31991R3254[1]

A Tanács 3254/91/EGK Rendelete (1991. november 4.) a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

A Tanács 3254/91/EGK rendelete

(1991. november 4.)

a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. és 130. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Gazdasági Közösség által a 82/72/EGK határozattal elfogadott [4], az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 1979. szeptember 19-i Berni Egyezmény, ami egyes fajok esetében megtiltja a befogás és elejtés valamennyi megkülönböztetés nélküli eszközének - beleértve a csapóvasakat - használatát, amennyiben ez utóbbit széleskörű vagy nem szelektív befogásra és elejtésre alkalmazzák;

mivel a lábfogó csapóvasak betiltása, az élővilág fenyegetett és veszélyeztetett fajainak - beleértve a 3626/82/EGK rendelettel [5] védett fajokat is - védelmi helyzetére pozitív hatással lesz a Közösségen belül, és azon kívül is; mivel a kíméletes csapdázási módszerek kifejlesztésére irányuló kutatásokat folytatnak, és mivel a Közösség figyelembe veszi a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által végzett munkát;

mivel az élővilág fajainak megfelelő védelme és a verseny torzulásának elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy az ezekkel történő külső kereskedelmi intézkedéseket a Közösségen belül mindenütt egyformán alkalmazzák;

mivel ezért a lábfogó csapóvasak használatát a Közösségen belül meg kell tiltani, és olyan intézkedéseket kell hozni, amik lehetővé teszik az olyan országokból származó bizonyos állatfajokból készített prémek behozatalának tilalmát, ahol még használnak lábfogó csapóvasakat, vagy ahol a csapdázás módszerei nem felelnek meg a nemzetközileg elfogadott kíméletes csapdázási szabványoknak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában, a "lábfogó csapóvas" olyan céllal tervezett eszköz, ami az állat egy vagy több végtagjára szorosan záródó fogas kapcsok segítségével visszatartja, vagy elfogja az állatot, megakadályozva a végtag vagy végtagok kihúzását a csapdából.

2. cikk

A lábfogó csapóvasak használatát a Közösségben legkésőbb 1995. január 1-jéig betiltják.

3. cikk

(1) 1995. január 1-jétől az I. mellékletben felsorolt állatfajok prémjének, és a II. mellékletben felsorolt más áruknak - amennyiben azok az I. mellékletben felsorolt fajok prémjét tartalmazzák - a Közösségbe történő behozatala tilos, kivéve, amennyiben a Bizottság az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban úgy határoz, hogy az országban, ahonnan a prém származik:

- a lábfogó csapóvas használatát megtiltó megfelelő közigazgatási vagy jogi rendelkezések vannak hatályban,

vagy

- az I. mellékletben felsorolt fajok csapdába ejtési módszerei megfelelnek a nemzetközileg elfogadott kíméletes csapdázási szabványoknak.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdeti az első bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egynek megfelelő országok jegyzékét.

(2) Az 1. bekezdésben említett tilalmat egy évre - 1995. december 31-ig - felfüggesztik, amennyiben a Bizottság - az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban - 1994. július 1-je előtt az érintett országok illetékes hatóságaival közösen folytatott vizsgálat eredményeként megállapította, hogy területükön megfelelően halad a kíméletes csapdázási módszerek fejlesztése.

4. cikk

Az 1995. január 1-je után a II. mellékletben felsorolt - az I. mellékletben felsorolt fajokból készült - árukat a Közösségbe exportáló vagy viszontexportáló országok igazolják, hogy ezek a prémek olyan országból származnak, ami szerepel a 3. cikk (1) bekezdésének második bekezdésében említett jegyzékben, vagy - a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban - felfüggesztés kedvezményezettje.

A Bizottság - az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban - meghatározza az ilyen igazolás megfelelő formáit.

5. cikk

A 3. cikk alkalmazásában, a Bizottságot a 3626/82/EGK rendelet 19. cikkével létrehozott bizottság segíti.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően meghatározott határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, amiket a Tanács a Bizottság javaslatára fogad el, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott többséggel fogadják el. A tagállamok képviselőinek szavazatait az abban a cikkben meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem nyilvánít véleményt, a Bizottság késedelem nélkül benyújtja a Tanácsnak a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatát. A Tanács minősített többségi elven működik.

Amennyiben a Tanácshoz küldött beterjesztés időpontjától számított három hónapos határidő lejáratáig, és a Tanács nem cselekedett, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészben kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. november 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Van Den Broek

[1] HL C 134., 1989.5.31., 5. o. ésHL C 97., 1991.4.13., 10. o.

[2] HL C 260., 1990.10.15., 24. o.

[3] HL C 168., 1990.7.10., 32. o.

[4] HL L 38., 1982.2.10., 1. o.

[5] HL L 384., 1982.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett fajok jegyzéke

Kanadai hód: | Castor canadensis |

Kanadai vidra: | Lutra canadensis |

Prérifarkas: | Canis latrans |

Farkas: | Canis lupus |

Kanadai hiúz: | Lynx canadensis |

Vörös hiúz: | Felis rufus |

Coboly: | Martes zibellina |

Mosómedve: | Procyon lotor |

Pézsmapocok: | Ondatra zibethicus |

Halásznyest: | Martes pennanti |

Amerikai borz borz: | Taxidea taxus |

Amerikai nyest: | Martes americana |

Hermelin: | Mustela erminea |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett más áruk

KN-kód | Leírás |

ex4103 | Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, a 41. fejezet (1) bekezdése b) pontjának és (81) bekezdése c) pontjának megjegyzésében felsoroltak kivételével a megjegyzés (1) bekezdés b) és c) pontjában |

ex41039000 | Egyéb |

ex4301 | Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 41 01, 41 02 és a 41 03 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével: |

ex43014000 | Hódból, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is |

ex430180 | Más egész szőrme, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is |

ex43018050 | Macskafélékből |

ex43018090 | Egyéb |

ex43019000 | Fej, farok, láb és más nyers szőrmerészek vagy szőrmeként felhasználható vágott darabok |

ex4302 | Cserzett vagy kikészített szőrme (fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével: egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva |

ex430219 | Egyéb |

ex43021910 | Hódból |

ex43021970 | Macskafélékből |

ex43021990 | Egyéb |

ex43022000 | Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok nem összeállítva |

ex430230 | Egész szőrme és részei vagy vágott darabok összeállítva |

ex43023010 | Leeső szőrmedarabok Egyéb |

ex43023035 | Hódból |

ex43023071 | Macskafélékből |

ex43023075 | Egyéb |

ex4303 | Szőrméből készült ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru |

ex430310 | Ruházati cikk és ruházati tartozék |

ex43031090 | Egyéb |

ex43039000 | Egyéb |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3254 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3254&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére