32007D0205[1]

2007/205/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 22. ) az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról (az értesítés a C(2007) 1236. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 22.)

az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról

(az értesítés a C(2007) 1236. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/205/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 2004/42/EK irányelv alapján a tagállamok kötelesek monitoringprogramot létrehozni az ezen irányelvnek való megfelelés bizonyítására, illetve jelentést benyújtani a monitoringprogramok eredményeiről, valamint a 3. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett termékek kategóriáiról és mennyiségéről a Bizottság által kidolgozott egységes formátum alapján.

(2) A 2004/42/EK irányelv 7. cikkének értelmében annak I. mellékletével összefüggésben, a tagállamoknak az említett irányelv végrehajtásáról szóló első jelentést legkésőbb 2008. június 30-ig kell elkészíteniük és benyújtaniuk a Bizottsághoz.

(3) Ezért a 2007. január 1. és a 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó első jelentéshez egységes formátumot kell létrehozni.

(4) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 2004/42/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/42/EK irányelv 7. cikke szerint a Bizottsághoz benyújtandó, és a 2007. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozó jelentés elkészítése céljából a tagállamok az e határozat mellékletében megállapított formátumot használják.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 22-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

MELLÉKLET

EGYSÉGES FORMÁTUM A 2007. JANUÁR 1. ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ, A 2004/42/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ELSŐ JELENTÉS BENYÚJTÁSÁHOZ

1. Általános információ és közigazgatási megállapodások

1.1. Ezen jelentésért felelős hatóság:

Név
Cím
Kapcsolattartó személy
E-mail
Telefon

1.2. A 2004/42/EK irányelv végrehajtása keretében, kérjük, adja meg az említett irányelv 5. cikke szerint kijelölt hatóságot vagy hatóságokat, amelyek a következőkért felelősek:

1. a monitoringprogram létrehozása, koordinálása és irányítása (nemzeti szinten);

2. helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtása (regionális és/vagy helyi szinten);

3. az említett irányelv követelményeinek érvényre juttatása jogsértés esetén.

2. Monitoringprogram (2004/42/EK irányelv 6. cikke)

2.1. Amennyiben a nemzeti monitoringprogram írásos formában is elérhető, kérjük, annak másolatát a jelentés mellékletében benyújtani.

2.2. Kérjük, röviden írja le a 2004/42/EK irányelvnek való megfelelés felügyeletére és ellenőrzésére létrehozott programot, különös tekintettel a következő elemekre:

1. az említett irányelv II. mellékletében előírt VOC-határértékek;

2. az említett irányelv 4. cikkében meghatározott címkézési követelmények.

2.3. Kérjük, adja meg, ha a következő üzemeltetőket ellenőrizték: Továbbá, ha az említett ellenőrzéseket végrehajtották, kérjük, röviden jellemezze a következőket:

1. a 2004/42/EK irányelv által említett termékek gyártói;

2. a 2004/42/EK irányelv által említett termékek importőrei;

3. a szabályozott termékek nagykereskedői, kiskereskedői és üzleti végfelhasználói vagy egyéb üzemeltetők, az 1999/13/EK tanácsi irányelvben (1) már nem említett jármű-utánfényezési berendezéseket is beleértve.

1. a végrehajtott ellenőrzések típusai (helyszíni látogatások, mintavétel- és termékanalízis, raktár- és értékesítési adatok ellenőrzése, címkézés vizsgálata, egyéb);

2. az ellenőrzések végrehajtásának gyakorisága (rendszeres éves ellenőrzések, a legfontosabb termelőkre/importőrökre korlátozódó ellenőrzések, szúrópróbaszerű ellenőrzések, egyéb).

2.4. Kérjük, adja meg a 2007-ben ellenőrzött termékek előállításában és forgalmazásában részt vevő vállalkozások számát, és, amennyiben lehetséges, a 2008-ra tervezett ellenőrzések számát, lehetőleg a következő táblázat kitöltésével. Amennyiben rendelkezésre állnak, kérjük, ugyancsak adja meg a termékek előállításában és forgalmazásában részt vevő piaci szereplők becsült teljes számát és az érintett termékek teljes mennyiségét (amelyeket 2007-ben állítottak elő és forgalmaztak a vonatkozó tagállamban):

Üzemeltető típusaMeglévő üzemeltetők teljes száma2007-ben ellenőrzött üzemeltetők számaA 2004/42/EK irányelv által említett termékek teljes mennyisége
(kg)
2008-ban tervezett ellenőrzések
Gyártók
Importőrök
Egyéb

2.5. Hogyan ellenőrzik az illetékes hatóságok, hogy a megfelelőséget a 2004/42/EK irányelv III. mellékletében leírt referencia mérési módszerek alkalmazásával állapították meg?

2.6. Amennyiben több hatóság is részt vesz a 2004/42/EK irányelv végrehajtásában (lásd fent az 1.2. pontot), kérjük, adja meg azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják az említett irányelvnek az egész területen való lehető legegységesebb végrehajtását.

2.7. Melyek a 2004/42/EK irányelv 10. cikkének értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályai?

2.8. Amennyiben lehetséges, kérjük, adja meg a felügyeletben és ellenőrzésben részt vevő személyzet becsült teljes számát, képzettségüket, valamint a felügyelet becsült éves költségét EUR-ban (személyzet, mintavétel és elemzés, címkézés vizsgálata, végrehajtás, egyéb költségek).

3. A 2007-ben végrehajtott monitoringprogram legfontosabb eredményei (2004/42/EK irányelv 7. cikke)

3.1. A végrehajtott vizsgálatok teljes számához viszonyítva hány esetben állapítottak meg eltérést a 2004/42/EK irányelv II. mellékletében említett VOC-határértékektől (%-ban) 2007-ben? Amennyiben lehetséges, kérjük adja meg:

1. az érintett termékek kategóriáit az említett mellékletnek megfelelően;

2. azon termékek mennyiségét, amelyek nem feleltek meg az említett határértékeknek.

3.2. A végrehajtott vizsgálatok teljes számához viszonyítva hány esetben állapítottak meg eltérést a 2004/42/EK irányelv 4. cikkében meghatározott címkézési kötelezettségtől (%-ban) 2007-ben? Amennyiben lehetséges, kérjük, különböztesse meg a következő kategóriákat:

1. azok a termékek, amelyek nem felelnek meg a címkézésre és VOC-tartalomra vonatkozó követelményeknek;

2. azok a termékek, amelyek megfelelnek a VOC-tartalomra vonatkozó követelményeknek, de a címkézésre vonatkozóknak nem.

3.3. Nem megfelelőség esetén milyen intézkedéseket tettek a 2004/42/EK irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében?

4. A 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján engedélyezett mentességek

4.1. Hogyan valósították meg a 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérési rendszert?

4.2. Milyen ellenőrző rendszereket hoztak létre annak biztosítására, hogy a 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérések által érintett termékeket nem értékesítik, vagy használják fel olyan létesítményekben, amelyeket nem engedélyeztek és nem vettek nyilvántartásba az 1993/13/EK irányelv 3. vagy 4. cikkével összhangban?

4.3. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 2007-ben mentesített termékek becsült mennyiségét (a 2004/42/EK irányelv I. mellékletében felsorolt osztályozás szerint).

5. A 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott egyedi engedélyek

5.1. Éltek-e a 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott egyedi engedélyek kiadásának lehetőségével?

5.2. Amennyiben igen, kérjük, röviden írja le az egyedi engedélyek odaítélésére kidolgozott rendszer működését.

1. Mely hatóságok felelősek az egyedi engedélyek kiadásáért?

2. Mely hatóságok felelősek a különleges történelmi és kulturális értékkel bíró épületté és/vagy veterán járművé való minősítésért?

3. Milyen kritériumok alapján állapítják meg a különleges történelmi és kulturális értéket?

4. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük, adja meg azon épületek és/vagy veterán járművek becsült számát, amelyeket az illetékes hatóságok különleges történelmi és kulturális értékűnek minősítettek.

5. Hogyan biztosítják, hogy a szóban forgó termékeket

a) "szigorúan korlátozott" mennyiségben értékesítik;

b) kizárólag a minősítéssel rendelkező épületek és/vagy járművek felújítására és karbantartására használják?

6. Kérjük, jellemezze a 2004/42/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező termékek kategóriáit és mennyiségét, lehetőleg a következő táblázat használatával:

KategóriaA 2004/42/EK irányelv I. mellékletének való megfelelésAzoknak a „használatra kész” termékeknek a mennyisége, amelyekre engedélyt adtak ki (kg-ban)
1. kategória
2. kategória stb.

6. Egyéb vonatkozó információ

6.1. Melyek voltak a monitoringprogram kidolgozása és végrehajtása során tapasztalt fő nehézségek, beleértve az irányelv végrehajtásával kapcsolatos, illetve a konkrét monitoringprogram végrehajtása során tapasztalt adminisztratív problémákat? Hogyan oldották meg ezeket a nehézségeket?

6.2. Kérjük, adjon meg minden további, a 2004/42/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos megjegyzést, javaslatot vagy információt.

(1) HL L 85., 1999.3.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0205 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0205&locale=hu

Tartalomjegyzék