31990R3677[1]

A Tanács 3677/90/EGK Rendelete (1990. december 13.) az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról

A Tanács 3677/90/EGK Rendelete

(1990. december 13.)

az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 113. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára;

mivel 1988. december 19-én Bécsben elfogadták a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyezményt, a továbbiakban: "ENSZ-egyezményt"; mivel az ENSZ-egyezmény része a kábítószerek ellen folytatott világméretű küzdelemnek; mivel a Közösség részt vett ezen Egyezmény tárgyalásában, kinyilvánítva politikai szándékát, hogy saját hatáskörén belül cselekedjen;

mivel az ENSZ-egyezmény 12. cikke az előanyagoknak (prekurzoroknak), azaz olyan anyagoknak a kereskedelméről szól, amelyeket gyakran használnak kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során; mivel e cikk végrehajtása az iparilag fejlett országok hozzájárulása az általában véve sokkal szegényebb kábítószer-termelő országoktól elvárt erőfeszítéshez; mivel a fenti előanyagok kereskedelmével kapcsolatos rendelkezések hatással vannak a közösség vámszabályozásra; mivel a Közösség, ezen okból 1989. június 8-án aláírta az ENSZ-egyezményt; mivel ezen okból 1990. október 22-én a Tanács úgy határozott, hogy megköti az ENSZ-egyezményt; mivel a fenti politikai szándék gyakorlatba való átültetése érdekében közösségi szabályok megalkotására van szükség a Közösség és a harmadik országok között folytatott kereskedelem vonatkozásában;

mivel az ENSZ-egyezmény 12. cikkének rendelkezései a kérdéses anyagok kereskedelmének ellenőrzését végző rendszerre épülnek; mivel ezen anyagok kereskedelmének nagy része teljességgel törvényes; mivel ezen anyagok szállítmányainak dokumentációja és lehetséges címkézése kellőképpen világos kell, hogy legyen; mivel mindezek mellett fontos, hogy az illetékes hatóságok számára biztosított szükséges intézkedési lehetőségekkel egyidejűleg, az ENSZ-egyezmény szellemével összhangban olyan mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek a gazdasági élet érintett résztvevőivel kialakított szoros együttműködésre, valamint az információszerzés fejlesztésére épülnek;

mivel a helyzet kezelésére olyan rendszer tűnik a legmegfelelőbbnek, amelyben előzetesen be kell jelenteni bizonyos anyagok szállítmányait, továbbá bizonyos körülmények esetén meg kell tiltani az adott műveleteket; mivel számos olyan országban, ahol e módszert részesítik előnyben, igen pozitív tapasztalatokra tettek már szert;

mivel a tagállamok illetékes hatóságainak összehasonlítható cselekvési eszközökkel kell rendelkezniük; mivel következésképpen ezen üggyel kapcsolatban közösségi szinten közös célokat kell meghatározni; mivel a belső piac küszöbön álló kiteljesedése, valamint a kialakított szabályozások egyöntetű alkalmazásának biztosítása érdekében ez lényegi szempont; mivel ebben az összefüggésben hasonlóképpen fontos, hogy minden egyes tagállam kellően visszatartó erővel bíró büntetéseket alkalmazzon;

mivel közigazgatási szintű együttműködés mechanizmusáról gondoskodni kell a Közösségen belül ugyanúgy, mint az Egyezményt aláíró harmadik országokkal; mivel ebben a tekintetben, a Közösség illetékes hatóságaira figyelemmel, tanácsos alapul venni a 945/87/EGK rendelettel [1] módosított, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1981. május 19-i 1468/81/EGK tanácsi rendeletet [2]; mivel különös gondot kell fordítani a fogadott, illetve továbbított információ bizalmas voltára;

mivel az ENSZ-egyezmény szellemében, a Közösségnek hozzá kell járulnia a kábítószer-kereskedelem ellen, a kábítószer-termelő országokban tett erőfeszítésekhez; mivel ezzel kapcsolatban különleges eljárást és eszközöket kell bevezetni a melléklet II. táblázatában szereplő anyagok ellenőrzésére, amennyiben azok jelen vannak a fenti országokkal folytatott kereskedelemben annak ellenére, hogy általában véve e termékekkel kiterjedt legális kereskedelem is folyik; mivel az ilyen kereskedelem ellenőrzésének tökéletesítése érdekében törekedni kell az érintett országokkal való együttműködés megvalósítására;

mivel az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos lehetséges problémák kivizsgálása, valamint a rendelet végrehajtásának elősegítése és az üggyel kapcsolatos közigazgatási együttműködés fejlesztése érdekében kívánatos, hogy a Bizottság külön találkozókat rendezzen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS

1. cikk

(1) E rendelet azon intézkedéseket határozza meg, amelyekre a Közösség és a harmadik országok között folyó kereskedelem ellenőrzése érdekében szükség van a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához gyakran használt anyagok tekintetében, az ilyen anyagok eltérítésének megakadályozása céljából.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "jegyzékben szereplő anyag" minden olyan anyag, amely szerepel a mellékletben, ideértve ezen anyagok keverékeit is. Nem tartoznak ide azon gyógyszerészeti készítmények és azon egyéb készítmények, amelyek a jegyzékben szereplő anyagokat olyan összetételben tartalmazzák, hogy ezen anyagok könnyen alkalmazható eszközökkel közvetlenül nem felhasználhatók vagy kinyerhetők;

b) "import" a jegyzékben szereplő anyagoknak a Közösség vámterületére történő fizikai bevitele;

c) "export" a jegyzékben szereplő anyagoknak a Közösség vámterületéről történő fizikai kivitele, amennyiben ehhez kiviteli nyilatkozat szükséges;

d) "tranzit" a jegyzékben szereplő anyagok szállítása harmadik országok között, a Közösség vámterületén áthaladva, és minden átrakodása annak területén;

e) "gazdasági szereplő" minden természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz a Közösségen belül a jegyzékben szereplő anyagok gyártásában, előállításában, kereskedelmében vagy elosztásában, vagy más kapcsolódó tevékenységekben, mint például a jegyzékben szereplő anyagok importja, exportja, tranzitja, szállítmányozása vagy feldolgozása. Ebbe a meghatározásba beletartoznak különösen azon személyek, akik önfoglalkoztatóként vámáru-nyilatkozatok elkészítésével foglalkoznak akár főfoglalkozásban, akár más foglalkozáshoz kötődő másodlagos tevékenységként.

f) "Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv" az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi egységes kábítószer-egyezmény által létrehozott szervet jelöli.

II. CÍM

A KERESKEDELEM ELLENŐRZÉSE

2. cikk

Dokumentáció, nyilvántartás és címkézés

A jegyzékben szereplő anyagok importja, exportja és tranzitja a következő szabályok hatálya alá tartozik:

(1) Minden import, export és tranzit ügyletet megfelelően dokumentálni kell. Különösen fontos, hogy a kereskedelmi dokumentumok, például a számlák, fuvarlevelek, vámáru-nyilatkozatok, szállítási és egyéb szállítmányozási dokumentumok megfelelő információt tartalmazzanak ahhoz, hogy teljességgel be lehessen azonosítani:

- a jegyzékben szereplő anyag nevét, ahogy az a mellékletben szerepel,

- a jegyzékben szereplő anyag mennyiségét és súlyát és, amennyiben keverékről van szó, minden olyan anyagnak a mennyiségét és súlyát, amely szerepel a mellékletben,

- az exportőr, az importőr, a forgalmazó és, amennyiben ismert, a végső címzett nevét és címét.

(2) Amennyiben a gazdasági szereplők az import, export vagy tranzit tevékenységek során a jegyzékben szereplő anyagokat olyan címkével látják el, amely a termék típusát vagy kereskedelmi nevét jelöli, az ilyen címkéknek olyan formában kell feltüntetni a jegyzékben szereplő anyagok nevét, ahogyan az a mellékletben szerepel.

(3) Az import, export vagy tranzit tevékenységekben részt vevő gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük ezekről a tevékenységekről.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben szereplő dokumentumokat és nyilvántartásokat azon naptári év végétől számított legalább két évig meg kell őrizni, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végezték, és az illetékes hatóságok ellenőrzése esetén, a hatóságok kérésére azoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.

3. cikk

Értesítési kötelezettség

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők szoros együttműködésének megteremtéséhez annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat minden olyan körülményről (például a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelések vagy ügyletek), amely arra utal, hogy a szóban forgó, importra vagy exportra szánt anyagokat eltéríthetik kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására.

4. cikk

Kivitel előtti értesítés- A melléklet I. táblázatában felsorolt anyagok

(1) A melléklet I. táblázatában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok exportjával kapcsolatos összes részletet továbbítani kell az exportálást megelőzően azon tagállam illetékes hatóságaihoz, amelyben az exporttal kapcsolatos vámeljárást végzik. A 3. cikk hatálya értelmében rájuk háruló kötelezettségek mellett az érintett gazdasági szereplőknek arról is gondoskodniuk kell, hogy a hatóságok ténylegesen legalább 15 nappal azelőtt megkapják a szóban forgó adatokat, mielőtt a kiviteli nyilatkozatot benyújtják.

Az illetékes hatóságoknak azonnal vissza kell igazolniuk, hogy az előző albekezdésben említett adatokat kézhez kapták.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatoknak a következő információt kell tartalmazniuk:

- az exportőr, a harmadik országban lévő importőr, valamint az export tevékenységgel vagy a szállítmánnyal kapcsolatos minden egyéb gazdasági szereplő neve és címe, valamint ugyanígy a végső címzetté, amennyiben az érintett gazdasági szereplő arról tudomással bír,

- a jegyzékben szereplő anyagok neve a melléklet I. táblázatának megfelelően,

- a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és súlya, valamint, amennyiben azt keverék tartalmazza, minden a mellékletben szereplő anyag mennyisége és súlya,

- a szállítmány részletes adatai, úgymint a szállítás megkezdésének várható ideje, a kivitellel kapcsolatos vámeljárást lefolytató vámhivatal neve, a szállítási mód és, amennyiben ismeretes, az útvonal, Közösség vámterületéről való kilépés, és lehetőség szerint az importáló országba való belépés helye.

(3) A technikai büntetőjogi intézkedések végrehajtásának sérelme nélkül, amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy a melléklet I. táblázatában felsorolt jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják, ezen anyagok kivitelét az illetékes hatóságoknak írásos értesítésben meg kell tiltaniuk, és ezen értesítés átvételét megfelelő módon igazoltatni kell.

(4) A gazdasági szereplők által szolgáltatott részletes adatokról az (1) bekezdésben foglaltak szerint 15 munkanapon belül döntést kell hozni, és az exportengedélyt, amennyiben ennek akadálya nincs, meg kell adni.

Az exportot engedélyezni kell,

- amennyiben a fent meghatározott időtartamon belül nem született döntés ezen időtartam meghosszabbításáról, nem merült fel igény további információ beszerzésére, és nem érkezett semmilyen értesítés a (3) bekezdés szerint, illetve

- szabályos exportengedély bemutatása mellett, amennyiben az illetékes hatóság rendelkezik annak kiállításáról.

Az (1) bekezdésben említett kézhezvétel visszaigazolását, illetve amennyiben az illetékes hatóság ilyen engedély kiállításáról rendelkezik, a kiviteli nyilatkozat benyújtásakor a kiviteli engedélyt minden esetben be kell mutatni a vámhatóságoknak ellenőrzésre.

(5) Az ENSZ-egyezmény 12. cikkének (10) bekezdése értelmében harmadik országok által a Közösséghez intézett, az exportálást megelőző előzetes értesítésre vonatkozó kérelemre tekintettel:

a) a Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamok illetékes hatóságait minden ilyen beérkezett kérelemről;

b) az érintett tagállam illetékes hatóságai a jegyzékben szereplő anyagoknak a kérelmező országba történő minden kivitele előtt eljuttatják a (2) bekezdésben meghatározott információt a kérelmező ország illetékes hatóságainak. A válasz egy másolatát el kell juttatni a Bizottságnak, hogy a többi tagállamnak is továbbíthassa;

c) az információt szolgáltató hatóság kérheti, hogy az információt kapó harmadik ország hatóságai gondoskodjanak az információban foglalt minden kereskedelmi, ipari, üzleti vagy szakmai titok vagy kereskedelmi eljárás bizalmas kezeléséről.

5. cikk

Különleges export eljárásA melléklet II. táblázatában felsorolt anyagok

Annak érdekében, hogy a jegyzékben szereplő anyagoknak a Közösség és harmadik országok közötti nemzetközi kereskedelmére irányuló ellenőrzési eljárások kiegészíthetők legyenek, a 4. cikket kell alkalmazni értelemszerűen a melléklet II. táblázatában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok exportjára minden olyan esetben, amikor úgy tűnik, hogy az közvetlenül vagy közvetve olyan országba irányul, amely közölte a Bizottsággal, hogy értesítést kér a fenti anyagok oda irányuló minden szállítmányáról, mivel lehetséges, hogy azokat az ország területén kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használják fel.

III. CÍM

ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

6. cikk

Az illetékes hatóságok jogköre

(1) A 2., 4. és az 5. cikk megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében valamennyi tagállam saját jogalkotása keretében elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az illetékes hatóságoknak lehetősége legyen:

a) beszerezni az információt a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos bármilyen jellegű megrendelésről illetve tevékenységről;

b) belépni a gazdasági szereplők telephelyeire, helyiségeibe, hogy a szabálytalanságokról bizonyítékot szerezzenek.

(2) A 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk és e cikk (1) bekezdésében megfogalmazott intézkedések sérelme nélkül, bármely tagállam vámhatósága és más illetékes hatóságai megtilthatják a jegyzékben szereplő anyagok behozatalát a Közösség területére, illetve azok kivitelét a Közösség területéről, ha alapos gyanú áll fenn, hogy azokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására szánják.

IV. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

7. cikk

E rendelet alkalmazásában, és a 10. cikkben foglaltak sérelme nélkül, az 1468/81/EGK rendeletet, különösen az információk titkosságáról szóló rendelkezéseket, értelemszerűen kell alkalmazni. Minden tagállamnak tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot az 1468/81/EGK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően kapcsolattartónak kijelölt illetékes hatóságok nevéről.

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Valamennyi tagállam maga határozza meg az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak megfelelő erejűeknek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák a fenti rendelkezések betartását.

9. cikk

(1) Annak érdekében, hogy a Közösség és harmadik országok között a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelmének figyelemmel kísérésére tett intézkedések minden szükséges módosítását lehetővé tegyék, valamennyi tagállam illetékes hatóságai évente közlik a Bizottsággal az e rendeletben előírt ellenőrzések végrehajtására vonatkozó valamennyi releváns információt, különösen a kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt anyagokra, illetve az eltérítést és a tiltott gyártás módszereit illetően.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően szolgáltatott információ alapján a Bizottság, az ENSZ-egyezmény 12 cikke (12) bekezdésének megfelelően és a tagállamokkal konzultálva éves jelentést készít, amelyet a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervnek nyújt be.

10. cikk

A Bizottság megbeszéléseket szervez akár saját, akár a tagállamok kezdeményezésére a tagállamok képviselőivel annak érdekében, hogy az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést megvizsgálják.

11. cikk

Valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az e rendelet alapján megtett intézkedéseiről.

A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

12. cikk

Ez a rendelet 1991. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1991. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

P. Romita

[1] HL L 90., 1987.4.2, 3. o.

[2] HL L 144., 1981.6.2, 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. TÁBLÁZAT | II. TÁBLÁZAT |

efedrinergometrinergotaminlizergsav1-fenil-2-propanonpszeudoefedrin A fenti táblázatban szereplő anyagok sói, amennyiben ilyen sók létezhetnek. | ecetsavanhidridacetonantranilsavetil-éterfenilecetsavpiperidin A fenti táblázatban szereplő anyagok sói, amennyiben ilyen sók létezhetnek. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R3677 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R3677&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék