32007D0875[1]

2007/875/EK: A Bizottság határozata ( 2007. december 18. ) a 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban és a 2000/96/EK határozatban szereplő fertőző betegségek tekintetében e határozatok módosításáról (az értesítés a C(2007) 6355. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 18.)

a 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban és a 2000/96/EK határozatban szereplő fertőző betegségek tekintetében e határozatok módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6355. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/875/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) A 2119/98/EK határozat közösségi szintű hálózat létrehozását írja elő az abban a határozatban említett fertőző betegségek bizonyos kategóriának megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó együttműködés és koordináció előmozdítása céljából.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozat (2) felsorol bizonyos fertőző betegségeket, amelyeket a 2119/98/EK határozat szerint létrehozott közösségi hálózatban járványügyi felügyelet hatálya alá kell vonni.

(3) A közelmúltban új fertőző betegségek jelentek meg, illetve a közegészséget veszélyeztetni képes új mikroorganizmusokat azonosítottak. A súlyos akut respiratorikus szindrómát (SARS) 2003-as megjelenése óta a közegészséget potenciálisan jelentős mértékben fenyegető veszélynek tekintik. A magas és alacsony patogenitású madárinfluenza komoly veszélyt jelent az egyének számára, és fennáll a kockázata a járványos influenza kialakulásának. A nyugat-nílusi lázvírus az emberi szervezetben történő megjelenését egyre több országból jelentették az utóbbi időben mind az Európai Unión belül, mind pedig Európán kívüli országokból; ez komoly kockázatot jelent a közegészségre. Az emberek elsősorban szúnyogcsípéssel fertőződnek meg, habár regisztrálták a fertőzés vérátömlesztés és szervátültetés során, illetve a placentán át történő terjedését is.

(4) A 2119/98/EK és a 2000/96/EK határozat mellékleteit ezért módosítani kell, hogy azok vonatkozzanak a súlyos akut respiratorikus szindrómára (SARS), a madárinfluenzára és a nyugat-nílusi lázvírusra is.

(5) Az új nemzetközi egészségügyi előírások (2005), melyek 2007. június 16-án léptek hatályba, már nem korlátozódnak egyes meghatározott betegségekre, hanem valamennyi, nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetekre vonatkoznak, melyeket az előírások 2. mellékletében előírt eszköznek megfelelően nyilvánítanak annak. Ezért helyénvaló a 2119/98/EK határozat mellékletének módosítása.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2119/98/EK határozat 7. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2119/98/EK határozat melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2000/96/EK határozat I. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 268., 1998.10.3., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.

(2) HL L 28., 2000.2.3., 50. o. A 2003/542/EK határozattal (HL L 185., 2003.7.24., 55. o.) módosított határozat.

I. MELLÉKLET

A 2119/98/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A nyolcadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- A nemzetközi egészségügyi előírások 2. mellékletének megfelelően meghatározott potenciálisan nemzetközi horderejű egészségügyi vészhelyzet előidézésére képes fertőző betegségek."

2. Az utolsó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Kórokozó-átvivővel terjedő betegségek

- Zoonózis-betegségek

- Más, közegészségügyi jelentőségű fertőző betegségek, beleértve a szándékos kibocsátással okozott betegségeket."

II. MELLÉKLET

A 2000/96/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. a 2.5.2. pont a következő kifejezésekkel egészül ki:

"súlyos akut respiratorikus szindrómára (SARS)";

2. a 2.5.3. pont a következő kifejezésekkel egészül ki:

"Madárinfluenza emberi szervezetben való megjelenése";

"Nyugat-nílusi lázvírus".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0875 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0875&locale=hu

Tartalomjegyzék