32002L0036[1]

A Bizottság 2002/36/EK irányelve (2002. április 29.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2002/36/EK irányelve

(2002. április 29.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/28/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

mivel:

(1) Intézkedéseket kell hozni a Közösségnek az Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) és a Naupactus leucoloma Boheman károsító szervezetek elleni védelmére, amelyek mindezidáig ismerten még nem fordulnak elő a Közösségben.

(2) A Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) elleni hatályos rendelkezéseket az Írországban és az Egyesült Királyságban (Észak-Írország) lévő olyan védett övezetekre történő korlátozással kell módosítani, ahol ez a szervezet bizonyítottan nincs jelen.

(3) A Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) gazdanövényeinek listáját e károsító szervezetek és gazdanövényeik közötti viszonyra vonatkozó naprakész információkra tekintettel kell módosítani.

(4) A Bemisia tabaci Genn., a Liriomyza sativae (Blanchard), az Amauromyza maculosa (Malloch), a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), a Liriomyza trifolii (Burgess) és a Thrips palmi Karny árukon történő ismétlődő megállapítása miatt a Közösségbe történő behurcolás és elterjedés elleni védekezési intézkedésekre vonatkozó hatályos rendelkezéseken a hatékonyabb védelem biztosítása érdekében javítani kell.

(5) Ezeknek a javított védekezési intézkedéseknek tartalmazniuk kell a Közösségből származó növények és növényi termékek esetében a növényútlevél, és a harmadik országokból származó növények vagy növényi termékek esetében a növény-egészségügyi bizonyítvány használatát.

(6) A Beet necrotic yellow vein vírus elleni hatályos rendelkezéseket módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék az e károsító szervezettel kapcsolatos növény-egészségügyi kockázatot a Közösségben elismert védett övezeteken belül felmérő bizottsági munkacsoport következtetéseit.

(7) A Tilletia indica Mitra elleni hatályos rendelkezéseket e károsító szervezet Dél-Afrikában való jelenlétére vonatkozó naprakész információkra tekintettel módosítani kell.

(8) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklet A. I. 34. pontjában és az V. melléklet B. I. 7. b) pontjában a Máltát és Ciprust nem európai államokként való helytelen felsorolást ki kell javítani.

(9) A módosítások összhangban vannak az érintett tagországok kéréseivel.

(10) Ezért a 2000/29/EK irányelv vonatkozó mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., IV. és V. melléklete az ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. április 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2002. április 29-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 77., 2002.3.20., 23. o.

[2] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet A. I. a) pontja a 4. pont után egy új ponttal egészül ki:

"4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)"

2. Az I. melléklet A. I. a) pontja a 16. pont után egy új ponttal egészül ki:

"16.1. Naupactus leucoloma Boheman"

3. Az I. melléklet A. II. a) pontjából a 4., 5. és 6. pontot el kell hagyni.

4. Az I. melléklet B. a) pontja a 3. pont után egy új ponttal egészül ki:

"4.Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) | IRL és UK (Észak-Írország)" |

5. A II. melléklet A. I. c) pontja az 1. pont után a következő ponttal egészül ki:

"1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Müller | A Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó ültetésre szánt Corylus L. növények, a vetőmag kivételével" |

6. A II. melléklet A. II. a) pontja a 7. pont után a következő pontokkal egészül ki:

"8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard) | Az Apium graveolens L. vágott virágai, leveles zöldségei, és a fűfélék ültetésre szánt növényei, a következők kivételével: hagymák,hagymagumók,a Gramineae család növényei,rizómák,vetőmagok |

9.Liriomyza trifolii (Burgess) | Az Apium graveolens L. vágott virágai, leveles zöldségei, és a fűfélék ültetésre szánt növényei a következők kivételével: hagymák,hagymagumók,a Gramineae család növényei,rizómák,vetőmagok" |

7. A IV. melléklet A. I. szakasza a 11.2. pont után egy új ponttal egészül ki:

"11.3.A Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Corylus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növényeket csemetekertben nevelték és: a)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anisogramma anomala (Peck) E. Müllertől, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában;vagyb)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amelyen vagy amely közvetlen közelében az elmúlt három teljes vegetációs időszak kezdete óta a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban végzett hivatalos ellenőrzéseket végeztek, és amely mentesnek bizonyult az Anisogramma anomala (Peck) E. Müllertől, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és amelyet az Anisogramma anomala (Peck) E. Müllertől mentesnek nyilvánítottak." |

8. A IV. melléklet A. I. 32.1., 32.2. és 32.3. pontja helyébe a következő lép:

"32.1.Ültetésre szánt fűfélék, a következők kivételével:hagymák,hagymagumók,a Gramineae család növényei,rizómák,vetőmagok,gumós gyökerek,amelyek olyan harmadik országokból származnak, ahol a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Maloch) ismerten előfordul | A IV. melléklet A. I. 27.1., 27.2., 28. és 29. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, amennyiben alkalmazható, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növényeket csemetekertben nevelték, és: a)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól és az Amauromyza maculosa (Maloch)-tól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában;vagyb)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól és az Amauromyza maculosa (Maloch)-tól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és a kivitelt megelőző három hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések során a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól és az Amauromyza maculosa (Maloch)-tól mentesnek nyilvánítottak;vagyc)a növények közvetlenül a kivitel előtt megfelelő kezelést kaptak a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Maloch) ellen, és hatósági ellenőrzések során a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól az Amauromyza maculosa (Maloch)-tól mentesnek nyilvánították őket. A kezelés részleteit meg kell említeni az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítványban |

32.2.A Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. és Solidago L. vágott virágai és az Apium graveolens L. és az Ocimum L. leveles zöldségei | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok és a leveles zöldségek: a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól és Amauromyza maculosa (Maloch)-tól mentes országból származnak,vagyközvetlenül a kivitel előtt végzett ellenőrzés során a Liriomyza sativae (Blanchard)-tól és az Amauromyza maculosa (Maloch)-tól mentesnek nyilvánították |

32.3.A fűfélék ültetésre szánt növényei:hagymák,hagymagumók,a Gramineae család növényei,rizómák,vetőmagok,gumós gyökerek kivételével,amelyek harmadik országokból származnak | A IV. melléklet A. I. 27.1., 27.2., 28., 29. és 32.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a növények olyan területről származnak, amely ismerten mentes a Liriomyza huidobrensis (Blanchard)-tól és a Liriomyza trifolii (Burgess)-től;vagyb)a termőhelyen a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések során nem észlelték sem a Liriomyza huidobrensis (Blanchard)-ra sem a Liriomyza trifolii (Burgess)-re utaló jeleket;vagyc)közvetlenül a kivitel előtt a növényeket hivatalosan ellenőrizték, és a Liriomyza huidobrensis (Blanchard)-tól és a Liriomyza trifolii (Burgess)-től mentesnek bizonyultak, és megfelelő kezelést kaptak a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) ellen" |

9. A IV. melléklet A. I. 34. pontjában a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő lép:

"A növényhez tapadó vagy kapcsolódó talaj vagy termesztőközeg, amely egészében vagy részben talajból vagy olyan szilárd szerves anyagokból áll, mint növényi részek, tőzeget vagy fakérget tartalmazó humusz, vagy részben valamilyen szervetlen anyagból áll, amely a növények életképességének fenntartására szolgál, és amely az alábbi országok valamelyikéből származik:

- Ciprus, Málta, Törökország,

- Belarusz, Észtország, Grúzia, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország, Ukrajna,

- Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével nem európai országok"

10. A IV. melléklet A. I. 36.1. és 36.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"36.1.Ültetésre szánt növények:hagymák,hagymagumók,rizómák,magok,gumós gyökerek kivételével,amelyek harmadik országokból származnak | A IV. melléklet A. I. 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. és 32.3. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növényeket csemetekertben nevelték, és: a)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Thrips palmi Karnytól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában;vagyb)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Thrips palmi Karnytól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és a kivitel előtti három hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések alapján a Thrips palmi Karnytól mentesnek nyilvánítottak;vagyc)közvetlenül a kivitel előtt a növények megfelelő kezelést kaptak a Thrips palmi Karny ellen, és hatósági ellenőrzések során mentesnek találták a Thrips palmi Karnytól. A kezelés részleteit meg kell említeni az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítványban |

36.2.A harmadik országokból származó Orchidaceae vágott virágai és a Momordica L. és a Solanum melongena L. Gyümölcsei | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok és a gyümölcsök: a Thrips palmi Karnytól mentes országból származnak,vagyközvetlenül a kivitel előtt végzett hivatalos ellenőrzés során a Thrips palmi Karny szervezettől mentesnek bizonyultak." |

11. A IV. melléklet A. I. 40. pontjában a jobb oldali oszlop szövege helyébe a következő lép:

"A III. melléklet A. 2., 3., 9., 15., 16., 17. és 18. pontjában, a III. melléklet B. 1. pontjában és a IV. melléklet A. I. 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. és 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben alkalmazható, hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növények nyugalmi állapotban vannak, és nincsenek rajtuk levelek"

12. A IV. melléklet A. I. 45. pontja helyébe a következő lép:

"45.1.A fűféle növények és a Ficus L. és a Hibiscus L. növények nem európai országokból származó ültetésre szánt növényei, a hagymák, hagymagumók, rizómák, magok és gumós gyökerek kivételével | A IV. melléklet A. részének I. 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. és 36.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hivatalos nyilatkozat arról, hogy a növények: a)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában;vagyb)az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól, és amely szerepel az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és amelyet a kivitelt megelőző kilenc hét során legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek nyilvánítottak;vagyc)azokban az esetekben, amikor a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-at megtalálták a termőterületen, és a növényeket ezen a termőterületen tartották vagy termelték, és ezek a növények megfelelő kezelésen estek át a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól való mentesítés biztosítása érdekében, és ezt követően a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) kiirtását célzó megfelelő eljárások végrehajtását követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek bizonyult mind a kivitelt megelőző kilenc héten hetente végzett vizsgálatok során, mind pedig az említett időszakban végrehajtott ellenőrzési eljárások során. A kezelés részleteit meg kell említeni az ezen irányelv 7. vagy 8. cikkében említett bizonyítványon |

45.2.A nem európai országokból származó Aster spp., Eryngum L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. vágott virágai és az Ocimum L. leveles zöldségei | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy a vágott virágok és a leveles zöldségek: a)Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentes országból származnak,vagyb)közvetlenül a kivitelük előtt hivatalosan megvizsgálták, és a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek bizonyultak." |

13. A IV. melléklet A. I. 45.1. pontja a 45.3. pontra változik.

14. A IV. melléklet A. I. 46. pontjában a jobb oldali oszlop a IV. melléklet A. I. 45.2. és 45.3. pontjára való hivatkozással egészül ki.

15. A IV. melléklet A. I. 53. és 54. pontjának bal oldali oszlopa a "Pakisztán" szó után a "Dél-Afrika" szóval egészül ki.

16. A IV. melléklet A. II. 23. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"23.A fűfélék ültetésre szánt növényei a következők kivételével:hagymák,hagymagumók,a Gramineae család növényei,rizómák,magok,gumós gyökerek | A IV. melléklet A. II. 20., vagy 21.2. szakaszban szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a növények olyan területről származnak, amely ismerten mentes a Liriomyza huidobrensis (Blanchard)-tól és a Liriomyza trifolii (Burgess)-től;vagyb)a termőhelyen a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta végzett ellenőrzések során nem észlelték sem a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), sem a Liriomyza trifolii (Burgess) jelenlétét;vagyc)közvetlenül az értékesítést megelőzően a növények hivatalosan ellenőrzése során, azok a Liriomyza huidobrensis (Blanchard)-tól és a Liriomyza trifolii (Burgess)-től mentesnek bizonyultak, és a növények megfelelő kezelést kaptak a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) ellen" |

17. A IV. melléklet B. 20.2. pontja helyébe a következő lép:

"20.2A Solanum tuberosum L. gumói a IV. melléklet B. 20.1. pontjában említettek kivételével | a)A szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömeg százaléknál több földet;vagyb)a gumókat olyan telephelyeken szándékoznak feldolgozni, amelyek rendelkeznek hivatalosan jóváhagyott olyan hulladéklerakó helyekkel, amik biztosítják, hogy ne álljon fenn a BNYVV elterjedésének veszélye | DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), S, UK (Észak-Írország)" |

18. A IV. melléklet B. 22. pontja helyébe a következő lép:

"22.Az Allium porrum L., Apium L., Beta L. növények a IV. melléklet B. 25. pontjában említettek kivételével és az állati takarmányozásra szánt Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. növények, az ültetésre szánt növények kivételével | a)A szállítmány vagy tétel nem tartalmaz 1 tömegszázaléknál több földet;vagyb)a növényeket olyan telephelyeken szándékoznak feldolgozni, amelyek rendelkeznek hivatalosan jóváhagyott olyan hulladéklerakó helyekkel, amik biztosítják, hogy ne álljon fenn a BNYVV elterjedésének veszélye | DK, F (Bretagne), IRL, P (Azori-szigetek), FI, S, UK (Észak-Írország)" |

19. A IV. melléklet B. részének 24. pontja helyébe a következő lép:

"24.1.Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt, gyökértelen dugványai | A IV. melléklet A. I. 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, amennyiben alkalmazható, hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a gyökértelen dugványok Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) szervezettől ismerten mentes területről származnak;vagyb)nem figyelték meg a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) jeleit sem a dugványokon, sem azokon a növényeken, amelyekből a dugványok származnak, és amely növényeket olyan termőterületen tartottak vagy termeltek, ahol a növények teljes termelési időszaka során legalább háromhetente hatósági ellenőrzéseket végeztek;vagyc)azokban az esetekben, ha a termőterületen a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-at találtak és az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények, amelyeket a dugványok előállításához használtak a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól való mentességet biztosító, megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) kiirtását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések utolsó ellenőrzését közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell végezni | IRL, P (Alentejo, Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste és Trás-os-Montes), FI, S, UK |

24.2.Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre szánt növényei, az alábbiak kivételével:vetőmagok,olyan növények, amelyek esetében a csomagolásuk vagy virágaik (vagy murvaleveleik) fejlődése vagy más eszköz által bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végső fogyasztók általi felhasználásra szánják,24.1. pontban felsoroltak | A IV. melléklet A. I. 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, amennyiben alkalmazható, hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a növények a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól ismerten mentes területről származnak;vagyb)nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) jeleit a növényeken a termőterületeken az értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során;vagyc)azokban az esetekben, ha a termőterületen a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-at találtak, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények a Bemisia tabaci Genn. szervezet (nem európai populációk)-tól való mentesítését biztosító, megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) kiirtását célzó megfelelő eljárások végre-hajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. szervezettől (nem európai populációk)-tól mentesnek találták mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végrehajtott hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések utolsó szakaszát közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell végezni;ésd)bizonyíték van arra nézve, hogy a növényeket olyan dugványokból nevelték, amelyek:(da)Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól ismerten mentes területről származnak;vagy(db)olyan termőterületen termesztettek, ahol e növények teljes termelési időszaka alatt legalább háromhetente végzett ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) jeleit;vagy(dc)azokban az esetekben, amikor a termőterületen a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-at észleltek, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól való mentességet biztosító, megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) kiirtását célzó megfelelő eljárások végrehajtásának következményeként a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek találtak mind a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során. Az említett heti ellenőrzések utolsó ellenőrzését közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell végezni | IRL, P (Alentejo, Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste és Trás-os-Montes), FI, S, UK |

24.3.A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a magok, gumók és hagymagumók kivételével és a Ficus L. és Hibiscus L. ültetésre szánt növényei, a magok kivételével, és amelyek esetében a csomagolásuk, a virágaik fejlődése vagy más eszköz által nyilvánvaló az, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végső fogyasztók általi felhasználásra szánják | A IV. melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, amennyiben alkalmazható, hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a növények a Bemisia tabaci Genn. szervezettől (nem európai populációk)-tól ismerten mentes területről származnak;vagyb)nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) jeleit a növényeken a termőterületeken az értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során;vagyc)azokban az esetekben, ha a termőterületen Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-at észleltek, az ezen a termőterületen tartott vagy termelt növények egy a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen, és ezt követően ezt a termőterületet a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk) kiirtását célzó megfelelő eljárások végzésének következményeként a Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk)-tól mentesnek találtak a termőterületről történt elszállítást megelőző három héten hetente végzett hatósági ellenőrzések és az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során egyaránt. Az említett heti ellenőrzések utolsó ellenőrzését közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell végezni | IRL, P (Alentejo, Azori-szigetek, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste és Trás-os-Montes), FI, S, UK" |

20. A IV. melléklet B. 25.1. pontját el kell hagyni.

21. A IV. melléklet B. 25.2. pontja helyébe a következő lép:

"25.Az ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. Növények | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy: a)a növényeket olyan módon szállították, hogy nem állt fönn a BNYVV elterjedésének veszélye, és a növényeket olyan hivatalosan engedélyezett, hulladékkezelő létesítménnyel rendelkező feldolgozó telephelyre szándékoznak szállítani, amely biztosítja, hogy nem áll fönn a BNYVV elterjedésének veszélye;vagyb)a növényeket olyan területen termelték, ahol a BNYVV ismerten nem fordul elő | DK, F (Bretagne), IRL, P (Azori-szigetek) FI, S, UK (Észak-Írország)" |

22. A IV. melléklet B. részének 26. pontja helyébe a következő lép:

"26.A répáról származó talaj és a répáról (Beta vulgaris L.) származó nem sterilizált hulladék | Hivatalos nyilatkozat arról, hogy a talajt vagy a hulladékot: a)kezelték a BNYVV fertőzés megszüntetése érdekében;vagyb)hivatalosan jóváhagyott módon hulladékként történő elhelyezésre szándékoznak elszállítani;vagyc)olyan Beta vulgaris növényekről származik, amelyeket olyan területen termeltek, ahol a BNYVV ismerten nem fordul elő | DK, F (Bretagne), IRL, P (Azori-szigetek) FI, S, UK (Észak-Írország)" |

23. A IV. melléklet B. 30. pontjában a középső oszlop szövegének helyébe a következő lép:

"a) A gépeket meg kell tisztítani a talajtól és a növényi maradványoktól, amikor a répa termőterületekre hozzák őket;

vagy

b) a gépek olyan területről érkeznek, ahol a BNYVV ismerten nem fordul elő"

24. Az V. melléklet A. I. 2.1. pontja a következővel egészül ki:

"és az ültetésre szánt fűfélék más növényei a Gramineae család növényeinek kivételével, és a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumós gyökerek kivételével"

25. Az V. melléklet A. II. 1.6. pontja helyébe a következő lép:

"1.6. Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények"

26. Az V. melléklet A. II. 1.7. pontja helyébe a következő lép:

"1.7. A répáról származó talaj és a répáról (Beta vulgaris L.) származó nem sterilizált hulladék"

27. Az V. melléklet A. II. 2.1. pontja helyébe a következő lép:

"2.1. A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a hagymagumók, a vetőmagok és gumós gyökerek kivételével és az Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. és Hibiscus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmagok kivételével"

28. Az V. melléklet B. I. 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,

- tűlevelűek (Coniferales),

- az észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh.,

- a nem európai országokból származó Prunus L.,

- a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

- az Apium graveolens L. és az Ocimum L. leveles zöldségei."

29. Az V. melléklet B. I. 3. pontjának első francia bekezdése a következővel egészül ki:

"Momordica L. és Solanum melongena L."

30. Az V. melléklet B. I. 7. b) pontja helyébe a következő lép:

"A növényhez tapadó vagy kapcsolódó talaj vagy termesztőközeg, amely egészében vagy részben az a) pontban meghatározott anyagokból, vagy részben valamilyen szervetlen anyagból áll, ami a növények életképességének fenntartására szolgál, és amely az alábbi országok valamelyikéből származik:

- Ciprus, Málta, Törökország,

- Belarusz, Észtország, Grúzia, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország, Ukrajna,

- Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével nem európai országok"

31. Az V. melléklet B. II. 1. pontja helyébe a következő lép:

"1. Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények"

32. Az V. melléklet B. II. 2. pontja helyébe a következő lép:

"2. A répáról származó talaj és a répáról (Beta vulgaris L.) származó nem sterilizált hulladék"

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0036&locale=hu

Tartalomjegyzék