31984R1262[1]

A Tanács 1262/84/EGK rendelete (1984. április 10.) a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény megkötéséről

A Tanács 1262/84/EGK rendelete

(1984. április 10.)

a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény megkötéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel az áruk határellenőrzésének harmonizációjáról szóló, 1982. október 21-én Genfben megkötött nemzetközi egyezmény olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek célja az áruk nemzetközi mozgásának megkönnyítése, a kereskedelem előtt álló akadályok folyamatos leépítéséhez való hozzájárulás, illetve a világkereskedelem fejlődésének előmozdítása, megvalósítva ilyen módon olyan célkitűzéseket, amelyek összhangban vannak az Európai Gazdasági Közösség kereskedelmi politikájával;

mivel az egyezmény lehetővé teszi többek között egyfelől azt, hogy a Közösség a saját jogszabályait alkalmazza a saját belső határainál végzett ellenőrzésekre, másfelől azt, hogy a saját hatáskörén belüli kérdéseket tekintve saját nevében gyakorolja azokat a jogokat, és teljesítse azokat a kötelességeket, amelyeket az említett egyezmény ruház azokra a tagállamaira, amelyek annak szerződő felei;

mivel tehát az áruk határellenőrzésének harmonizációjáról szóló nemzetközi egyezményt jóvá kell hagyni a Közösség nevében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az áruk határellenőrzésének harmonizációjáról szóló nemzetközi egyezmény az Európai Gazdasági Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A Közösség az egyezményt alkalmazza a külső határainál elvégzett ellenőrzések esetén az egyezmény 15. cikkével összhangban.

Az egyezmény szövegét csatolják ehhez a rendelethez.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a Közösség nevében letétbe helyezze a megerősítési okiratot az egyezmény [3] 16. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1984. április 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Cheysson

[1] HL C 46., 1984.2.20, 113. o.

[2] HL C 35., 1984.9.2, 3. o.

[3] Az egyezmény hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984R1262 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984R1262&locale=hu