9.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról (az értesítés a B(2004) 4285. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 9.)

a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról

(az értesítés a B(2004) 4285. számú dokumentummal történt)

(2004/844/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

a 2003/8/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése alapján létrehozott tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2003/8/EK tanácsi irányelv 16. cikke (1) bekezdése szerint a Bizottság a költségmentesség iránti kérelmekre és e kérelmek továbbítására formanyomtatványt dolgoz ki.

(2) A költségmentesség iránti kérelmeknek a tagállamok igazságszolgáltatási hatóságai közötti továbbítására szolgáló formanyomtatványt a Bizottság kidolgozta 2003. április 30-i C/2003/1829 (2) határozatával.

(3) A költségmentesség iránti kérelmekre szolgáló formanyomtatványt legkésőbb 2004. november 30-ig ki kell dolgozni a 2003/8/EK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdése szerint. A szóban forgó formanyomtatványt ezért e határozat keretében ki kell dolgozni.

(4) Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez, valamint az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dániát, amely nincs kötve a 2003/8/EK irányelvhez, ez a határozat nem kötelezi, továbbá azt nem kell alkalmaznia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/8/EK irányelv szerinti költségmentesség iránti kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatvány a mellékletben meghatározottnak felel meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 9-én.

a Bizottság részéről

António VITORINO

a Bizottság tagja

(1) HL L 26., 2003.1.31., 41. o.

(2) Ez a határozat a Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0844 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0844&locale=hu

Tartalomjegyzék