32011R0359[1]

A Tanács 359/2011/EU rendelete ( 2011. április 12. ) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 359/2011/EU RENDELETE

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii.

vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

1a. cikk

Tilos:

a) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható eszközök akár közvetlenül akárközvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen iráni személy, Iránban működő szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

b) a III. mellékletben említett, belső elnyomás céljából felhasználható eszközzel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, Iránban működő szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

c) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható eszközökkel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely iráni személy, Iránban működő szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) és c) pontban említett tilalmak megkerülése.

1b. cikk

1c. cikk

Tilos:

a) a IV. mellékletben felsorolt eszközökkel, technológiával és szoftverrel, vagy a IV. mellékletben felsorolt eszközök vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos, vagy a IV. mellékletben felsorolt szoftver rendelkezésre bocsátásával, telepítésével, futtatásával és frissítésével kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás iráni személy, Iránban működő szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

b) a IV. mellékletben felsorolt eszközökkel, technológiához és szoftverhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás bármilyen iráni személy, Iránban működő személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

c) a távközlés vagy az internet ellenőrzésére vagy lehallgatására alkalmas bármely szolgáltatás nyújtása Irán kormánya, köztestületei, vállalatai, hivatalai vagy bármely, nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személy vagy szervezet számára, illetve közvetlenül vagy közvetetten ezek javára; valamint

d) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy a c) pontban említett tilalmak megkerülése;

kivéve, ha az érintett tagállamnak az 1b. cikk (2) bekezdésének értelmében a II. mellékletben említett weboldalakon felsorolt illetékes hatósága erre előzetesen engedélyt adott.

2. cikk

3. cikk

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott engedélyt meg kell adni.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem az I. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a zálogjog vagy határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására is a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat: i. a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre fogják felhasználni; és ii. a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését; továbbá

b) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

9. cikk

A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

10. cikk

A tagállamok és a Bizottság azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

13. cikk

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Személyek

NévAzonosító adatIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.AHMADI-MOQADDAM EsmailSzületési hely: Tehran (Iran)
Születési idő: 1961
Nem: férfi
2021. szeptember 20. óta a Honvédelmi Egyetem és Kutatási Főintézet (University and Higher National Defence Research Institute) igazgatója. Korábban a fegyveres erők (Armed Forces) vezérkari főnökének biztonsági ügyekért felelős vezető tanácsadója. 2005-től 2015 elejéig az Iráni Nemzeti Rendőrség (Iran’s National Police) vezetője. 2011. januártól 2015 elejéig az (uniós jegyzékbe vett) iráni kiberrendőrség (Cyber Police) vezetője is. A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást intéztek a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumai ellen. Korábban a jemeni népet támogató iráni központ (Iran’s Headquarters in support of the Yemeni People) vezetője.2011.4.12.
2.ALLAHKARAM HosseinSzületési hely: Nadzsafábád (Irán)
Születési idő: 1945
Nem: férfi
Az Ansar-e Hezbollah koordinációs tanácsának vezetője és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi vezérezredese. Az Ansar-e Hezbollah egyik alapítója. Ez a katonai jellegű erő felel az 1999-ben, 2002-ben és 2009-ben diákok és egyetemek ellen végrehajtott erőszakos fellépés során alkalmazott szélsőséges erőszakért.
Továbbra is vezető szerepet tölt be egy olyan szervezetben, amely kész a lakossággal szemben emberi jogi jogsértéseket elkövetni, így többek között támogatja a nők ellen az öltözetük miatt elkövetett erőszakot.
2011.4.12.
3.ARAGHI (ERAGHI) AbdollahNem: férfi
Rangja: dandártábornok
Az IRGC dandártábornoka. A fegyveres erők vezérkara biztonsági részlegének vezetője. Korábban az IRGC szárazföldi erői vezetőjének helyettese. Közvetlen, személyes felelőssége volt a tüntetések leverésében 2009 nyara folyamán.2011.4.12.
4.FAZLI AliNem: férfi
Rangja: dandártábornok
Az Imám Hosszein kadétiskola (Imam Hossein Cadet College) korábbi vezetője (2018-tól 2020 júniusáig). A Baszidzs (Basij) korábbi alparancsnoka (2009–2018), az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány vezetője (2010 februárjáig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet töltött be a tüntetők durva elnyomásában.2011.4.12.
6.JAFARI Mohammad-Ali (más néven: „Aziz Jafari”)Születési hely: Jazd (Irán)
Születési idő: 1957.9.1.
Nem: férfi
A Hazrat-e Baqiatollah társadalmi és kulturális központ igazgatója. Az IRGC korábbi parancsnoka (2007. szeptember – 2019. április). Az IRGC és a Mohammad-Ali (Aziz) Jafari vezérezredes parancsnoklása alatt álló Sarollah támaszpont kulcsszerepet játszott a 2009-es elnöki választásokba való illegális beavatkozásban: politikai aktivistákat tartóztattak le és tartottak fogva, valamint tüntetőkkel csaptak össze az utcákon.2011.4.12.
7.KHALILI AliNem: férfiAz IRGC parancsnoka, a Sarollah támaszponton vezető szerepet tölt be. Aláírta azt a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levelet, amely megtiltja, hogy a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyek kézhez kaphassák az őket érintő dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt.2011.4.12.
8.MOTLAGH Bahram HosseiniNem: férfiAz Imám Hosszein Egyetem (Imam Hossein University) (A Forradalom Őrei [Guardians of the Revolution]) oktatószemélyzetének tagja. A Hadseregparancsnoki és Katonatiszti Főiskola (Army Command and General Staff College, DAFOOS) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány) korábbi vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet töltött be a 2009-es tüntetések elnyomásának megszervezésében.2011.4.12.
9.NAQDI Mohammad-RezaSzületési hely: Nedzsef (Irak)
Születési idő: 1952 körül.
Nem: férfi
Rangja: dandártábornok
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) helyettes koordinátora. Az IRGC kulturális és szociális ügyekért felelős korábbi helyettes vezetője. Korábban a Baszidzs parancsnoka (2009–2016). Az IRGC Baszidzs erőjének parancsnokaként Naqdi felelt a Baszidzs által 2009 végén elkövetett visszaélésekért, vagy pedig közreműködött azokban, ideértve a 2009. decemberi Ashura-napi tüntetések elleni erőszakos fellépést, amelynek következtében 15 személy meghalt, és tüntetők százait tartóztatták le. A Baszidzs parancsnokává való 2009. októberi kinevezése előtt Naqdi a Baszidzs hírszerzési részlegének vezetője volt, így ő felelt a választásokat követő erőszakos fellépések során letartóztatott személyek kihallgatásáért.2011.4.12.
10.RADAN Ahmad-RezaSzületési hely: Iszfahán (Irán)
Születési idő: 1963
Nem: férfi
A Nemzeti Rendőrséghez kapcsolódó Iráni Bűnüldöző Erők Stratégiai Tanulmányi Központjának vezetője. 2014 júniusáig az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője. Radan 2008-tól volt az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért. Jelenleg az IRGC-nek az iraki „terroristaellenes” erők kiképzéséért felelős parancsnoka.2011.4.12.
11.RAJABZADEH AzizollahNem: férfi2014 óta a Városrendészeti Parancsnokság (Urban Order Headquarters) parancsnoka. Korábban a Teheráni Katasztrófaenyhítő Szervezet (Tehran Disaster Mitigation Organisation, TDMO) vezetője (2010–2013). A teheráni rendőrség (Tehran Police) vezetőjeként (2010. januárig) felelősség terheli a tüntetők és a diákok ellen elkövetett erőszakos rendőri támadásokért. Nagy-Teherán bűnüldöző erőinek (Law Enforcement Forces) parancsnokaként ő volt a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak börtönben (Kahrizak Detention Centre) 2009 decemberében történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.2011.4.12.
12.SAJEDI-NIA HosseinNem: férfiRendőrségi műveleti parancsnokhelyettes. Korábban a Teheráni Rendőrség vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője, aki a rendőri műveletekért felel. Az iráni fővárosban a tüntetések leverésére irányuló műveletek koordinálásáért felel a Belügyminisztérium nevében.2011.4.12.
13.TAEB HosseinSzületési hely: Teherán (Irán)
Születési idő: 1963
Nem: férfi
2009 októberétől az IRGC hírszerzési szervezetének vezetője. Feladatkörét 2019 májusában kiterjesztették az IRGC stratégiai hírszerzése helyettesi hivatalának és az IRGC hírszerzési szervezetének összevonásával. A Baszidzs parancsnoka 2009 októberéig. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.2011.4.12.
14.SHARIATI Seyeed HassanNem: férfiA Legfelsőbb Bíróság 28. szekciójának tanácsadója és tagja. A Meshedi Bíróság vezetője 2014. szeptemberig. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.2011.4.12.
15.DORRI-NADJAFABADI Ghorban-AliSzületési hely: Najafabad (Iran)
Születési idő: 1950.12.3.
Nem: férfi
A Szakértők Közgyűlésének (Assembly of Experts) tagja, valamint a legfelsőbb vezető képviselője Markazi (középső) tartományban (Markazi [»Central«] Province). A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Supreme Administrative Court) vezetője. Irán főügyésze 2009. szeptemberig, valamint korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt. Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaktól megtagadták jogaik gyakorlását, és ügyvédet sem biztosítottak számukra.2011.4.12.
17.SOLTANI Hodjatoleslam Seyed MohammadNem: férfiHodjatoleslam Seyed Mohammad Soltani 2018 óta a meshedi (Mashhad) Forradalmi Ügyészség (Revolutionary Prosecution Office) helyettes ügyésze. Az Iszlám Propagandaszervezet (Organisation for Islamic Propaganda) vezetője Razavi Horászán tartományban (province of Khorasan-Razavi). A Meshedi Forradalmi Bíróság (Mashhad Revolutionary Court) korábbi bírája (2013–2019). A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülések keretében megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegesen adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt. Felelősség terheli súlyos börtönbüntetések kiszabásáért a bahá’i kisebbséghez tartozó polgárokkal szemben azok vallási meggyőződése miatt, jogszerű eljárás nélküli, tisztességtelen bírósági eljárások és bíróságon kívüli eljárások alkalmazása révén.2011.4.12.
18.HEYDARIFAR Ali-AkbarNem: férfiKorábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyeivel kapcsolatos tárgyalásokon. A bíróság meghallgatta a Kahrizak börtönben történt visszaélések kapcsán. Döntő szerepe volt a Kahrizak börtönbe való bebörtönzések elrendelésében 2009-ben. 2014. novemberben az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában.2011.4.12.
19.JAFARI-DOLATABADI AbbasSzületési hely: Yazd (Iran)
Születési idő: 1953
Nem: férfi
Korábbi tanácsadó (2019. április 29-től legalább 2020-ig) a Bírák Legfelsőbb Fegyelmi Bíróságán (Supreme Disciplinary Court of Judges). Teherán korábbi főügyésze (2009. augusztus – 2019. április). Abbas Jafari-Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ásúrá-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformszellemű politikai pártot. Hivatala a Muharebeh – vagy „Istennel való szembeszegülés” – vádjával vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és e személyektől megtagadta a jogszerű eljárást. A politikai ellenzékkel szembeni széles körű erőszakos fellépés részeként hivatala reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat is célba vett és letartóztatott.
2018 októberében nyilatkozatban közölte a médiával, hogy négy fogva tartott iráni környezetvédelmi aktivista ellen vádat emeltek amiatt, mert „elvetik a korrupció magját a Földön”, ami halálbüntetést von maga után.
2011.4.12.
20.MOGHISSEH Mohammad (más néven: NASSERIAN)Nem: férfi2020 novembere óta a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája. A Teheráni Forradalmi Bíróság (Tehran Revolutionary Court) korábbi vezetője (28. körzet). A bahái közösség tagjainak elítéléséért is felelősnek tartják. Választások utáni ügyekkel foglalkozott. Társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók tisztességtelen bírósági eljárásaiban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott, továbbá számos halálbüntetést kiszabó ítéletet tüntetők, valamint társadalmi és politikai aktivisták ellen.2011.4.12.
21.MOHSENI-EJEI Gholam-HosseinSzületési hely: Ejiyeh (Iran)
Születési idő: 1956 körül
Nem: férfi
2021 júliusa óta főbíró. Az Egyeztető Tanács (Expediency Council) tagja. Irán főügyésze 2009 szeptemberétől 2014-ig. Korábban a bírói kar helyettes vezetője és szóvivője volt (2014-től 2021 júliusáig, illetve 2010-től 2019-ig). 2005 és 2009 között hírszerzési miniszter. Míg hírszerzési miniszter volt a 2009-es választások idején, az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynököket felelősség terhelte több száz aktivista, újságíró, a rendszert bíráló személy és reformpárti politikus fogva tartásáért és kínzásáért, valamint belőlük hamis vallomások kikényszerítéséért. Emellett politikai szereplőket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyek részeként kínozták, bántalmazták, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették. A 2022/2023-as tüntetések során Gholam-Hossein Mohseni-Ejei kijelentette, hogy nem lesz engedékenység a tüntetőkkel szemben.2011.4.12.
22.MORTAZAVI Said (más néven: MORTAZAVI Saeed)Születési hely: Meybod, Yazd (Iran)
Születési idő: 1967
Nem: férfi
A szociális jóléti rendszer vezetője 2011-től 2013-ig. Teheráni főügyész 2009. augusztusig. Teheráni főügyészként olyan általános utasítást adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak letartóztatására használtak fel. Egy parlamenti vizsgálat 2010 januárjában megállapította, hogy közvetlen felelősség terheli három olyan fogoly fogva tartásáért, akik az őrizet során később elhaláloztak. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságügy vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe volt a választások után az utasítására letartóztatott három férfi halálában.
2014 novemberében az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában. Az iráni bíróság 2015. augusztus 19-én felmentette azon vádak alól, amelyek három fiatal férfinak a Kahrizak börtönben (Kahrizak detention centre) 2009-ben történt megkínzásához és halálához kapcsolódtak. 2017-ben börtönbüntetésre ítélték, és 2019 szeptemberében helyezték szabadlábra. 2021 augusztusában az iráni Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) Said Mortazavi számára teljes mértékben kedvező ítéletet hozott, eltörölve korábbi kétéves börtönbüntetését.
2011.4.12.
23.PIR-ABASSI AbbasNem: férfiBüntetőtanácsi bíró. Korábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. A választások utáni ügyekért felelt. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket hozott számos tüntető ellen.2011.4.12.
24.MORTAZAVI AmirNem: férfiA bírói kar szociális ügyekért és bűnmegelőzésért felelős egységének vezetőhelyettese Razavi Horászán tartományban. Meshedi helyettes ügyész legalább 2015-ig. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.2011.4.12.
25.SALAVATI AbdolghassemNem: férfi2019 óta a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó különleges bíróság (Special Court for Financial Crimes) bírája (4. körzet). A Teheráni Forradalmi Bíróság (Tehran Revolutionary Court) korábbi vezetője (15. körzet). A Teheráni Törvényszék (Tehran Tribunal) nyomozási bírája. A választások utáni ügyek felelőseként ő volt a 2009 nyarán lefolytatott kirakatperekben elnöklő bíró, halálra ítélt a kirakatperben megjelent két monarchistát. Több mint száz politikai foglyot, emberi jogi aktivistát és tüntetőt ítélt hosszú szabadságvesztés-büntetésre.
2018-as beszámolók szerint a későbbiekben is szabott ki hasonló büntetéseket, amelyek során nem biztosította a tisztességes bírósági eljárást.
A 2022. évi tüntetések során Abdolghassem Salavati számos tüntetőt halálra ítélt, köztük Mohammad Beroghanit és Saman Seydit.
2011.4.12.
26.SHARIFI Malek Adjar (más néven: SHARIFI Malek Ajdar)Nem: férfiA Legfelsőbb Bíróság bírája, a 43. körzet vezetője. A Kelet-Azerbajdzsáni Bíróság korábbi vezetője. Sakineh Mohammadi-Ashtiani tárgyalásáért felelős személy.2011.4.12.
28.YASAGHI Ali-AkbarNem: férfiA Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája, a 13. szekció vezetője. A Setad-e Dieh Alapítvány (Setad-e Dieh Foundation) vezérigazgató-helyettese. A Meshedi Forradalmi Bíróság (Mashhad Revolutionary Court) főbírája (2001-től 2011-ig). A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülések keretében megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot (2009 nyara és 2011 nyara között mintegy 550-et), a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.2011.4.12.
29.BOZORGNIA MostafaNem: férfiAz Evin börtön 350-es körletének vezetője. Több alkalommal indokolatlan erőszakot alkalmazott a foglyokkal szemben.2011.4.12.
30.ESMAILI Gholam-Hossein (másd néven: ESMAILI Gholam Hossein)Nem: férfi2021 augusztusa óta Ebrahim Raisi iráni elnök kabinetfőnöke. 2019 áprilisától 2021 júliusáig a bírói kar szóvivője volt. A teheráni bírói kar korábbi vezetője. Az iráni börtönök szervezetének (Prisons Organisation) korábbi vezetője. E minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönrendszerben elkövetett visszaélések eltussolásában.2011.4.12.
31.SEDAQAT (más néven: Sedaghat) FarajollahNem: férfiA Teheráni Általános Börtönigazgatóság főtitkárhelyettese. A teheráni Evin börtön vezetője 2010. októberig; vezetősége idején kínzásokra került sor a börtönben. Őrként számos alkalommal megfenyegette a foglyokat, és nyomást gyakorolt rájuk.2011.4.12.
32.ZANJIREI Mohammad-AliNem: férfiAz Iráni Börtönök Szervezete vezetőjének vezető tanácsadójaként és az Iráni Börtönök Szervezetének helyettes vezetőjeként felelős a fogvatartottakkal szembeni súlyos emberi jogi jogsértésekért. Az irányítása alatt álló rendszerben a fogvatartottakkal szemben bántalmazást, kínzást és embertelen/megalázó bánásmódot alkalmaztak, valamint rendkívül rossz körülmények között tartották őket.2011.4.12.
33.ABBASZADEH-MESHKINI, MahmoudNem: férfiParlamenti képviselő (2020. február óta) és a parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának (Committee for National Security and Foreign Affairs) elnöke. Korábban az iráni Emberi Jogi Főtanács (High Council for Human Rights) tanácsadója (2019-ig). Korábban az Emberi Jogi Főtanács titkára. Ilám tartomány (Ilam Province) korábbi kormányzója. A belügyminisztérium korábbi politikai igazgatója. A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság (Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and Groups) elnökeként ő felelt a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.
2010-ben felfüggesztette két, Mir-Hossein Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front (Islamic Iran Participation Front) és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete (Revolution Mujahedeen Organisation) tevékenységét. 2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen betiltott miden nem kormányzati rendezvényt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez való alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.
2009-ben megtagadta továbbá az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertartásának megtartására vonatkozó engedélyt.
2011.10.10.
34.AKBARSHAHI Ali-RezaNem: férfiAz Iráni Kábítószer-felügyeleti Parancsnokság (Drug Control Headquarters) (más néven: Kábítószer Elleni Parancsnokság [Anti-Narcotics Headquarters]) korábbi főigazgatója. A teheráni rendőrség (Tehran Police) korábbi parancsnoka. Vezetése alatt a rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatás és az előzetes fogva tartás során. A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett továbbá a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság (Majlis commission) szerint a rendőrség és a Baszidzs (Basiji) miatt több mint 100 diák sérült meg. 2018-ig a vasúti rendőrség vezetője.2011.10.10.
35.AKHARIAN HassanNem: férfi2015 óta az EU által jegyzékbe vett Rajaee Shahr börtön 5-ös körletének vezetője, felelősségi körébe tartozik a magánelzárás; 2010 júliusáig a Karadj-ban található Rajaee Shahr börtön 1-es körletének igazgatója volt. Több korábbi fogvatartott beszámolt az általa alkalmazott kínzásról, valamint arról, hogy parancsot adott annak megakadályozására, hogy a foglyok orvosi ellátásban részesüljenek. A Rajaee Shahr börtön egyik fogvatartottja beszámolójának átirata szerint az őrök Akharian tudtával valamennyien durván bántalmazták őt. Bejelentés érkezett továbbá legalább egy fogvatartottnak – Mohsen Beikvandnak – az Akharian igazgatósága alatti bántalmazásáról és haláláról. Beikvand 2010 szeptemberében hunyt el. Fogolytársai hiteles beszámolói szerint Hassan Akharian utasítására ölték meg.2011.10.10.
36.AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)Születési hely: Dezful (Iran)
Születési idő: 1956.5.20.
Nem: férfi
2021. augusztus 25-ig igazságügyi miniszter. A különleges nyomozó hivatal (special investigations office) korábbi igazgatója. 2016 júliusáig belügyminiszter-helyettes és az állami nyilvántartó szerv (Public Register) vezetője. 2014 áprilisában tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán (Disciplinary Court for Judges). A teheráni bírói kar (Tehran Judiciary) korábbi elnöke. A teheráni bírói kar elnökeként felelősség terheli emberi jogi jogsértésekért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és nagyszámú kivégzésért.2011.10.10.
37.BANESHI JaberNem: férfi2011. novembertől a Sirázi Fellebbviteli Bíróság 22. körzetének vezetője. Sirázi ügyész 2011. októberig. Ügyész volt a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy más, az ügyhöz nem köthető személyeket halálra ítéljen. Halálbüntetéseket és más súlyos büntetéseket szabott ki kisebbségi csoportok tagjaira, amelyek többek között sértették olyan emberi jogaikat, mint a tisztességes eljáráshoz és az önkényes fogva tartással szembeni védelemhez való jog.2011.10.10.
39.GANJI Mostafa BarzegarNem: férfi2020 júniusa óta a bíróságok felügyeleti ellenőrzésével és teljesítményértékelésével foglalkozó szerv (Inspection Supervision and Performance Evaluation of Courts) főigazgatója. Komi (Qom) főügyész (2008–2017), korábban a börtönökért felelős főigazgatóság (directorate general for prisons) vezetője. Felelősség terheli azért, mert Komban több tucat bűnelkövetőt tartóztattak le önkényesen és bántalmazták őket. Közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, valamint ahhoz, hogy 2009-ben és 2010-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.2011.10.10.
40.HABIBI Mohammad RezaNem: férfiIszfahán (Isfahan) főbírója. Korábban Iszfahán legfőbb ügyésze. Az igazságügyi minisztérium jazdi (Yazd) hivatalának korábbi vezetője. Iszfahán (Isfahan) korábbi helyettes ügyésze. Részt vett a vádlottaktól a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban; ilyen volt például Abdollah Fathi ügye, akit 2011 májusában azt követően végeztek ki, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallgatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát. Közreműködött tehát a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2011-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.2011.10.10.
43.JAVANI YadollahNem: férfi
Állampolgárság: iráni
Rendfokozat: dandártábornok
Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) politikai ügyekért felelős helyettes parancsnoka. Számos kísérletet tett a szólásszabadság és a szabad közbeszéd elnyomására azáltal, hogy nyilvános felszólalásaiban támogatta a tüntetők és a másként gondolkodók letartóztatását és megbüntetését. Az egyik első magas rangú tisztviselő, aki 2009-ben kérte Moussavi, Karroubi és Khatami letartóztatását. Támogatta a tisztességes eljáráshoz való jogot sértő módszerek, így például a nyilvános vallomástétel alkalmazását, és több kihallgatás tartalmát még a tárgyalás előtt nyilvánosságra hozta. Bizonyítékok utalnak arra is, hogy szemet hunyt a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszak felett, az IRGC fontos tagjaként pedig nagy valószínűséggel tudomása volt a vallomások kikényszerítése céljából alkalmazott durva kihallgatási módszerekről.2011.10.10.
44.JAZAYERI MassoudNem: férfi
Rangja: dandártábornok
2018 áprilisa óta az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös kabinetfőnökének (Joint Chief of Staff) kulturális tanácsadója. Az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös katonai törzsén belül Massoud Jazayeri dandártábornok volt a kulturális és médiaügyekkel foglalkozó kabinet (más néven: Államvédelmi Propagandahivatal [State Defence Publicity HQ]) helyettes vezetője. E tisztségében tevékenyen részt vett a 2009-es tüntetések elnyomásában. Egy a Kayhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket.
Nyíltan sürgette a külföldi médiaorgánumokkal és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.
2011.10.10.
45.JOKAR Mohammad SalehSzületési hely: Yazd (Iran)
Születési idő: 1957
Nem: férfi
Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője. Korábban a Forradalmi Gárda (Revolutionary Guards) parlamenti ügyekkel foglalkozó helyettes vezetője. 2011-től 2016-ig Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője, továbbá a parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (Committee for National Security and Foreign Policy) tagja. A Baszidzs erők hallgatói szervezetének (Student Basij Forces) korábbi parancsnoka. E minőségében tevékenyen részt vett a tüntetések elfojtásában, valamint gyermekek és fiatalok indoktrinálásában azzal a céllal, hogy tartósan elnyomja a szólásszabadságot és a másként gondolkodást. A parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagjaként nyilvánosan támogatta a kormányellenes megnyilvánulások elfojtását.2011.10.10.
46.KAMALIAN Behrouz (más néven: Hackers Brain, Behrooz_Ice)Születési hely: Tehran (Iran)
Születési idő: 1983
Nem: férfi
Az iráni rezsimmel kapcsolatban álló „Ashiyaneh” kibercsoport vezetője. A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyaneh” Digitális Biztonság („Ashiyaneh” Digital Security) elnevezésű csoportot felelősség terheli a belföldi ellenzékiek és reformpártiak, valamint a külföldi intézmények elleni kibertámadásokért. Kamalian „Ashiyaneh” szervezetének működése elősegítette a rezsim ellenzékkel szembeni fellépését, amely 2009-ben számos súlyos emberi jogi jogsértést foglalt magában. Mind Kamalian és az „Ashiyaneh” kibercsoport legalább 2021 decemberéig folytatta tevékenységeit.2011.10.10.
47.KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)Születési hely: Tabriz (Iran)
Születési idő: 1963
Nem: férfi
Kelet-Azerbajdzsán (East Azerbaijan) tartomány főbírája. 2010-től 2019-ig Tabriz ügyésze. Részt vett Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, és közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.2011.10.10.
48.MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)Születési hely: Oroumieh (Iran)
Születési idő: 1959/1960
Nem: férfi
A Paydari Front (Iszlám Stabilitási Front [Front of Islamic Stability]) főtitkárhelyettese. Korábban Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök tanácsadója, az Egyeztető Tanács (Expediency Council) korábbi tagja és az Ellenállási Front (Perseverance Front) korábbi helyettes vezetője. Népjóléti és társadalombiztosítási miniszter 2009 és 2011 között. Belügyminiszter 2009 augusztusáig. Belügyminiszterként Mahsouli felügyelete alá tartozott valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr. Az irányítása alatt álló erőket terheli felelősség a 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni támadásokért, valamint a hallgatóknak a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén) történő kínzásáért. Más tüntetőkkel szemben súlyos visszaéléseket követtek el a kahrizaki börtönben (Kahrizak Detention Centre), amelyet a Mahsouli ellenőrzése alatt álló rendőrség működtetett.2011.10.10.
49.MALEKI MojtabaNem: férfiAz igazságügyi minisztérium helyettes vezetője Razavi Horászán tartományban. Korábbi kermanshahi ügyész. Szerepet játszott abban, hogy Iránban rendkívül sok halálos ítéletet szabtak ki, többek között hét olyan fogoly ügyében lefolytatott vádeljárás nyomán, akiket kábítószer-kereskedelemért elítéltek és még aznap – 2010. január 3-án – felakasztottak a kermanshahi központi börtönben.2011.10.10.
50.OMIDI Mehrdad (más néven: Reza; OMIDI Reza)Nem: férfiA rendőrség VI. részlegének (nyomozói osztály) vezetője. Az iráni rendőrség hírszerző szolgálatainak korábbi vezetője. Az iráni rendőrség számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó osztályának korábbi vezetője. Felelős volt az internetet használó több ezer reformpárti személlyel és politikai ellenféllel szembeni vizsgálatokért és vádemelésekért. Felelős volt ezért a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő kemény fellépések irányításáért a 2009-es Zöld Mozgalom idején és azt követően.2011.10.10.
51.SALARKIA MahmoudNem: férfi
A teheráni „Persepolis” Futballklub korábbi igazgatója.
Teherán város benzin- és közlekedési bizottságának korábbi vezetője. A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyettese a 2009-es erőszakos fellépések idején. A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyetteseként közvetlenül felelős volt az ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijog-védők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóztatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintkezési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartották fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmények között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető. A családjukat gyakran nem is értesítették a letartóztatásról. Jelenleg ügyvédként dolgozik.2011.10.10.
52.KHODAEI SOURI HojatollahSzületési hely: Szelszele (Irán)
Születési idő: 1964
Nem: férfi
A nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottság tagja. Loresztán tartomány parlamenti képviselője. A parlament kül- és biztonságpolitikai bizottságának tagja. Az Evin börtön vezetője 2012-ig. Souri vezetése alatt a kínzás bevett gyakorlat volt az Evin börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartottak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.2011.10.10.
53.TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)Születési hely: Tehran (Iran)
Születési idő: 1969
Nem: férfi
Eslamshahr polgármestere 2020-ig. Korábban iráni parlamenti képviselő. Teherán tartomány korábbi főkormányzója (Farmandar) 2010 szeptemberéig, felelősség terhelte a rendőri erők beavatkozásáért, és ezért a tüntetések elnyomásáért. 2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő elnyomásban betöltött szerepéért.2011.10.10.
54.TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)Születési hely: Shahr Kord-Isfahan (Iran)
Születési idő: 1959
Nem: férfi
Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tagja, Teherán tartomány korábbi főkormányzója. Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) vezetőjeként átfogó felelősség terheli az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által Teherán tartományban elkövetett minden elnyomó tevékenységért, beleértve a 2009. júniusa óta zajló politikai tüntetések leverését is. Jelenleg a khajehi (Khajeh) Naszír ad-Dín Túszí Műszaki Egyetem (Nasireddin Tusi University of Technology) igazgatótanácsának tagja.2011.10.10.
55.ZEBHI HosseinNem: férfiA bírói kar első helyettes tanácsadója és a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája (a Legfelsőbb Bíróság főként biztonsági bűncselekményekkel és kábítószerrel való visszaéléssel foglalkozó 41. körzetének vezetője). Az iráni főügyész helyettese (2007–2015). E minőségében felelősség terhelte a választásokat követő 2009-es tüntetések nyomán indított bírósági eljárásokért, amelyek lefolytatása során nem tartották tiszteletben az emberi jogokat. E szerepében túlzottan szigorú büntetéseket is jóváhagyott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért.2011.10.10.
56.BAHRAMI Mohammad-KazemNem: férfiA közigazgatási bíróság vezetője 2021 áprilisáig. A fegyveres erők igazságszolgáltatási ágának vezetőjeként 2009-ben közreműködött a békés tüntetőkkel szembeni kemény fellépésekben.2011.10.10.
57.HAJMOHAM-MADI Aziz (más néven: Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)Születési hely: Tehran (Iran)
Születési idő: 1948
Nem: férfi
Teherán tartományi büntetőbírósága (Tehran Provincial Criminal Court) 71. körzetének (branch 71) bírája. Miután 1971 óta a bírói karban dolgozott, a tüntetőkkel szembeni több tárgyaláson is eljárt, például az Abdol-Reza Ghanbari tanár ügye esetében, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek.2011.10.10.
58.BAGHERI Mohammad-BagherNem: férfi2019-ben Mohammad-Bagher Bagherit a bírói kar nemzetközi ügyekért felelős helyettes vezetőjévé és az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó személyzet titkárává nevezték ki Ebrahim Raisi rendeletével, aminek nyomán Mohammad Javad Larijani helyébe lépett ebben a tisztségben. 2015 decembere és 2019 között a Legfelsőbb Bíróság (Supreme court) bírája volt. Dél-Horászán tartomány (South Khorasan province) igazságszolgáltatásának a bűnmegelőzéssel megbízott korábbi helyettes vezetője. Azon a 140 halálos ítéleten túl, amelyeknek a 2010 márciusa és 2011 márciusa között történt végrehajtását 2011 júniusában elismerte, a beszámolók szerint ugyanezen időszakban ugyancsak Dél-Horászán tartományban további kb. 100 kivégzésre került sor, amelyekről sem a családokat, sem az ügyvédeket nem értesítették. Közreműködött tehát a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a kivégzések nagy számához.2011.10.10.
59.BAKHTIARI Seyyed MortezaSzületési hely: Meshed (Irán)
Születési idő: 1952
Nem: férfi
A Khomeini Imám Segélyalapítvány elnöke (2019 júliusától). Reza imám síremléke őrzőjének korábbi helyettese. A Különleges Vallási Bíróság korábbi tisztségviselője. Korábbi igazságügy-miniszter 2009 és 2013 között. Igazságügy-minisztersége idején az iráni börtönviszonyok színvonala jócskán a nemzetközileg elfogadott normák szintje alá süllyedt, és a fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmód általános gyakorlattá vált. Emellett kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Emellett az ő irányítása alatt hirtelen megugrott az Iránban végrehajtott kivégzések száma, beleértve a kormány által elhallgatott titkos kivégzéseket és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért való kivégzéseket is.2011.10.10.
60.HOSSEINI Dr Seyyed Mohammad (más néven HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)
دکتر سيد محمد حسيني
Születési hely: Rafsanjan, Kerman (Iran)
Születési idő: 1961.7.23.
Nem: férfi
2021 augusztusa óta parlamenti ügyekért felelős alelnök Ebrahim Raisi elnök mellett. Mahmoud Ahmadinejad elnök egykori tanácsadója és a YEKTA, egy keményvonalas politikai csoport szóvivője. Kulturális és iszlámügyi miniszter (2009–2013). Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) korábbi igazgatóhelyettese. Az Iszlám Kultúra és Kapcsolatok Szervezete (Islamic Culture and Relations Organisation, ICRO) igazgatójának korábbi tanácsadója. A Forradalmi Gárda (IRGC) volt tagja, közreműködött újságírók elnyomásában.2011.10.10.
61.MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)Születési hely: Iszfahán (Irán)
Születési idő: 1956
Nem: férfi
Az iráni fegyveres erők főparancsnoka ideológiai-politikai irodájának képviselője (2018 óta). Az IRGC legfelsőbb igazságszolgáltató szervének korábbi tanácsadója. A papság háborús szerepéről szóló kiadványokkal foglalkozó szervezet vezetője. Korábbi hírszerzési miniszter (2009–2013). A hírszerzési minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A hírszerzési minisztérium továbbra is fenntartja az evini börtön 209. körletét, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A hírszerzési minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak.2011.10.10.
62.ZARGHAMI EzzatollahSzületési hely: Dezful (Iran)
Születési idő: 1959.7.22.
Nem: férfi
2021. augusztus 25. óta kulturális, kézműipari és idegenforgalmi miniszter. 2014 óta a Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council) és a Kulturális Forradalom Tanácsa (Cultural Revolution Council) tagja. Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) korábbi vezetője 2014 novemberéig. Az IRIB-nél betöltött tisztségében a programokat érintő összes döntésért felelős személy. Az IRIB 2009 augusztusában és 2011 decemberében fogvatartottak által kényszer alatt tett vallomásokat és számos kirakatpert sugárzott. Ez a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való joggal kapcsolatos nemzetközi előírások egyértelmű megsértése.2012.3.23.
63.TAGHIPOUR RezaSzületési hely: Maragheh (Iran)
Születési idő: 1957
Nem: férfi
A 11. iráni parlament képviselője (Teherán választókerület). A Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council) tagja. A teheráni városi tanács (City Council of Teheran) tagja. Korábban információs és hírközlési miniszter (2009–2012).
Információs miniszterként a cenzúráért, valamint az internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden formájának (különösen a mobiltelefonos kommunikációnak) az ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő volt. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihallgatók a fogvatartottak személyes adatait, e-mailjeit és beszélgetéseit is felhasználják. A 2009-es elnökválasztás óta és az utcai demonstrációk idején számos alkalommal blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas adásait, az internet működését pedig helyi szinten felfüggesztették vagy legalábbis lelassították.
2012.3.23.
64.KAZEMI TorajNem: férfiAz EU által jegyzékbe vett kiberrendőrség nagy-teheráni körzetének vezetője 2020 júniusáig. E minőségében kormányzati hackereket toborzó kampányt indított annak érdekében, hogy hatékonyabban ellenőrizzék az internetes adatforgalmat, és gátolják a „kártékony” weboldalak működését.2012.3.23.
65.LARIJANI SadeqSzületési hely: Najaf (Iraq)
Születési idő: 1960 vagy 1961. augusztus
Nem: férfi
2018. december 29. óta az Egyeztető Tanács (Expediency Council) vezetője. Az Őrök Tanácsának (Guardian Council) egykori tagja (2021 szeptemberéig). A bírói kar korábbi elnöke (2009-től 2019-ig). A bírói kar elnökének jóvá kell hagynia, illetve ellen kell jegyeznie minden olyan ítéletet, amelyet qisas (megtorlás), hodoud (Isten ellen elkövetett bűnök) és ta’zirat (az állam ellen elkövetett bűncselekmények) ügyében hoznak. Ez magában foglal halálbüntetést, korbácsolást, illetve amputálást kiszabó ítéleteket is. Ily módon a nemzetközi előírásokat megsértve személyesen ellenjegyzett számos halálos ítéletet, többek között megkövezéseket, akasztásokat, fiatalkorúak kivégzését és nyilvános kivégzéseket, amelyek során például több ezres tömegek előtt hidakra akasztottak fel fogvatartottakat. Ezzel hozzájárult számos kivégzés végrehajtásához. Engedélyezett továbbá testi fenyítést – például amputálást, illetve az elítélt szemébe sav csepegtetését – kimondó ítéleteket. Sadeq Larijani hivatalba lépése óta jelentősen megnőtt a politikai szereplők, az emberijog-védők és a kisebbséghez tartozó személyek körében végrehajtott önkényes letartóztatások száma. Sadeq Larijanit emellett felelősség terheli azért, hogy az iráni igazságszolgáltatási eljárásban rendszerszinten sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.2012.3.23.
66.MIRHEJAZI Ali AshgarSzületési idő: 1946.9.8.
Születési hely: Isfahan
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
A legfelsőbb vezető hírszerzési tanácsadója. A legfelsőbb vezető belső köréhez tartozik, az egyik olyan személy, akit felelősség terhel a tüntetések elfojtását szolgáló, 2009 óta alkalmazott tervek kidolgozásáért, továbbá kapcsolatban áll a tüntetések elfojtásáért felelős személyekkel.
Felelősség terheli továbbá a 2017. decemberi/2018-as és a 2019. novemberi társadalmi zavargások elfojtását célzó tervek kidolgozásáért.
2012.3.23.
67.SAEEDI AliNem: férfiA legfőbb vezető politikai ideológiával foglalkozó irodájának vezetője. Korábban a legfelsőbb vezető képviselője a Forradalmi Gárdánál (Pasdaran) (1995–2020), azt követően, hogy pályafutásának egészét a hadseregnél, konkrétan a Pasdaran hírszerzési részlegénél töltötte. Hivatali beosztása révén kulcsszerepet töltött be a legfelsőbb vezető hivatalától (Office of the Supreme LEADER) érkező parancsoknak a Pasdaran elnyomó gépezete felé történő közvetítésében.2012.3.23.
68.RAMIN Mohammad-AliSzületési hely: Dezful (Irán)
Születési idő: 1954
Nem: férfi
A Nemzetközi Holokauszt Alapítvány főtitkára, amely szervezet 2006-ban, a holokauszt felülvizsgálatával foglalkozó nemzetközi konferencián jött létre. A konferenciát az iráni kormány nevében Ramin szervezte meg. Mivel 2013 decemberéig a sajtóért felelős miniszterhelyettes volt, elsődlegesen ő felel a cenzúráért. Közvetlenül felelős több reformpárti sajtóorgánum betiltásáért (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh stb.), a független újságírói szakszervezet megszüntetéséért, továbbá újságírók megfélemlítéséért, illetve letartóztatásáért.2012.3.23.
69.MORTAZAVI Seyyed SolatSzületési hely: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)
Születési idő: 1967
Nem: férfi
2022. október 19. óta (megbízott) szövetkezeti, munkaügyi és szociális jóléti miniszter. 2021. szeptember és 2022. október között Irán végrehajtási ügyekért felelős alelnöke és az elnöki hivatal vezetője. 2019. szeptember 16-tól 2021 szeptemberéig a közvetlenül Ali Khamenei legfelsőbb vezető irányítása alatt álló Mostazafan Alapítvány (Mostazafan Foundation) ingatlanrészlegének a vezetője volt. 2019 novemberéig az Astan Qods Razavi Alapítvány (Foundation Astan Qods Razavi) teheráni szervezetének igazgatója. Irán második legnagyobb városának, Meshednek (Mashhad) a korábbi polgármestere, ahol rendszeresen rendeznek nyilvános kivégzéseket. Korábban politikai ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, 2009-ben nevezték ki. E minőségében felelősség terhelte a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni elnyomásért. Később a 2012-es parlamenti választások és a 2013-as elnökválasztás idejére az iráni választási bizottság (Iranian Election Committee) vezetőjévé nevezték ki.2012.3.23.
73.FARHADI AliNem: férfiA teheráni igazságügyi minisztérium jogi kérdésekkel és hatósági ellenőrzésekkel foglalkozó felügyelőségének (Inspectorate of Legal Affairs and Public Inspection) helyettes vezetője. Korábban karadzsi (Karaj) ügyész. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, így például olyan büntetőjogi eljárásokban való vádemelésekért, amelyekben halálbüntetést szabtak ki. Ügyészi megbízatása idején nagy számban hajtottak végre kivégzéseket a karadzsi régióban (Karaj region).2012.3.23.
74.REZVANMA-NESH AliNem: férfiA 2010–2016-os időszakban Karaj tartomány (Alborz régió) helyettes ügyésze volt. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, beleértve egy fiatalkorú kivégzésében való közreműködését is.2012.3.23.
75.RAMEZANI GholamhosseinNem: férfi2011 óta a védelmi minisztérium hírszerző szolgálatának vezetője; 2009. november – 2011. március: a Pasdaran hírszerzési részlegének parancsnoka; 2008. március – 2009. november: a Pasdaran hírszerzési részlegének alparancsnoka; 2006. április – 2008. március: a Pasdaran védelmi és hírszerzési részlegének vezetője. Közreműködött a véleménynyilvánítás szabadságának elfojtásában, többek között kapcsolatban állt olyan személyekkel, akik a bloggerek/újságírók 2004-es letartóztatásáért és megkínzásáért felelősek, és a híradások szerint szerepe volt a választásokat követő 2009-es tüntetések elfojtásában.2012.3.23.
76.SADEGHI MohamedNem: férfiEzredes, a Forradalmi Gárda technikai hírszerzési és kiberhírszerzési szolgálatának parancsnokhelyettese, továbbá a Forradalmi Gárda elemző és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó központjának vezetője. Felelős bloggerek/újságírók letartóztatásáért és megkínzásáért.2012.3.23.
77.JAFARI RezaSzületési idő: 1967
Nem: férfi
Korábbi tanácsadó (2012–2022) a Bírák Fegyelmi Bíróságán (Disciplinary Court for Judges). A büntetendő internetes tartalmak meghatározásával foglalkozó bizottság tagja (Committee for Determining Criminal Web Content), amely szerv a honlapok és a közösségi média cenzúrájáért felel. A számítástechnikai bűnözés üldözéséért felelős különleges egység korábbi vezetője 2007 és 2012 között. Részt vett a véleménynyilvánítás szabadságának elnyomásában, többek között felelős volt bloggerek és újságírók letartóztatásáért, fogva tartásáért és büntetőeljárás alá vonásáért. A kiberbűnözés gyanújával letartóztatott személyekkel rosszul bántak, és a velük szemben folytatott bírósági eljárás nem volt tisztességes.2012.3.23.
78.RESHTE-AHMADI BahramNem: férfiAz egyik észak-teheráni rendes bíróság bírája. Korábban ellenőr a Teheráni Államügyészi Hivatalban. Teherán tartomány büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó hivatalának helyettes vezetője. Teherán korábbi ügyészhelyettese 2013-ig. Ő irányította az evini ügyészi hivatalt. Megtagadta a bebörtönzött emberijog-védők és a politikai fogvatartottak jogait, többek között a látogatáshoz való jogot és a fogvatartottak egyéb jogait.2012.3.23.
79.RASHIDI AGHDAM Ali AshrafNem: férfiA teheráni börtönök egészségügyi, korrekciós és oktatási igazgatóhelyettese. Korábban az evini börtön (Evin Prison) vezetője (2012–2015). Hivatali ideje alatt romlottak a börtönkörülmények, és a beszámolók szerint súlyosbodott a fogvatartottak bántalmazása. 2012 októberében, jogaik megsértése és a börtönőrök erőszakos fellépése elleni tiltakozásul kilenc női rab éhségsztrájkba kezdett.2013.3.12.
80.KIASATI MortezaNem: férfiA Teheráni Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Tehran) 54. körzete és az Ahwazi Forradalmi Bíróság (Ahwaz Revolutionary Court) (4. körzet) bírája; Halálra ítélt négy arab politikai foglyot, Taha Heidariant, Abbas Heidariant, Abd al-Rahman Heidariant (fivérek) és Ali Sharifit. A négy férfit letartóztatták, megkínozták és jogszerű eljárás nélkül felakasztották. Ezek az esetek és a jogszerű eljárás hiánya szerepelnek az ENSZ iráni emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 2012. szeptember 13-i jelentésében és az ENSZ főtitkár Iránról szóló 2012. augusztus 22-i jelentésében.2013.3.12.
81.MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher (más néven: MOUSAVI Sayed Mohammed Baqir)
محمدباقر موسوى
Nem: férfiAz Ahvázi Forradalmi Bíróság (Ahwaz Revolutionary Court) 2. körzetének (Branch 2) bírája (2011–2015). 2012. március 17-én halálra ítélt több személyt, köztük öt ahvázi arab férfit, Mohammad Ali Amourit, Hashem Sha'bani Amourit, Hadi Rashedit, Sayed Jaber Alboshokát és Sayed Mokhtar Alboshokát, a nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységek és „Istennel való szembeszegülés” miatt. A büntetéseket az iráni legfelsőbb bíróság (Iran's Supreme Court) 2013. január 9-én helybenhagyta. Az öt férfit több mint egy évig tartották fogva vádemelés nélkül, megkínozták és jogszerű eljárás nélkül ítélték el őket. Hadi Rashedit és Hashem Sha’bani Amourit 2014-ben kivégezték.2013.3.12.
83.JAFARI AsadollahNem: férfiJelenleg legfőbb ügyész Iszfahánban (Isfahan). E pozícióban erőszakos fellépést rendelt el azon tüntetőkkel szemben, akik 2021 novemberében vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a vízhiány miatt. Egyes jelentések szerint Asadollah Jafari bejelentette, hogy külön hivatalt hoz létre a letartóztatott tüntetőkkel kapcsolatos nyomozások lefolytatására.
2017 és 2021 között főügyészi tisztséget töltött be Észak-Horászán tartományban (North Khorasan Province).
Mazandaran tartomány (Mazandaran Province) egykori ügyészeként (2006–2017) Asadollah Jafari a halálbüntetés kiszabását javasolta általa folytatott büntetőeljárásokban, ami számos – többek között nyilvános – kivégzést eredményezett, továbbá olyan körülményeket, amelyek mellett a halálbüntetés kiszabása ellentétes a nemzetközi emberi jogokkal, többek között azért, mert aránytalan és túlzó büntetés. Asadollah Jafarit felelősség terhelte jogtalan letartóztatásokért és bahá'í fogvatartottak jogainak megsértéséért, a kezdeti letartóztatástól kezdve magánzárkában tartásukig a hírszerzés fogdájában (Intelligence Detention Centre).
2013.3.12.
84.EMADI Hamid Reza (más néven: Hamidreza Emadi)Születési hely: Hamedan (Iran)
Születési idő: 1973 körül
Tartózkodási hely: Tehran
Munkahely: Press TV HQ, Tehran
Nem: férfi
A Press TV korábbi hírigazgatója. Korábban a Press TV vezető producere.
Felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd, illetve az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot. Az OFCOM független médiaszabályozó testület 100 000 GBP büntetést szabott ki az Egyesült Királyságban a Press TV-re az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari kényszer hatása alatt tett, börtönben felvett, 2011-es vallomásának közvetítéséért. NGO-k beszámolói szerint más alkalommal is előfordult, hogy a Press TV műsorára tűzött kikényszerített vallomásokat. Hamid Reza Emadi tehát összefüggésbe hozható a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével.
2016-ban fegyelmi eljárás indult ellene a munkatársa, Sheena Shirani sérelmére elkövetett szexuális zaklatás miatt, amely a szolgálatból való felfüggesztéséhez vezetett.
2013.3.12.
85.HAMLBAR RahimNem: férfiA Tebrizi Forradalmi Bíróság 1. körzetének bírája. Súlyos büntetéseket szabott ki az azeri etnikai kisebbség tagjaira, valamint munkajogi aktivistákra, azzal vádolva őket, hogy kémkedtek, a nemzetbiztonság ellen tevékenykedtek, az iráni rezsim elleni propagandát folytattak, vagy megsértették az iráni vezetőt. Nagy nyilvánosságot kapott az az ügy, amelyben a 2012. augusztusi iráni földrengést követően segíteni szándékozó húsz önkéntest ítélt börtönbüntetésre, mivel segíteni próbáltak a földrengés áldozatainak. A bíróság szerint az önkéntesek bűnösnek találtattak a nemzetbiztonság elleni bűnök elkövetésére irányuló szervezkedésben és összejátszásban.2013.3.12.
86.MUSAVI-TABAR, Seyyed RezaSzületési hely: Jahrom (Iran)
Születési idő: 1964
Nem: férfi
A sirázi (Shiraz) Forradalmi Ügyészség (Revolutionary Prosecution) korábbi vezetője. Felelősség terheli politikai aktivisták, újságírók, emberijog-védők, baháiok és meggyőződésük miatt fogva tartott személyek jogellenes letartóztatásáért, illetve bántalmazásáért: zaklatták, kínozták és vallatták őket, továbbá megtagadták tőlük az ügyvédi segítséget és a jogszerű eljáráshoz való jogot. Musavi-Tabar bírósági határozatokat írt alá a hírhedt 100-as számú börtönben (No 100 Detention Centre) (férfi börtön), többek között egy olyan határozatot is, amellyel egy bahái női fogvatartottat, Raha Sabetet három év magánzárkában letöltendő szabadságvesztés-büntetésre ítéltek.2013.3.12.
87.KHORAMABADI, AbdolsamadNem: férfiAz igazságügyi felügyeletért felelős igazgatóhelyettes (2018. október 13. óta). A „büntetendő tartalmak felderítésével foglalkozó bizottság” („Commission to Determine the Instances of Criminal Content”) elnevezésű, az internetes cenzúráért és a kiberbűnözés elleni küzdelemért felelős kormányzati szerv korábbi elnöke. Vezetése alatt a bizottság a „kiberbűnözés” fogalmát néhány homályos kategóriával határozta meg, amelyek büntetendővé teszik a rezsim által nem megfelelőnek ítélt tartalmak létrehozását és megjelentetését. Felelősség terheli számos ellenzéki internetes oldalnak, elektronikus újságnak, blognak, az emberi jogok védelmével foglalkozó NGO-k internetes oldalainak, valamint 2012 szeptembere óta a Google-nek és a Gmailnek az elnyomásáért és blokkolásáért. Ő és a bizottság aktív szerepet játszott abban, hogy Sattar Beheshti blogger 2012 novemberében meghalt fogva tartása során. Így az általa vezetett bizottságot közvetlen felelősség terheli az emberi jogok rendszerszintű megsértéséért, különösen azáltal, hogy betilt bizonyos honlapokat, illetve azokhoz csak korlátozott hozzáférést biztosít a lakosság számára, és esetenként teljesen ellehetetleníti az internethez való hozzáférést.2013.3.12.;
88.SOLEIMANI GholamrezaSzületési hely: Farsan (Iran)
Születési idő: 1343 (iráni Hidzsri-naptár), 1964 vagy 1965 (Gergely-naptár szerint)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC]) Baszidzs szervezetének vezetője (Head of the Basij Organization)
Gholamreza Soleimani az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) Baszidzs szervezetének (Basij Organization) vezetője. A Baszidzs szervezet halálos erőt vetett be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. A Baszidzs szervezet vezetőjeként Gholamreza Soleimanit felelősség terheli az iráni tüntetések erőszakos leveréséért és az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.2021.4.12.
89.SALAMI Hossein (más néven: SALAMI Hussain)Születési hely: Vaneshan, Golpayegan (Iran)
Születési idő: 1339 (iráni Hidzsri-naptár), 1960 vagy 1961 (Gergely-naptár szerint)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC]) főparancsnoka (Commander in Chief)
Rendfokozat: vezérőrnagy
Hossein Salami 2019 áprilisa óta – a Baszidzs milíciát (Basij militia) is magában foglaló – IRGC főparancsnoka, valamint a Nemzeti Biztonsági Tanács (National Security Council) tagja. Az IRGC reguláris erői és a Baszidzs milícia halálos erőt vetett be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más civilek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Hossein Salami a Nemzeti Biztonsági Tanács tagjaként részt vett azokon az üléseken, amelyek eredményeként elrendelték, hogy halálos erőt alkalmazzanak a 2019. novemberi tüntetések leverésére. Hossein Salamit ezért felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.2021.4.12.
90.KARAMI HassanÁllampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni rendőrség (Iranian police force) különleges egységeinek parancsnoka (Commander of the Special Units)
Hassan Karami az iráni rendőrség (Iranian police force) különleges egységeinek parancsnoka (Commander of the Special Units). A különleges egységek halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. A fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozó különleges egységek parancsonaként Hassan Karamit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.2021.4.12.
91.PAKPOUR Mohammad (más néven: PAKPUR Mohammad)Születési hely: Arak (Iran)
Születési idő: 1340 (iráni Hidzsri-naptár), 1961 (Gergely-naptár szerint)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek főparancsnoka (Commander in Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Ground Forces)
Rendfokozat: dandártábornok
Mohammad Pakpour 2010 márciusa óta az IRGC szárazföldi erőinek főparancsnoka. Az IRGC szárazföldi erői halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Az IRGC szárazföldi erőinek főparancsnokaként, amely erők halálos erőt vetettek be fegyvertelen tüntetők és más civilek ellen, Mohammad Pakpourt felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.2021.4.12.
92.ASHTARI HosseinSzületési hely: Isfahan (más néven: Esfahan, Ispahan)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni rendőrség (Iranian police force) főparancsnoka (Commander in Chief)
Hossein Ashtari 2015 márciusától 2023 januárjáig az iráni rendőrség főparancsnoka volt, valamint a Nemzeti Biztonsági Tanács (National Security Council) tagja. A rendőrség magában foglalja a sürgősségi egységeket (Emdad Units) és a különleges egységeket (Special Units) is. Irán rendes rendőri erői, a sürgősségi egységek és a különleges egységek halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Hossein Ashtari a Nemzeti Biztonsági Tanács tagjaként részt vett azokon az üléseken, amelyek eredményeként elrendelték, hogy halálos erőt alkalmazzanak a 2019. novemberi tüntetések leverésére. Hossein Ashtarit ezért felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.2021.4.12.
93.ZIAEI GholamrezaNem: férfi
Tisztség: az evini börtön (Evin Prison) korábbi igazgatója (Director); egyéb börtönök korábbi igazgatója (Director)
2019 júliusa és 2020 júniusa között Gholamreza Ziaei volt az evini börtön igazgatója; ezen időszakban tovább romlottak a már korábban is rossz fogvatartási körülmények. A női foglyoktól megtagadták a gyermekeikkel való telefonos kapcsolattartást. A politikai foglyoktól megtagadták a családtagok általi heti látogatást, ami e foglyok számára csak kéthavonta volt engedélyezett. A 2009-es tüntetések során Ziaei a karizaki börtönt (Kahrizak Detention Center) igazgatta, ahol legalább öt, a 2009. évi teheráni tömeges utcai tüntetésekkel összefüggésben őrizetbe vett fogoly halt meg kínzást követően. 2017 és 2019 között, mielőtt átvette volna a Teheránban található evini börtön vezetését, a Teherántól nyugatra fekvő Karadzsban (Karaj) található Rajaee Shahr börtön (Rajaee Shahr Prison) igazgatója volt, ahol a politikai foglyok számos alkalommal tüntettek a bántalmazás és az embertelen életkörülmények miatt.2021.4.12.
94.SHAHVARPOUR HassanSzületési hely: Safi Abad, south of Dezful, Khuzestan (Iran)
Nem: férfi
Útlevélszám: 2001624001 (nemzeti személyazonosító igazolvány száma)
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC]) Kuzesztán tartománybeli (Khuzestan Province) Vali Asr alakulatának (Vali Asr Corps) parancsnoka (Commander)
Rendfokozat: dandártábornok
2009 óta az IRGC kuzesztáni parancsnoka; ebbéli minőségében Hassan Shahvarpour –t felelősség terheli a szóban fogó erők tetteiért, amelyek a 2019. novemberi tüntetések során gépfegyvert használtak a tüntetőkkel és egyéb polgári személyekkel szemben Mahshahr városban. Az IGRC az ő parancsára ölt meg a menekülőket bekerítő páncélozott járművekből leadott gépfegyvertűzzel 148 olyan tüntetőt, akik a környező mocsárvidéken próbáltak menedéket keresni.2021.4.12.
95.VASEGHI Leyla (más néven: VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)Születési hely: Sari, Mazandaran Province (Iran)
Születési idő: 1352 (iráni Hidzsri-naptár), 1972 vagy 1973 (Gergely-naptár szerint)
Nem: nő
Tisztség: Godzs (Shahr-e Qods) korábbi kormányzója és a városi biztonsági tanács (City Security Council) vezetője
Godzs (Shahr-e Qods) kormányzójaként és 2019 szeptemberétől 2021 novemberéig a városi biztonsági tanács (City Security Council) vezetőjeként Leyla Vaseghi arra utasított rendőri és egyéb fegyveres erőket, hogy használjanak halálos eszközöket a 2019. novemberi tüntetések során, fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva. Godzs kormányzójaként és a városi biztonsági tanács vezetőjeként Leyla Vaseghit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért. A 2022/2023-as tüntetésekkel összefüggésben az irániak még mindig az erőszakos elnyomás egyik főszereplőjeként emlékeznek rá, és párhuzamot vonnak a nyilvánosság előtt elhangzott szavai és a jelenlegi elnyomás között.2021.4.12.
96.ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (más néven: ROSTAMI, Mohammad)
محمد گچی چشمه رستمی
(más néven محمد رستمی)
Születési hely: Kermanshah (Iran)
Születési idő: 1976 vagy 1977
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 111936 (Iran)
Azonosító szám: 13821 (Iran)
Tisztség: Az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője
Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője. 2014 elejétől 2019 elejéig a Kermánsáhi Közbiztonsági Rendőrség (Kermanshah Public Security Police) vezetője volt, és vezető beosztásokat töltött be az iráni hírszerző rendőrségen (Iranian intelligence police).
Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.
Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
Az iráni erkölcsrendészet vezetőjeként Rostami felelős az erkölcsrendészet tevékenységeiért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
97.RAHIMI Hossein
حسین رحیمی
Születési hely: Dodhak village, Mahalat, Central province (Iran)
Születési idő: 1964
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Teheránban
Hossein Rahimi dandártábornok 2017. augusztus 7. óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Teheránban.
A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi teheráni tüntetésekre. A LEF által az említett tüntetések elfojtása céljából alkalmazott túlzott erőszak számos ember halálához vezetett.
A LEF teheráni vezetőjeként Rahimit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
98.ABDI Abbas
عبدى عباس
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Divándarrében (Divandarreh)
Abbas Abdi ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Divándarré körzetben.
A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi divándarréi tüntetésekre. A LEF által az említett tüntetések elfojtása céljából alkalmazott túlzott erőszak számos ember halálához vezetett.
A LEF divándarréi vezetőjeként Abdit ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
99.MIRZAEI Haj Ahmad (más néven: MIRZAEI, Hajahmad; MIRZAYI, Hajj Ahmad)
حاج احمد میرزایی
Születési hely: Tehran (Iran)
Születési idő: 1957. február 9.
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Azonosító szám: 4268935215 (Iran)
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője Teheránban
Haj Ahmed Mirzaei ezredes 2018 óta az Iráni Erkölcsrendészet teheráni körzetének a vezetője.
Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.
Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak z említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
Az erkölcsrendészet teheráni vezetőjeként Mirzaei felelős az erkölcsrendészet teheráni tevékenységeiért többek között annak parancsnokságán is, ahol Aminit megverték és bántalmazták. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
100.ZAREPOUR Issa
عیسی زارع پور
Születési hely: Eslamabad-e Gharb, Kermanshah Province (Iran)
Születési idő: 1980
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: információs és kommunikációs technológiákért felelős miniszter
Issa Zarepour 2021. augusztus 25. óta Irán információs és kommunikációs technológiákért felelős minisztere.
E tisztségében kulcsszerepet játszott az iráni kormány azon döntésében, hogy szisztematikusan megsérti az iráni emberek véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságát azáltal, hogy korlátozza az internet-hozzáférést a 22 éves Mahsa Amini 2022. szeptember 16-i halálát követő tüntetések során.
Az említett intézkedés tovább csökkentette az iráni civil társadalmi szereplők – köztük az emberijog-védők – már egyébként is igen korlátozott mozgásterét arra, hogy objektív információkat gyűjtsenek és kommunikáljanak egymással, valamint a külvilággal.
Az internet lekapcsolása negatív következményekkel járt az emberi jogok gyakorlására nézve Iránban, mind közvetlenül (nevezetesen a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint az objektív információk elérhetőségére gyakorolt hatás) és mind közvetett módon (nevezetesen nagyobb eséllyel nem kerül sor az emberi jogok megsértésének dokumentálására, ezáltal negatívan befolyásolja az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban az elszámoltathatóságot).
Az információs és kommunikációs technológiákért felelős miniszterként Zarepourt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
101.SEPEHR Mohammad-Hossein
محمدحسین سپهر
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni fegyveres erők vezérkara központi kiképzőbázisának (Iranian Central Training Base of the General Staff of the Armed Forces) parancsnoka
Mohammad-Hossein Sepehr a fegyveres erők vezérkara teheráni központi kiképzőbázisának (Central Training Base of the General Staff of the Armed Forces) parancsnoka. Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) és a Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) (az Iszlám Forradalmi Gárda keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező önkéntes félkatonai szervezet) tagja.
Sepehr felügyeli az iráni biztonsági erők tüntetésellenes kiképzéseit, és támogatja a tüntetőkkel szembeni elnyomó irányvonalat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
102.SAFARI Sayd Ali
صفرى سید علی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Saqqezben
Sayd Ali Safari ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Saqqezben.
A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi saqqezi tüntetésekre. A LEF által a tüntetések elfojtása érdekében alkalmazott túlzott erőszak több ember halálához vezetett.
A LEF saqqezi vezetőjeként Safarit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
103.ADYANI Seyed Alireza (más néven: ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)
ادیانی سید علیرضا
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni rendőri erők ideológiai-politikai hivatalának vezetője
Seyed Alireza Adyani Irán Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces, LEF) ideológiai-politikai hivatalának a vezetője.
Adyani felelős a rendőri intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáért és végrehajtásáért. Kijelentette, hogy a LEF-nek „gyakorlatiasnak” és „hatékonynak” kell lennie, amikor ellenfelekkel szemben lép fel, és méltatta az erkölcsrendészetet azért, mert „fokozottan” látta el feladatát.
A LEF nagymértékű brutalitást alkalmazott a tüntetőkkel, köztük a Mahsa Amini halála után tüntetőkkel szemben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
104.AZADI Ali
آزادى علی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: másod-dandártábornok
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Kurdisztánban
Ali Azadi másod-dandártábornok 2019 óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Kurdisztánban.
A 2022. szeptemberi tüntetések elnyomása során a Kurdisztánban parancsnoksága alatt álló erők tüntetőket lőttek le és több embert megöltek és megsebesítettek.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
105.SHALIKAR Mohammed Zaman
شالیکار محمد زمان
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Babolban, Mazandaran tartományban.
Mohammed Zaman Shalikar ezredes 2021 óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bábolban (Babol), Mázandarán tartományban.
A Mahsa Amini halálát követő tüntetések során 2022. szeptemberében a parancsnoksága alatt álló erők a mázandaráni Bábolban lelőttek, megsebesítettek és meggyilkoltak tüntetőket.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
106.HEIDARI Salman
حیدرى سلمان
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bukanban
Salman Heidari ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bukanban.
A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi bukani tüntetésekre. A LEF által a tüntetések elfojtása érdekében alkalmazott túlzott erőszak legalább egy gyermek halálához és több ember sérüléséhez vezetett.
A LEF bukani vezetőjeként Heidarit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
107.VAHIDI Ahmad
احمد وحیدﻯ
Születési hely: Shiraz (Iran)
Születési idő: 1958. július 27.
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: belügyminiszter
Ahmad Vahidi 2021. augusztus 25. óta Irán belügyminisztere. E minőségében felelős Irán Bűnüldöző Erőiért (Law Enforcement Forces, LEF).
Hivatalba lépése óta példátlan számú katonai és biztonsági tisztviselőt neveztek ki a tartományi kormányzóságokba, amely tisztviselők kulcsszerepeket töltenek be a rendőrség különleges erőinek, a Basidzs milíciának és az Iszlám Forradalmi Gárdának (IRGC-nek) a tömeg megfékezésére irányuló tevékenységeinek a koordinálásában.
A LEF által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket – például azt, hogy megkülönböztetés nélkül, éles lőszerrel békés tüntetőkre, köztük gyermekekre lőttek – széles körben dokumentálták azóta, hogy a Mahsa Amini halálát övező tüntetések 2022. szeptember közepén megkezdődtek. Több mint 70 tüntető vesztette életét, és több százan, köztük gyermekek is súlyosan megsebesültek. A tüntetések kezdete óta a rendőri erők emellett számos emberijog-védőt és újságírót önkényesen őrizetbe vettek. Vahidi ezenkívül nyilvánosan síkra szállt amellett, hogy a tüntetésekben részt vevő személyekkel szemben szigorú megközelítést kell alkalmazni.
Ahmad Vahidit felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
108.ABNOUSH Salar
سالار آبنوش
Születési idő: 1962.5.2.
Születési hely: Hamedan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Baszidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) parancsnokhelyettese
Salar Abnoush a Baszidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force – az Unió által jegyzékbe vett szervezet) parancsnokhelyettese.
A Baszidzs az IRGC keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező önkéntes félkatonai szervezet. Feladata az iráni rezsimet célzó lakossági támogatás szervezése.
A Baszidzs hírhedt az önkéntesek – köztük sok tizenéves gyermek – toborzásáról, valamint az iráni–iraki háború során végrehajtott emberhullám-támadásokról. A vitatott 2009-es iráni elnökválasztást követően a Baszidzs brutálisan levert tüntetéseket és megtámadott diákszállásokat. A Baszidzsnak két megbízatása van: védekező katonai kiképzést biztosítani a rezsim külföldi invázióval szembeni védelme érdekében, valamint utcai erőszak és megfélemlítés révén elnyomni a rezsim elleni belföldi tevékenységeket.
A Baszidzs egyike azon erőknek, amelyeket a kormány a 2022. szeptemberi/októberi tüntetések elfojtására utasított. Több tüntetőt megsebesített és megölt. Források szerint a Baszidzs Salar Abnoush parancsnoksága alatt álló tagjai súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el Iránban. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
109.REZAEI Qasem (más néven REZAEI Ghasem)
رضایی قاسم
Születési idő: 1961.9.27.
Születési hely: Abhar, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: D10005996 (Iran)
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) parancsnokhelyettese
Qasem Rezaei Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) parancsnokhelyettese.
Közvetlenül felügyelte a fogvatartottak elleni erőszakos cselekményeket, beleértve a kínzást és a veréseket. Indokoltnak minősítette a biztonsági erők intézkedéseit az iráni tüntetőkkel szembeni halálos erőszak alkalmazása nyomán, és 2022 májusában a tüntetőkkel szembeni folytatódó erőszakra szólított fel.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
110.AMANOLLAHI Manouchehr (más néven AMANOLLAHI BAHARVAND Manouchehr)
منوچهر امن اللهي
Születési idő: 1965. vagy 1966. március
Születési hely: Khorramabad, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) parancsnoka Csahár-Mahall és Bahtijári tartományban (province of Chaharmahal and Bakhtiari)
Manouchehr Amanollahi az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF – az Unió által jegyzékbe vett szervezet) parancsnoka Csahár-Mahall és Bahtijári tartományban.
Hivatali ideje alatt a LEF elnyomta a tartományban azokat a tüntetéseket, amelyek 2021-ben a vízhiány miatt, 2022-ben pedig az élelmiszerek adagolása miatt törtek ki. Az Amanollahi parancsnoksága alatt álló LEF-egységek éles lőszert használtak a tüntetőkkel szemben a tüntetések elnyomásakor, ami több halálesethez vezetett. A LEF vezetésének tanácsadójaként Amanollahi közreműködött a LEF által a 2019. novemberi országos tüntetésekre adott válaszban is, amely több száz tüntető halálát okozta.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
111.HEIDARI Kiyumars (más néven HEYDARI Kioumars, HEYDARI Amir Kyomarth)
حیدرﻯ کیومرث
Születési idő: 1964
Születési hely: Kermanshah, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az iráni hadsereg szárazföldi erőinek (Iranian Army Ground Forces) parancsnoka
Kiyumars Heidari dandártábornok az iráni hadsereg szárazföldi erőinek (Iranian Army Ground Forces) parancsnoka, és közvetlenül az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjének tartozik felelősséggel.
Nyilvánosan elismerte, hogy ő és hadereje részt vett a 2019. novemberi tüntetésekre adott erőszakos válaszintézkedésekben, amelyek több száz tüntető halálához vezettek. Az erők által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket – például azt, hogy megkülönböztetés nélkül, éles lőszerrel békés tüntetőkre, köztük gyermekekre lőttek – széles körben dokumentálták azóta, hogy a Mahsa Amini halálát övező tüntetések 2022. szeptember közepén megkezdődtek. Több mint 70 tüntető vesztette életét, és több százan súlyosan megsebesültek. A hadsereg Heidari ellenőrzése alatt álló szárazföldi erői részt vettek a tiltakozások elnyomásában, és legalább egy személyt megöltek. Heidari maga is kijelentette, hogy erőit felhasználták a 2022. évi tüntetések elleni fellépésre.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
112.MAJID Vahid Mohammad Naser
وحید مجید
Születési idő: 1964.8.15.
Születési hely: Isfahan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3874409929 (Iran)
Tisztség: az iráni kiberrendőrség (Iranian Cyber Police) vezetője
Vahid Mohammad Naser Majid az iráni kiberrendőrség (Iranian Cyber Police – az Unió által jegyzékbe vett szervezet) vezetője.
Az iráni kiberrendőrség befolyást gyakorol az internet-hozzáférésre Iránban és korlátozza azt, valamint önkényesen letartóztat embereket az iráni rezsimmel szembeni kritikák online kifejezése miatt. A kiberrendőrség közreműködik az egész országra kiterjedő letartóztatás- és büntetőeljárás-sorozatban. Támogatja az iráni rezsimet abban, hogy erőszakosan lépjen fel az egész országra kiterjedő tüntetésekben részt vevő emberekkel szemben, akik törvényes jogaik védelmében szólalnak fel.
Vahid Mohammad Naser Majidot az iráni kiberrendőrség vezetőjeként betöltött tisztségében ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.11.14.
113.NEJAT Hossein (más néven ZIBAYINEJAD Mohammad-Hossein)
حسین نجات
Születési idő: 1955
Születési hely: Shiraz, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: a Sarallah (más néven Tharullah, Thar-Allah, Tharallah, Tharallollah) parancsnokhelyettese
Hossein Nejat dandártábornok 2020. június 21. óta a Sarallah parancsnokhelyettese, amely az iráni állam IRGC-hez köthető, teheráni székhelyű biztonsági szervezete.
A Sarallah alapvető fontosságú Teherán biztonsága szempontjából, mivel a parancsnoksága felelős a főváros és a kormányzati intézmények védelméért minden olyan fenyegetéssel szemben, mint a puccsok vagy a kormányellenes tüntetések.
A Sarallah Nejat közvetlen parancsnoksága alatt álló csapatainak feladata a kormányellenes tiltakozások leverése, beleértve a 2022. évi békés tüntetések erőszakos elnyomását is.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
114.MAROUFI Hossein
حسین معروفی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: vezérezredes
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) mozgósítási egységének (Mobilisation) vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Sardar Hossein Maroufi vezérezredes az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) mozgósítási egységének (Mobilisation) vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban. E minőségében az IRGC vezető tagja ebben e tartományban.
A 2022. évi tüntetéshullám során az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC erői a legerőteljesebb elnyomó intézkedések közül néhányat Szisztán és Beludzsisztán tartományban hajtottak végre. 2022. szeptember 30-án Záhedán (Zahedan), a tartomány fővárosa „véres péntek” tanúja volt, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak egy a pénteki ima időpontja körül kialakult tüntetésen. Becslések szerint legalább 70 tüntetőt lőttek le és öltek meg. Azóta folytatódott az erőszak az újabb tüntetések résztvevői ellen.
Sardar Hossein Maroufi azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel az IRGC tüntetők elleni erőszakos fellépéséért Szisztán és Beludzsisztán tartományban, különösen a „véres péntek” körüli időszakban.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
115.ABSALAN Parviz
آبسالان پرویز
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: vezérezredes
Tisztség: az IRGC vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Parviz Absalan vezérezredes az IRGC vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban. Az IRGC az iráni biztonsági erők központi eleme ebben a tartományban, ahol azt „szalmáni hadseregnek” („Salman army”) is nevezik.
Szisztán és Beludzsisztán tartományban a biztonsági erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel, többek között gyermekekkel szemben a 2022 őszén tartott tüntetések során.
Az IRGC Szisztán és Beludzsisztán tartományi vezetőhelyetteseként Parviz Absalant ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
116.SHAFAHI Ahmad (más néven SHAFAI Ahmad)
احمد شفاهی
Születési idő: 1968.5.21.
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az IRGC parancsnoka és PR-tisztviselője Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Ahmad Shafahi dandártábornok az IRGC egyik parancsnoka Szisztán és Beludzsisztán tartományban, és a nyilvánossággal való kommunikációért felelős. Az IRGC az iráni biztonsági erők központi eleme ebben a tartományban, ahol azt „szalmáni hadseregnek” („Salman army”) is nevezik.
Szisztán és Beludzsisztán tartományban a biztonsági erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel, többek között gyermekekkel szemben a 2022 őszén tartott tüntetések során.
Az IRGC Szisztán és Beludzsisztán tartományi parancsnokaként Sardar Ahmed Shafahit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
117.KOCHZAEI Ebrahim (más néven KOCHZAI Ebrahim, KOUCHAKZAEI Ebrahim)
کوچزایی ابراهیم
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province) található Csabahár (Chabahar) városban
Ebrahim Kochzaei ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője a Szisztán és Beludzsisztán tartományban található Csabahár városban.
Szisztán és Beludzsisztán tartományban, így Csabahárban a biztonsági erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel, többek között gyermekekkel szemben a 2022 őszén tartott tüntetések során.
Kochzaeit nevezték meg egy olyan 15 éves lány sérelmére 2022 szeptemberében elkövetett nemi erőszak tetteseként is, akit Csabahárban rendőrségi őrizetben tartottak.
Ebrahim Kochzaeit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
118.TAHERI Ahmad
طاهرﻯ احمد
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Ahmed Taheri dandártábornok Irán Bűnüldöző Erőinek (LEF) vezetője az iráni Szisztán és Beludzsisztán tartományban.
Szisztán és Beludzsisztán tartományban a biztonsági erők brutális erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel, többek között gyermekekkel szemben a 2022 őszén tartott tüntetések során.
Irán Bűnüldöző Erőinek (LEF) Szisztán és Beludzsisztán tartománybeli vezetőjeként Ahmed Taherit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
119.HOSSEINI Seyed Sadegh
سید صادق حسینی
Születési idő: 1963 vagy 1964
Születési hely: Dehloran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: vezérezredes
Tisztség: az IRGC vezetője Kurdisztán tartományban (Kurdistan province)
Seyed Sadegh Hosseini vezérezredes az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) vezetője Kurdisztán tartományban.
Kurdisztán tartományban az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC súlyos erőszakot alkalmaztak a 2022. évi tüntetéshullámban részt vevők ellen. Ezen túlmenően az IRGC Kurdisztán tartományt használja bázisként az iraki Kurdisztán elleni katonai műveletek végrehajtásához, ami több mint egy tucat nem hadviselő személy halálához vezetett.
Seyed Sadegh Hosseini azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel az IRGC tüntetők elleni erőszakos fellépéséért Kurdisztán tartományban. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
120.RAJABPOUR Sereng Hossein
رجبپور سرنگ حسین
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: a Beit al-Maqdis erő (Beit al-Maqdis force) (az IRGC Kurdisztánban) parancsnoka Szanandadzs (Sanandaj) városban
Sereng Hossein Rajabpour ezredes a Beit al-Maqdis erő (Beit al-Maqdis force) (az IRGC Kurdisztánban) parancsnoka a Kurdisztán tartományban található Szanandadzs (Sanandaj) városban.
Kurdisztán tartományban, különösen Szanandadzs városban az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC súlyos erőszakot alkalmaztak a 2022. évi tüntetéshullámban részt vevők ellen.
Sereng Hossein Rajabpour azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel a tüntetők elleni erőszakos fellépésért Kurdisztán tartományban. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
121.ASL Gholamhossein Mohammadi
اصل غلامحسین محمدﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az IRGC vezetője Ardabil tartományban (Ardabil province)
Gholamhossein Mohammadi Asl az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) vezetője Ardabil tartományban, egy azeri etnikai kisebbséggel rendelkező tartományban.
Az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC a 2022. évi tüntetések során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el Ardabil tartományban. Jelentések szerint egy Asra Panahi nevű iráni iskolás lányt a biztonsági erők halálra vertek azért, mert megtagadta a rezsimpárti himnusz eléneklését.
Gholamhossein Mohammadi Aslt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
122.ABDI Shakar
عبدﻯ شکار
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: az IRGC vezetőhelyettese Ardabil tartományban (Ardabil province)
Shakar Abdi ezredes az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) vezetőhelyettese Ardabil tartományban, egy azeri etnikai kisebbséggel rendelkező tartományban.
Az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC a 2022. évi tüntetések során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el Ardabil tartományban. Jelentések szerint egy Asra Panahi nevű iráni iskolás lányt a biztonsági erők halálra vertek azért, mert megtagadta a rezsimpárti himnusz eléneklését.
Shakar Abdit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
123.HASSANZADEH Hasan
حسنزاده حسن
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az IRGC vezetője Teherán tartományban (Tehran province)
Hasan Hassanzadeh dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) vezetője Teherán tartományban.
Az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC a 2022. évi tüntetések során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el Teherán tartományban.
Hasan Hassanzadehet ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
124.AGHAEI Morteza Mir (más néven MIRAGHAEI Morteza)
آقایی مرتضا میر
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: a Baszidzs (Basij) vezetője Szanandadzs (Sanandaj) városban
Morteza Mir Aghaei ezredes a Baszidzs vezetője a Kurdisztán tartományban található Szanandadzs városában.
Az iráni biztonsági erők, köztük az IRGC és a hozzá tartozó Baszidzs a 2022. évi tüntetések során súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el Szanandadzsban.
Morteza Mir Aghaeit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
125.MOHAMMADIAN Abbas-Ali
محمدیان عباس-علی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője az Alborz (Karadzs, Karaj) tartományban.
Abbas-Ali Mohammadian 2017 óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője az Alborz (Karadzs, Karaj) tartományban.
Alborz (Karadzs, Karaj) olyan tartomány, ahol 2022 szeptembere óta jelentős tüntetésekre került sor, amelyekre a rendőrség túlzott erőszakkal reagált. A biztonsági erők gyakran lőttek célzottan a békés tüntetőkre, ami sok halálesethez – gyermekekéhez is – vezet.
A LEF Alborz (Karadzs, Karaj) tartománybeli vezetőjeként Abbas-Ali Mohammadiant ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
126.JAHANBAKHSH Rahim
جهانبخش رحیم
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Nyugat-Azerbajdzsán tartományban (West Azerbaijan province).
Rahim Jahanbakhsh dandártábornok Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Nyugat-Azerbajdzsán tartományban.
Nyugat-Azerbajdzsán olyan tartomány, ahol 2022 szeptembere óta jelentős tüntetésekre került sor, amelyekre a rendőrség túlzott erőszakkal reagált.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
127.SHEIKHNEJAD Hassan
شیخنژاد حسن
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Urmiában (Urumeh, más néven Ouroumieh), Nyugat-Azerbajdzsán tartomány (West Azerbaijan province) fővárosában.
Hassan Sheikhnejad ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Urmiában (Urumeh, más néven Ouroumieh), Nyugat-Azerbajdzsán tartomány fővárosában.
Urmiában az iráni biztonsági erők súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el a 2022. évi tüntetések során.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
128.SAADATI Mahmoud
سعادتی محمود
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province) elhelyezkedő Zahedán (Zahedan) városban
Mahmoud Saadati ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője a Szisztán és Beludzsisztán tartományban található Zahedán városában.
Zahedánban az iráni biztonsági erők súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el a 2022. évi tüntetések során.
Mahmoud Saadatit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
129.MIRZAI Morteza
میرزاﻯ مرتضا
Születési hely: Khorram Abad, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Mázandarán tartományban (Mazandaran province).
Morteza Mirzai dandártábornok Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Mázandarán tartományban.
Mázandarán tartományban az iráni biztonsági erők súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el a 2022. évi tüntetések során.
Ennélfogva Morteza Mirzait felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
130.MALIKI Azizullah
عزیزالله ملکی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: vezérezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Gilán tartományban (Gilan province)
Azizullah Maliki vezérezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Gilán tartományban.
2022-ben az Azizullah Maliki irányította a Gilán tartományi tüntetések erőszakos leverését. Hallható volt a médiában, ahol határozottan védelmébe vette a biztonsági erők által a 2022. szeptemberi és októberi tüntetésekre adott erőszakos reakciót.
A LEF Gilán tartományi vezetőjeként Azizullah Malikit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
131.MORADI Ali-Reza
مرادﻯ علی-رضا
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Szanandadzs (Sanandaj) városban.
Ali-Reza Moradi 2018 decembere óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője a Kurdisztán tartományban található Szanandadzs városban.
Ali-Reza Moradi e tisztsége keretében az iráni fegyveres erők vezérkarának tesz jelentést, amely közvetlenül az Iráni Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetőjének irányítása alatt áll.
Ali-Reza Moradit felelősség terheli tüntetők tömeges letartóztatásáért, továbbá elrendelte halált okozó fegyverek bevetését fegyvertelen tüntetőkkel szemben Szanandadzsban a 2019. novemberi, az egész országra kiterjedő tüntetések során, ami legalább két tüntető halálát okozta.
A szanandadzsi rendőri erők által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket – például azt, hogy megkülönböztetés nélkül, éles lőszerrel békés tüntetőkre, köztük gyermekekre lőttek – dokumentálták azóta, hogy a Mahsa Amini halálát övező tüntetések 2022. szeptember közepén megkezdődtek.
Ali-Reza Moradi nyilvánosan is kiállt a tüntetéseken részt vevő személyekkel szembeni szigorú megközelítés mellett. A 2022. évi tüntetések kezdete óta a rendőri erők számos emberijog-védőt és újságírót önkényesen őrizetbe vettek.
Ali-Reza Moradit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
132.RAFIEI Enayatollah
رفیعی عنایاتولله
Születési idő: 1970
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: százados
Tisztség: a Mahsa Aminit letartóztató csapat parancsnoka
Enayatollah Rafiei százados az Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) részét képező (az Unió által jegyzékbe vett) Erkölcsrendészet (Morality Police) tagja, amely egy iszlám vallási rendőrség. A Mahsa Aminit letartóztató csapat parancsnoka.
Enayatollah Rafiei és csapatának három másik tagja 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az Erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az Erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
A csapat parancsnokaként Enayatollah Rafiei kapitányt felelősség terheli Mahsa Amini haláláért, és ezáltal az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért.
2022.11.14.
133.KHOSHNAMVAND Ali
خوشناموند علی
Születési idő: 1995
Születési hely: Khoshnamvand, (Khushnamvand) in the Kouhdasht district of Lorestan province in western Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: őrmester
Tisztség: a Mahsa Aminit letartóztató csapat tagja
Ali Khoshnamvand őrmester az Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) részét képező (az Unió által jegyzékbe vett) erkölcsrendészet (Morality Police) tagja, amely egy iszlám vallási rendőrség. A Mahsa Aminit letartóztató csapat egyik rendőre.
Ali Khoshnamvand és csapatának három másik tagja 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az Erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
A csapat egyik rendőreként Ali Khoshnamvand őrmestert felelősség terheli Mahsa Amini haláláért, és ezáltal az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért.
2022.11.14.
134.GHORBAN-HOSSEINI Fatemeh
قربان-حسینی فاطمه
Születési idő: 1995
Születési hely: Teheran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: nő
Tisztség: a Mahsa Aminit letartóztató csapat tagja
Fatemeh Ghorban-Hosseini az Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) részét képező (az Unió által jegyzékbe vett) erkölcsrendészet (Morality Police) tagja, amely egy iszlám vallási rendőrség. A Mahsa Aminit letartóztató csapat egyik rendőre.
Fatemeh Ghorban-Hosseini és csapatának három másik tagja 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az Erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
A csapat egyik rendőreként Fatemeh Ghorban-Hosseini felelős Mahsa Amini haláláért, és ezáltal az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért.
2022.11.14.
135.SAFARI Parastou
سفرﻯ پرستو
Születési idő: 1986
Születési hely: Kermanshah, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: nő
Tisztség: a Mahsa Aminit letartóztató csapat tagja
Parastou Safari az Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) részét képező (az Unió által jegyzékbe vett) erkölcsrendészet (Morality Police) tagja, amely egy iszlám vallási rendőrség. A Mahsa Aminit letartóztató csapat egyik rendőre.
Parastou Safari és csapatának három másik tagja 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az Erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
A csapat egyik rendőreként Parastou Safari felelős Mahsa Amini haláláért, és ezáltal az emberi jogok Iránban való súlyos megsértéséért.
2022.11.14.
136.JEBELLI Peyman
پیمان جبلی
Születési idő: 1967.1.25.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) igazgatója
Peyman Jebelli az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) igazgatója, amely szervezet a rezsim hírhedt szócsöveként ismert.
Az IRIB nagymértékben korlátozza az információ szabad áramlását, és megfosztja attól az iráni népet. Ezenkívül az IRIB közreműködik a rezsim kritikusai kényszer alatt, megfélemlítés és súlyos erőszak hatására történő „vallomástételének” megszervezésében és televíziós sugárzásában. Ezen „vallomások” sugárzására gyakran nyilvános tüntetéseket követően vagy kivégzéseket megelőzően kerül sor a lakossági tiltakozás mérséklésének eszközeként. Jebelli az IRIB igazgatójaként felelős az IRIB intézkedéseiért és a hírek tartalmáért.
2022.12.12.
Noha az állami műsorszolgáltató számos magas rangú tisztviselője lemondott a közelmúltban és elítélte az iráni rezsim erőszakos válaszát a 2022. évi tüntetésekre, Jebelli továbbra is tevékenyen ellátja feladatait. Irán fő hivatalos hírforrásának igazgatójává történő kinevezésére Ali Khamenei legfelsőbb vezető adott engedélyt, ami a rezsimhez való ideológiai közelállásra utal.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
137.REZVANI Ali (más néven: REZWANI Ali)
رضوانی علی
Születési idő: 1984
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) politikai és a biztonságot érintő kérdésekkel foglalkozó tudósítója és hírolvasója/műsorvezetője
Ali Rezvani az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) tudósítója és az IRIB 20:30 című esti hírműsorának hírolvasója/műsorvezetője.
Az IRIB egy állami ellenőrzés alatt álló iráni médiaszervezet, amelynek feladata a kormányzati információk terjesztése. Az IRIB „20:30” című, a 2. csatornán sugárzott esti hírműsora az ország vezető hírműsora, és az az IRIB elsődleges platformjának tekinthető a biztonsági erők – köztük a hírszerzési minisztérium (Ministry of Intelligence, MOIS) és az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) – prioritásainak végrehajtása tekintetében. Dokumentált esetek tanúskodnak róla, hogy a „20:30” hírműsor kikényszerített vallomásokat sugárzott.
Az IRIB tudósítójaként Ali Rezvani részt vesz a kikényszerített vallomásokhoz vezető kihallgatásokon, és ezzel közvetlenül közreműködik az emberi jogok súlyos megsértésében és elősegíti azt. A „20:30” című hírműsor hírolvasójaként Rezvani népszerűsíti az iráni biztonsági erők prioritásait, ami egyet jelent a súlyos emberi jogi jogsértések, mint például a kínzás és az önkényes letartóztatások és fogva tartások elnéző kezelésével. Rezvani emellett propagandát folytat a rezsim kritikusai ellen, hogy megfélemlítse őket, illetve igazolja és bátorítsa a bántalmazásukat, megsértve ezzel a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
138.ZABIHPOUR Ameneh Sadat
ذبیح پور آمنه سادات
Születési idő: 1984.8.7.
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: nő
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) tudósítója és az IRIB perzsa nyelvű külföldi médiacsoportjának vezetője
Útlevélszám: 09324611
Ameneh Sadat Zabihpour az IRIB perzsa nyelvű külföldi médiacsoportjának vezetője, amely szervezet a rezsim hírhedt szócsöveként ismert.
Az IRIB nagymértékben korlátozza az információ szabad áramlását, és megfosztja attól az iráni népet. Ezenkívül az IRIB közreműködik a rezsim kritikusai kényszer alatt, megfélemlítés és súlyos erőszak hatására történő „vallomástételének” megszervezésében és televíziós sugárzásában. Ezen „vallomások” sugárzására gyakran nyilvános tüntetéseket követően vagy kivégzéseket megelőzően kerül sor a lakossági tiltakozás mérséklésének eszközeként.
Noha az állami műsorszolgáltató számos magas rangú tisztviselője lemondott a közelmúltban és elítélte az iráni rezsim erőszakos válaszát a 2022. évi tüntetésekre, Zabihpour továbbra is tevékenyen ellátja feladatait. Kihallgatásnak vetette alá a rezsim kritikusait és kikényszerített vallomásokat bemutató videókat készített.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
139.KHATAMI Seyyed Ahmad
خاتمی سید احمد
Születési idő: 1960.5.8.
Születési hely: Semnan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a pénteki imát vezető imám, a Vezetőség Szakértői Közgyűlésének (Assembly of Experts for the Leadership) tagja
Seyyed Ahmad Khatami keményvonalas vallási személyiség, a pénteki imát vezető befolyásos imám Teheránban (Tehran). Khatami tagja a Vezetőség Szakértői Közgyűlésének (Assembly of Experts for the Leadership) is, annak az iráni szervezetnek, amely maga is érintett emberi jogi jogsértésekben az alkotmányos rendelkezések tiszteletben tartásának elmulasztása okán.
Az állami hatóságokhoz közel álló és nagy közönséggel rendelkező vallási személyiségként arra használja fel a pozícióját, hogy szóbeli támadást intézzen és erőszakot szítson a tüntetők ellen. Nem csupán védelmébe veszi az iráni biztonsági erők elnyomó cselekményeit, hanem több alkalommal még keményebb fellépést sürgetett a tüntetőkkel szemben, beleértve a halálbüntetés alkalmazását is.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
140.MIRAHMADI Seyyed Majid
مجید سید میراحمدﻯ
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: Irán belügyminiszter-helyettese
Seyyed Majid Mirahmadi dandártábornok Irán belügyminiszter-helyettese, ő felelős Irán biztonsági és rendőri erőinek a felügyeletéért, amelyek az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértésében érintett szereplők.
Irán biztonsági és rendőri erői erőszakkal lépnek fel a tüntetések ellen, közvetlenül a békés tüntetőkre lőnek, és önkényesen letartóztatnak embereket az emberi jogaik tiszteletben tartásának teljes mellőzésével.
Nyilatkozataiban Mirahmadi zavargásként utal a tüntetésekre, amelyeknek véget kell vetni, bűnözőként állítja be a békés tüntetések résztvevőit és megfenyegeti őket. Személyesen részt vesz továbbá a fennhatósága alá tartozó erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések tisztára mosásában, pl. annak hangoztatásával, hogy a 16 éves tüntető, Nika Shakrami öngyilkosságot követett el. A beszámolók szerint nagyon valószínű, hogy haláláért a biztonsági erőket terheli a felelősség.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
141.MOUSAVI Sayyed Abdolrahim
موسوﻯ سید عبدالرحیم
Születési idő: 1959/1960
Születési hely: Qom, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: vezérőrnagy
Tisztség: az iráni hadsereg (Iranian Army) főparancsnoka
Sayyed Abdolrahim Mousavi vezérőrnagy az iráni hadsereg (Iranian Army) főparancsnoka. E minőségében felelősség terheli az iráni hadsereg közreműködéséért az iráni rezsim által a 2022. évi tüntetésekre adott erőszakos válaszban.
Mousavi több alkalommal olyan zavargásokként jellemezte az iráni tüntetéseket, amelyeket Irán ellenségei szerveznek és terveznek, ezzel nemzeti biztonsági fenyegetésként állítva be a tüntetéseket. Fenyegető nyelvezetet használt a tiltakozási mozgalom résztvevőivel szemben. Továbbá dicsőítette az iráni biztonsági erőknek a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését, amelyről azt mondta, hogy az hatékony módja Irán ellenségei semlegesítésének.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
142.BORMAHANI Mohsen (más néven: BARMAHANI Mohsen)
محسن برمهانی
Születési idő: 1979.5.24.
Születési hely: Neishabur, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Útlevélszám: A54062245 (iráni), lejárat: 2026. 7. 12.
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 1063893488 (iráni)
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) igazgatóhelyettese
Mohsen Bormahani az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) igazgatóhelyettese, amely szervezet a rezsim szócsöveként ismert.
E tisztségében Bormahani felelős az IRIB által sugárzott tartalomért. Az IRIB nagymértékben korlátozza az információ szabad áramlását, és megfosztja attól az iráni népet. Ezenkívül az IRIB közreműködik a rezsim kritikusai kényszer alatt, megfélemlítés és súlyos erőszak hatására történő vallomástételének megszervezésében és televíziós sugárzásában. Ezen „vallomások” sugárzására gyakran nyilvános tüntetéseket követően vagy kivégzéseket megelőzően kerül sor a lakossági tiltakozás mérséklésének eszközeként.
Noha az állami műsorszolgáltató számos magas rangú tisztviselője lemondott a közelmúltban és elítélte az iráni rezsim erőszakos válaszát a 2022. évi tüntetésekre, Bormahani továbbra is tevékenyen ellátja igazgatóhelyettesi feladatait, és közelmúltbeli nyilatkozataiban megvédte a rezsimet.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
143.JOKAR Morteza
جوکار مرتضا
(más néven: JOWKAR Morteza)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Morteza Jokar ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetőhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province).
E tisztségénél fogva felelősség terheli a Szisztán és Beludzsisztán tartományban civil tüntetőkkel szemben Mahsa Amini 2022. szeptemberi halálát követően alkalmazott erőszakos fellépés irányításáért. A parancsnoksága alá tartozó erőket felelősség terheli azért, hogy a 2022. szeptember 30-i, záhedáni (Zahedan) mészárlás és a 2022. november 4-i, hási (Khash) mészárlás során éles lőszerrel tüzet nyitottak a tüntetőkre. E mészárlások során emberek tucatjai vesztették életüket vagy sebesültek meg. Emellett 2022 őszén az irányítása mellett további tartományi városokban (többek között Szaravanban [Saravan], Chabaharban, Iránsahrban [Iranshahr], Raskban és Szarbázban [Sarbaz]) is erőszakos fellépéseket hajtottak végre ottani tüntetések leverésére.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
144.SOURI Majid
سورﻯ مجید
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese Loresztán tartományban (Lorestan province)
Majid Souri ezredes az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese Loresztán tartományban (Lorestan province).
Felelősség terheli a biztonsági erők által tüntetések leverése céljából 2022-ben végrehajtott erőszakos fellépésekért, különösen Horramábád (Khorramabad) városában, ahol az emberek azért gyűltek össze, hogy meggyászolják Nika Shakrami iráni tinédzser halálát, aki nem sokkal Mahsa Amini halála után tűnt el.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
145.KARIMI Mohsen
کریمی محصن
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnoka Markazi tartományban
Mohsen Karimi dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnoka Markazi tartományban.
Felelősség terheli a biztonsági erők által tüntetések leverése céljából 2022-ben végrehajtott erőszakos fellépésekért, amelyek többek között ahhoz vezettek, hogy az IRGC egy araki fogdájában életét vesztette a 19 éves Mehrshad Shahidi.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
146.HEYDARNIA Alireza
حیدرنیا علیرضا
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnoka Alborz tartományban
Alireza Heydarni dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnoka Alborz tartományban.
Az IRGC-t felelősség terheli a tüntetőkkel szemben 2022-ben mindenekelőtt az Alborz tartományi Karadzs (Karaj) városban alkalmazott erőszakos fellépésért. Ebben a városban a biztonsági erők olyan tüntetőkkel szemben alkalmaztak erőszakot, akik azért gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a tüntetések áldozatairól azok halálának 40. napján. A karadzsi biztonsági erők 2022. október 17-én elrabolták a kórházból, majd többször megerőszakolták Armita Abbasit, egy 20 éves iráni lányt.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
147.GARSHASBI Amanollah
گرشاسبی امانالله
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province)
Amanollah Garshasbi dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province). Az ő parancsnoksága alá tartozik a „Salaman” tartományi hadtest.
A 2022. évi tüntetések alatt az iráni biztonsági erők – köztük az IRGC – a legerőszakosabb fellépéseket Szisztán és Beludzsisztán tartományban hajtották végre. 2022. szeptember 30-án Záhedánban (Zahedan), a tartomány fővárosában zajlott le az ún. „véres péntek”, amikor is a biztonsági erők tüzet nyitottak egy, a pénteki ima időpontja körül szerveződő záhedáni tüntetésen. Becslések szerint a lövések következtében legalább 70 tüntető vesztette életét. Az erőszak azóta az újabb tüntetések résztvevői ellen is folytatódott.
Ennélfogva Garshasbit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
148.REYHANI Bahman
بهمن ریحانی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese a nyugat-iráni Kermánsahan tartományban (Kermanshah province)
Bahman Reyhani dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese a nyugat-iráni Kermánsahan tartományban (Kermanshah province). Az ő parancsnoksága alá tartozik a „Hazrat Nabi Akram” tartományi hadtest.
Kermánsahan tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az IRGC – erőszakos fellépést alkalmaztak a 2022. évi tüntetések során. Reyhani azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel az IRGC által Kermánsahan tartományban a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
149.SHAHSAVARI Habib
شهسوارﻯ حبیب
Születési idő: 1963/1964
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Shohada tartományi hadtestének parancsnoka Nyugat-Azerbajdzsán tartományban
Habib Shahsavari dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Shohada szárazföldi hadtestének parancsnoka Nyugat-Azerbajdzsán tartományban.
A parancsnoksága alá tartozó IRGC-csapatok a tüntetők elleni műveleteket hajtottak végre Irán kurdok lakta térségeiben. Ezen belül is mindenekelőtt, 2022. november 15-től kezdve ilyen műveleteket hajtottak végre tüntetők ellen Nyugat-Azerbajdzsán tartomány Piransahr (Piranshahr), Máhábád (Mahabad) és Bukan városában. Az IRGC csapatai e műveletek során aránytalan erőszakot alkalmaztak. Nem kormányzati szervezetek becslései szerint a Máhábád és Bukan városában végrehajtott IRGC-műveletekben négy, illetve tizenkét személy vesztette életét.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
150.ABDOLLAHPOUR Mohammad
عبدللاهپور محمد
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds tartományi hadtestének parancsnoka Gilán (Gilan) tartományban
Mohammad Abdollahpour dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds tartományi hadtestének parancsnoka Gilán (Gilan) tartományban.
Gilán tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az Abdollahpour parancsnoksága alá tartozó IRGC-erők – erőszakos fellépést alkalmaztak a 2022. évi tüntetések során.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
151.MOSLEMI Siavash
مسلمی سیاوش
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala tartományi hadtestének parancsnoka Mázenderán tartományban (Mazandaran province)
Siavash Moslemi dandártábornok 2020. június óta az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala tartományi hadtestének parancsnoka Mázenderán tartományban (Mazandaran province).
2022-ben a parancsnoksága alá tartozó IRGC-csapatok a tüntetők elleni műveleteket hajtottak végre, és azok során aránytalan erőszakot alkalmaztak. A bevetett csapatok parancsnokaként Moslemi azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
152.ZULQADR Ahmad
ذوالقدر احمد
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Seyyed al-Shohada tartományi hadtestének parancsnoka Teherán tartományban (Tehran province)
Ahmad Zulqadr dandártábornok 2020. november óta az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Seyyed al-Shohada tartományi hadtestének parancsnoka Teherán tartományban (Tehran province). Az IRGC Teherán városi (Tehran city) hadtestének parancsnokhelyettesi tisztségét is ő tölti be.
Médiabeszámolók szerint Zulqadrot mindenekelőtt a tüntetések elnyomása terén rendelkezésre álló szakértelme miatt választották ki erre a posztra. 2022-ben Teheránban különösen erőszakos fellépést alkalmaztak a tüntetőkkel szemben.
Az IRGC-csapatok parancsnokaként Zulqadr is részt vett a tüntetőkkel szemben alkalmazott említett erőszakban, ennélfogva pedig felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
153.KASHKOULI Morteza
کشکولی مرتضی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hazrat Abulfazl tartományi hadtestének parancsnoka Loresztán tartományban (Lorestan province)
Morteza Kashkouli dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hazrat Abulfazl tartományi hadtestének parancsnoka Loresztán tartományban (Lorestan province).
2022-ben a parancsnoksága alá tartozó IRGC-csapatok a tüntetők elleni műveleteket hajtottak végre Irán kurdok lakta térségeiben. Ezekre a műveletekre mindenekelőtt a Loresztán tartományi Horramábád (Khorramabad) városában került sor. Az IRGC csapatai e műveletek során aránytalan erőszakot alkalmaztak, éles lőszereket vetve be a tüntetők ellen.
Az IRGC erőinek parancsnokaként Kashkouli azon személyek közé tartozik, akiket felelősség terhel az említett erőszakért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
154.BAYAT Isa
بیات عیسی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: ezredes
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) 364. dandárjának (Shahid Nasirzadeh) parancsnoka a Nyugat-Azerbajdzsán tartományi Máhábád (Mahabad) városában.
Isa Bayat ezredes 2022. június óta az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) 364. dandárjának (Shahid Nasirzadeh) parancsnoka a Nyugat-Azerbajdzsán tartományi Máhábád (Mahabad) városában.
2022-ben a parancsnoksága alá tartozó IRGC-csapatok a tüntetők elleni katonai műveleteket hajtottak végre Irán kurdok lakta térségeiben. Ezen belül is mindenekelőtt, 2022. november 15. óta ilyen műveleteket hajtottak végre tüntetők ellen Máhábádban, amelyek során aránytalan erőszakot alkalmaztak, és amelyekben négy személy életét vesztette.
Az említett műveleteket végrehajtó IRGC-egység parancsnokaként Bayatot felelősség terheli a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
155.ASANLOO Mohammad Taghi
آصانلو محمد تقی
Születési hely: Zanjan province, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hamzeh Seyed Al-Shohada északnyugat-iráni regionális parancsnokságának parancsnoka
Mohammad Taghi Asanloo dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hamzeh Seyed Al-Shohada Kurdisztán és Nyugat-Azerbajdzsán tartományért (provinces of Kordestan and West Azerbaijan) felelős északnyugat-iráni regionális parancsnokságának parancsnoka.
A „Hamzeh Seyed Al-Shohada” nevű parancsnokságnak konkrétan az a feladata, hogy elnyomja a zavargásokat Északnyugat-Irán kurdok lakta térségeiben. 2022-ben az Asanloo parancsnoksága alá tartozó, e területen állomásozó IRGC-csapatok katonai műveleteket hajtottak végre a tüntetők ellen Irán kurdok lakta térségében. Ezen belül is mindenekelőtt, 2022. november 15. óta az Asanloo parancsnoksága alá tartozó IRGC-csapatok ilyen műveleteket hajtottak végre tüntetők ellen Piransahr (Piranshahr), Máhábád (Mahabad) és Bukan városában.
Az IRGC csapatai e műveletek során aránytalan erőszakot alkalmaztak. Nem kormányzati szervezetek becslései szerint a tüntetők ellen a kurdok lakta térségekben végrehajtott IRGC-műveletekben 2022. november 15. óta 42 személy vesztette életét.
A térségen belüli IRGC-csapatok parancsnokaként Asanloo-t felelősség terheli a csapatai által a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
156.SAJJADI Seyed Hamid Hazaveh
هزاوه حمید سید سجادﻯ
Születési idő: 1969.3.21.
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: iráni sport- és ifjúságügyi miniszter
Hamid Sajjadi Irán sport- és ifjúságügyi minisztere.
Felelősség terheli azért, hogy nyomásgyakorlással iráni sportolókat elhallgattatnak, és megakadályozzák őket, hogy nemzetközi színtéren szót emeljenek az Iránban alkalmazott elnyomás ellen. Személyesen érintett volt Elnaz Rekabi iráni sportoló, falmászó ügyében, aki hidzsáb nélkül versenyzett a Szöulban, 2022 őszén megrendezett Ázsia-bajnokság sziklamászóversenyén. A versenyt követően Elnaz Rekabit trükkel rávették, hogy belépjen a szöuli iráni nagykövetség épületébe, ahol a teheráni hatóságok utasítására elkobozták útlevelét és mobiltelefonját. Teheránba való, vélhetően kényszer hatására történt visszatérése után Irán két politikai és sportügyi intézménye kihallgatásnak vetette alá, és találkozott Hamid Sajjadival. E találkozó során arra kényszerítették, hogy nyilatkozatban kérjen elnézést azért, hogy hidzsáb nélkül versenyzett, továbbá a családi földbirtok elkobzásával fenyegették meg. 2022 decemberében kiderült, hogy Elnaz Rekabi Zanjanban található családi otthonát lerombolták.
Hamid Sajjadit ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
157.GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi
گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی
Születési idő: 1967
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters For Enjoining Right And Forbidding Evil [az erkölcs előmozdításával és a bűnök megelőzésével foglalkozó központ, Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice]) vezetője
Kapcsolódó szervezetek: a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters For Enjoining Right And Forbidding Evil [az erkölcs előmozdításával és a bűnök megelőzésével foglalkozó központ, Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice]), erkölcsrendészet (Morality Police)
Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani 2021. augusztus 25. óta a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil [más néven: az erény előmozdításával és a vétek megelőzésével foglalkozó hivatal vagy központ, Office or Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice]) vezetője. A jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ egy kormányzati intézmény, amelynek feladata túlzottan szigorú viselkedési modellek meghatározása és a társadalommal való betartatása.
2022-ben a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ döntő szerepet játszott a nőkre vonatkozó olyan új, szigorúbb erkölcsi szabályok megállapításában, amelyek egyértelműen sértik a nők emberi jogait. Emellett a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ központi szerepet játszik azon nők és férfiak szemmel tartásának megszervezésében és gyakran brutális szankcionálásában, akik nem tartják tiszteletben ezen szabályokat. Ezen szigorú szabályokat ezt követően az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF), egy EU által jegyzékbe vett szervezet, és konkrétan annak erkölcsrendészete (Morality Police) brutális módon érvényesíti.
A jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ vezetőjeként Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayeganit ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
158.ASGARI Hassan
حسن عسگرﻯ
más néven: ASKARI Hassan
حسن عسکرﻯ
Születési hely: Bijar, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Szanandadzs (Sanandaj) kormányzója, Kurdisztán tartomány
Kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Hassan Asgari Szanandadzs (Sanandaj) város kormányzója Irán Kurdisztán tartományában, és az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) helyi erőinek korábbi parancsnoka.
Szanandadzs kormányzójaként felelősség terheli a fiatal kurd nő, Mahsza Amini 2022. szeptemberi halálát követő tüntetésekkel szemben az említett városban végrehajtott erőszakos és brutális válaszintézkedésekért. Amikor a beszámolók szerint a biztonsági erők megöltek egy 16 éves tüntetőt Szanandadzsban, Hassan Asgari és más tisztviselők kijelentették, hogy az illető nő kábítószer-túladagolás, potenciálisan öngyilkosság miatt vesztette életét. Az iráni tisztviselők gyakran alkalmazzák azt a taktikát, hogy hamis alternatív okokat jelölnek meg a biztonsági erők által megölt tüntetők halálának okaként, hogy elkerüljék a felelősségre vonást az általuk elkövetett emberi jogi visszaélésekért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
159.KHIABANI Hossein Modarres
مدرس حسین خیابانی
Születési idő: 1968/1969. március
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) korábbi kormányzója
Hossein Modarres Khiabani volt Irán Szisztán és Beludzsisztán tartományának (Sistan and Baluchestan province) kormányzója 2021 szeptemberétől 2022 decemberéig, és felelős volt Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a tartományban való felügyeletéért.
Kormányzóként töltött ideje alatt a LEF és más biztonsági erők lecsaptak különböző tüntetésekre, és túlzott erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben. Széles körű bizonyítékok állnak rendelkezésre az aránytalan erőszak alkalmazásáról, ami 2022. szeptember 30-án legalább 66 személy halálát okozta a Szisztán és Beludzsisztán tartományban található Záhedán (Zahedan) városban.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
160.KOUSHA Esmaeil Zarei
کوشا اسماعیل زارعی
más néven: KOSHA Ismail
کشا یسمیل
Születési idő: 1978
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Kurdisztán tartomány kormányzója
Esmaeil Zarei Kousha Irán Kurdisztán tartományának kormányzója, és felelős Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a tartományban való felügyeletéért.
Ekként felelősség terheli a 22 éves Mahsza Amini 2022. szeptemberi halálát követően Kurdisztánban tartott tüntetésekkel szembeni, a LEF és a biztonsági erők által alkalmazott brutális válaszintézkedésekért és túlzott erőszakért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
161.KOWSARI Mohammad Esmail
اسماعیل محمد کوثرﻯ
Születési idő: 1955.5.3.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament)
Mohammad Esmail Kowsari 2020 óta képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament, "MP"). Keményvonalas jogalkotó és az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) tagja. Parlamenti képviselővé válását megelőzően Mohammad Esmail Kowsari az IRGC teheráni Sarallah központjának volt a parancsnoka 2017-től 2020-ig.
A 2022–2023-as tüntetések során ismétlődően következményekkel fenyegette a biztonsági erőket, ha nem teljesítik kötelességüket, és nem csapnak le a tüntetőkre. További katonai fellépésre is felhívott a békés tüntetésekkel szemben. Parlamenti képviselőként sürgette az iráni igazságszolgáltatást, hogy tüntetőket ítéljenek halálra.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
162.MIRSALIM Mostafa
میرسلیم مستفا
más néven: MIR-SALIM Mostafa; MIRSALIM Sayyid Mostafa Agha
میر-سالم مستفا
میرسلیم سید مستفا آقا
Születési idő: 1947.6.9.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Útlevélszám: Q5956077 (Iran)
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament)
Mostafa Mirsalim képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament).
A 2022–2023-as tüntetések során különösen zajosan támogatta a letartóztatott tüntetőkkel szembeni halálbüntetést, platformként használva a parlamentet arra, hogy vehemensen népszerűsítse és sürgesse a kivégzésüket. Felhívott arra, hogy a tüntetőket a letartóztatásuk után néhány napon belül végezzék ki. Szintén gyakran támadja a szabad sajtót, és támogatja a közösségi média korlátozását.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
163.NAGHDALI Mohammad Taghi
تقی محمد نقدعلی
Születési idő: 1972.6.6.
Születési hely: Khomeinishahr- Isfahan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament)
Mohammad Taghi Naghdali képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament), és a parlament jogi bizottságának (Parliament’s legal commission) tagja.
A 2022–2023-as tüntetések során különösen zajosan támogatta a letartóztatott tüntetőkkel szembeni halálbüntetést, platformként használva a parlamentet arra, hogy vehemensen népszerűsítse és sürgesse a kivégzésüket. Szintén gyakran támadja a szabad sajtót, és közreműködik az információ szabad áramlását korlátozó törvények megszövegezésében.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
164.GHAZANFARABADI Mousa
موسا غضنفرآبادﻯ
Születési idő: 1966
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament), a parlament jogi és igazságügyi bizottságának (Parliament’s legal and judicial commission) vezetője
Mousa Ghazanfarabadi képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament), és a parlament jogi és igazságügyi bizottságának (Parliament’s legal and judicial commission) vezetője. Ekként felelős a javasolt miniszteri tervek parlamentben történő, jogi és igazságügyi felülvizsgálatáért, a büntetőjoghoz kapcsolódó tervek felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért, valamint az ország tisztviselői és menedzserei által nyújtott teljesítmény igazságügyi és jogi szempontú vizsgálatáért.
Nem ítélte el az iráni tisztviselők által a 2022–2023-as tüntetések során elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket. Ellenkezőleg, személyesen is kijelentette, hogy azon nőket, akik megsértik a hidzsábra vonatkozó szabályokat, meg kellene fosztani a társadalmi jogaiktól, és az erőszak alkalmazása mellett érvelt a velük való elbánás során. Tisztára mossa az iráni erők által elkövetett bűncselekményeket is azzal, hogy védelemébe veszi a Mahsza Amini halálát övező események kormányzati verzióját.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
165.NOROOZI Ahmad
نوروزﻯ احمد
más néven: NOROUZI Ahmad; NEWROUZI Ahmad; NAWROUZI Ahmad
Születési idő: 1988
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága nemzetközi rádióhálózatának (Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, IRIB World Service) vezetője; a Press TV vezérigazgatója
Kapcsolódó szervezetek: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB); Press TV
Ahmad Noroozi az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága nemzetközi rádióhálózatának (Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, IRIB World Service) vezetője, és a fő kormánypárti, angol nyelvű csatorna, a Press TV vezérigazgatója, amely felügyeli az IRIB idegen nyelvű orgánumait.
Az IRIB az iráni állami médiavállalat, és az Iránban fogvatartott iráni, kettős állampolgárságú és nemzetközi személyek által tett, kikényszerített vallomások százait sugározta. Az IRIB és leányvállalatai fontos szerepet töltenek be az iráni kormány által a saját lakossággal szemben gyakorolt tömeges elnyomásban és cenzúrában. Az IRIB olyan interjúkat vett fel és közvetített a közelmúltban, amelyekben személyek kényszer alatt azt vallják, hogy családtagjaikat nem az iráni hatóságok ölték meg az országszerte zajló tüntetések során, hanem véletlenszerű, a tüntetésekhez nem kapcsolódó okból haltak meg.
A Press TV-t felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd és az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot.
Az IRIB vezetőjeként és a Press TV ügyvezető igazgatójaként Ahmad Noroozit ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
166.POURANVARI Youssef
یوسف پورانوارﻯ
más néven: POURANVARI Youssuf
Születési idő: 1983.5.26.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0492699836 (Iran)
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) legfontosabb idegen nyelvű csatornája program- és műsorrend-kialakítási osztályának (Programs and Scheduling Department) igazgatója
Kapcsolódó szervezetek: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB)
Youssef Pouranvari az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) legfontosabb idegen nyelvű csatornája program- és műsorrend-kialakítási osztályának (Programs and Scheduling Department) igazgatója.
Az iráni kormány állami irányítású médiavállalataként az IRIB monopóliummal rendelkezik az iráni televíziós és rádiós műsorszolgáltatás területén, és cenzúra révén központi szerepet tölt be a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlásának korlátozásában és a szabad információáramlás akadályozásában Iránban. Az IRIB Iránban és nemzetközi szinten egyaránt kormánypropagandát gyárt, támogat és terjeszt. Továbbá az IRIB rendszeresen hamis és alaptalan vádakat közvetít iráni állampolgárok, kettős állampolgárságú állampolgárok és külföldiek ellen, valamint hamisított híreket használ fel félretájékoztatás és a rezsim vélt ellenségeivel szembeni hamis vádaskodás céljából. Az IRIB intenzíven együttműködik a biztonsági és hírszerzési szolgálatokkal is, többek között az Iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztériummal (Iran’s Ministry of Intelligence and Security, MOIS) és az Iszlám Forradalmi Gárdával (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) azzal a céllal, hogy megszerezzen és nyilvánosan terjesszen iráni, kettős állampolgárságú és külföldi fogvatartottakból kikényszerített vallomásokat. Tanúvallomások és más bizonyítékok szerint a vallomások kikényszerítésére mind fizikai, mind pszichológiai kínzást, családtagokra vonatkozó fenyegetéseket és megalázó bánásmódot alkalmaznak. 2009 óta az IRIB műsorai kikényszerített vallomások százait közvetítették, és további százakkal szembeni rágalmazó tartalmat sugároztak.
Az IRIB a kikényszerített vallomásokat különösen arra használja, hogy kettős állampolgárságú és külföldi személyeket kémként állítson be, démonizáljon emberi jogi aktivistákat, és legitimizálja vallási kisebbségekhez tartozó csoportok, így például a bahái közösség elnyomását. Az IRIB legfontosabb idegen nyelvű csatornája program- és műsorrend-kialakítási osztályának igazgatójaként Youssef Pouranvari hozzájárul a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberijog-védőkkel, diákokkal vagy más, a legitim jogaik védelmében felszólaló személyekkel szembeni elnyomáshoz.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
167.KADEM Ahmad
کادم احمد
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala regionális parancsnokságának vezetője
Ahmad Kadem dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC) Karbala műveleti bázisának (regionális parancsnokság) (Operational Base [regional headquarters]) vezetője. Ez a parancsnokság irányítja az IRGC csapatait Huzesztán (Khusestan), Loresztán (Lorestan), Kohgiluje (Kohgiluyeh) és Bujer Ahmad (Boyer-Ahmad) tartományban.
A 2022-es tüntetések során az IRGC csapatai az ő parancsnoksága alatt műveleteket hajtottak végre tüntetőkkel szemben, különösen Huzesztán és Loresztán régióban, többek között Horramábád (Loresztán) (Khorramabad [Lorestan]) és Izeh (Huzesztán) városban. Az IRGC csapatai e műveletekben aránytalan erőszakot alkalmaztak, éles lőszereket vetve be a tüntetők ellen. Az IRGC e régiókbeli csapatainak parancsnokaként Ahmad Kademet felelősség terheli az említett csapatok által a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
168.AZIMI Mohammad Nazar
نظر محمد عظیمی,
más néven: AZIMI Mohammadnazar
عظیمی موهاممادنازار
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Najaf Al-Ashraf parancsnokságának parancsnoka.
Mohammad Nazar Azimi dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Najaf Al-Ashraf parancsnokságának parancsnoka. Ez a parancsnokság irányítja az Iszlám Forradalmi Gárda csapatait Kermánsáh (Kermanshah), Hamadán (Hamedan) és Ilám (Ilam) tartományban.
A 2022-es tüntetések során Kermánsáh tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az IRGC – erőszakosan lecsaptak a tiltakozásokra. Az IRGC e regióban tevékeny csapatai regionális parancsnokságának parancsnokaként Mohammad Nazar Azimit felelősség terheli az IRGC által Kermánsáh tartományban a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
169.NILFRUSHAN Abbas Mortaza
نیلفروشان عباس مرتاضا
más néven: NILFOROUSHAN Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas; NILFOROUSHAN Abbas; NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas Mortaza
نیلفروشان دردشتی عباس
Születési idő: 1966.8.23.
Születési hely: Isfahan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Útlevélszám: P46631463 (Iran)
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) helyettes műveleti parancsnoka
Abbas Nilfrushan az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) helyettes műveleti parancsnokaként felel az IRGC műveleti parancsnokságáért (IRGC Operations Command), a tüntetések elfojtásával közvetlenül megbízott biztonsági szervezetek egyikéért.
E minőségében a 2022-es tüntetésekre irányuló önszerveződő polgári mozgalmat terrorista mozgalomként és Iránnal szembeni közvetlen biztonsági fenyegetésként állította be, ezáltal legitimizálva a békés tüntetésekre adott kíméletlen választ.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
170.MOEIN Moslem
مسلم معین
Születési idő: 1985.9.22.
Születési hely: Eslamabad, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3341588477 (Iran)
Cím: Part 7, Block 25, Ground Floor, 16th Street, Sarvestan Street, Chaghamirza Phase 2 Shahid Mehrabi, Kermanshah, Iran
Tisztség: a Baszidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) kibertérért felelős központjának (Cyberspace Headquarters) vezetője
Moslem Moein magas rangú tisztviselő az EU által jegyzékbe vett Baszidzs Ellenállási Haderőben (Basij Resistance Force), amely az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező, hírhedt önkéntes félkatonai szervezet.
A Baszidzs kulcsfontosságú szerepet játszott az országon 2022 szeptembere óta végig söprő tüntetések rezsim általi véres leverésében. A Baszidzs kibertérért felelős központjának (Basij Cyberspace Headquarters) vezetőjeként Moslem Moein felügyeli az irániak online tevékenységeinek ellenőrzésére és cenzúrájára irányuló erőfeszítéseket. Nyilvánosan beszélt arról, hogy a Baszidzs prioritása az iráni lakosság internethasználatának nyomon követése. Emellett Moein szorgalmazta Irán nemzeti intranetjének kifejlesztését, amely lehetővé tenné a rezsim számára, hogy lekapcsolja Iránt a globális internetről. Az iráni kormány továbbra is szűri az információkat, és megakadályozza azok szabad áramlását Iránban.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
171.KARAMI Mohammad
محمد کرمی
Születési idő: 1966.1.27.
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: dandártábornok
Útlevélszám: K50849392 (Iran), lejárat: 2024.9.23.
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Sistan and Baluchestan (Szisztán és Beludzsisztán) tartományban, valamint Kerman (Kermán) tartományban működő Quds parancsnokságának parancsnoka
Mohammad Karami dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds parancsnokságának parancsnoka, amely parancsnokság irányítja az Iszlám Forradalmi Gárda csapatait Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan és Baluchestan), valamint Kermán (Kerman) tartományban.
A 2022-es tüntetések során az iráni biztonsági erők – köztük az IRGC – a legerőszakosabb fellépések némelyikét Szisztán és Beludzsisztán tartományban hajtották végre. 2022. szeptember 30-án Záhedán (Zahedan) tartományi fővárosban zajlott le a „véres péntek”, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak egy, a pénteki ima időpontja körül szerveződő záhedáni tüntetésen, éles lőszert alkalmazva. Legalább 70 tüntetőt ért találat és öltek meg. A későbbi tüntetések résztvevőivel szembeni erőszak azóta is folytatódik. Az IRGC e regióban tevékeny csapatai regionális parancsnokságának parancsnokaként Mohammad Karamit felelősség terheli az IRGC által Szisztán és Beludzsisztán tartományban a tüntetőkkel szemben, különösen a „véres péntek” környékén alkalmazott erőszakért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
172.JAVIDAN Ali Akbar
جاویدان علی اکبر
Születési idő: 1967.3.21.
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) parancsnoka Kermanshah (Kermánsáh) tartományban
Ali Akbar Javidan 2019 júniusa óta az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) parancsnoka Kermánsáh (Kermanshah) tartományban.
E minőségében felelősség terheli a LEF által a Kermánsáh tartományban zajlott 2022-es tüntetésekre adott erőszakos válaszért. Emellett felelősség terheli az emberi jogokat súlyosan sértő erkölcspolitikáknak a LEF általi szigorú végrehajtásáért, beleértve a fejkendő viselésére vonatkozó szabályokat be nem tartó nők aktív elnyomását. Felelősség terheli azért is, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői a 2022. júliusi tüntetések során nőket tartóztattak le. Felelősség terheli a nőkkel szembeni erőszakos fellépésért, megkülönböztetésért, kegyetlen és megalázó bánásmódért, valamint nők önkényes fogva tartásáért.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
173.AZARPENDAR Abbas
آذرپندار عباس
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Radis Vira Tejarat Co. vállalat vezérigazgatója; a Tiandy Technologies regionális menedzsere Iránban
Abbas Azarpendar a Vira Tejarat Co. vezérigazgatója, amely vállalat kulcsfontosságú közvetítő Iránban, a legfejlettebb megfigyelő berendezések némelyikével látva el az iráni kormányt.
A Mahsza Amini rendőri őrizetben 2022. szeptember közepén bekövetkezett halálát követő tüntetések során az iráni biztonsági erők – többek között az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC), az annak részét képező Baszidzs (Basij) és az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) – a Radis Vira Tejarat Co. vállalat berendezéseit használták az országos tüntetések brutális elnyomására, ami legalább 516 tüntető – köztük legalább 70 gyermek – megkínzásához vagy halálához vezetett.
Azarpendart ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
174.ESMAEILI Mohammad Mehdi
محمد مهدﻯ اسماعیلی
Születési idő: 1975
Születési hely: Kabudarahang, Hamedan, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: iszlám útmutatásért felelős és kulturális miniszter
Kapcsolódó szervezetek: Iszlám Útmutatásért Felelős és Kulturális Minisztérium (Ministry of Kultúra and Islamic Guidance); Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Mohammad Mehdi Esmaeili Irán iszlám útmutatásért felelős és kulturális minisztere.
Irányítása alatt a minisztérium utazási tilalommal és a munkaerőpiacról való kizárással fenyegette meg a kormányzati irányvonalat nem követő művészeket/zenészeket. Személyesen és nyilvánosan letartóztatással és a munkaerőpiacról való kizárással fenyegette meg azokat a filmrendezőket, akik nyilatkozatban kérték a biztonsági erőket, hogy tartózkodjanak a békés tüntetők elleni erőszaktól. Miniszterré való kinevezése óta nagy számban tartóztattak le kohold vádak alapján művészeket és újságírókat, azaz a fenyegetéseket tényleges elnyomás követte. Mohammad Mehdi Esmaeili emellett a véleménynyilvánítás szabadságának még messzemenőbb korlátozásán munkálkodik: a parlament jelenleg tárgyalja azt az általa támogatott törvényjavaslatot, amely büntethetővé teszi minden olyan információ, illetve minden olyan beszámoló megosztását, amely a rezsim kritikájának tekinthető. Mohammad Mehdi Esmaeili irányításával és kifejezett jóváhagyásával számos iráni művészt, zenészt, filmrendezőt és újságírót fenyegettek meg, tartóztattak le és vontak vádeljárás alá koholt vádak alapján, és jelentős mértékben tovább korlátozták véleménynyilvánítási szabadságukat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
175.NOURI Yousef
یوسف نورﻯ
Születési idő: 1961
Születési hely: Ilam, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: oktatási miniszter
Kapcsolódó szervezetek: Iráni Oktatási Minisztérium (Ministry of Education Iran); Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Yousef Nouri 2021 novembere óta Irán oktatási minisztere.
Irányítása alatt az iráni diákok oktatását folyamatosan a kormány véleményéhez és Hamenei ajatollah tanításaihoz igazították. 2022 szeptemberében és októberében szemtanúk szerint biztonsági erők iráni diákokat tartóztattak le amiatt, hogy állítólagosan részt vettek a kötelező hidzsábviselés elleni tiltakozásokban. Oktatási miniszterként Yousef Nourit felelősség terheli diákok büntetés-végrehajtási intézményekben való fogva tartásáért. Yousef Nouri megerősítette, hogy néhány diákot már letartóztattak. Kijelentette, hogy ezeket a diákokat „pszichiátriai intézményekbe” küldték, ahol „átformálják és átnevelik” őket, hogy többé ne tanúsítsanak „antiszociális” magatartást. Hozzátette, hogy a diákok csak akkor térhetnek vissza az iskolába, ha „átformálásuk” sikerrel járt.
Azzal, hogy felelősség terheli a diákoknak a kormányellenes vélemények megváltoztatása céljával való önkényes fogva tartásáért, Yousef Nouri megsérti az oktatáshoz való alapvető emberi jogot, amelynek értelmében az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
176.KARIMI Farzin
فرزین کریمی مزلقان چاﻯ
(más néven: KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)
Születési idő: 1992.12.7.
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Személyazonosító igazolvány száma: 0440273961
Tisztség: Irán Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumának (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa; a Ravin Academy társalapítója
Farzin Karimi az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa és az EU által jegyzékbe vett Ravin Academy társalapítója; utóbbi szervezet a kiberbiztonság és a hackelés területén képez ki egyéneket, akik közül személyzetet toboroz a MOIS számára.
A MOIS széles körben részt vesz a belső ellenzéki csoportokba való beépülésben, a belföldi fenyegetések és a külföldi eltérő vélemények monitorozásában, valamint az állítólagos kémek és a disszidensek letartóztatásában.
Farzin Karimit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
177.MOSTAFAVI Seyed Mojtaba
سید مجتبی مصطفوﻯ
(más néven: MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)
Születési idő: 1987.4.2.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0080467741 (iráni)
Tisztség: Irán Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumának (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa; a Ravin Academy társalapítója
Seyed Mojtaba Mostafavi az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa és az EU által jegyzékbe vett Ravin Academy társalapítója; utóbbi szervezet a kiberbiztonság és a hackelés területén képez ki egyéneket, akik közül személyzetet toboroz a MOIS számára.
A MOIS széles körben részt vesz a belső ellenzéki csoportokba való beépülésben, a belföldi fenyegetések és a külföldi eltérő vélemények monitorozásában, valamint az állítólagos kémek és a disszidensek letartóztatásában.
Seyed Mojtaba Mostafavit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
178.ESMAELI Vali
ولی اسماعیلی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a parlament szociális bizottságának (Social Commission) vezetője
Vali Esmaeli törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament szociális bizottságának (Iranian Parliament’s Social Commission) vezetője.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Vali Esmaeli „külföldi ügynököknek” nevezte a tüntetőket, ezzel mintegy igazolva az Iráni Iszlám Köztársaság által elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Az iráni parlament tagjaként Vali Esmaeli támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
179.NADERI Ahmad
احمد نادرﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségi tagja
Ahmad Naderi törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségének/igazgatóságának tagja.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket.
A parlament 2022. október 2-i nyilvános ülésén felolvasta a parlament 233 képviselője által tett nyilatkozatot, méltatva és támogatva a biztonsági erőknek és a bűnüldöző szerveknek a tüntetők elnyomása terén nyújtott teljesítményét. Az iráni parlament tagjaként Ahmad Naderi támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
180.ELAHIAN Zohreh
الهیان زهره
Állampolgárság: iráni
Nem: nő
Tisztség: az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (National Security and Foreign Policy Commission of the Iranian Parliament) tagja
Zohreh Elahian törvényhozó, keményvonalas politikus, valamint az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (National Security and Foreign Policy Commission of the Iranian Parliament) tagja.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Az iráni parlament tagjaként Zohreh Elahian támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
181.FARAHANI Ahmad Amirabadi
احمد امیرآبادﻯ فراهانی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségi tagja
Amirabadi Farahani törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségének/igazgatótanácsának tagja. Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Az iráni parlament tagjaként Amirabadi Farahani támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
182.DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem
سید کاظم دلخوش اباترﻯ
Születési hely: Someh, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának (Judiciary and Legal Commission of the Iranian Parliament) szóvivője
Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának (Judiciary and Legal Commission of the Iranian Parliament) szóvivője
A 2022–2023-as tüntetések során segített kidolgozni azt a tervet, amely az Iszlám Köztársaság hivatalos narratívájától eltérő híreket publikáló újságírók és médiaorgánumok büntetőeljárás alá vonását szolgálja. Az újságírók elnyomása a 2022-es tüntetések első napjaitól kezdve egyre fokozódott, mára közel 70 újságírót tartóztattak le. Az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának szóvivőjeként Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari részt vett a médiának és az újságíróknak a 2022-ben Irán-szerte kirobbant tüntetéseket követő elnyomásában.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
183.JALALI Hossein
حسین جلالی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: parlamenti képviselő
Hossein Jalali törvényhozó, keményvonalas politikus és az iráni parlament (Iranian parliament) tagja.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a levelet, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Jalali személyesen is megerősítette a szóban forgó levél létezését és az abban megfogalmazott követeléseket. Az iráni parlament tagjaként Jalali személyesen is felszólított a tüntetők kivégzésére.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
184.MOUSAVI Seyyed Nezamoldin
سید نظام الدین موسوﻯ
(más néven: MOUSAVI Nezam)
Születési hely: Khorramabad, Iran
Nem: férfi
Tisztség: az iráni parlament igazgatótanácsának (Iranian Parliament’s board of directors) szóvivője
Seyyed Nezamoldin Mousavi az iráni parlament elnökségének/igazgatótanácsának (Iranian Parliament’s board of directors) szóvivője.
A 2022/2023-as tüntetések idején találkozót tartott igazságügyi hatóságokkal és jogalkotókkal, mégpedig azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a letartóztatott tüntetőkre kiszabott büntetések végrehajtását. Az iráni parlament elnökségének/igazgatótanácsának szóvivőjeként Mousavi arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat és a rájuk kiszabott büntetések végrehajtását, ezzel megfosztva őket a tisztességes eljáráshoz való joguktól, ennélfogva pedig felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
Mousavi továbbá egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Mousavi „külföldi ügynököknek” nevezte a tüntetőket, ezzel mintegy igazolva az Iráni Iszlám Köztársaság által elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Mousavi támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
185.NESARI Habibollah Jan
حبیب الله جان نثارﻯ
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kiképzésért és oktatásért felelős parancsnokhelyettese
Habibollah Jan Nesari jelenleg az Iráni Iszlám Köztársaság EU által jegyzékbe vett Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kiképzésért és oktatásért felelős parancsnokhelyettese.
2016 és 2019. december 30. között a LEF különleges egységeinek (Special Units of the LEF) parancsnokhelyetteseként szolgált.
Parancsnokhelyettesi minőségében ő felelt az erők felügyeletéért – és ennek részeként a halált okozó és a halált nem okozó fegyverek erők általi alkalmazásáért – a 2019. novemberi országos tüntetések idején, amelyekben tüntetők százai vesztették életüket. Az Irán által elkövetett atrocitásokkal foglalkozó nemzetközi népbíróság (International People’s Tribunal on Iran’s Atrocities) bűnösnek találta emberiesség elleni bűncselekmények vádjában a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben parancsnokhelyettesi minőségben betöltött szerepe miatt. A biztonsági erők részét képező rendőri erőkről megállapítást nyert, hogy olyan tervet dolgoztak ki és hajtottak végre, amelynek értelmében emberiesség elleni bűncselekményeket, valamint gyilkosságot, bebörtönzéseket, erőszakos eltüntetéseket, kínzásokat és szexuális erőszakot követtek el, illetve hajtottak végre annak érdekében, hogy elfojtsák a tüntetéseket és eltussolják a 2019. novemberi tüntetések alatt elkövetett bűncselekményeket.
Nesarit parancsnokhelyettesként személyes felelősség terheli a LEF által elkövetett emberi jogi jogsértésekért. A LEF – amelynek részére Nesari jelenleg kiképzést biztosít –közreműködik a 2022 szeptemberében kirobbant tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben, többek között azáltal, hogy halálos erőt alkalmaz iráni tüntetők ellen.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
186.BABAEI Hassan
حسن بابایی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Állami Okirat- és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezetője (Head of State Organization for Registration of Deeds and Properties)
Hassan Babaei az Állami Okirat- és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezetője (Head of State Organization for Registration of Deeds and Properties) és az iráni bírói kar magas rangú tisztviselője.
E tisztségében Hassan Babaei-t felelősség terheli a tisztességes eljáráshoz való jognak a 2022/2023. évi iráni tüntetések idején történt többrendbeli megsértéséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
187.GHANNAD Qazi
قاض قناد
(más néven: QANAD Qazi)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court) ügyésze és bírája
Qazi Ghannad a Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court) ügyésze és bírája.
A 2022/2023. évi tüntetések alatt megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, és tüntetőket ítélt halálra, akiket az iráni rezsim később ki is végzett. Ügyészként Qazi Ghannad szabta ki a halálbüntetést Majid Rahnavard ügyében 2022-ben.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
188.MANSOURI Seyed Hadi
منصورﻯ هادﻯ سید
Születési hely: Mashhad, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Meshedi Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Mashhad) negyedik körzetének vezetője
Seyed Hadi Mansouri 2017. december óta a Meshedi Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Mashhad) negyedik körzetének bírája és vezetője.
A 2022/2023. évi tüntetések alatt közreműködött a tüntetőkre halálbüntetés kiszabását követelő kampányban, ezáltal megsértve azok tisztességes eljáráshoz való jogát is.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
189.HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein
حسینی الاسلام حسین حجت
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a bírói kar vezetője Kurdisztán tartományban (Kurdistan province)
Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini a bírói kar vezetője a kurdisztáni régióban (Kurdistan region).
A 2022/2023. évi tüntetések idején közreműködött a tüntetések leverésében, és felelősség terheli a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés révén elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. Hosseini bűnrészes a kínzást és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot is magában foglaló említett jogsértések elkövetésében.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
190.JABARI Mohammad
محمد جبارﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Kurdisztán tartomány (Kurdistan province) ügyésze
Mohammad Jabari Kurdisztán tartomány (Kurdistan province) ügyésze.
E tisztségében felelősség terheli több, a 2019. évi tüntetések óta elkövetett emberi jogi jogsértésért, köztük halálbüntetések kiszabásáért, valamint tüntetések leveréséért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
191.MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali
نیا مصطفوﻯ علی الاسلام هجت
(más néven: MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: vallási személyiség; Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) főügyésze
Cím: Zahedan
Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia vallási személyiség, valamint Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) főügyésze. Korábban ügyészként szolgált Szisztán és Beludzsisztán, valamint Dél-Horászán (South Khorasan) tartományban.
E minőségében ő felelt a 2022. októberi záhedáni (Zahedan) tüntetések idején önkényesen fogva tartott tüntetők büntetőeljárás alá vonásáért, akik ellen a rendőri erők rendkívül brutális módon léptek fel, haláleseteket és sebesüléseket okozva.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
192.SHAMSABAD Mehdi
آباد شمس مهدﻯ
(más néven: SHAMSABAD Mahdi)
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) ügyésze
Mehdi Shamsabad Záhedán (Zahedan) város ügyésze Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province).
E minőségében felelősség terheli a 2022/2023. évi tüntetések idején elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért – többek között halálbüntetések kiszabásáért és tüntetések leveréséért –, valamint megalázó büntetések, köztük halálra korbácsolás kiszabásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
193.HARIKANDI Hossein Fazeli
هریکندﻯ فاضلی حسین
Születési hely: Babol, Mazandaran province
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Alborz tartomány (Alborz province) főügyésze
Hossein Fazeli Harikandi Alborz tartomány (Alborz province) főügyésze.
E tisztségében felelősség terheli több száz tüntető mofszed-e-filarz („korrupció terjesztése a Földön”) vádjával történő elítéléséért a 2022/2023. évi tüntetések idején, ezzel halálbüntetés veszélyének kitéve az érintett tüntetőket.
Harikandi emellett megerősítette a kormány álláspontját M. Sarina Ismailzadeh 2022-ben bekövetkezett halálával kapcsolatban. M. Sarina Ismailzadeh rendőrségi erőszak következtében vesztette életét, mindazonáltal az állam által kiadott nyilatkozatban az szerepel, hogy öngyilkosságot követett el, és következésképpen nem az Alborz tartományi tüntetések erőszakos leverése következtében vesztette életét.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
194.MADADI Hassan
حسن مددﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Alborz tartomány (Alborz province) megbízott ügyésze
Hassan Madadi legalább 2020 óta Alborz tartomány (Alborz province) megbízott ügyésze.
E minőségében több súlyos emberi jogi jogsértésért is felelősség terheli, ezen belül is mindenekelőtt azért, hogy a 2022/2023. évi tüntetések során a tüntetőktől megtagadta a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
195.TAGHANAKI Soghra Khodadadi
صغرﻯ خدادادﻯ
Születési idő: 1971.3.27.
Állampolgárság: iráni
Nem: nő
Tisztség: a karcsaki női börtön (Qarchak Women’s Prison) igazgatója
Útlevélszám: B50799950 (iráni) (személy)
Cím: Varamin, Tehran, Iran
Soghra Khodadadi Taghanaki a karcsaki női börtön (Qarchak Women’s Prison) igazgatója/őre.
Ez a börtön az embertelen fogvatartási körülményekről ismert, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, az élelmiszerhiányt, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot, a kínzást, a szexuális erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket.
A karcsaki börtön az egyik olyan fő helyszín, ahol azokat a nőket tartják fogva, akiket a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi békés tüntetések során tartóztattak le.
Soghra Khodadadi Taghanakit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
196.PASANDIDEH Heidar
حیدر پسندیده
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a szanandadzsi börtön (Sanandaj prison) őre
Heidar Pasandideh 2020 óta az iráni Kurdisztán tartományban (Kurdistan province) található szanandadzsi központi börtön (Sanandaj Central Prison) őre.
Igazgatása alatt a szanandadzsi központi börtönben foglyok önkényes kivégzésére került sor. Őrként felügyelte a Mahsa Amini halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések során letartóztatott foglyok fogvatartását és kínzását, amelyekért ennélfogva felelősség terheli.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
197.PIRI Morteza
مرتضی پیرﻯ
Születési idő: 1977.7.5.
Születési hely: Zabol, Sistan and Baluchestan province, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) őre
Személyazonosító igazolvány száma: 4072307122
Cím: Zahedan, Iran
Morteza Piri a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province) található záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) őre.
Ez a börtön az embertelen fogvatartási körülményekről ismert, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket. Igazgatása alatt a záhedáni börtönben (Zahedan Prison) számos, az iráni beludzs kisebbséget aránytalanul nagy számban érintő kivégzést hajtottak végre. E minőségében részt vett a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések elleni erőszakos fellépésben.
Morteza Pirit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
198.AZIZI Allah-Karam
اللهکرم عزیزﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Rajai Shahr börtön (Rajai Shahr Prison) vezetője
Cím: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Alborz Province, Iran
Kapcsolódó szervezetek: Rajai Shahr börtön
Allah-Karam Azizi az iráni Rajai Shahr börtön (más néven Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison) vezetője.
Tisztségénél fogva felelősség terheli az Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen a kínzásért és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódért vagy büntetésért, valamint a fogvatartottak bántalmazásért és kínzásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
199.KHOSRAVI Mohammad Hossein
محمد حسین خسروﻯ
Születési idő: 1974.9.23.
Születési hely: Birjand, South Khorasan province, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Szisztán és Beludzsisztán tartomány börtöneinek (Sistan and Baluchestan Province Prisons) főigazgatója, a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) korábbi őre
Személyazonosító igazolvány száma: 0653027761
Cím: Zabol, Sistan and Baluchistan province, Iran
Mohammad Hossein Khosravi Szisztán és Beludzsisztán tartomány börtöneinek (Sistan and BaluchestanProvince Prisons) főigazgatójaként a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (province of Sistan and Baluchestan) található börtönöket felügyeli.
A tartományban található börtönök, többek között a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison), az embertelen fogvatartási körülményekről ismertek, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket. Igazgatása alatt csak a záhedáni börtönben (Zahedan Prison) számos, az iráni beludzs kisebbséget aránytalanul nagy számban érintő kivégzést hajtottak végre, valamint részt vett a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések elleni erőszakos fellépésben.
Mohammad Hossein Khosravit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
200.CHEHARMAHALI Ali
علی چهارمحالی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Alborz tartomány börtöneinek (Alborz prisons) főigazgatója
Cím: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran
Ali Cheharmahali az Alborz tartományban (province of Alborz) található börtönök főigazgatója, valamint az EU által jegyzékbe vett evini börtön (Evin Prison) korábbi igazgatója.
Tisztségénél fogva felelősség terheli az Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a kínzásért és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódért a 2022/2023. évi tüntetések idején.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
201.FADAVI Ali
علی فدوﻯ
Születési idő: 1961
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese
Ali Fadavi az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese.
Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.
E tisztségében Fadavi Ali irányítja, elősegíti és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.
Ali Fadavit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
202.SHARIF Ramezan
شریف رمظان
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) szóvivője
Ramezan Sharif az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) egyik szóvivője.
Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.
E tisztségében Ramezan Sharif eltussolja és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.
Ramezan Sharifot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
203.JOMEIRI Fathollah
فتح الله جمیرﻯ
Születési hely: Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) hírszerzésvédelmi szervezetének (Intelligence Protection Organization)/az IRGC biztonsági egységének (Security Unit of the IRGC) vezetője
Fathollah Jomeiri az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) hírszerzésvédelmi szervezetének (Intelligence Protection Organization), más néven az IRGC biztonsági egységének (Security Unit of the IRGC) vezetője.
Ez az egység felel a létfontosságú infrastruktúráknak, az ország kulcsfontosságú területeinek, valamint fontos személyeknek, például a rezsim magas rangú tisztviselőinek a védelméért, mindenekelőtt azonban a rezsim védelméért.
Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.
E tisztségében Fathollah Jomeiri irányítja, elősegíti és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.
Fathollah Jomeirit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
204.KAAMFAR Behdad
کامفر بهداد
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Karadzsi Forradalmi Ügyészség (Karaj Revolutionary Prosecutor’s Office) ügyésze
Behdad Kaamfar a Karadzsi Forradalmi Ügyészség (Karaj Revolutionary Prosecutor’s Office) ügyésze, amely ügyészség a Karadzsi Forradalmi Bíróság (Karaj Revolutionary Court) előtt tárgyalt ügyekben jár el.
E tisztségénél fogva – súlyos büntetések, többek között halálbüntetés kiszabása révén – felelősség terheli a tüntetők elnyomásáért. Az iráni igazságügyi hatóságok különösen a „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) büntetőjogi vádját alkalmazzák, amely lehetővé teszi halálbüntetések kiszabását az állami szervekkel szembeni ellenállásért, és amelyet gyakran alkalmaznak a tüntetők elnyomására.
Behdad Kaamfar képviselte az ügyészséget egy 2022. novemberében és decemberében zajlott ügyben, amelyben a Baszidzs (Basij) elleni állítólagos támadások miatt több tüntetőt is elítéltek. Ezen eljárás során a Behdad Kaamfar által képviselt vád számos esetben döntött halálbüntetés kiszabásáról, és ítélte halálra a „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával mindenekelőtt Mohammad Mehdi Karimit, Amid Mehdi Shokrollahit, Reza Ária Tarzané Gharehassanlout, Hamid Gharehassanlout, Ali Moazzami Goudarzit és Hossein Mehdi Mohammadit.
Az említett vádképviseletnél és az igazságszolgáltatás elveivel ellentétes büntetőjogi vádak alkalmazásánál fogva, amivel az iráni állammal szembenálló személyek halálát okozta, Behdad Kaamfart felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
205.FATHI Murad
مراد فتحی
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Nyugat-Azerbajdzsán tartomány (province of West Azerbaijan) börtöneinek igazgatója
Murad Fathi 2022. november 22. óta a Nyugat-Azerbajdzsán tartományban (province of West Azerbaijan) található börtönök igazgatója.
Korábban ugyanezt a tisztséget töltötte be Kurdisztán tartományban (Kordestan province). Az ellenőrzése alatt álló börtönökben a 2022/2023. évi tüntetések idején kínzást alkalmaztak a fogvatartottakkal szemben, ami egyes esetekben ahhoz vezetett, hogy a fogvatartottak a kínzás és/vagy az orvosi ellátás hiánya miatt életüket vesztették. A fogvatartott és megkínzott személyek olyan tüntetők, akiket a két említett tartományban tartóztattak le.
Azáltal, hogy részt vett a tüntetők elnyomásában, és felügyelte az egyes esetekben a fogvatartottak halálához vezető kínzásokat a parancsnoksága alatt álló börtönlétesítményekben, Murad Fathit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
206.KHOSROU PANAH Abdol Hossein
عبدالحسین خسرو پناه
más néven: KHOSROW PANAH Abdul Hossein; KHOSROPANAH Abdolhossein
Születési idő: 1966.3.21.
Születési hely: Dezful, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council of Cultural Revolution) elnöke és titkára
Kapcsolódó szervezet: a Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa (Supreme Council of Cultural Revolution)
Abdol Hossein Khosrou Panah konzervatív egyházi személy, és 2023 januárja óta a Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council of Cultural Revolution) elnöke és titkára volt.
A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa (Supreme Council of Cultural Revolution) előmozdított több olyan projektet, amely aláássa a lányok és nők szabadságát ruházkodásuk és oktatásuk korlátozása révén. Az általa hozott törvények hátrányosan megkülönböztettek kisebbségeket is, például a bahá’i kisebbséget. A jelenlegi rezsim által képviselt politikák és iszlamista vélemények népszerűsítésének eszköze.
A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsának elnökeként és titkáraként Khosrou Panah-t ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
207.ALAM-AL HODA Ahmad
احمد علم الهدﻯ
Születési idő: 1944.8.31.
Születési hely: Mashhad, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a pénteki imát vezető imám Mashhadban, és Razavi Horászán (Khorasan Razavi) tartomány képviselője a Szakértők Közgyűlésében (Assembly of Experts)
Ahmad Alam-Al Hoda a pénteki imát vezető imám Mashhadban, és Razavi Horászán (Khorasan Razavi) tartomány képviselője a Szakértők Közgyűlésében (Assembly of Experts).
Beszédei és a médiában való szereplései során részt vesz a nőkkel, a tüntetőkkel és a vallási kisebbségekkel szembeni gyűlöletkeltésben.
Alam-Al Hodát ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
208.RASTINEH Ahmad
احمد راستینه
Születési idő: 1980
Születési hely: province of Bakhtiari, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: parlamenti képviselő és a parlament kulturális bizottságának szóvivője
Ahmad Rastineh képviselő az iráni parlamentben (Madjles) és a parlament kulturális bizottságának szóvivője. A kulturális bizottság felügyeleti hatáskörrel rendelkezik „a tisztaság és a hidzsáb kultúrájának terjesztéséért” felelős intézmények ellenőrzésére és felügyeletére.
Rastineh az iszlám forradalom kulturális elveinek keményvonalas változatát terjeszti, különösen a nőket és a fátyol/hidzsáb viseletét illetően. A 2022/2023-as iráni tiltakozások során sürgette azon törvény beiktatását, amely előírja az iráni nők számára a fátyol viseletét. Támogatta továbbá az internet feletti kormányzati ellenőrzést és az internet többszöri lekapcsolását.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
209.KHAN MOHAMMADI Hodjatoleslam Ali
حجت الاسلام علی خان محمدﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil) szóvivője
Hodjatoleslam Ali Khan Mohammadi az EU által jegyzékbe vett, a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil) szóvivője.
2022-ben és 2023-ban a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil) szóvivői minőségében bűncselekménynek minősítette a hidzsáb viselésének elmulasztását és az iszlám forradalom kulturális elveinek keményvonalas változatát terjesztette, különösen a nőket és a fátyol/hidzsáb viseletét illetően. E minőségében eljárva támogatását fejezte ki a hidzsábellenes aktivisták elnyomásának legitimizálása iránt, ami aláássa a nők és lányok jogait és szabadságait, és hozzájárult ahhoz.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
210.AKBARI Mohammad Sadegh
محمد صادق اکبرﻯ
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: Mázandarán tartomány (Mazandaran province) főbírója
Mohammad Sadegh Akbari Mázandarán tartomány (Mazandaran province) főbírója.
E minőségében felelősség terheli halálbüntetések tisztességtelen (ügyvédek jelenléte nélküli, kikényszerített vallomásokon alapuló) bírósági eljárások során való kiszabásáért és az elítéltek megkínzásáért. Felelősség terheli azért, hogy a 2022/2023-as tiltakozások során bezártak olyan üzleteket, amelyek nem tartották tiszteletben a hidzsábra vonatkozó törvényeket, továbbá felelősség terheli egy 35 éves, mentális zavarban szenvedő tüntető halálra ítéléséért, aki állítólag elégette a Koránt.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
211.BARATI Morteza
مرتضی براتی
más néven: BARATI Qazi
Születési idő: 1962.11.30.
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iszfaháni Forradalmi Bíróságok (Revolutionary Court of Isfahan) 1. körzetének elnöklő bírája
Morteza Barati az Iszfaháni Forradalmi Bíróságok (Revolutionary Court of Isfahan) 1. körzetének elnöklő bírája.
2023 januárjában kötél általi halálbüntetésre ítélt legalább három tüntetőt, akiktől megtagadta a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
212.AL HOSSEINI Musa Asif
موسی آصف الحسینی
más néven: AL-HOSSEINI Asef
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: a Karadzsi Forradalmi Bíróságok (Revolutionary Court of Karaj) 1. körzetének vezető bírája Alborz tartományban
Musa Asif Al Hosseini a Karadzsi Forradalmi Bíróságok (Revolutionary Court of Karaj) 1. körzetének vezető bírája Alborz tartományban.
A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. A 2022/2023-as tiltakozások során ő elnökölt a tüntetők elleni tárgyalásokon és kiszabott több halálbüntetést, amelyek közül kettőt Mohammed Karami és Mohammed Hosseini ellen hajtottak végre.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
213.JALILI Vahid
وحید جلیلی
Születési idő: 1973
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) kulturális ügyi és szakpolitika-fejlesztési vezetője
Vahid Jalili az EU által jegyzékbe vett Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB), kulturális ügyi és szakpolitika-fejlesztési vezetője.
A 2022/2023-as tiltakozások során az IRIB külföldi túszok kikényszerített vallomásait közvetítette. Az IRIB-nél betöltött vezető tisztségénél fogva Jalili közvetlenül közreműködött külföldi túszok emberi jogainak aláásásában és velük szemben embertelen bánásmód alkalmazásában. Emellett felelősség terheli a rezsimet támogató, propaganda célú vallomások közreadásáért.
Ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
214.NOBAVEH VATAN Bijan
بیژن نوباوه وطن
Születési idő: 1959/1960
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament), az iráni parlament kulturális bizottságának (Kultúra Commission of the Iranian Parliament) első elnökhelyettese
Bijan Nobaveh Vatan iráni jogalkotó és keményvonalas politikus, valamint az iráni parlament kulturális bizottságának (Kultúra Commission of the Iranian Parliament) első elnökhelyettese.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik 2022. november 6-án nyilatkozatot írtak alá, amelyben dicsőítették a biztonsági erőket egyes tüntetők meggyilkolása miatt, továbbá sürgették, hogy a bíróságok gyorsítsák fel a tárgyalásokat és a „Muharebeh” (Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljenek halálra tüntetőket.
Emellett a nőkre vonatkozó korlátozó öltözködési szabályokat előíró jogszabályok előmozdítója azáltal, hogy szankciókat vezet be a szabályokat be nem tartó nőkkel érintkező intézményekre, vállalkozásokra és egyénekre, ezáltal bojkottot hozva létre a felsoroltakkal szemben.
Nobaveh Vatan iráni parlamenti képviselőként támogatta azt, hogy a 2022–2023-as országos tüntetések során Iránban embereket gyilkoljanak meg, tartsanak fogva és kínozzanak meg. Támogatja továbbá azokat a jogszabályokat, amelyek lényegében visszavonják az iráni nők szociális és gazdasági jogait.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.4.24.
215.YAZDIKHAH Ali
علی یزدﻯ خواه
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Tisztség: képviselő az iráni parlamentben (member of the Iranian Parliament), az iráni parlament kulturális bizottságának (Kultúra Commission of the Iranian Parliament) tagja
Ali Jazdikhah iráni jogalkotó és keményvonalas politikus, valamint az iráni parlament kulturális bizottságának (Kultúra Commission of the Iranian Parliament) tagja.
Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik 2022. november 6-án nyilatkozatot írtak alá, amelyben dicsőítették a biztonsági erőket egyes tüntetők meggyilkolása miatt, továbbá sürgették, hogy a bíróságok gyorsítsák fel a tárgyalásokat és a „Muharebeh” (Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljenek halálra tüntetőket.
Emellett a nőkre vonatkozó korlátozó öltözködési szabályokat előíró jogszabályok előmozdítója azáltal, hogy szankciókat vezet be a szabályokat be nem tartó nőkkel érintkező intézményekre, vállalkozásokra és egyénekre, ezáltal bojkottot hozva létre a felsoroltakkal szemben.
Yazdikhah iráni parlamenti képviselőként támogatta azt, hogy a 2022–2023-as országos tüntetések során Iránban embereket gyilkoljanak meg, tartsanak fogva és kínozzanak meg. Támogatja továbbá azokat a jogszabályokat, amelyek lényegében visszavonják az iráni nők szociális és gazdasági jogait.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.4.24.
216.ALIBABAEI Mehdi
محدﻯ علی بابایی
(más néven ALI BABAEI Mehdi, BABAEI Ali Mehdi)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Rendfokozat: őrnagy
Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Kom (Qom) tartományi helyettese
Mehdi Alibabaei őrnagy az Iszlám Forradalmi Gárda Kom tartományi helyettese Ő irányítja az Iszlám Forradalmi Gárdát és a Baszidzs erőket (Basij Forces) Kom városában.
Mahsza Amini 2022. szeptemberi halálát követően a legnagyobb tiltakozások közül többre Kom városában került sor. A tüntetések erőszakos leverésére biztonsági erőket vetettek be, köztük az Iszlám Forradalmi Gárdát és a Baszidzs milíciát. 2023 márciusa óta az Iszlám Forradalmi Gárda és a Baszidzs milícia is utasítást kapott arra, hogy az elnyomás új módszereivel tartassa be a hidzsábot kötelezővé tevő törvényt.
Alibabaei új rendszert vezetett be, amelynek keretében Kom minden egyes kerületében a Baszidzs milícia tagjainak bevetésével tartatják be a hidzsábról szóló törvényt. Az új rendszer keretében olyan programok indulnak, mint például a „Légy ismert vezető a kerületünkben”, amelynek keretében az Iszlám Forradalmi Gárda/a Baszidzs erők parancsot kapnak arra, hogy végezzenek járőrözést, alkalmazzanak hírszerző és megfélemlítő eszközöket, valamint érvényesítsék az átlagpolgárok elszámoltathatóságát (például ébresszék fel az épületek és a lakóházak kezelőiben a „helytelenül öltözködő” lakókkal kapcsolatos felelősségtudatot). Ez a rendszer az eddiginél nagyobb arányban támaszkodik a nők elnyomását célzó lakossági feljelentésekre és információgyűjtésre.
Alibabaei parancsnoksága alatt a helyi Iszlám Forradalmi Gárda és a komi Baszidzs erők parancsot kapnak arra, hogy olyan eszközökkel és módszerekkel hajtsanak végre egyes kiválasztott törvényeket, amelyek megfélemlítik a polgárokat és megsértik alapvető jogaikat.
A komi Iszlám Forradalmi Gárda tartományi helyetteseként Mehdi Alibabaei őrnagyot felelősség terheli azért, hogy a helyi Iszlám Forradalmi Gárda és Baszidzs erők elnyomást gyakoroltak, valamint megsértették a véleménynyilvánítás szabadságához és a magánélethez való jogot.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.4.24.
217.NOUROUZI Ali Asghar
(más néven NOROUZI Ali Asghar)
Születési idő: 1962.11.11.
Születési hely: Dashtestan, Bushehr province, Iran
Cím: Unit 29, 5th Floor, Talaieh Block- B1, Elahiyeh Complex 1, Number 0, Alley 2-Shahid Sajjad Rushanai, Rabbaninejad Street, Zein Aldin Municipality, Qom 3739144673, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Útlevélszám: Y53914915 (Iran), lejárat: 2026.5.11.
Iráni nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 4591967573
Tisztség: az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnöke
Kapcsolódó személyek: Seyyed Aminollah; Emami Tabatabai; Yahya Alaoddini; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi
Kapcsolódó szervezetek: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation/Bonyad Taavon Sepah
IRGC
Ali Asghar Nourouzi az EU által jegyzékbe vett Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnöke.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022–2023-as iráni tüntetések elnyomásában, amelyek során több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főt pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ennek keretében felelősség terheli azért, hogy pénzt juttatott a brutális elnyomást gyakorló rezsim kezébe.
Az IRGC Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnökeként Ali Asghar Nourouzit tehát felelősség terheli azért, hogy szándékosan és tudatosan rendelkezésre bocsátotta azon eszközöket, amelyekkel a brutális és tartós elnyomást végrehajtották.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.4.24.
218.TABATABAI Seyyed Amin Ala Emami
(más néven TABATBAYI Aminallah Imami)
Születési idő: 1963.8.26.
Születési hely: Meybod, Iran
Cím: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Iráni nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 4489260229
Tisztség: az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnökhelyettese; az IRGC Cooperative Foundation ügyvezető igazgatója
Kapcsolódó személyek: Ali Asghar Nourouzi; Yahya Alaoddini; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi
Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai az EU által jegyzékbe vett Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnökhelyettese és a vállalkozás ügyvezető igazgatója.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022–2023-as iráni tüntetések elnyomásában, amelyek során több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főt pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ennek keretében felelősség terheli azért, hogy pénzt juttatott a brutális elnyomást gyakorló rezsim kezébe.
Az IRGC Cooperative Foundation igazgatótanácsának elnökhelyetteseként Seyyed Amin Ala Emami Tabatabait tehát felelősség terheli azért, hogy szándékosan és tudatosan rendelkezésre bocsátotta azon eszközöket, amelyekkel a brutális és tartós elnyomást végrehajtották.
2023.4.24.
Kapcsolódó szervezetek: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation/Bonyad Taavon Sepah
IRGC
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
219.ALAODDINI Yahya
(más néven: ALA’ODDINI Yahya; ALAEDDINI Yahya)
Születési idő: 1965.5.21.
Születési hely: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Útlevélszám: K47201906 (Iran), lejárat: 2023.10.19.
Iráni nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0036732958
Tisztség: az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja
Yahya Alaoddini az EU által jegyzékbe vett Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022–2023-as iráni tüntetések elnyomásában, amelyek során több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főre pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ennek keretében felelősség terheli azért, hogy pénzt juttatott a brutális elnyomást gyakorló rezsim kezébe.
2023.4.24.
Kapcsolódó személyek: Ali Asghar Nourouzi; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai
Kapcsolódó szervezetek: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation/Bonyad Taavon Sepah
IRGC
Az IRGC Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagjaként Yahya Alaoddinit tehát felelősség terheli azért, hogy szándékosan és tudatosan rendelkezésre bocsátotta azon eszközöket, amelyekkel a brutális és tartós elnyomást végrehajtották.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
220.BABAMORADI Jamal AliSzületési idő: 1960.5.24.
Születési hely: Tehran, Iran
Cím: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Iráni nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0036824240
Tisztség: az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja
Kapcsolódó személyek: Ali Asghar Nourouzi; Ahmad Karimi; Yahya Alaoddini; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai
Jamal Ali Babamoradi az EU által jegyzékbe vett Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022–2023-as iráni tüntetések elnyomásában, amelyek során több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főre pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ennek keretében felelősség terheli azért, hogy pénzt juttatott a brutális elnyomást gyakorló rezsim kezébe.
Az IRGC Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagjaként Jamal Ali Babamoradit tehát felelősség terheli azért, hogy szándékosan és tudatosan rendelkezésre bocsátotta azon eszközöket, amelyekkel a brutális és tartós elnyomást végrehajtották.
2023.4.24.
Kapcsolódó szervezetek: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation/Bonyad Taavon Sepah
IRGC
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
221.KARIMI Ahmad HasanSzületési idő: 1962.12.11.
Születési hely: Qom, Iran
Cím: Tehran, Iran
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Iráni nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0382947983
Tisztség: az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja
Ahmad Hasan Karimi az EU által jegyzékbe vett Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagja.
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022–2023-as iráni tüntetések elnyomásában, amelyek során több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főre pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ennek keretében felelősség terheli azért, hogy pénzt juttatott a brutális elnyomást gyakorló rezsim kezébe.
2023.4.24.
Kapcsolódó személyek: Ali Asghar Nourouzi; Yahya Alaoddini; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai; Jamal Ali Babamoradi
Kapcsolódó szervezetek: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation/Bonyad Taavon Sepah
IRGC
Az IRGC Cooperative Foundation igazgatótanácsának tagjaként Ahmad Hasan Karimit tehát felelősség terheli azért, hogy szándékosan és tudatosan rendelkezésre bocsátotta azon eszközöket, amelyekkel a brutális és tartós elnyomást végrehajtották.
Felelősség terheli ezért Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
222.ADINEHVAND Salman
سلمان آدینه وند
Tisztség: Irán Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces, LEF) teheráni rohamrendőri egységének (Tehran Police Relief Unit) parancsnoka
Állampolgárság: iráni
Születési idő: 1980. május 20.
Születési hely: Tehran, Iran
Nem: férfi
Salman Adinehvand 2021 január óta Irán Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces, LEF) teheráni rohamrendőri egységének (Tehran Police Relief Unit) – a tömegoszlatással és a tüntetések elfojtásával elsődlegesen megbízott biztonsági szervezetnek – a parancsnoka. Salman Adinehvand egysége közvetlenül felelős volt a 2022. szeptemberi és októberi teheráni tüntetések erőszakos leveréséért, amelyek során a biztonsági erők éles lőszert alkalmazva több tucat tüntetőt megöltek.
Salman Adinehvandot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
223.AGHAMIRI Seyyed Mohammad Amin
سید محمد امین آقامیرﻯ
Tisztség: az iráni Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council, SCC) titkára
Állampolgárság: iráni
Születési idő: 1986. szeptember 21.
Születési hely: Iran
Nem: férfi
Seyyed Mohammad Amin Aghamiri az iráni Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council, SCC) – a kibertérrel kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalért felelős központi hatóság – titkára. Az SCC felelős egyes népszerű online hírportálok és kommunikációs platformok Iránban való letiltásáért, emellett pedig digitális technológiákat alkalmazott újságírók és disszidensek utáni kémkedéshez és a zaklatásukhoz.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
224.NIKVARZ MohsenTisztség: Sirjan főügyésze
Állampolgárság: iráni
Születési hely: Iran
Nem: férfi
Sirjan főügyészeként Mohsen Nikvarz felelős volt több ügyvéd önkényes letartóztatásáért és halálos ítéletek meghozataláért Sirjanban, a 2019-es tüntetések alatt.
A 2022-ben kitört tüntetésekkel összefüggésben szerepe volt a Mariam Arvin ügyben: büntetőeljárást folytatott Mariam Arvin ellen a tüntetők védőügyvédjeként végzett tevékenységei miatt. Mariam Arvint a letartóztatása után – amelyért Mohsen Nikvarzot személyes felelősség terheli – brutálisan megkínozták a börtönben.
Nikvarzot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
225.MORADI Nader
نادر مرادﻯ
Tisztség: a Közbiztonsági Rendőrség (Public Security Police) nyilvános terek felügyeletével foglalkozó helyettes felelőse
Rendfokozat: ezredes
Állampolgárság: iráni
Születési hely: Iran
Nem: férfi
A Közbiztonsági Rendőrség (Public Security Police) nyilvános terek felügyeletével foglalkozó helyettes felelőseként betöltött jelenlegi tisztségéből adódóan Nader Moradi ezredes felel a hidzsábtörvények betartatásáért. Az említett törvényeket az iráni hatóságok a békés tüntetők elleni fellépéshez használták fel.
Moradit felelősség terheli a nőknek a hidzsábszabályok be nem tartása miatti üldözéséért és letartóztatásáért. Felelősség terheli továbbá amiatt, hogy aláírta azon leveleket, amelyekben üzleteket, éttermeket és egyéb nyilvános helyeket a bezárásukról tájékoztatnak azért, mert azok nem tartatták be a hidzsábszabályokat.
A 2022 szeptemberében kezdődött és hónapokig tartó tüntetések során Moradi felelős volt olyan bolttulajdonosok üldözéséért és letartóztatásáért, akik bezárták az üzletüket, és Mahsa Amini halála miatt tiltakozásként sztrájkot terveztek.
Moradit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
226.MONTAZER AL-MAHDI Saeed
(más néven: MONTAZER AL-MAHDI Said)
Tisztség: rendőrségi szóvivő
Rendfokozat: dandártábornok
Állampolgárság: iráni
Születési idő: 1971. november 8.
Születési hely: Tehran, Iran
Nem: férfi
Saeed Montazer Al-Mahdi az iráni rendőrség (Iranian Police, az EU által jegyzékbe vett Irán Bűnüldöző Erői – Law Enforcement Forces, LEF) szóvivője.
2023 áprilisában ő jelentette be a hidzsábtörtények jelenlegi szigorú betartatását, amelyeket az iráni hatóságok a békés tüntetők elleni fellépéshez használnak fel. E tisztségében eljárva védi és elősegíti a rendőrség elnyomó cselekményeit.
A megfigyeléssel, valamint az üzletek és más nyilvános helyek bezárásával kapcsolatos megfélemlítő nyilatkozatai, továbbá a hatóságok által küldött figyelmeztetések rendkívül jelentős visszatartó hatást gyakorolnak. Emellett rendőrségi szóvivői tisztségében rendszeresen bagatellizálta az iskolás lányok megmérgezésével kapcsolatos, széles körben jelentett eseteket azáltal, hogy kijelentette, az esetek „többsége”„nem valós”, amivel megtagadta az áldozatoktól a rendőri védelmet, és aláásta a biztonsághoz való jogukat.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
227.Seyyed Mohammad MOUSVIAN
más néven: Seyed Mohammad MOUSAVIYAN
سید محمد موسویان
Tisztség: forradalmi és államügyész, Isfahan (Isfahan Province)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Mousvian forradalmi és államügyész az iráni Iszfahán tartományban (Isfahan Province). E minőségében felelős a Saleh Mirhashmi, Majid Kazemi és Saeid Yaqoubi tüntetőkkel szembeni perekért, akiket azóta halálra ítéltek, majd 2023 májusában kivégeztek.
Mousvian emellett vádat emelt Toomaj Salehi iráni zenész ellen „korrupció terjesztése a Földön” vádjával, amiért 2022 októberében részt vett a kormányellenes tüntetéseken és az iráni kormány ellen folytatott nyilvános aktivista tevékenységekben, Salehit azóta a tárgyalására várva kegyetlen körülmények között fogva tartják a Dastgerd börtönben. 2022 novemberében az állami média videófelvételt tett közzé, amelyen a bekötött szemű Salehi bevallja állítólagos bűntetteit, és bocsánatot kér szavaiért.
Ennélfogva Mousviant felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
228.Ali Zare NOURI
سید علی زارع نورى
Tisztség: a tartományi büntetőbíróság (Provincial Criminal Court) helyettes bírája és tanácsadója, Isfahan
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Nouri az iráni Iszfahán tartomány (Isfahan Province) tartományi büntetőbíróságának (Provincial Criminal Court) helyettes bírája és tanácsadója. E minőségében felelős a Saleh Mirhashmi, Majid Kazemi és Saeid Yaqoubi tüntetőkkel szembeni perekért, akiket azóta halálra ítéltek, majd 2023 májusában kivégeztek. Az iráni állami média által közzétett videófelvételen Nouri kérdéseket intéz a három vádlotthoz a bíróság előtt.
Ennélfogva Nourit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
229.Seyyed Nader SAFAVI MIRMAHALLEH
más néven: Seyed Nader SAFAVI MIRMAHALLEH
más néven: Nader SAFAVI
سید نادر صفوى میرمحله
Tisztség: a Gilán tartománybeli Rezvanshahr biztonsági tanácsának (Rezvanshahr Security Council in Gilan Province) kormányzója és vezetője
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Cím: Rezvanshahr, Gilan Province
Seyyed Nader Safavi Mirmahalleh a Gilán tartománybeli (Gilan Province) Rezvanshahr biztonsági tanácsának (Security Council) kormányzója és vezetője. E minőségében felelős azért, hogy a 2022–2023-ban Iránban zajló országos tüntetések során a rendőrök utasítást kaptak arra, hogy nyissanak tüzet a tüntetőkre, aminek következtében többen életüket vesztették és számosan megsérültek, köztük gyermekek is.
Ennélfogva Seyyed Nader Safavi Mirmahalleh-t felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
230.Seyyed Khalil SAFAVI
más néven: Seyed Khalil SAFAVI
سید خلیل صفوى
Tisztség: rendőrparancsnok, Rezvanshahr, Gilan Province
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Cím: Rezvanshahr, Gilan Province
Seyyed Khalil Safavi a Gilán tartománybeli (Gilan Province) Rezvanshahr rendőrparancsnoka, és a tüntetés idején is ezt a tisztséget töltötte be. E minőségében felelősség terheli azért, hogy a Rezvanshahr városában 2022 szeptember végén zajló tüntetések során a rendőrök tüzet nyitottak a tüntetőkre, aminek következtében többen életüket vesztették és számosan megsérültek, köztük gyermekek is.
Ennélfogva Seyyed Khalil Safavit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
231.Seyyed Abbas HOSSEINI
سید عباس حسینی
Tisztség: kormányzó, Amol (Mazandaran Province)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
2022 januárjában Hosseinit nevezték ki a Mázandarán tartománybeli (Mazandaran Province) Amol város kormányzójává. E minőségében felelősség terheli legalább két fiatal iráni tüntető, Ghazaleh Chalabi és Erfan Rezaei meggyilkolásáért, akiket 2022 szeptemberében a kormányerők öltek meg Amol városában. Emellett az amoli biztonsági erők továbbra is zaklatják a békés tüntetőket és az elhunytak családját.
2023 júniusában Hosseini helyett más lett Amol város kormányzója, ugyanakkor őt a város különleges kormányzójává nevezték ki. Új tisztségében, mint a kormányzat képviselője, Hosseini továbbra is aktív szerepet tölt be.
Ennélfogva Hosseinit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
232.Mojtaba FADA
مجتبی فدا
Tisztség: az IRGC parancsnoka (másod-dandártábornok) Iszfahán tartományban (Isfahan Province) és a tartományi biztonsági tanács (provincial security council) tagja
Állampolgárság: iráni
Születési idő: 1963. március 21.
Születési hely: Harsin, Iran
Nem: férfi
Útlevélszám: F49973222, lejárat dátuma: 2024. augusztus 27. (Iránban kiállított útlevél)
Fada az IRGC erőinek parancsnoka Iszfahán tartományban (Isfahan Province), és jelenleg a tartományi biztonsági tanács (provincial security council) tagja. E minőségében felügyelte az IRGC csapatainak és más biztonsági erőknek a 2022 őszén zajló kormányellenes tüntetésekkel szembeni fellépését, amelynek következtében több tüntető vesztette életét, köztük a 18 éves Mahsa Mougouyi.
Ennélfogva Fadát felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
233.Rashid KABOUDVANDI
رشید کبودوند
más néven: Rashid KABUDONDI
رشید کبودوندى
Tisztség: az Alborz tartománybeli (Alborz Province) Karadzsban (Karaj) az Imám Hosszein gárda (Imam Hossein Guards Corps) parancsnoka
Nem: férfi
Kaboudvandi 2022 májusa óta az Alborz tartománybeli (Alborz Province) Karadzsban (Karaj) az Imám Hosszein gárda (Imam Hossein Guards Corps) parancsnoka. E minőségében felelősség terheli Mohammad Reza Ghorbani fogva tartásáért és meggyilkolásáért, valamint Amrita Abbassinak a karadzsi biztonsági erők tagjai általi fogva tartásáért és megerőszakolásáért.
A rendőri erők által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket széles körben dokumentálták, amióta 2022. szeptember közepén elkezdődtek a Mahsa Amini halálát övező tüntetések.
Ennélfogva Kaboudvandit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.6.26.
234.PARVAR Gholamhossein GheibTisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnok-helyettese az Ali Imám Központi Biztonsági Főparancsnokságon (Imam Ali Central Security Headquarters)
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Gholamhossein Gheib Parvar az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnok-helyettese az Ali Imám Központi Biztonsági Főparancsnokságon (Imam Ali Central Security Headquarters). A lakossági tüntetések elfojtásának céljával létrehozott Ali Imám Központi Biztonsági Főparancsnokságon betöltött e tisztségénél fogva felelősség terheli tüntetőknek a 2019. novemberi országos tüntetések idején történt meggyilkolásáért és elnyomásáért. A Baszidzs Szervezet (Basij Organisation) vezetőjeként betöltött korábbi tisztségében felelősség terhelte tüntetőknek a 2017. december és 2018. január közötti iráni országos tüntetések idején a parancsnoksága alatt álló erők általi meggyilkolásáért és brutális elnyomásáért.
Gholamhossein Gheib Parvart ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
235.SHAHRESTANI Hassan Mofakhami
حسن مفخمی شهرستانی
(Más néven: MOFAKHAMI-SHAHRESTANI Hassan; MOFAKHAMISHAHRESRANI Hassan)
Tisztség: Mázandarán (Mazandaran) tartomány rendőrparancsnoka
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Hassan Mofakhami Shahrestani Mázandarán (Mazandaran) tartomány rendőrparancsnoka. Számos olyan tisztséget töltött be, amelyek békés tüntetések erőszakos elfojtásához kapcsolódnak. 2023 júniusában kifejezetten parancsba adta, hogy törjék ki minden olyan ember nyakát, aki megpróbálja megszegni a hidzsáb viselésére vonatkozó előírásokat.
Hassan Mofakhami Shahrestanit ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
236.HABIBI Roham Bakhsh
رهام بخش حبیبی
(Más néven: HABIBI Roham-Bakhsh; HABIBI Rohambakhsh)
Tisztség: Fársz (Fars) tartomány rendőrparancsnoka
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Roham Bakhsh Habibi Fársz (Fars) tartomány rendőrparancsnoka, és számos olyan tisztséget töltött be, amelyek békés tüntetések erőszakos elfojtásához kapcsolódnak. Fársz tartomány rendőrparancsnokaként felelősség terheli tüntetők tömeges letartóztatásáért és fegyvertelen tüntetők ellen halált okozó fegyverek bevetésének elrendeléséért e tartományon belül a 2019. novemberi országos tüntetések idején. Értesülések szerint a parancsnoksága alatt álló erők 2019 novemberében erőszakosan elfojtották a tüntetéseket Fársz tartományban, és embereket gyilkoltak meg.
Roham Bakhsh Habibit ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
237.TAHAMI Seyyed Javad
سید جواد تهامی
(Más néven: TAHAMI Seyed Javad)
(Más néven: سید جواد تهامی)
Tisztség: a Fardis börtön (Fardis Prison)/ Kachui börtön (Kachui Prison) börtöntisztviselője
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Seyyed Javad Tahami a Kachui börtön (Kachui Prison), más néven Fardis börtön (Fardis Prison) vezetője, és ebben a minőségében felügyeli a börtönben zajló összes tevékenységet. A Kachui börtön az igazságszolgáltatás büntetés-végrehajtási ágának ellenőrzése alá tartozó intézmény és gyakran használják politikai foglyok fogva tartására, valamint nem megfelelő körülmények közötti elhelyezésére, amivel megsértik az emberi jogaikat. Emellett bizonyítékok támasztják alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben kivégzésekre került sor.
Seyyed Javad Tahamit ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.

Szervezetek

ElnevezésAzonosító adatIndoklásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Kiberrendőrség (Cyber Police)Székhely: Tehran (Iran)
Honlap: http://www. cyberpolice.ir
Az iráni kiberrendőrség (Cyber Police) az Iráni Iszlám Köztársaság Rendőrségének (Islamic Republic of Iran Police) egyik egysége. 2011 januárjában jött létre, vezetője pedig Vahid Majid. Megalakulásától 2015 elejéig a (jegyzékben szereplő) Esmail Ahmadi-Moqaddam volt a vezetője. Ahmadi-Moqaddam hangsúlyozta, hogy a kiberrendőrség felveszi a harcot azokkal a forradalomellenes és a rendszert bíráló csoportokkal, amelyek 2009-ben az internetes közösségi hálózatokat felhasználva tüntetéshullámot indítottak Mahmoud Ahmadinejad elnök újraválasztása ellen. A kiberrendőrség 2012 januárjában új iránymutatásokat bocsátott ki az internetkávézókra vonatkozóan, megkövetelve azt, hogy a felhasználók megadják személyes adataikat a kávézók tulajdonosainak, akiknek ezen adatokat a felkeresett webhelyek jegyzékével együtt fél éven át meg kell őrizniük. A szabályok azt is előírják, hogy a kávézók tulajdonosainak a kávézókban zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) kell felszerelniük, és a felvételeket fél éven át meg kell őrizniük. Ezen új szabályokkal olyan naplófájlok hozhatók létre, amelyeket a hatóságok felhasználhatnak aktivisták vagy bármely más, a rezsim szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek felkutatásához.
Az iráni média 2012 júniusában arról számolt be, hogy a kiberrendőrség szigorú fellépést készít elő a virtuális magánhálózatokkal (VPN-ek) szemben. A kiberrendőrség 2012. október 30-án (elfogatóparancs nélkül) letartóztatta Sattar Beheshti bloggert „a közösségi hálózatokon és a Facebookon folytatott, a nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységekért”. Sattar Beheshti a blogján kritikát fogalmazott meg az iráni kormánnyal szemben. A bloggert 2012. november 3-án holtan találták cellájában: a feltételezések szerint a kiberrendőrség kihallgató tisztjei halálra kínozták. A kiberrendőrséget felelősség terheli amiatt, hogy a 2019. novemberi országos tüntetések kapcsán letartóztatta a Telegram Csoport (Telegram Group) számos adminisztrátorát.
2013.3.12.
2.Evini börtön (Evin Prison)Cím: Tehran Province, Tehran, District 2, Dasht-e Behesht (Iran)Az evini börtönben (Evin Prison) az elmúlt években és évtizedekben politikai foglyokat tartottak fogva, és ennek során ismétlődően súlyosan megsértették az emberi jogokat, a kínzás alkalmazását is beleértve.
A 2019. novemberi tüntetések résztvevőit az evini börtönben tartották és – bizonyos számban – tartják továbbra is fogva politikai foglyokként. Az evini börtönben a fogvatartottakat megfosztják alapvető eljárási jogaiktól, olykor pedig magánzárkában vagy – rossz higiéniai körülmények között – túlzsúfolt cellákban tartják őket. Részletes jelentések készültek a börtönben alkalmazott testi és lelki kínzásról. A fogvatartottaktól megtagadják a családtagokkal és az ügyvédekkel való kapcsolattartást, valamint a megfelelő egészségügyi ellátást.
A 2022/2023-as tüntetésekkel összefüggésben még mindig érkeznek jelentések a kínzás eseteiről. A 2022. októberi, több halálesethez és sérüléshez vezető tűz okát nem hozták nyilvánosságra, és a börtön elutasítja a nemzetközi vizsgálatokat. A tűzzel összefüggésben az is világossá vált, hogy a börtön nemzetközileg elítélt gyalogsági aknákat használ a foglyok szökésének megakadályozására. Az evini börtönben több harmadik országbeli állampolgárt is önkényesen fogva tartanak.
2021.4.12.
3.Fashafouyehi börtön (Fashafouyeh Prison) (más néven: Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)Cím: Tehran Province, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Tehran, Qom Old Road (Iran)
Telefon: +98 21 5625 8050
A fashafouyehi börtön eredetileg kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek fogva tartására kijelölt börtön. Egy ideje politikai foglyokat is fogva tartanak itt, némelyiküket arra kényszerítve, hogy kábítószerfüggőkkel éljenek közös cellában. Az élet- és higiéniai körülmények nagyon rosszak, és hiányoznak az olyan alapvető szükségletek, mint a tiszta ivóvíz.
A 2019. novemberi tüntetések során több tüntetőt – köztük fiatalkorúakat – is a fashafouyehi börtönben tartottak fogva. Beszámolók szerint 2019 novemberében a tüntetőket kínzásnak és embertelen bánásmódnak vetették alá a fashafouyehi börtönben, például oly módon, hogy forrásban lévő vízzel szándékosan sérülést okoztak nekik, és megtagadták tőlük az orvosi kezelést. Az Amnesty International által a 2019. novemberi tüntetések leveréséről készített jelentés szerint a fashafouyehi börtönben akár 15 éves gyermekeket is felnőttekkel együtt tartottak fogva. Egy teheráni bíróság halálra ítélt három, jelenleg a fashafouyehi börtönben fogva tartott személyt, akik részt vettek a 2019. novemberi tüntetéseken.
A jelentések szerint a 2022/2023-as tüntetések kezdete óta 3 000 személyt szállítottak át a fashafouyehi börtönbe, és jelenleg 835 személy még mindig ott tartózkodik. A beszámolók szerint számos esetben került sor kínzásra és kényszervallomások tételére.
2021.4.12.
4.Rajaee Shahr börtön (Rajaee Shahr Prison) (más néven: Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison)Cím: Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)
Telefon: +98 26 3448 9826
Ismert tény, hogy a Rajaee Shahr börtönben (Rajaee Shahr Prison) az 1979. évi iszlám forradalom óta megfosztják a fogvatartottakat emberi jogaiktól, többek között súlyos testi és lelki kínzást alkalmaznak a politikai foglyokkal és a lelkiismereti foglyokkal szemben, valamint tisztességes eljárás lefolytatása nélkül tömeges kivégzéseket hajtanak végre.
A 2019. novemberi tüntetéseket követően több száz foglyot – köztük gyermekeket – bántalmaztak súlyosan a Rajaee Shahr börtönben. Hiteles beszámolók szerint ebben a börtönben sokszor alkalmaztak kínzást és más kegyetlen büntetést, többek között kiskorúakkal szemben is.
A 2022/2023-as tüntetések kezdete óta számos ellenzéki személyt önkényesen bebörtönöztek az említett börtönben olyan körülmények között, amelyeket néhány fogvatartott újságíró veszélyesnek és alig élhetőnek minősített.
2021.4.12.
5.Iráni Erkölcsrendészet
(Morality Police, más néven: Gasht-e-Ershad; Iszlám Iránymutató Őrjárat [Islamic Guidance Patrol]; Iránymutató Őrjárat [Guidance Patrols])
غشتى إرشاد
Cím: Vozara Street, corner of 25th Street, District 6, Tehran (Iran)Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.
Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.
Ennélfogva az erkölcsrendészetet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
6.Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force)
(más néven: Basij-e Mostazafan)
بسیج مستضعفین
A Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező önkéntes félkatonai szervezet.
A biztonsági erők különösen keményen reagáltak a 2022. szeptemberi iráni tüntetésekre, ami több ember halálához vezetett. A Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) egyike a kormány által a tüntetések elfojtására kirendelt erőknek. Több tüntetőt megsebesített és megölt.
A Basidzs Ellenállási Haderőt (Basij Resistance Force) közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
7.Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága
قرارگاه دفاع سایبرﻯ
Cím: Tehran (Iran)
Telefon: +98 26 3448 9826
Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága megfigyeli politikai ellenfeleknek tekintett személyek honlapjait, e-mailjeit és online tevékenységeit.
A 2022. szeptemberi iráni tüntetések során a CDC aktív szerepet vállalt az iráni kormány elnyomó politikáiban, többek között azáltal, hogy tüntetőket azonosított és tartóztatott le.
A CDC-t közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
8.Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)
فرماندهی انتظامی جمهورﻯ اسلامی ایران
Cím: Tehran (Iran)Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) egyenruhás rendőri erőt alkotnak.
A LEF által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket – például azt, hogy megkülönböztetés nélkül, éles lőszerrel békés tüntetőkre, köztük gyermekekre lőttek – széles körben dokumentálták azóta, hogy a Mahsa Amini halálát övező tüntetések 2022. szeptember közepén megkezdődtek. Több mint 70 tüntető vesztette életét, és több százan, köztük gyermekek is súlyosan megsebesültek. A tüntetések kezdete óta a rendőri erők emellett számos emberijog-védőt és újságírót önkényesen őrizetbe vettek.
A LEF-et ennélfogva közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.10.17.
9.Basij Cooperative Foundation (más néven Bonyad-eh Ta’avon-eh Basij)
بنیاد تعاون بسیج
Cím: Tehran, Iran
A szervezet típusa: alapítvány/vállalati hálózat
Egyéb kapcsolódó szervezetek: IRGC, Baszidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force)
A Basij Cooperative Foundation (BCF) (az Unió által jegyzékbe vett) Baszidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) egyik kapcsolt vállalkozása.
A BCF 1996-ban jött létre, megbízatása pedig magában foglalja a Baszidzs előmozdítását és támogatását. A BCF tevékenységei közé tartozik (az Unió által jegyzékbe vett) Baszidzs Ellenállási Haderő finanszírozása.
Ezért a BCF kapcsolatban áll a Baszidzs Ellenállási Haderővel, amely szervezetet felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértések Iránban való elkövetéséért.
2022.11.14.
10.Press TV
پرس تو
Cím: 4 East 2nd St., Farhang Blvd., Saadat Abad, 19977-66411 Tehran, Iran
Telefonszám: Telefon: +98 21 230 66 660
E-mail: Presstv@presstv.ir
A szervezet típusa: állami televíziós műsorszolgáltató
A Press Tv-t felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd és az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot.
A Press Tv-t ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2022.11.14.
11.Arvan Cloud (más néven Abr Arvan; Noyan Abr Arvan Co.; Arwan Company; Arvancloud)
آرون کلود
Cím: Zafar St. Africa Blvd., Tehran, Iran
A szervezet típusa: magánvállalat
Egyéb kapcsolódó szervezetek: IRGC, az iráni Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztérium (Ministry of Information and Communications Technology)
Az Arvan Cloud egy iráni informatikai vállalat, amely támogatja az iráni kormánynak az iráni intranethez való hozzáférés ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseit. 2020 óta fő partnere általánosságban az iráni kormánynak és különösen az iráni Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztériumnak, mégpedig az internet különálló, iráni változatának létrehozására irányuló projektben. Ezen, a globális internethez kapcsolódási pontokkal rendelkező nemzeti intranet elősegíti majd az iráni intranet és a globális internet közötti információáramlás ellenőrzését.
E minőségében az Arvan Cloud részt vesz az iráni kormány általi cenzúrában és annak arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy a közelmúltbeli iráni tüntetésekre válaszul leállítsa az internetet. Az Arvan Cloud kapcsolatban áll olyan személyekkel is, akiket felelősség terhel súlyos emberi jogi jogsértések Iránban való elkövetéséért, nevezetesen az Unió által jegyzékbe vett iráni információs és kommunikációs technológiai miniszterrel.
2022.11.14.
12.Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB)
سازمان صدا و سيماﻯ جمهورﻯ اسلامی ايران
Cím: Jamejam Street, Valiasr Avenue, 19395-3333 Tehran, Iran
A szervezet típusa: állami tulajdonú műsorszolgáltató vállalat
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatósága (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) állami tulajdonú műsorszolgáltató vállalat, amely a rezsim hírhedt szócsöveként ismert.
Az IRIB-et felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd, illetve az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot.
Az IRIB-et ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2022.12.12.
13.Ravin Academy
آکادمی راوین
A bejegyzés helye: Tehran, Iran
Bejegyzés ideje: 2019
Cégnyilvántartási szám: 49135
Az üzleti tevékenység fő helye: Second Floor, No. 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighborhood, Tehran, Iran
A Ravin Academy egy iráni székhelyű kiberbiztonsági vállalat, amely védelmi és támadói kiberbiztonsági oktatást és képzést, valamint hekkerképzést nyújt.
Emellett a Ravin Academy az Iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium (Iran’s Ministry of Intelligence and Security, MOIS) és az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) nevében működik, és támogatja őket hekkerek toborzásában.
A Ravin Academy keretében képzett hekkerek részt vettek az iráni rezsim ellen tüntetők kommunikációjának közvetlen megzavarásában, ezáltal a tüntetések elnyomásában.
A Ravin Academy-t ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
14.Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company
شرکت سامان گستر سحاب پرداز با مسئولیت محدود
más néven: Sahab Pardaz
سحاب پرداز
A bejegyzés helye: Tehran, Iran
Az üzleti tevékenység fő helye:
Tehran, No. 22, Khorramshahr Street
Tehran, North Shohvardi Street, Korramshahr Street, Number 24, Floor 1
A Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company közösségimédia-szűrési szolgáltatásokat nyújtó, iráni székhelyű vállalat.
Cenzúra- és megfigyelési tevékenységeket végez – többek között a 2022. évi tüntetések során – az iráni kormány számára, amelyek tiltják, korlátozzák vagy büntetik az iráni állampolgárok véleménynyilvánítási vagy gyülekezési szabadságának gyakorlását, vagy amelyek korlátozzák a nyomtatott vagy műsorszóró médiához való hozzáférést.
A Samane Gostar Sahab Pardaz Private Limited Company-t ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
15.Hírközlési Szabályozó Hatóság (Communications Regulatory Authority, CRA)
ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان رادیویی
más néven: Hírközlést Szabályozó Hatóság (Communication Regulation Authority, CRA)
A bejegyzés helye: Tehran, Iran
Kapcsolódó szervezet: iráni Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztérium (Iranian Ministry for Information and Communications Technology, ICT)
A Hírközlési Szabályozó Hatóság (Communications Regulation Authority, CRA) az iráni Információs és Kommunikációs Technológiai Minisztérium (Ministry for Information and Communications Technology, ICT) irányítása alá tartozik. A CRA juttatja érvényre az iráni kormánynak az internettartalmak szűrésére vonatkozó követelményeit a SIAM elnevezésű kémszoftver segítségével.
A 2022. évi tüntetések során a CRA arra használta fel az internethozzáférés és a mobiltelefonok feletti ellenőrzést, hogy nyomon kövesse a tüntetőket, valamint a disszidensek és a tüntetők tevékenységeiről részletes képet alkosson a hatóságok számára, a belátásuk szerinti felhasználás céljából. A CRA-t ezért felelősség terheli a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberijog-védőkkel, diákokkal vagy más, a legitim jogaik védelmében felszólaló személyekkel szembeni elnyomás támogatásáért.
A CRA-t ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
16.A jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil)
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
más néven: a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó hivatal (Office for Enjoining Right and Forbidding Evil); az erény előmozdításával és a vétek megelőzésével foglalkozó központ, (Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice); Setad-PV
ستاد پو
A szervezet típusa: kormányzati intézmény
A bejegyzés helye: Iran
Az üzleti tevékenység fő helye: Iran
Kapcsolódó személyek: GOLPAYEGANI Seyyed Mohammed Saleh Hashemi, a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil) vezetője
Egyéb kapcsolódó szervezetek: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF)
A jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ (Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil) kormányzati intézmény, amelynek feladata rendkívül szigorú viselkedési modellek meghatározása és a társadalommal való betartatása.
2022-ben a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ döntő szerepet játszott a nőkre vonatkozó olyan új, szigorúbb erkölcsi szabályok megállapításában, amelyek egyértelműen sértik a nők emberi jogait. Emellett a jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központ döntő szerepet játszik azon nők és férfiak szemmel tartásának megszervezésében és gyakran brutális szankcionálásában, akik nem tartják tiszteletben e szabályokat. E szigorú szabályokat ezután egy EU által jegyzékbe vett szervezet, az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (és konkrétan annak erkölcsrendészete [Morality Police]) brutális módon érvényesíti.
A jó parancsolatának és a gonosz tilalmának érvényesítésével foglalkozó központot ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
17.Imen Sanat Zaman Fara Company
شرکت ایمن صنعت زمان فرا
Cím: Shahrak-e-Jafar Abad-e-Jangal Rd, Naseriyeh, Tehran, Iran;
Number 16, Kolezar alley, Farsian Street, Shahid Rezaiee Street, Azadegan Autobahn, Tehran, Iran;
Number 16, Gholshan 14, Golestan Boulevard, Negarestan Boulevard, Sham Abad, Tehran, Iran
A szervezet típusa: magánvállalat
A bejegyzés helye: Iran
A bejegyzés ideje: 2010
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 103201991293 (Iran)
Cégnyilvántartási szám: 369541 (Iran)
Az üzleti tevékenység fő helye: Iran
Kapcsolódó személyek: Mohammad Zandi Aliabadi, az igazgatótanács elnöke;
Hossein Zandi Aliabadi, az igazgatótanács alelnöke;
Fatemeh Haghshenas, vezérigazgató
Egyéb kapcsolódó szervezetek: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF)
Az Imen Sanat Zaman Fara Company az iráni biztonsági erők részére biztonsági felszereléseket gyártó és importáló iráni vállalat.
Az iráni biztonsági erők békés tüntetések erőszakos elfojtására használják a vállalat által szállított felszereléseket, ideértve a 22 éves Mahsa Amini 2022-ben bekövetkezett halálát követő tüntetéseket is, ami legalább 516 tüntető – köztük legalább 70 gyermek – megkínzásához és halálához vezetett.
Az Imen Sanat Zaman Fara Company-t ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
18.Iráni Különleges Rendőri Erők (Iranian Special Police Forces)
نیروﻯ ویژه پاد وحشت
más néven: NOPO; Iráni Terrorizmusellenes Különleges Erők (Iran’s Counter-Terror Special Forces); Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Legfelsőbb Vezetői Különleges Védelmi erők (Supreme Leader’s Guardian Special Forces); Vidéki Különleges Erők (Provincial Special Forces); Különleges Terrorizmusellenes Erők (Special Counter-Terrorism Force)
Cím: Iran
A szervezet típusa: rendőri erő
A bejegyzés helye: Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Kapcsolódó személyek: Mohsen Ebrahimi (parancsnok)
Egyéb kapcsolódó szervezetek: az Iráni Különleges Egység Erői (Iran’s Special Unit Forces), az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF)
Az Iráni Különleges Rendőri Erők (Iranian Special Police Forces, NOPO) az Iráni Különleges Egység Erőinek (Iran’s Special Unit Forces) és az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) alegységét alkotják. A NOPO különlegesen kiképzett, specializált egység, amelyet gyakran vesznek igénybe tüntetések feloszlatására.
A 22 éves Mahsa Amini halálát követő 2022. évi tüntetések során a NOPO túlzott erőszakot és halálos erőt alkalmazott fegyvertelen tüntetőkkel – köztük nőkkel és gyermekekkel – szemben, például tüntetőkre automata fegyverekkel történő tüzeléssel.
Az Iráni Különleges Rendőri Erőket (NOPO) ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
19.Radis Vira Tejarat Co
شرکت رادیس ویرا تجارت
Cím: Tehran, Pasdaran St., West Gilan St., No. 5, Unit 1, Corner of Mohed Dou Alley
A szervezet típusa: biztonsági szolgálat, magánvállalkozás
Az üzleti tevékenység fő helye: Iran
Kapcsolódó személyek: Abbas Azarpendar, a Radis Vira Tejarat Co. vezérigazgatója és a Tiandy Technologies regionális menedzsere Iránban
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) és az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (ügyfelek), Pars Ertebat Afzar Co (forgalmazó)
A Radis Vira Tejarat Co. a Tiandy Technologies vállalat iráni képviselője. A vállalatok közötti szoros kapcsolatokat jól mutatja az a tény, hogy a Radis Vira Tejarat Co. vezérigazgatója, Abbas Azarpendar a Tiandy Technologies regionális menedzsere is Iránban. A Radis Vira Tejarat Co. kulcsfontosságú iráni közvetítő vállalat, a legkorszerűbb megfigyelő berendezések némelyikével látva el az iráni kormányt.
A Mahsa Amini 2022. szeptember közepén, rendőrségi őrizetben bekövetkezett halálát követő tüntetések során az iráni biztonsági erők – többek között az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC), annak Baszidzs (Basij) nevű szervezete és az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) – az egész országra kiterjedő tüntetések brutális elnyomására használták a vállalat által szállított berendezéseket, ami legalább 516 tüntető – köztük legalább 70 gyermek – megkínzásához vagy halálához vezetett.
A Radis Vira Tejarat Co. vállalatot ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
20.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) nyugat-azerbajdzsáni Shohada regionális hadteste (Regional Corps Shohada in West-Azerbaijan)
شهداء
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: West-Azerbaijan (Nyugat-Azerbajdzsán), Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: West Azerbaijan (Nyugat-Azerbajdzsán), Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Shohada regionális hadteste (Regional Corps Shohada) Nyugat-Azerbajdzsán tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Habib Shahsavari dandártábornok.
A 2022. évi tüntetések során az IRGC Regional Corps Shohada a tüntetők elleni műveleteket hajtott végre Irán kurd régióiban. Így különösen, 2022. november 15-től kezdve ilyen műveleteket hajtottak végre tüntetők ellen a nyugat-azerbajdzsáni Piransár (Piranshahr), Máhábád (Mahabad) és Bukán (Bukan) városban. Az IRGC csapatai e műveletekben aránytalan erőszakot alkalmaztak. Az IRGC Máhábád, illetve Bukán városban 2022. november 15. óta végrehajtott műveletei legalább négy, illetve 12 személy halálát okozták.
Az IRGC Regional Corps Shohada szervezetet ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
21.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) kermánsáhi Hazrat Nabi Akram regionális hadteste (Regional Corps Hazrat Nabi Akram in Kermanshah)
حضرت نبی اکرم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Kermanshah, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Kermanshah (Kermánsáh), Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hazrat Nabi Akram regionális hadteste (Regional Corps Hazrat Nabi Akram) Kermánsáh tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Bahman Reyhani dandártábornok.
A 2022. évi tüntetések során Kermánsáh tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az IRGC – erőszakos fellépést alkalmaztak.
Az IRGC Regional Corps Hazrat Nabi Akram szervezetet ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
22.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) giláni Quds regionális hadteste (Regional Corps Quds in Gilan)
قدس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Gilan, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Gilan, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds regionális hadteste (Regional Corps Quds) Gilán (Gilan) tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Mohammad Abdollahpour dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések során Gilán tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az Iszlám Forradalmi Gárda – erőszakos fellépést alkalmaztak.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Quds regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
23.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) mázandaráni Karbala regionális hadteste (Regional Corps Karbala in Mazandaran)
کربلاﻯ
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Mazandaran, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Mazandaran, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala regionális hadteste (Regional Corps Karbala) Mázandarán (Mazandaran) tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Siavash Moslemi dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések során a szervezet műveleteket hajtott végre a tüntetőkkel szemben Mázandarán tartományban. Az említett műveletekben a szervezet aránytalan erőszakot alkalmazott a tüntetőkkel szemben.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Karbala regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
24.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Teherán (Tehran) tartománybeli Seyyed al-Shohada regionális hadteste (Regional Corps Seyyed al-Shohada in Tehran province)
الشهداء سید
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Tehran, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Tehran, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Seyyed al-Shohada regionális hadteste (Regional Corps Seyyed al-Shohada) Teherán (Tehran) tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Ahmad Zulqadr dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések idején a Teherán tartománybeli tüntetéseknek az iráni biztonsági erők – köztük az Iszlám Forradalmi Gárda – általi erőszakos elfojtása különösen kemény és eltúlzott volt.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Seyyed al-Shohada regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
25.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala műveleti bázisa (Operational Base Karbala)
کربلا
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Southwest-Iran (provinces of Khusestan, Lorestan and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad)
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Karbala műveleti bázisa (regionális parancsnoksága) (Operational Base [regional headquarters] Karbala) Délnyugat-Iránban működik, hatóköre Huzesztán (Khusestan), Loresztán (Lorestan), valamint Kohgiluje és Bujer Ahmad (Kohgiluyeh és Boyer-Ahmad) tartományra terjed ki.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Ahmad Kadem dandártábornok.
A 2022-es tüntetések során a szervezet műveleteket hajtott végre tüntetőkkel szemben, különösen Huzesztán és Loresztán tartományban, többek között a loresztáni Horramábád városban. Az említett műveletek során az Iszlám Forradalmi Gárda csapatai aránytalan erőszakot alkalmaztak, éles lőszereket vetve be a tüntetők ellen.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Karbala műveleti bázisát ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
26.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds műveleti bázisa (Operational Base Quds)
قدس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Quds műveleti bázisa (Operational Base Quds) az Iszlám Forradalmi Gárda délkelet-iráni regionális parancsnoksága, és felügyeli Kermán (Kerman) tartományt, valamint Szisztán (Sistan) és Beludzsisztán (Baluchestan) tartományt.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Mohammad Karami dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések során az iráni biztonsági erők – köztük az Iszlám Forradalmi Gárda – a legerőszakosabb fellépések némelyikét Szisztán és Beludzsisztán tartományban hajtották végre. 2022. szeptember 30-án Záhedán (Zahedan) tartományi fővárosban zajlott le a „véres péntek”, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak egy, a pénteki ima időpontja körül szerveződő záhedáni tüntetésen, éles lőszert vetve be. Legalább 70 tüntetőt ért találat és öltek meg. A későbbi tüntetések résztvevőivel szembeni erőszak azóta is folytatódik.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Quds műveleti bázisát ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
27.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Najaf-e-Ashraf műveleti bázisa (Operational Base Najaf-e-Ashraf)
الاشرف نجف
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Najaf-e-Ashraf műveleti bázisa (regionális parancsnoksága) (Operational Base [regional headquarters]) Najaf-e-Ashraf) felügyeli Kermánsáh (Kermanshah), Hamadán (Hamedan) és Ilám (Ilam) tartományt.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Mohammad Nazar Azimi dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések során Kermánsáh tartományban az iráni biztonsági erők – köztük az Iszlám Forradalmi Gárda – erőszakos fellépést alkalmaztak.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Najaf-e-Ashraf műveleti bázisát ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
28.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) huzesztáni Valiasr regionális hadteste (Regional Corps Valiasr in Khuzestan)
عصر ولی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Khuzestan, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Khuzestan, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Valiasr regionális hadteste (Regional Corps Valiasr) Huzesztán (Khuzestan) tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Hassan Shahvarpour dandártábornok.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Valiasr regionális hadtestét felelősség terheli tüntetők Huzesztánban, 2020 novemberében történt lemészárlásáért. Emellett a szervezet a 2022-es iráni tüntetések során műveleteket hajtott végre tüntetőkkel szemben, különösen Izeh városban. Az Iszlám Forradalmi Gárda csapatai e műveletekben aránytalan erőszakot alkalmaztak, ami tüntetők meggyilkolásához vezetett.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Valiasr regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
29.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) loresztáni Hazrat Abufazl regionális hadteste (Regional Corps Hazrat Abufazl in Lorestan)
حضرت ابوالفضل
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Lorestan, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Lorestan, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Hazrat Abufazl regionális hadteste (Regional Corps Hazrat Abufazl) Loresztán (Lorestan) tartományban működik.
A 2022-ben zajlott tüntetések során a hadtest a tüntetők elleni műveleteket hajtott végre Irán kurd régióiban. Így különösen, e műveleteket a loresztáni Horramábád (Khorramabad) városban hajtották végre. Az Iszlám Forradalmi Gárda csapatai e műveletekben aránytalan erőszakot alkalmaztak, éles lőszereket vetve be a tüntetők ellen.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Hazrat Abufazl regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
30.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) kurdisztáni Beit-al-Moqadas regionális hadteste (Regional Corps Beit-al-Moqadas in Kordestan)
المقدس بيت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Kurdistan, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Kurdistan, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Beit-al-Moqadas regionális hadteste (Regional Corps Beit-al-Moqadas) Kurdisztán (Kurdistan) tartományban működik.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Sadegh Hosseini dandártábornok.
A 2022-ben zajlott tüntetések során e szervezet a tüntetők elleni műveleteket hajtott végre Irán kurd régióiban. Így különösen, 2022. november 15-től kezdve ilyen műveleteket hajtottak végre tüntetők ellen kurdisztáni városokban, valamint a nyugat-azerbajdzsáni Szanandadzs (Sanandaj), Kamjaran (Kamyaran) és Szakkez (Saqqez) városban. Az Iszlám Forradalmi Gárda csapatai e műveletekben aránytalan erőszakot alkalmaztak. Az Iszlám Forradalmi Gárda Szanandadzs, Kamjaran, illetve Szakkez városban 2022. november 15. óta végrehajtott műveletei legalább hét, kettő, illetve kettő fő halálát okozták.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Beit-al-Moqadas regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
31.Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) szisztáni és beludzsisztáni Salaman regionális hadteste (Regional Corps Salaman in Sistan and Baluchestan)
سلمان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
Cím: Sistan and Baluchestan, Iran
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) katonai alakulata
A bejegyzés helye: Sistan and Baluchestan, Iran
A tevékenység fő helye: Iran
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) Salaman regionális hadteste (Regional Corps Salaman) felügyeli Szisztán és Beludzsisztán (Sistan and Baluchestan) tartományt.
E szervezet parancsnoka az EU által jegyzékbe vett Amanollah Garshasbi dandártábornok.
A 2022-es tüntetések során az iráni biztonsági erők – köztük az Iszlám Forradalmi Gárda – a legerőszakosabb fellépések némelyikét Szisztán és Beludzsisztánban hajtották végre. 2022. szeptember 30-án Záhedán (Zahedan) tartományi fővárosban zajlott le a „véres péntek”, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak egy, a pénteki ima időpontja körül szerveződő záhedáni tüntetésen, éles lőszert vetve be. Legalább 70 tüntetőt ért találat és öltek meg. A tüntetőkkel szembeni erőszak azóta is folytatódik.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Salaman regionális hadtestét ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.1.23.
32.Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation)
بنیاد تعاون فراجا
بنیاد تعاون ناجا
(más néven: NAJA Együttműködési Alapítvány (NAJA Cooperation Foundation))
Cím: Marzdaran Blvd, Teheran, Tehran, Iran
A szervezet típusa: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran) kapcsolatban álló együttműködési alapítvány
Kapcsolódó szervezetek: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)
فرماندهی انتظامی جمهورﻯ اسلامی ایران
Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation), más néven NAJA Együttműködési Alapítvány (NAJA Cooperation Foundation) egy gazdasági célú társulás, amely az EU által jegyzékbe vett LEF (más néven NAJA) irányítása alatt áll, és amely Irán energia-, építőipari, szolgáltatási, technológiai és banki ágazatában tevékenykedik.
A LEF Együttműködési Alapítvány (LEF Cooperation Foundation), amely a LEF egyik fontos finanszírozási ága, de facto egy olyan pénzügyi holdingból áll, amely finanszírozást biztosít és közvetít, és amelyet a szankciók megkerülésére használnak. Emellett az együttműködési alapítvány – leányvállalataival együtt – azon kevés beszállítók egyike, amelyek tevékenysége kizárólagosan az iráni tüntetések leverésére használt berendezések gyártására és behozatalára irányul.
A LEF Együttműködési Alapítvány ezért az elnyomás céljára pénzügyi forrásokat és felszereléseket bocsát a LEF rendelkezésére, a LEF pedig a támogatást súlyos emberi jogi jogsértések elkövetéséhez használja fel.
A LEF Együttműködési Alapítványt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
33.Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet (Police Science and Social Studies Institute)
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا
A bejegyzés helye: Tehran, Iran
Cím: QCC3+HPP District 3, Tehran, Tehran Province, Iran
A szervezet típusa: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kapcsolatban álló intézet
Kapcsolódó szervezetek: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)
A Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet (Police Science and Social Studies Institute), amely kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársaság EU által jegyzékbe vett Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven NAJA), „tömegoszlató drónokat” állít elő, amelyeket a bűnüldöző erők a békés tüntetők elleni kemény fellépés során használnak. Emellett az intézet a drónoknak a rendőri erők céljaira történő bevetésével kapcsolatos kutatásokat mozdít elő és végez.
A Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel, és olyan felszereléseket bocsát rendelkezésre, amelyeket súlyos emberi jogi jogsértések elkövetésére használnak fel.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.2.20.
34.A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa (Supreme Council of Cultural Revolution)Kapcsolódó személy: KHOSROU PANAH Abdol Hossein (elnök és titkár)A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa (Supreme Council of Cultural Revolution) a rezsim egyik szakpolitikai szerve, amely a tudományok, az oktatás, a vallás és a kutatás területén a stratégiai szakpolitikák és tervek előkészítéséért és megfogalmazásért felelős.
Előmozdított több olyan projektet, amely aláássa a lányok és nők szabadságát, ruházkodásuk és oktatásuk korlátozása révén. Döntései hátrányosan megkülönböztettek kisebbségeket is, például a bahá’i kisebbséget. A jelenlegi rezsim által képviselt politikák népszerűsítésének eszköze.
A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsát ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.3.20.
35.AriantelCím: Ariantel Head Office, No. 15, 15th alley, South Gandhi Street, Tehran, Iran
Weboldal: http://www.ariantel.ir
A szervezet típusa: magánvállalat
Az Ariantel iráni mobilszolgáltató, amely élen jár az iráni kormány által kidolgozott átfogó telekommunikációs megfigyelési architektúra kiépítésében, melynek célja az iráni ellenzéki és kritikus hangok elfojtása.
Az Ariantel aktívan keresi és használja azon kibertermékeket, amelyek alkalmasak a felhasználók hívásainak és egyéb mobilkommunikációs tevékenységeinek az iráni kormány kérésére történő nyomon követésére, földrajzi helymeghatározására és lehallgatására. Ezt az információt később a tüntetések elnyomására és megzavarására, valamint a békés tüntetők és aktivisták azonosítására, célba vételére és letartóztatására használták fel.
Az Ariantelt ezért felelősség terheli Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.
2023.4.24.
36.Baszidzs Diákszervezet (Student Basij Organization, SBO)

(más néven: Student and Talabeh Basij)
A szervezet típusa: az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Baszidzs szervezetének altagozata
A bejegyzés helye: Iran
A bejegyzés ideje: 1989. november
Kapcsolódó személyek: Issa Zarepour
Egyéb kapcsolódó szervezetek: IRGC; az IRGC Baszidzs Szervezete (IRGC Basij Organisation)
A Baszidzs Diákszervezet (Student Basij Organization, SBO) a Baszidzs szervezet (Basij Organisation) egyik tagozata, amely az IRGC erőszakos végrehajtó szervezeteként működik az egyetemi kampuszokon. Az SBO a Baszidzs legfiatalabb és legradikálisabb tagjaiból áll, akik különösen aktívan segítették elő azt, hogy 2022 őszén azok az egyetemi kampuszok, ahol a diákok tüntetéseket szerveztek, az elnyomás fő helyszínei közé tartozzanak. Az egyetemi kampuszokon – többek között a Sharif Egyetemen, a Shahid Beheshti Egyetemen és az Amirkabir Egyetemen – tartott több razzia alkalmával a biztonsági erők, köztük az SBO is, éles lőszert használtak és tüzet nyitottak a diákokra.
Mindez, továbbá az azzal kapcsolatos számos beszámoló, hogy e razziák során diákokat raboltak el és kínoztak meg, megerősíti, hogy az SBO-t felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
37.IRGC Cooperative Foundation

(más néven: IRGC Cooperation Bonyad; Bonyad Taavon Sepah; Bonyad-e Ta'avon-e; Sepah Cooperative Foundation)
Cím: Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran
A szervezet típusa: alapítvány
A bejegyzés helye: Iran
Bejegyzés ideje: 1989
Kapcsolódó személyek: Ali Asghar Nourouzi;
Seyyed Amin Ala; Emami Tabatabai;
Ahmad Hasan Karimi;
Yahya Alaoddini
Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) élen járt a 2022 szeptemberében kezdődött iráni tüntetések leverésében, amelyek során független források szerint több mint 520 személy – köztük több mint 70 kiskorú – vesztette életét, több mint 22 000 főt pedig letartóztattak/börtönbe zártak.
Az IRGC Cooperative Foundation felelős az Iszlám Forradalmi Gárda befektetéseinek kezeléséért, és ezért felelősség terheli a brutális elnyomást gyakorló rezsim pénzügyi támogatásáért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.
2023.5.22.
38.Tasnim Kulturális Intézményi Szervezet (Tasnim Cultural Institution Organization)
(Más néven: Tasnim Hírügynökség (Tasnim News Agency))
خبرگزارى تسنیم
A szervezet típusa: médiaorgánum
A bejegyzés helye: Iran
A bejegyzés ideje: 2012. június 30.
A Tasnim Hírügynökség (Tasnim News Agency) az Iszlám Forradalmi Gárdához (Islamic Revolutionary Guard, IRGC) kapcsolódó legnagyobb médiaorgánum és az iráni rezsim propagandagépezeteként szolgál, amelynek műsorai gyakran keményvonalas iráni véleményeket tükröznek A médiaorgánumot felelősség terheli a tüntetők által tett hamis vallomásoknak a honlapján és közösségimédia-fiókokban való közzétételéért, valamint a tüntetőkről készült képeknek a közösségi médiában való nyilvánosságra hozataláért, amelyek kapcsán arra kérik az olvasókat, hogy segítsenek azonosítani a tüntetőket.
A Tasnim Hírügynökséget ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
39.Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Council of Cyberspace, SCC)A szervezet típusa: kormányzati szervezet
A bejegyzés helye: Iran
A bejegyzés ideje: 2012
A Legfelsőbb Kibertér-tanácsot (Supreme Council of Cyberspace, SCC) felelősség terheli az iráni nép internethozzáférésének azzal a céllal való korlátozásáért, hogy megakadályozzák, illetve elnyomják a tüntetéseket, valamint korlátozzák a nyílt és szabad információkhoz való hozzáférést, ezáltal pedig a tanács megsérti azt a jogot, hogy véleménye miatt senki ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kereshessen, kaphasson és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.
Az SCC-t ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
40.Sanandaj központi börtön (Sanandaj Central Prison)
زندان مرکزى سنندج
A szervezet típusa: büntetés-végrehajtási intézet
A bejegyzés helye: Kordestan, north-western Iran
A Sanandaj központi börtön (Sanandaj Central Prison) az igazságszolgáltatás büntetés-végrehajtási ágának ellenőrzése alá tartozó intézmény, amelyet gyakran használnak politikai foglyok fogva tartására és nem megfelelő körülmények közötti elhelyezésére, amivel megsértik az emberi jogaikat. Emellett bizonyítékok támasztják alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben számos kivégzésre került sor.
A Sanandaj központi börtönt ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
41.Zahedan börtön (Zahedan Prison)
زندان مرکزى زاهدان
A szervezet típusa: büntetés-végrehajtási intézet
A bejegyzés helye: Zahedan, Iran
A Zahedan börtön (Zahedan Prison) az igazságszolgáltatás büntetés-végrehajtási ágának ellenőrzése alá tartozó intézmény, amelyet gyakran használnak politikai foglyok fogva tartására és nem megfelelő körülmények közötti elhelyezésére, amivel megsértik az emberi jogaikat. Emellett bizonyítékok támasztják alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben tömeges kivégzésekre került sor.
A Zahedan börtönt ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
42.Isfahan központi börtön (Isfahan Central Prison)
(Más néven: Dastgerd börtön (Dastgerd Prison); Isfahani börtön (Prison of Isfahan); Esfahan börtön (Esfahan Prison); Isfahan börtön (Isfahan Prison))
A szervezet típusa: büntetés-végrehajtási intézet
A bejegyzés helye: Isfahan, Iran
Az Isfahan központi börtön (Isfahan Central Prison) az igazságszolgáltatás büntetés-végrehajtási ágának ellenőrzése alá tartozó intézmény, amelyet gyakran használnak politikai foglyok fogva tartására és nem megfelelő körülmények közötti elhelyezésére, amivel megsértik emberi jogaikat. Emellett bizonyítékok támasztják alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben számos kivégzésre került sor.
Az Isfahan központi börtönt ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.
43.Kachui börtön (Kachui Prison)
(Más néven: Kachuii börtön (Kachouii Prison); Kechoui börtön (Kechoui Prison); Kachuyi börtön (Kachuyi Prison); Fardis börtön (Fardis Prison))
A szervezet típusa: büntetés-végrehajtási intézet
A bejegyzés helye: Karaj, Alborz Province, Iran
A Kachui börtön (Kachui Prison) az igazságszolgáltatás büntetés-végrehajtási ágának ellenőrzése alá tartozó intézmény, amelyet gyakran használnak politikai foglyok fogva tartására és nem megfelelő körülmények közötti elhelyezésére, amivel megsértik az emberi jogaikat. Emellett bizonyítékok támasztják alá, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben kivégzésekre került sor.
A Kachui börtönt ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.
2023.9.15.

II. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

III. MELLÉKLET

Az 1a. cikkben említett, belső elnyomás céljára alkalmas eszközök jegyzéke

1.1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint: 1.1 az Európai Unió közös katonai listája ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek; 1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei; 1.3 a közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek: 3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek; 3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek; 3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket; 3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek; 3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek; 3.6 a 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei. 1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járművekre. 2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó eszközök: 4.1 elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, detonátorokat, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei); 4.2 a közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek; 4.3 a közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok: a) amatol; b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal); c) nitroglikol; d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN); e) pikril-klorid; f) 2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések: 5.1 ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények; 5.2 ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok. Megjegyzés: Nem tartoznak ide: - a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett eszközök; - a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett eszközök.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

IV. MELLÉKLET

Az 1b. és az 1c. cikkben említett eszközök, technológia és szoftver

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan eszközökre, technológiára vagy szoftverre, amelyek szerepelnek a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 1 ) I. mellékletében vagy a közös katonai listán; illetve

b) olyan szoftverre, amelyet a szállító további lényeges segítsége nélkül, a felhasználó általi telepítésre terveztek és amely a nyilvánosság számára általánosan, korlátozás nélkül a kiskereskedelmi értékesítő helyek készleteiből értékesítés keretében hozzáférhető: i. üzlethelyiségben; ii. postai megrendelés útján; iii. elektronikusan; vagy iv. telefonos megrendelés útján; vagy

c) olyan szoftverre, amely nyilvánosan hozzáférhető.

Az A., B., C., D. és E. kategóriák a 428/2009/EK rendelet szerinti kategóriákra vonatkoznak.

Az 1b. cikkben említett "eszközök, technológia és szoftver" a következőkre vonatkozik:

A. Eszközök jegyzéke - mélyreható adatcsomag-elemző (Deep Packet Inspection) berendezés - hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment) - rádióferekvencia-ellenőrző berendezés - hálózat- és műholdzavaró berendezés - távolról fertőző berendezés - beszédfelismerő/feldolgozó berendezés - IMSI ( 2 ) MSISDN ( 3 ), IMEI ( 4 ), TMSI ( 5 ) ellenőrző és lehallgató berendezés - taktikai SMS ( 6 ), GSM ( 7 ), GPS ( 8 ), GPRS ( 9 ), UMTS ( 10 ), CDMA ( 11 ), PSTN ( 12 ) ellenőrző vagy lehallgató berendezés - DHCP ( 13 ) SMTP ( 14 ), GTP ( 15 ), TMSI ellenőrző és lehallgató berendezés - minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés - távoli eléréses berendezés számítógépes adatok vizsgálatára - szemantikai feldolgozó berendezés - WEP és WPA kódfeltörő berendezés - lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra

B. Használaton kívül

C. Használaton kívül

D. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "szoftver".

E. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "technológia".

Az e kategóriákba tartozó eszközök, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az "internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt ellenőrző vagy lehallgató rendszerek" általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában az "ellenőrzés" a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.

( 1 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 2 ) IMSI (International Mobile Subscriber Identity): nemzetközi mobil előfizetői azonosító. Minden egyes mobil telefonkészülék SIM kártyába beépített egyedi azonosító kódja, amely lehetővé tesz a SIM azonosítását GSM vagy UMTS hálózatokon keresztül.

( 3 ) MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): a mobil állomás nemzetközi ISDN száma. GSM vagy UMTS mobilhálózaton belül az előfizetés egyedi azonosítója. Egyszerűen szólva a mobiltelefonban lévő SIM kártya telefonszáma, és ezért ugyanúgy azonosítja a mobil-előfizetőt, mint az IMSI, de emellett arra is szolgál, hogy a hívásokat az előfizetőhöz irányítsák.

( 4 ) IMEI (International Mobile Equipment Identity): nemzetközi mobilkészülék-azonosító. Rendszerint egyedi szám, amely GSM, WCDMA és IDEN mobiltelefonok, valamint egyes műholdas telefonok beazonosítására szolgál. Rendszerint a telefon akkumulátortartójának belsejébe van nyomtatva. A lehallgatás az IMEI, valamint az IMSI és az MSISDN segítségével pontosabban meghatározható.

( 5 ) TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): ideiglenes mobil-előfizetői azonosító. Ez a mobil és a hálózat között leggyakrabban küldött azonosító.

( 6 ) SMS (Short Message System): rövidüzenet-küldő szolgáltatás.

( 7 ) GSM (Global System for Mobile Communications): globális mobilkommunikációs rendszer.

( 8 ) GPS (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer.

( 9 ) GPRS (General Package Radio Service): általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás.

( 10 ) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System): univerzális mobil távközlési rendszer.

( 11 ) CDMA (Code Division Multiple Access): kódosztásos többszörös hozzáférés.

( 12 ) PSTN (Public Switch Telephone Networks): kapcsolt közcélú hálózat.

( 13 ) DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol): dinamikus állomáskonfiguráló protokoll.

( 14 ) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): egyszerű levéltovábbítási protokoll.

( 15 ) GTP (GPRS Tunneling Protocol): GPRS alapú alagutazó protokoll.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0359 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0359&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0359-20230915 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0359-20230915&locale=hu

Tartalomjegyzék