31980L0216[1]

A Tanács irányelve (1980. január 22.) a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló 71/118/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1980. január 22.)

a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló 71/118/EGK irányelv módosításáról

(80/216/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel legutóbb a 77/27/EGK irányelvvel [4] módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK irányelv [5] megállapítja a Közösségen belüli kereskedelemre, valamint a tagállamok közötti kereskedelemre szánt baromfihúsra vonatkozó vágási és ellenőrzési követelményeket;

mivel a baromfinevelést és a baromfihús forgalmazását nagyrészt a termékeiket a helyi piacon értékesítő kistermelők végzik, és e termelők a Közösség egyes régióiban a mezőgazdasági tevékenység jelentős részét képezik; mivel az ilyen tevékenységek folytatását bizonyos feltételek mellett kell engedélyezni;

mivel a hízott máj előállítási módszere lehetetlenné teszi a frissen levágott szárnyas zsigerelését anélkül, hogy a máj súlyosan sérülne;

mivel a közösségi jogszabályokban és különösen az említett irányelv I. melléklete I., III. és XIV. fejezeteinek vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott higiéniai és vizsgálati követelmények szigorú fenntartásának biztosításával e jogszabályokban a szükséges különleges módosításokat el kell végezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 71/118/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése A. szakaszának a) alpontja a következő alponttal egészül ki:

"Az első albekezdés követelményei ellenére a hízott májra tenyésztett szárnyasokat a hizlaló gazdaságban lehet elkábítani, elvéreztetni és kopasztatni, feltéve, hogy e műveleteket egy olyan elkülönített helyiségben végzik, amely megfelel az I. melléklet I. fejezetének C. pontja követelményeinek, és feltéve, hogy az I. melléklet XIV. fejezetével összhangban a kizsigereletlen testeket azonnal egy olyan engedélyezett darabolóüzembe szállítják, amely rendelkezik az I. melléklet II. fejezete (2) bekezdésének b) pontja a. alpontjában meghatározottak szerint egy külön helyiséggel, ahol a vágott testeket 24 órán belül ki kell zsigerelni."

2. A 3. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében az "és 1981. augusztus 15-ig" szavakat el kell hagyni.

3. Az I. melléklet II. fejezetének 2. pontja:

- a következő albekezdéssel egészül ki:

- "b) a. amennyiben a zsigerelést ott végzik el, akkor egy külön helyiség azon hízott májra tenyésztett kacsák és libák kizsigerelésére, amelyeket a hizlaló gazdaságban kábítottak és véreztettek el, és kopasztottak meg",

- h) pontjának első sora a "valamint a b) pont a. alpontja alapján" szavakkal egészül ki.

4. Az I. melléklet III. fejezete 3. pontjának c) pontja az "és a (2) bekezdés b) pontjához" szavak után az "és a b) pont a. alpontjához" szavakkal egészül ki.

5. Az I. melléklet IV. fejezetének 13. pontja a következő alponttal egészül ki:

"A hízott májra tenyésztett és a hizlaló gazdaságban kábított, elvéreztetett és kopasztott kacsák és libák esetében azonban az ante-mortem vizsgálat elvégezhető a hizlalás utolsó hetében."

6. Az I. melléklet IV. fejezetének 14. pontja a következő alponttal egészül ki:

"A hízott májra tenyésztett és a hizlaló gazdaságban kábított, elvéreztetett és kopasztott kacsák és libák esetében a kizsigereletlen testeket a zsigerelésre kialakított külön helyiséggel felszerelt darabolóüzembe való megérkezésükkor a IIIa. mellékletben említett bizonyítványnak kell kísérnie."

7. Az I. melléklet V. fejezetének 23. pontja a következő alponttal egészül ki:

"A hízott májra tenyésztett és levágott kacsák és libák azonban zsigerelhetők 24 órán belül, feltéve, hogy a kizsigereletlen baromfitesteket a lehető leghamarabb a XII. fejezet (46) bekezdésében meghatározott hőmérsékletre hűtik le, majd azon tartják, valamint azokat a higiéniai szabályoknak megfelelően szállítják."

8. Az irányelv a következő melléklettel egészül ki:

"IIIa. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1980. február 1-jén megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. január 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Marcora

[1] HL C 247., 1979.10.1., 16. o.

[2] HL C 34., 1980.2.11., 106. o.

[3] 1979. október 24-én és 25-én kinyilvánított vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 6., 1977.1.8., 19. o.

[5] HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0216&locale=hu