Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

31985L0203[1]

A Tanács irányelve (1985. március 7.) a nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1985. március 7.)

a nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról

(85/203/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az Európai Közösségek 1973-as ( 4 ), 1977-es ( 5 ) és 1982-es ( 6 ) környezetvédelmi cselekvési programjai előírják, hogy elsőbbséget kell biztosítani a nitrogén-dioxid elleni intézkedéseknek a nitrogén-dioxid károsító jellege, és a tudomány jelenlegi állása szerint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásai miatt;

mivel a Tanácsnak nem áll rendelkezésére elegendő műszaki és tudományos ismeret a környezetre vonatkozó különös normák megállapításához, és mivel az emberi egészség védelmére vonatkozó határértékek megállapítása a környezet védelméhez egyaránt hozzájárul;

mivel a már alkalmazandó és az egyes tagállamokban készülő, a levegőben található nitrogén-dioxiddal kapcsolatos rendelkezések közötti különbség egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthet, és ebből következően közvetlenül befolyásolhatja a közös piac működését; mivel ezért ezen a területen a Szerződés 100. cikke szerinti jogközelítést kell végezni;

mivel a Közösség egyik alapfeladata, hogy a Közösségen belül előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus fejlődését és a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, amely elképzelhetetlen a szennyeződések és káros anyagok elleni küzdelem vagy az élet minőségének javítása és a környezetvédelem nélkül; mivel a Szerződés nem biztosította a szükséges hatáskört, a Szerződés 235. cikkét kell alapul venni;

mivel különösen az emberi élet és a környezet védelme érdekében meg kell határozni egy olyan, a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértéket, amelyet a tagállamok területén a meghatározott időszakokban nem léphetnek túl, és mivel ez a határérték az Egészségügyi Világszervezet által végzett munka eredményein alapul, különös tekintettel az erre a szennyező anyagra megállapított dózis/hatás kapcsolatra;

mivel a megtett intézkedések ellenére bizonyos övezetekben elképzelhető, hogy nem lehet betartani a határértéket; mivel a tagállamoknak időszakos eltérési lehetőséget engedélyezhetnek azzal a feltétellel, hogy eljuttatják a Bizottsághoz a kérdéses övezet levegőminőségének fokozatos javítására vonatkozó terveiket;

mivel várható, hogy a Tanács rövidesen egy újabb jogszabályt alkot, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy lényegesen alacsonyabb határértékeket határozzanak meg a gépjárművek kipufogógázai tekintetében;

mivel az ezen irányelv értelmében hozott rendelkezéseknek gazdaságilag megvalósíthatóknak és a kiegyensúlyozott fejlődéssel összeegyeztethetőknek kell lenniük;

mivel a nitrogén-dioxid mint kémiai előanyag szerepel a fotokémiai oxidánsok kialakulásában, amelyek károsak lehetnek az emberre és a környezetre nézve, és mivel a megelőző lépések csökkenthetik kialakulásukat;

mivel mérőállomásokat kell kiépíteni a nitrogén-dioxidra vonatkozó határérték betartásának ellenőrzésére, és mivel kívánatos, hogy ezek az állomások a nitrogén-oxidot is mérjék, amely köztes anyag a nitrogén-dioxid kialakulása során;

mivel a tagállamokban az elemzésre rendelkezésre álló különböző módszerekre való tekintettel bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezni kell az ezen irányelvben meghatározott referenciamódszertől eltérő elemzési módokat is;

mivel a határértéken kívül az emberi egészség védelmének fejlesztése és a környezet hosszú távú védelméhez való hozzájárulás érdekében irányértékek megadására is szükség van;

mivel az ezen irányelvben meghatározott elemzési referenciamódszer fejlesztése szükséges lehet az ezen a területen folytatott műszaki és tudományos programok eredményeinek ismeretében; mivel az ilyen irányú munka megvalósításának elősegítése céljából a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással foglalkozó bizottság keretében eljárást kell kialakítani a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködés megvalósítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a célja:

- a légköri nitrogén-dioxid határértékének meghatározása (I. melléklet), kifejezetten azért, hogy az embereket a környezetben található nitrogén-dioxid hatásaitól megóvja.

(2) Ezen irányelv nem vonatkozik a munkahelyi vagy az épületeken belüli expozícióra.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "határérték": a nitrogén-dioxidnak az I. melléklet táblázatában meghatározott koncentrációja, amelyet a tagállamok területén a meghatározott időszakok alatt és az alábbi cikkekben meghatározott feltételek szerint tilos túllépni.

3. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 1987. július 1-jétől a légkörben található nitrogén-dioxid III. melléklet szerint mért koncentrációja ne haladja meg az I. melléklet szerinti határértéket.

5. cikk

A tagállamok bármikor meghatározhatnak az ezen irányelvben meghatározottnál szigorúbb határértékeket.

9. cikk

Az ezen irányelv alapján hozott rendelkezések alkalmazása nem vezethet azon városi területeken kívül eső övezetek levegőminőségének jelentős romlásához, amelyek nitrogén-dioxid szennyezettsége ezen irányelv bevezetésekor alacsonyabb volt az I. melléklet szerinti határértéknél.

15. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1987. július 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat az előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A NITROGÉN-DIOXIDRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

(A határértékek μg/m3 - ben vannak megadva. A térfogatot normalizálni kell a következő hőmérsékleti és nyomás körülményekre: 293 oK és 101,3 kPa)

Referenciaidőszak (1)A nitrogén-dioxid határértéke
Év200
A 98. százalékosztályt az év során rögzített órára vagy egy óránál rövidebb időtartamra vonatkozó középértékből számolják (2)
(1) Az éves referencia időszak az adott naptári év január 1-jétől kezdődik és december 31-én végződik.
(2) A 98. százalékosztály kiszámítása érvényessége biztosítására az adott mérőállomás esetén rendelkezésre álló értékek 75 %-ára szükség van, a lehető legegyenletesebben elosztva a kérdéses év egészén

( 1 ) HL C 258., 1983.9.27., 3. o.

( 2 ) HL C 337., 1984.12.17., 434. o.

( 3 ) HL C 206., 1984.8.6., 1. o.

( 4 ) HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

( 5 ) HL C 139., 1977.6.13., 1. o.

( 6 ) HL C 46., 1983.2.17., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0203 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0203&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01985L0203-20010719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01985L0203-20010719&locale=hu

Tartalomjegyzék