Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32004R0314[1]

A Tanács 314/2004/EK rendelete (2004. február 19.) egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 314/2004/EK RENDELETE

(2004. február 19.)

egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "technikai segítségnyújtás", mindenféle javításra, fejlesztésre, gyártásra, összeszerelésre, vizsgálatra, karbantartásra vagy bármilyen egyéb műszaki szolgáltatásra vonatkozó műszaki támogatás, amely különböző formákat ölthet, úgy mint oktatás, tanácsadás, képzés, munkaismeretek vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

b) "pénzeszközök", mindenféle pénzügyi eszközök és gazdasági előnyök, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzes utalvány és bármilyen egyéb fizetőeszköz;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközök kamatait, osztalékát vagy egyéb jövedelmeit, vagy az azokból származó vagy azok által képzett tőkenyereséget;

v. hitel, ellentételezési jog, garancia, teljesítési garancia vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás;

vi. hitellevelek, rakománylevelek, adásvételi szerződések;

vii. pénzalapokban vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

viii. bármilyen egyéb exportfinanszírozási eszköz;

c) "pénzeszközök befagyasztása" a pénzeszközök mozgatásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek vagy velük való kereskedelemnek a megakadályozása bármely módon, amelynek következtében azok mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése megváltozna, vagy bármilyen egyéb változás történne, amelynek révén a pénzeszközök felhasználhatókká válnának, beleértve az értékpapírállomány-kezelést is;

d) "gazdasági erőforrások", mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e) "gazdasági erőforrások befagyasztása", a gazdasági erőforrások bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését.

2. cikk

Tilos:

a) Zimbabwéban vagy az országban történő felhasználásra bármely személynek, szervezetnek vagy testületnek közvetve vagy közvetlenül katonai tevékenységhez, valamint fegyverek szállításához, gyártásához, karbantartásához és használatához, és bármely ahhoz kapcsolódó felszereléshez - ideértve a fegyvereket és lőszert, katonai járműveket és felszerelést, a katonai jellegű felszerelést, a fentiek tartalék alkatrészeit - kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása, értékesítése, szállítása vagy átruházása;

b) a katonai tevékenységek finanszírozása vagy az ezekhez kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó felszerelések bármiféle értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére nyújtott támogatás, kölcsön, illetve exporthitel-biztosítás, közvetve vagy közvetlenül bármilyen zimbabwei személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelynek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a) és a b) pontban említett tevékenységek előmozdítása.

3. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszerelések tudatos és szándékos, akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e - bármilyen zimbabwei természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

b) az a) pontban említett felszerelésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás biztosítása, értékesítése, szállítása vagy átadása bármilyen zimbabwei természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

c) az a) pontban említett felszerelés finanszírozása vagy ahhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen zimbabwei természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b) vagy c) pontban említett tevékenységek előmozdítása.

4. cikk

(1) A 2. és 3. cikk rendelkezéseitől eltérően a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik:

a) a következőkhöz kapcsolódó finanszírozás, illetve pénzügyi és technikai segítségnyújtás biztosítását:

i. a kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira szánt, emberi élet kioltására nem alkalmas katonai felszereléshez;

ii. az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt anyagokhoz;

b) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, az I. mellékletben felsorolt felszerelések értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, valamint az ezen műveletekhez kapcsolódó pénzügyi támogatás, finanszírozás és technikai segítségnyújtás biztosítását.

(2) Már elvégzett tevékenységek nem engedélyezhetők.

4a. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, annak a tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amelyben az exportőr letelepedett vagy amelyből a robbanóanyagokat vagy kapcsolódó felszereléseket szállították, az általa helyénvalónak tartott feltételek mellett engedélyezheti az I. melléklet 4. pontjában felsorolt robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, valamint a finanszírozást és a technikai segítségnyújtást, amennyiben a robbanóanyagokat és kapcsolódó felszereléseket bányászati és infrastrukturális projektekben kizárólag polgári célú felhasználásra szánják.

(2) Az e cikkben említett engedélyt a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében megállapított részletes szabályoknak megfelelően kell kiadni. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) Az exportőrök az engedélykérelmük elbírálásához szükséges valamennyi információt benyújtják az illetékes hatóságnak.

(4) Az érintett tagállam legalább két héttel korábban tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk (1) bekezdésében említett engedélyezésre irányuló szándékáról.

5. cikk

A 2. és 3. cikk nem vonatkozik a védőruházatra - beleértve a golyóálló mellényt és a katonai sisakot - amelyeket az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió, a Közösség vagy a tagállamok, a sajtó képviselői, a humanitárius és fejlesztésben részt vevő dolgozók és a hozzájuk kapcsolódó személyzet kizárólagos személyi használatára ideiglenesen Zimbabwéba kivittek.

6. cikk

(1) A zimbabwei kormány egyes tagjainak és a III. mellékletben felsorolt, velük kapcsolatban álló minden természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy testületnek az összes pénzeszközét és gazdasági erőforrását be kell fagyasztani.

(2) A III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel minden olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása.

(4) Felfüggesztésre kerülnek az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések, amennyiben azok a IV. mellékletben szereplő személyekre és szervezetekre vonatkoznak.

7. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) alapvető kiadásokhoz, beleértve az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak megfizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos birtoklásával vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatás díjának megfizetését szolgálják;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi illetékes hatóságot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

Az érintett illetékes hatóság tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről.

(2) A 6. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon:

a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg vagy azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák a 310/2002/EK rendelet vagy e rendelet hatálya alá kerültek,

azzal a feltétellel, hogy miden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 6. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

8. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) azon tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére, ahol az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük van, azonnal megadnak minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, különösen a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül átadják a Bizottságnak;

b) az ilyen információ ellenőrzése érdekében együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) A Bizottságnak minden általa közvetlenül megkapott további információt az érintett tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások jóhiszeműen végrehajtott befagyasztása vagy a pénzeszközök használata engedélyezésének megtagadása azon az alapon, hogy az intézkedés összhangban áll e rendelettel, nem idéz elő semmiféle felelősséget az intézkedést végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha megállapítható, hogy a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat gondatlanság következményeként fagyasztották be.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján végrehajtott intézkedésekről és megadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, illetve a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap:

a) a II. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információ alapján;

b) a III. melléklet módosítására a 2004/161/KKBP közös álláspont mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján.

11a. cikk

(1) A III. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) A III. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím - amennyiben ismert -, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

12. cikk

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciórendszert és meghozzák e szankciók végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az elrendelt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendszerről és minden későbbi módosításukról.

13. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, beleértve annak légterét;

b) bármely tagállam joghatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) a Közösség területén belül vagy azon kívül tartózkodó minden olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) minden olyan jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amely a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytat.

14. cikk

Ez a rendelet 2004. február 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A belső elnyomás céljaira felhasználható, a 3. cikkben említett felszerelések jegyzéke

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1. az EU közös katonai listája ML 1. és ML 2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2. kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3. az EU közös katonai listája által nem szabályozott célzókészülékek.

2. Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1. tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra a célra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2. elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3. kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra a célra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4. kifejezetten a fogvatartott és/vagy őrizetbe vett személyek szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5. kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6. a 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1. elektromos vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2. az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3. az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a) amatol;

b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c) nitroglikol;

d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e) pikril-klorid;

f) 2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. Az EU közös katonai listája ML 13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1. testvédelmet biztosító golyóálló és/vagy szúrásálló védőmellények;

5.2. ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos rohamsisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 4., 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságokról tájékoztatást adó honlapok és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

III. MELLÉKLET

A 6. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

I. Személyek

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1. Mugabe, Robert GabrielSzül.: 1924.2.21.; útlevélszám: AD001095.Korábbi elnök, felelős a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot súlyosan sértő tevékenységekért.
2. Mugabe, GraceSzül.: 1965.7.23.; útlevélszám: AD001159; személyiigazolvány-szám: 63-646650Q70.Kapcsolatban áll a ZANU–PF-hez tartozó kormányfrakcióval. 2002-ben elfoglalta az Iron Mask Estate-et; a gyanú szerint illegálisan, nagy profitra tesz szert a gyémántbányászatból.
3. Bonyongwe, Happyton MabhuyaA Központi Hírszerzési Szervezet főigazgatója, szül.: 1960.11.6.; útlevélszám: AD002214; személyiigazolvány-szám: 63-374707A13.A biztonsági erők magas rangú tagjaként közeli kapcsolatban áll a ZANU–PF-hez (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front – Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió – Patrióta Front) tartozó kormányfrakcióval, és része van az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában. Azzal gyanúsítható, hogy felelős MDC-aktivisták 2008. júniusi elfogásáért, megkínzásáért és meggyilkolásáért.
4. Chihuri, AugustineRendőrparancsnok, szül.: 1953.3.10.; útlevélszám: AD000206; személyiigazolvány-szám: 68-034196M68.Magas rangú rendőrtiszt és a közös műveleti parancsnokság tagja; nagy része van a ZANU–PF elnyomó politikájában. Nyilvánosan elismerte, hogy támogatja a ZANU–PF-et a rendőrségi törvény megsértésében. 2009 júniusában utasította a rendőrséget, hogy ejtsen minden olyan ügyet, amely a 2008. júniusi elnökválasztás hajrájában elkövetett gyilkosságokhoz kapcsolódik.
5. Chiwenga, ConstantineA Zimbabwei Védelmi Erők parancsnoka, tábornok (volt hadsereg-parancsnok, altábornagy), szül.: 1956.8.25.; útlevélszám: AD000263; személyiigazolvány-szám: 63-327568M80.A közös műveleti parancsnokság tagja, része van az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában. A katonák segítségét használta a gazdaságok kisajátításához. A 2008-as választások során ő volt a fő szervezője az elnökválasztás második fordulóját kísérő erőszaknak.
6. Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson ChikeremaVezérőrnagy (légierő), szül.: 1955.11.1.; személyiigazolvány-szám: 29-098876M18.Magas rangú katonatiszt; a ZANU–PF közös műveleti parancsnokság tagja; részes az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában. Szerepe volt többek között a 2008-as választások során Nyugat-Mashonalandban és Chiadzwában elkövetett politikai erőszakban.
7. Sibanda, Phillip Valerio (más néven: Valentine)A Zimbabwei Nemzeti Hadsereg parancsnoka, alezredes, szül.: 1956.8.25. vagy 1954.12.24.; személyiigazolvány-szám: 63-357671H26.Magas rangú katonatiszt kormányzati kapcsolatokkal; része van az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában.

II. Szervezetek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
Zimbabwe Defence Industries10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, ZimbabweKapcsolatban áll a Védelmi Minisztériummal és a ZANU–PF-hez tartozó kormányfrakcióval.

IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (4) bekezdésében említett személyek jegyzéke

Személyek

Név (és esetleges névváltozatok)

1.Bonyongwe, Happyton Mabhuya
2.Chihuri, Augustine
3.Chiwenga, Constantine
4.Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson Chikerema
5.Sibanda, Phillip Valerio (más néven: Valentine)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0314 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0314&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0314-20180216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0314-20180216&locale=hu

Tartalomjegyzék