Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31985R3143[1]

A Bizottság 3143/85/EGK rendelete (1985. november 11.) a vajkoncentrátum formájában közvetlen fogyasztásra szánt intervenciós vaj csökkentett áron való értékesítéséről

A Bizottság 3143/85/EGK rendelete

(1985. november 11.)

a vajkoncentrátum formájában közvetlen fogyasztásra szánt intervenciós vaj csökkentett áron való értékesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1298/85/EGK rendelettel [1] módosított, a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikkének (7) bekezdésére és 28. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 3521/83/EGK rendelettel [3] módosított, a vaj és tejszín piacán történő intervenció általános szabályainak megállapításáról szóló, 1968. július 15-i 985/68/EGK tanácsi rendeletre [4] és különösen annak 7. cikkének a) pontjára,

tekintettel a legutóbb a 2055/85/EGK rendelettel [5] módosított, egyes tagállamok pénznemei tekintetében az ingadozási sáv átmeneti kiszélesítését követően a konjunktúrapolitikának a mezőgazdaságban meghozandó egyes intézkedéseiről szóló, 1971. május 12-i 974/71/EGK tanácsi rendeletre [6] és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1302/85/EGK rendelettel [7] módosított, a társfelelősségi illetékről, valamint a tej és tejtermékek piacának bővítésére irányuló intézkedésekről szóló, 1977. május 17-i 1079/77/EGK tanácsi rendeletre [8] és különösen annak 4. cikkére,

mivel a Közösség vajpiacának helyzetét a 804/68/EGK rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdései alapján a vajpiacon történő intervenció eredményeként kialakult nagy készletek megléte jellemzi;

mivel az e készleteket képező vaj teljes mennyiségét nem lehet a szokásos feltételek mellett a tej gazdasági éve során értékesíteni; mivel az ezzel járó magas költségek miatt el kell kerülni a raktározás meghosszabbítását; mivel ennek érdekében intézkedéseket kell hozni a vaj forgalomba hozatalának ösztönzésére;

mivel e termék fogyasztása növelhető a vajkoncentrátum formájában csökkentett áron való értékesítés útján; mivel 1972 óta számos ilyen értelmű rendelkezést tartalmazó közösségi intézkedést fogadtak el;

mivel a vajpiac helyzete indokolja ezen intézkedések folytatását és kiterjesztését; mivel az állami készleteknek méretük miatt a forgalomba hozatalnál elsőbbséget kell élvezniük;

mivel a legutóbb az 1741/84/EGK rendelettel [9] módosított 649/78/EGK bizottsági rendelet [10] rendszert vezetett be a vajkoncentrátum formájában közvetlen fogyasztásra szánt intervenciós vaj csökkentett áron való értékesítésére; mivel az említett rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével e rendeleten számos módosítást kell elvégezni; mivel az érthetőség érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni és új szöveget kell a helyébe léptetni;

mivel a vaj árának csökkenése a vajkoncentrátum formájában való fogyasztás növekedéséhez kell vezessen, és mivel emiatt a csökkentés hatásának a közvetlen fogyasztás szintjén teljes mértékben érezhetőnek kell lennie;

mivel intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az értékesítés valamennyi szakaszában biztosítsák a megkülönböztetést az e rendelet feltételei alapján értékesített vaj és az egyéb vajak között; mivel ennek érdekében rendelkezéseket kell elfogadni a vajkoncentrátum összetételére és leírására vonatkozóan; mivel az e rendelet céljainak való megfelelés biztosítása érdekében határidőt kell megállapítani e vajnak vajkoncentrátummá való feldolgozására és csomagolására nézve;

mivel ezen túlmenően meg kell állapítani a vajzsírtartalom megfelelően magas mértékét;

mivel felügyeleti rendszert kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a vajat csak a meghatározott célokra használják fel; mivel ezt a rendeletet be kell illeszteni a legutóbb a 2602/85/EGK rendelettel [11] módosított, az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetésének ellenőrzésére vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1976. június 30-i 1687/76/EGK bizottsági rendelet [12] mellékletébe; mivel a művelet sajátos jellege miatt további felügyeleti feltételeket is meg kell állapítani, különösen a vaj feldolgozásával kapcsolatosan és a készletnyilvántartások érintett felek által történő vezetése tekintetében; mivel azonban ezeknek a felügyeleti intézkedéseknek a kiskereskedelmi szektor általi átvételt közvetlenül megelőző szakaszban kell megtörténniük;

mivel különösen az e rendelet alapján megvásárolt vajat nem lehet azon célokra felhasználni, amelyeket a legutóbb a 3021/85/EGK rendelettel [13] módosított, a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítására szánt vaj csökkentett áron való értékesítéséről szóló, 1979. február 12-i 262/79/EGK bizottsági rendelet [14] és a legutóbb a 453/85/EGK rendelettel [15] módosított, a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált vajra és vajkoncentrátumra nyújtott támogatásról szóló, 1981. július 13-i 1932/81/EGK bizottsági rendelet [16] ír elő;

mivel a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal a vajnak az e rendelet alapján történő értékesítésére vonatkozó adatokat;

mivel a 974/71/EGK rendelet alapján rögzített pénzügyi kompenzációs összegek tekintetében figyelembe kell venni a vaj vagy vajkoncentrátum értékét; mivel ennek érdekében rendelkezni kell a vajra és a vajkoncentrátumra alkalmazandó említett összegekre vonatkozó együttható alkalmazásáról, ahogyan ezt a pénzügyi kompenzációs összegek és az ezek alkalmazásához előírt egyes együtthatók és arányszámok rögzítéséről szóló, 1985. május 24-i 343/85/EGK bizottsági rendelet [17] jelenleg megállapítja;

mivel a finanszírozás tekintetében úgy kell figyelembe venni az e további értékesítési művelet által előidézett kiadásokat, mint amelyek az 1079/77/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett intézkedések valamelyikéből származnak;

mivel a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A később meghatározásra kerülő időpont előtt raktárban elhelyezett, a 804/68/EGK rendelet 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően megvásárolt vajat vajkoncentrátum formájában csökkentett áron kell értékesítésre kínálni közvetlen fogyasztás céljára a Közösségben.

E rendelet értelmében a közvetlen fogyasztás a fogyasztók által történő megvásárlást jelenti végső felhasználás céljából, beleértve a szállodák, éttermek, kórházak, háztartások, bentlakásos iskolák, börtönök és hasonló intézmények általi, közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszerek készítése céljából történő megvásárlást is.

(2) Az ebben a rendeletben előírt értékesítési rendelkezéseket mindaddig alkalmazni kell, amíg ezt az állami vajkészletek lehtővé teszik, de legalább egy évig azt az időpontot követően, hogy a 804/68/EGK rendelet 30. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott lejáratról értesítést tesznek közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

2. cikk

(1) Az 1. cikk hatálya alá tartozó vajat az adásvételi szerződés megkötése napján az adott intervenciós hivatal által alkalmazott felvásárlási árral megegyező árból levonva 224 ECU-t 100 kilogrammonként kell eladni a raktártelepről való kiléptetéskor.

(2) A vásárlási kérelmek csakis azonos - akár legalább 82 %-os, akár 82 %-nál kisebb - zsírtartalmú vajra vonatkozhatnak.

(3) A vajat legalább 1 tonnás mennyiségekben kell értékesíteni. Ha azonban a raktártelepen rendelkezésre álló mennyiség 1 tonnánál kisebb, a rendelkezésre álló mennyiség jelenti az adásvételi szerződés minimális mennyiségét.

(4) Az adásvételi szerződés megkötésének napján a vevőnek:

- igazolnia kell, hogy biztosítékot nyújtott a vaj megfelelő rendeltetésének szavatolására, az 1687/76/EGK rendelet 13. cikkében előírtaknak megfelelően 100 kilogrammonként 234 ECU összegben,

- ki kell fizetnie a vaj vételárát.

Az adásvételi szerződésben meg kell nevezni azt az intézményt, ahol a vajat a 4. és 5. cikknek megfelelően feldolgozzák és csomagolják, és adott esetben azt az intézményt, ahol a vajkoncentrátumot a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően értékesítésre csomagolják.

A vajat az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 12 napon belül el kell szállítani. Az említett határidő után a vaj raktározási költsége a vevőt terheli.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett vaj eredeti csomagolásában marad mindaddig, amíg vajkoncentrátummá nem dolgozzák fel.

A vajhoz mellékelni kell a vaj azonosítását lehetővé tévő, csomagok számát feltüntető listát.

(2) A raktárból kiszállított vaj csomagolásán, tisztán és olvashatóan nyomtatva, fel kell tüntetni legalább egyet a következő feliratok közül:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- vagy

.

4. cikk

(1) E cikknek és az 5. cikknek megfelelően a vaj teljes mennyiségét az erre a célra azon tagállam által engedélyezett intézményben kell sűríteni és csomagolni, amelynek területén az említett intézmény található.

A legalább 99,8 %-os vajzsírtartalmú vajkoncentrátum esetében a vaj feldolgozásával legalább 100 kilogramm vajkoncentrátumot kell nyerni:

- 122,5 kg vajból, ha a felhasznált vaj zsírtartalma legalább 82 %,

- 125,5 kg vajból, ha a felhasznált vaj zsírtartalma 82 %-nál kisebb.

A 99,8 %-osnál alacsonyabb minimális vajzsírtartalmú vajkoncentrátum esetében a fent említett mennyiségeket az előállított vajkoncentrátum minimális vajzsírtartalma és a fent említett 99,8 %-os érték közötti eltérés minden százalékára arányosan 1,23 kg-mal, illetve 1,26 kg-mal kell csökkenteni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében intézményként azt az intézményt lehet engedélyezni, amely:

a) megfelelő műszaki felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy havonta átlagosan legalább két tonna vajmennyiséget dolgozzon fel;

b) olyan helyiségekkel rendelkezik, ahol a nem vajzsír készleteket külön lehet raktározni és ilyen jellegűként azonosítani;

c) vállalja, hogy folyamatos nyilvántartást vezet a felhasznált nyersanyagok származásáról, a felhasznált mennyiségekről, a nyert termékek mennyiségéről és összetételéről, a termékek kiléptetésének időpontjáról, valamint a vevők nevéről és címéről; és

d) vállalja, hogy gyártási programját az érintett tagállam által meghatározott rendelkezéseknek megfelelően továbbítja a 6. cikkben említett, felügyeletért felelős szerv számára.

Ha az intézmény a 262/79/EGK rendelet alapján értékesített vajat is feldolgoz, vagy ha alkalmasnak minősül az 1932/81/EGK rendeletben előírt támogatásra, a következőket is vállalnia kell:

- a fenti c) pontban említett nyilvántartásokat külön vezeti,

- egymás követően dolgozza fel a 262/79/EGK rendelet alapján vásárolt vagy az 1932/81/EGK rendelet alapján támogatásban részesített vajat, valamint az e rendelet alapján vásárolt és az intézmény helyiségeiben tárolt vaj teljes mennyiségét. Az érintett fél kérelmére azonban a tagállamok megállapodhatnak abban, hogy eltekintenek ettől a kötelezettségtől, ha az intézmény rendelkezik olyan helyiségekkel, amelyek biztosítják, hogy a szóban forgó vajkészleteket külön lehessen raktározni és mint ilyet azonosítani.

Az engedélyt vissza kell vonni, ha ezeknek a rendelkezéseknek nem tesznek eleget; az engedélyt akkor is vissza lehet vonni, ha az érintett intézményről megállapítják, hogy az e rendeletből származó bármely egyéb kötelezettségének nem tett eleget.

(3) Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése követelményeinek megfelelő vajkoncentrátum teljes mennyisége - az 5. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően - egy másik olyan intézményben is csomagolható értékesítés céljára, amelyet erre a célra az a tagállam engedélyezett, amelynek területén ez az intézmény található.

(4) A feldolgozásnak és a csomagolásnak, beleértve a (3) bekezdésben említett csomagolást is, attól a naptól számított legfeljebb 60 napos időtartamon belül meg kell történnie, amelyen a 2. cikk (4) bekezdésében említett adásvételi szerződést megkötötték.

5. cikk

(1) A vajkoncentrátum:

- legalább 96 % vajzsírt kell tartalmazzon,

- a (3) bekezdésben említettől eltérő feldolgozás kizárása érdekében a (2) bekezdésben előírt bekeverésen kell keresztül mennie.

A vajkoncentrátumhoz azonban nem szabad 2 % zsírmentes szárazanyag-tartalomra számított tej összetevőnél és 0,5 % lecitinnél (E 322) többet hozzáadni.

(2) A vajnak vajkoncentrátummá való feldolgozása során egyenletes eloszlást biztosító módon és a választott képlettől függően a vajkoncentrátum 100 kilogrammjára a következő adalékokat keverik hozzá:

I. képlet:

a bekeveréshez kész termékre számított 15 gramm legalább 95 %-os tisztaságú sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol), vagy

a bekeveréshez kész termékre számított 17 gramm legalább 85 %-os tisztaságú sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol), amely legfeljebb 7,5 % brasszikaszterint (C28H46O = Δ 5,22-ergostene-3-beta-ol) és legfeljebb 4 % szitoszterint (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol) tartalmaz, vagy

a bekeveréshez kész termékre trigliceridben számított 1,1 kg legalább 95 %-os tisztaságú heptánsav (n-heptanoic) triglicerid, amelynek maximális savértéke 0,3 %, szappanosodási száma 385 és 395 közötti, és az észteresített savrész heptánsav tartalma legalább 95 %;

II. képlet:

a bekeveréshez kész termékre számított 10 gramm legalább 95 %-os tisztaságú vajsav etilészter és 15 gramm sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol), vagy

a bekeveréshez kész termékre számított 10 gramm vajsav etilészter és 17 gramm sztigmaszterin (C29H48O = Δ 5,22-stigmastene-3-beta-ol), amely legfeljebb 7,5 % brasszikaszterint (C28H46O = Δ 5,22-ergostene-3-beta-ol) és legfeljebb 4 % szitoszterint (C29H50O = Δ 5-stigmastene-3-beta-ol) tartalmaz, vagy

a bekeveréshez kész termékre trigliceridben számított 10 gramm legalább 95 %-os tisztaságú vajsav etilészter és 1,1 kg heptánsav (n-heptanoic) triglicerid, amelynek maximális savértéke 0,3 %, szappanosodási száma 385 és 395 közötti és az észteresített savrész heptánsav tartalma legalább 95 %.

Az illetékes szervezet biztosítja, hogy a vajkoncentrátumhoz adagolni szándékozott termékek megfelelnek a minőségükkel és tulajdonságaikkal, és különösen tisztasági fokukkal kapcsolatos fent említett követelményeknek.

(3) A vajkoncentrátumhoz a habosítás érdekében közvetlenül a csomagolás előtt az (1) és (2) bekezdés követelményeinek eleget tevő nitrogéngáz adagolható; az e kezelésből származó térfogat-növekedés nem haladhatja meg a vajkoncentrátum kezelés előtti térfogatának 10 %-át.

(4) Az I. képletnek megfelelő jelzéssel ellátott vajkoncentrátumot lezárt csomagolásban kell értékesíteni. Az (1) és (2) bekezdéseknek megfelelően hozzáadott termékektől függően és az élelmiszertermékek megnevezését szabályozó nemzeti rendelkezésekre is figyelemmel a csomagolásnak azonos módon, tisztán és olvashatóan nyomtatva a következő feliratok legalább egyikét tartalmaznia kell:

- ,

- vagy

,

- ή

ή

,

- vagy

,

- vagy

or

,

- vagy

or

,

- vagy

.

A II. képletnek megfelelő jelzéssel ellátott vajkoncentrátumot hermetikusan lezárt csomagolásban kell értékesíteni, amely azonos módon, világosan és olvashatóan nyomtatva a következő feliratok legalább egyikét tartalmazza:

- "Ghee",

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- "Ghee".

(5) A (4) bekezdésben említett kiszerelések legnagyobb töltőtömege két kilogramm lehet.

6. cikk

(1) A vajnak vajkoncentrátummá való feldolgozása során az illetékes szervezet gyakori és előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket végez az intézmény gyártási programja alapján. Az ellenőrzés költségei az érintett vállalkozást terhelik.

Az említett ellenőrzések a gyártási feltételekre, valamint az előállított termékek minőségére és összetételére irányulnak, különös tekintettel a felhasznált vajra és a csomagolásra. Az ellenőrzések során mintát vesznek a gyártott vajkoncentrátum minden egyes szállítmányából.

Az ellenőrzések rendszeresen - a feldolgozott mennyiségektől függően - a nyilvántartások alapos vizsgálatával és az intézmény engedélyében megállapított feltételek teljesítésének ellenőrzésével párosulnak.

(2) "Szállítmány" a homogén minőségű, a 2. cikkben említett szerződésnek megfelelő és az ugyanazon feldolgozóüzemekben folyamatosan előállított vajkoncentrátum-mennyiség.

7. cikk

(1) Amíg a kiskereskedelmi szektor át nem veszi, a vajkoncentrátumot birtokában tartó személynek készletnyilvántartást kell vezetnie, amelyben az egyes szállításokra vonatkozóan fel kell tüntetni a vajkoncentrátum vevőinek nevét és címét, valamint az egyes esetekben megvásárolt mennyiségeket.

Ha az e rendelet szerinti vajkoncentrátum birtokosa a 262/79/EGK rendelet szerint vásárolt vagy olyan vajból gyártott vajkoncentrátumot is birtokol, amelyre az 1932/81/EGK rendelet alapján támogatást adtak, külön készletnyilvántartásokat kell vezetnie az említett rendeletek értelmében birtokolt termékekről.

(2) Ha a vajkoncentrátumot közvetítő kereskedő számára később újraértékesítik, ez utóbbi az első megrendelés alkalmával az eladó felé írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a termék rendeltetésére vonatkozó kötelezettségeket. Az összes ezt követő vételre automatikusan alkalmazandó említett kötelezettségvállalás megállapítja, hogy a vevő tudatában van a kérdéses tagállam által a fent említett kötelezettségek megszegése esetében előírt büntetéseknek.

(3) E rendelet értelmében a vajat a kiskereskedelem is átveheti, amennyiben az értékesítést az 1. cikk (1) bekezdés második albekezdésében említett intézmények vagy olyan forgalmazó intézmények végzik, ahová csak vásárlói kártyával ("cash and carry") lehet belépni.

(4) Az 1687/76/EGK rendelet 2. cikke rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében a 6. cikkben előírt ellenőrzéseket az (1) bekezdésben említett vajkoncentrátumot birtokló személyek kereskedelmi okmányainak és készletnyilvántartásainak alapos, előre be nem jelentett ellenőrzése egészíti ki.

8. cikk

A tagállamok elfogadnak minden szükséges rendelkezést annak biztosítására, hogy az árcsökkentés összege teljes mértékben tükröződjön a közvetlen fogyasztás szintjén.

9. cikk

(1) A vis maior eseteiben, ha az 1687/76/EGK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott intézkedések nem megfelelőek, az intervenciós hivatal határozza meg az adott körülmények között meghozandó intézkedéseket.

(2) Abban az esetben, ha nem teljesítik egyrészt a vajnak vajkoncentrátummá való feldolgozására a végső csomagolásig, másrészt a Közösségben a kiskereskedelmi átvételre vonatkozó kötelezettségeket, a 2. cikk (4) bekezdésében említett biztosíték teljes egészében elvész.

Ha azonban a szabályok megszegése csak a terméknek az 5. cikk (2) bekezdésében említett koncentrációját érinti, és az 20 %-nál kisebb mértékben tér el az előírt értéktől, a biztosíték összegének csak a 25 %-a vész el.

(3) Abban az esetben, ha a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt feldolgozási időtartamot nem tartják be, a 15 % levonása után megmaradó biztosíték összegének 5 %-a vész el minden nappal, amelylyel az időtartamot túllépik.

(4) A tagállamok negyedévente tájékoztatják a Bizottságot azokról az esetekről, amikor az (1) bekezdést alkalmazták, megállapítva az adott körülményeket, az érintett mennyiségeket és a meghozott intézkedéseket.

(5) A vis maior eseteit kivéve, az azokra a mennyiségekre vonatkozó biztosíték elvész, amelyek tekintetében az 1687/76/EGK rendelet alapján előírt igazolást nem nyújtották be a szerződés megkötésének napjától számított 12 hónapon belül.

Ha azonban az igazolást az említett határidőtől számított 18 hónapon belül benyújtják, a biztosíték 85 %-át vissza kell téríteni.

10. cikk

A tagállamok minden hét keddjén közlik a Bizottsággal az eladott vajmennyiségekre vonatkozó adatokat, minden esetben külön feltüntetve a más tagállamban feldolgozásra kerülő menynyiségekhez tartozó adatokat.

11. cikk

A vajra vagy vajkoncentrátumra alkalmazandó pénzügyi kompenzációs összegek megegyeznek a 974/71/EGK rendelet alapján rögzített és a vonatkozó, a pénzügyi kompenzációs összegek rögzítéséről szóló vonatkozó bizottsági rendelet I. mellékletének 5. részében megadott együtthatóval súlyozott pénzügyi kompenzációs összegekkel.

12. cikk

Az 1687/76/EGK rendelet mellékletének II. része "Az I. részben említetteken kívüli felhasználásra és/vagy rendeltetésre szánt termékek" a következő 33. ponttal és az ehhez kapcsolódó lábjegyzettel egészül ki:

"33. A vajkoncentrátum formájában közvetlen fogyasztásra szánt intervenciós vaj csökkentett áron való értékesítéséről szóló, 1985. november 11-i 3143/85/EGK bizottsági rendelet [33] HL L 298., 1985.11.12., 9. o.:

a) A sűrítésre szánt vaj természetes állapotában való feladásakor:

- 104. szakasz:

,

,

,

,

,

,

.

- 106. szakasz:

a vaj megvásárlásának dátuma.

b) A vaj sűrítés utáni feladásakor:

- 104. szakasz:

,

,

,

,

,

,

.

- 106. szakasz:

a 103. szakaszban feltüntetett vajkoncentrátum-mennyiség előállításához felhasznált vaj mennyisége.

c) A vaj sűrítés és csomagolás utáni feladásakor:

- 104. szakasz:

,

,

,

,

,

,

.

- 106. szakasz:

a 103. szakaszban feltüntetett vajkoncentrátum-mennyiség előállításához felhasznált vaj mennyisége."

.

13. cikk

A finanszírozás érdekében az e rendelet, az eladott éves vajmennyiségnek a 649/78/EGK rendelet alapján eladotthoz viszonyított növekedése által előidézett további kiadások tekintetében, az 1079/77/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett intézkedésnek minősül.

14. cikk

(1) A 649/78/EGK rendelet ezennel hatályát veszti.

(2) Rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az e rendelet hatálybalépésének napja előtt megadott engedélyekre és megkötött szerződésekre. Azonban az olyan vajmennyiségekre nézve, amelyeket az említett időpontig nem dolgoztak fel vajkoncentrátummá, az érintett fél kérelmére az említett szerződéseket úgy kell módosítani, hogy a vaj eladási ára ugyanaz legyen, mint az e rendeletben előírt ár, amennyiben a kérelem időpontjában a feldolgozási időtartam még nem járt le.

15. cikk

Ez a rendelet 1985. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1985. november 11-én.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 137., 1985.5.27., 5. o.

[2] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[3] HL L 352., 1983.12.15., 4. o.

[4] HL L 169., 1968.7.18., 1. o.

[5] HL L 193., 1985.7.25., 33. o.

[6] HL L 106., 1971.5.12., 1. o.

[7] HL L 137., 1985.5.27., 9. o.

[8] HL L 131., 1977.5.26., 6. o.

[9] HL L 164., 1984.6.22., 20. o.

[10] HL L 86., 1978.4.1., 33. o.

[11] HL L 248., 1985.9.17., 12. o.

[12] HL L 190., 1976.7.14., 1. o.

[13] HL L 289., 1985.10.31., 14. o.

[14] HL L 41., 1979.2.16., 1. o.

[15] HL L 52., 1985.2.22., 22. o.

[16] HL L 191., 1981.7.14., 6. o.

[17] HL L 138., 1985.5.27., 2. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985R3143 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985R3143&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.