32004R0849[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 849/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló 2320/2002/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 849/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló 2320/2002/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A 2320/2002/EK [3] rendelet harmonizált közös szabályokat hoz létre a polgári légi közlekedés védelme területén.

(2) A 2320/2002/EK rendelet alkalmazása bebizonyította, hogy szükség van műszaki módosításokra. Ezek a módosítások nem törekszenek az említett rendelet hatókörének módosítására, és semmilyen módon nem sértik a polgári légi közlekedés utasainak a védelmét.

(3) A 2320/2002/EK rendelet engedélyezi a kisebb repülőterek vonatkozásában különböző, de megfelelő védelmi szintek elfogadását. Értelemszerűen ugyanazt a megfelelő védelmi szintet kell engedélyezni a felszállás és a leszállás helyén.

(4) A 2320/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2320/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

"(4) "elkülönített terület".: egy olyan elhatárolt terület, amelyet a repülőtér többi, védelmi korlátozás hatálya alá tartozó területétől a belépés ellenőrzése révén különítettek el;".

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

- a (3) bekezdés helyébe a következő lép:

"(3) Helyi kockázatbecslés alapján, és abban az esetben, ha a mellékletben meghatározott védelmi intézkedések alkalmazása aránytalan lenne, vagy amennyiben objektív gyakorlati okoknál fogva azok nem hajthatók végre, a tagállamok illetékes hatóságai a repülőterek sajátosságainak a figyelembevételével nemzeti védelmi intézkedéseket fogadhatnak el egy megfelelő védelmi szint biztosításához azokon a repülőtereken, amelyeken:

a) éves átlagban naponta maximum két kereskedelmi repülést hajtanak végre; vagy

b) csak általános célú repüléseket hajtanak végre; vagy

c) a kereskedelmi tevékenység olyan légi járművekre korlátozott, amelyek legnagyobb megengedett felszállótömege (MTOW) 10 tonnánál kisebb, vagy amelyekben 20-nál kevesebb ülőhely van.

Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot ezekről az intézkedésekről.";

- a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés azon repülőterek elkülönített területeire is alkalmazható, amelyeken:

a) csak általános célú repüléseket hajtanak végre; vagy

b) a kereskedelmi tevékenység olyan légi járművekre korlátozott, amelyek legnagyobb megengedett felszállótömege (MTOW) 10 tonnánál kisebb, vagy amelyekben 20-nál kevesebb ülőhely van.

Az elkülönített területet fel kell tüntetni a repülőtér védelmi tervében.

A célrepülőtérre történő érkezés előtt értesíteni kell a célrepülőteret arról, hogy a repülést az induló repülőtér elkülönített területéről kezdték meg."

3. A 7. cikkben a "felülvizsgált", "felülvizsgálatok", "ellenőrök" és a "vizsgálati jelentések" szavak helyébe az "vizsgált", "előírásoknak való megfelelőség ellenőrzésének", "személyek" és az "előírásoknak való megfelelésről szóló jelentések" szavak kerülnek.

4. A melléklet a következőképpen módosul:

- az 5.2. pont a következő alponttal egészül ki:

- "3. Mentességek

A 4.1. pont 3. alpontjában felsorolt személyek feladott poggyászait különleges eljárások szerint kell ellenőrizni, vagy mentesülhetnek az átvilágítás alól.";

- a 7.3. pont 1b) alpontjában az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

"annak ésszerű biztosítása céljából, hogy ne tartalmazzon a függelék iv. és v. pontjában felsorolt tiltott cikkeket, kivéve, ha azokat bejelentették és az előírt biztonsági előírások teljesülnek; és".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] 2004. január 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az Európai Parlament 2004. március 11-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. április 29-i határozata.

[3] HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0849 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0849&locale=hu