32001R1207[1]

A Tanács 1207/2001/EK rendelete (2001. június 11.) az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadásának, a számlanyilatkozatok és az EUR.2 nyomtatványok kiállításának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról és a 3351/83/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1207/2001/EK rendelete

(2001. június 11.)

az Európai Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján a származási igazolások Közösségben történő kiadásának és kiállításának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadásának, és az EUR.2 nyomtatványok kiállításának megkönnyítésére irányuló eljárásról szóló 1983. november 14-i 3351/83/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) a preferenciális származási szabályok pontos alkalmazását írja elő a Közösségből egyes harmadik országokba irányuló kivitelek vonatkozásában.

(2)

A 3351/83/EGK rendelet elfogadása óta a vámterületen számos változás történt.

(3)

Az egységes piaccal összefüggésben megállapítást nyert, hogy a létesítés helye szerinti tagállamon kívül egy vagy több tagállamból árukat exportáló cégeknek, amelyek a származási igazolásra nézve egyszerűsített eljárásokat szeretnének igénybe venni, néha külön engedélyért kell folyamodniuk minden kivitel szerinti tagállamhoz. Kívánatos ezt a helyzetet egyszerűsíteni, biztosítva ugyanakkor, a preferenciális rendelkezések további megfelelő működését.

(4)

A származási igazolások kiadásáért vagy ellenőrzéséért felelős hatóságoknak eleget kell tenniük a preferenciális megállapodások keretében a közösségi kötelezettségvállalásoknak az előírt határidőn belül.

(5)

Az átláthatóság érdekében ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 3351/83/EGK rendeletet, és annak helyébe lép,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet a következők megkönnyítését célzó szabályokat állapítja meg:

a) származási igazolások kiadása vagy kiállítása a Közösségben, a Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján;

b) a több tagállamban érvényes elfogadott exportőri engedélyek kiadása;

c) a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés módszereinek működése.

2. cikk

Beszállítói nyilatkozatok és felhasználásuk

(1) A szállítók nyilatkozat útján információkat szolgáltatnak a termékek jogállásáról, a közösségi preferenciális származási szabályok figyelembevételével.

(2) A beszállítói nyilatkozatokat az exportőrök bizonyítékként használják fel, különösen a származási igazolások Közösségben történő kiadására vagy kiállítására irányuló kérelmek alátámasztásaként, a Közösség és egyes országok közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján.

3. cikk

Beszállítói nyilatkozatok elkészítése

A 4. cikkben előírt esetek kivételével, a szállító az egyes áruszállítmányokról külön nyilatkozatot ad.

A beszállító mellékeli a szállítmányra vonatkozó számlanyilatkozatot a kereskedelmi számlán vagy szállítási jegyzéken, vagy bármely más, az árukra vonatkozó, megfelelő részletességű kereskedelmi dokumentumot, amely azok azonosításához szükséges.

A beszállító a nyilatkozatot bármikor eljuttathatja, akár az áruk szállítása után is.

4. cikk

Hosszú távú beszállítói nyilatkozatok

(1) Ha a beszállító egy adott fogyasztó számára rendszeresen szállít olyan árukat, amelyek jogállása a preferenciális származási szabályok tekintetében várhatóan jelentős időre állandó marad, az ezen áruk későbbi szállításairól egyetlen nyilatkozatot adhat (a továbbiakban: hosszú távú beszállítói nyilatkozat). A hosszú távú beszállítói nyilatkozat a nyilatkozat kiadásának időpontjától számított egy éves időtartamra adható ki.

(2) A hosszú távú beszállítói nyilatkozat visszaható hatállyal is kiadható. Ilyen esetben az érvényessége nem haladhatja meg az egy éves időtartamot, a hatálybalépés időpontjától számítva.

(3) A szállító haladéktalanul értesíti a vevőt, ha a hosszú távú beszállítói nyilatkozat a szállított áruk tekintetében többé nem érvényes.

5. cikk

A beszállítói nyilatkozatok formája és kiállítása

(1) A preferenciális származó helyzetet megszerző termékek esetében a beszállítói nyilatkozatot az I. mellékletben előírt formában, vagy hosszú távú beszállítói nyilatkozatok esetében a II. mellékletben előírt formában teszik meg.

(2) Az olyan termékek esetében, amelyek a Közösségben megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek át a preferenciális származó helyzet megszerzése nélkül, a beszállítói nyilatkozatot a III. mellékletben előírt formában, vagy hosszú távú beszállítói nyilatkozatok esetében a IV. mellékletben előírt formában teszik meg.

(3) A beszállítói nyilatkozat tartalmazza a szállító eredeti aláírását, és a nyilatkozat előre nyomtatott formában is kiállítható. Ha azonban a számlát és a beszállítói nyilatkozatot számítógéppel állítják ki, a nyilatkozatot nem szükséges aláírni akkor, ha a beszállító az ügyfél felé írásban kötelezettséget vállal arra, hogy minden őt azonosító beszállítói nyilatkozat esetében úgy vállalja a teljes felelősséget, mintha azokat aláírta volna.

6. cikk

INF 4 adatlapok

(1) A beszállítói nyilatkozat helyességének, illetve hitelességének ellenőrzése érdekében a vámhatóságok felszólíthatják az exportőrt arra, hogy a beszállítótól szerezze meg az INF 4 adatlapot, az V. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával.

(2) Az INF 4 adatlapot a szállító székhelye szerinti tagállam vámhatóságai adják ki. Az említett hatóságok jogában áll a bizonyítékok igénylése, a szállító elszámolásainak az ellenőrzése, vagy egyéb, általuk szükségesnek ítélt ellenőrzések elvégzése.

(3) A vámhatóságok az INF 4 adatlapot a szállítók által hozzájuk benyújtott kérelem átvételétől számított három hónapon belül kiadják, jelezve, hogy a beszállító által tett nyilatkozat helyes volt-e vagy sem.

(4) A kitöltött igazolást a szállítónak adják át, hogy azt majd az exportőr továbbítsa az illetékes vámhatóságokhoz.

7. cikk

A nyilatkozatok és a tanúsító iratok megőrzése

(1) A beszállítói nyilatkozatot kiállító beszállító legalább három évig megőrzi a nyilatkozat pontosságát tanúsító valamennyi okiratot.

(2) A vámhatóság, amelyhez INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelmet nyújtottak be, a kérelmet legalább három évig megőrzi.

8. cikk

Elfogadott exportőri engedély

(1) A székhelye szerinti tagállamon kívüli tagállamból árut gyakran behozó exportőr e behozatalra nézve elfogadott exportőri jogállást szerezhet.

Ennek érdekében kérelmet nyújt be azon tagállam illetékes vámhatóságaihoz, amelyben létesítették, és amely nyilvántartja a származást igazoló iratokat.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett hatóságok meggyőződnek arról, hogy eleget tesznek a vonatkozó megállapodásokhoz csatolt származási jegyzőkönyvekben, vagy az autonóm preferenciális rendszerekre vonatkozó közösségi joganyagban rögzített feltételeknek, és kiadják az engedélyt, ezek a hatóságok értesítik az érintett tagállamok vámigazgatásait.

9. cikk

Kölcsönös közigazgatási együttműködés

A tagállamok vámhatóságai kölcsönösen együttműködnek a beszállítói nyilatkozatokban adott információk pontosságának ellenőrzésére, valamint az elfogadott exportőri engedélyek rendszere megfelelő működésének biztosítására.

10. cikk

A beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése

(1) Ha az exportőr nem tud INF 4 adatlapot bemutatni a vámhatóságok kérésétől számított négy hónapon belül, a kiviteli tagállam vámhatóságai közvetlenül felkérhetik a beszállító székhelye szerinti tagállam hatóságait arra, hogy erősítsék meg az érintett termékek jogállását a preferenciális származási szabályok tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiviteli tagállam vámhatóságai megküldik a megkeresett tagállam vámhatóságai számára a rendelkezésükre álló valamennyi információt, és megindokolják vizsgálatuk formáját vagy lényegét.

A megkeresés alátámasztásaként az általuk szerzett mindazon dokumentumot átadják, amelyekkel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy a beszállítói nyilatkozat pontatlan.

(3) Az ellenőrzést a beszállítói nyilatkozat kiadási helye szerinti tagállam vámhatóságai végzik. A hatóságok bármilyen bizonyítékot bekérhetnek, a termelő elszámolásait ellenőrizhetik, vagy egyéb, megfelelőnek tekintett ellenőrzést végezhetnek.

(4) Az ellenőrzés iránt megkereső vámhatóságokat az INF 4 adatlap útján haladéktalanul tájékoztatják.

(5) Ha az ellenőrzésre irányuló megkeresésre annak keltétől számított öt hónapon belül nem érkezik válasz, vagy ha a válasz a termékek valós származásának igazolásához nem tartalmaz elegendő információt, az exportáló ország vámhatóságai a szóban forgó dokumentumok alapján kiállított származási igazolásokat érvénytelennek nyilvánítják.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 3351/83/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

12. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Továbbra is érvényben maradnak a beszállítói nyilatkozatok, beleértve az e rendelet hatálybalépési időpontja előtt tett hosszú távú nyilatkozatokat is.

(2) A 3351/83/EGK rendeletben található mintáknak megfelelő beszállítói nyilatkozatok továbbra is kiadhatók az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapig.

(3) A 3351/83/EGK rendelet V. mellékletében ismertetett típusú INF 4 adatlapok továbbra is használhatók az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapig.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

Beszállítói nyilatkozat nem preferenciális származó helyzetű termékek esetében

A beszállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni.

IV. MELLÉKLET

Hosszú távú beszállítói nyilatkozat nem preferenciális származó helyzetű termékek esetében

A beszállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni.

V. MELLÉKLET

INF 4 adatlap és az INF 4 adatlapra irányuló kérelem

1. NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK

1.1. A formanyomtatványt, amelyen az INF 4 adatlapot kiadják, fehér, famentes, írásra előkészített, méretre vágott, 40-65 g/m2 tömegű papírra kell nyomtatni.

1.2. A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm.

1.3. A tagállam feladata a formanyomtatványok kinyomtatása; a formanyomtatványokat sorszámmal kell ellátni, amelyek alapján azonosíthatók. A formanyomtatványt a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell kinyomtatni.

Megjegyzések

1. Az igazolásokon nem lehet törlés vagy felülírás. A változtatásokat úgy kell elvégezni, hogy áthúzzák a pontatlan adatot és beillesztik a szükséges javításokat. Az ilyen változtatást annak a személynek kell kézjegyével ellátnia, aki az igazolást kitöltötte, a kiadó ország vagy terület vámhatóságainak pedig láttamoznia kell.

2. Az igazoláson feltüntetett tételek között nem kell helyet hagyni, az egyes tételek előtt pedig tételszámnak kell szerepelnie. Közvetlenül az utolsó tétel alá vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt területet olyan módon kell áthúzni, hogy az a későbbi kiegészítéseket lehetetlenné tegye.

3. Az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az azonosításhoz szükséges részletezettséggel kell leírni.

4. A formanyomtatványt a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell kitölteni. Az információt szolgáltató, vagy az azt igénylő tagállam vámhatóságai kérhetik a számukra bemutatott dokumentumokban rögzített információknak az illető tagállam hivatalos nyelvére, vagy nyelveire történő lefordítását.

( 1 ) HL L 339., 1983.12.5., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1207 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1207&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R1207-20080218 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R1207-20080218&locale=hu

Tartalomjegyzék