32002R0546[1]

A Tanács 546/2002/EK rendelete (2002. március 25.) a 2002., 2003. és 2004. évi betakarításra a leveles dohányra vonatkozó jövedelemtámogatások és garanciaküszöbök fajtacsoportonkénti és tagállamonkénti rögzítéséről, valamint a 2075/92/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 546/2002/EK RENDELETE

(2002. március 25.)

a 2002., 2003. és 2004. évi betakarításra a leveles dohányra vonatkozó jövedelemtámogatások és garanciaküszöbök fajtacsoportonkénti és tagállamonkénti rögzítéséről, valamint a 2075/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

A nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelet ( 4 ) 4. cikke előírja a jövedelemtámogatás összege, illetve a kiegészítő összegek rögzítését minden dohány-betakarítás esetére, különös figyelmet fordítva a különböző dohányfajták - szokásos versenyfeltételek között történő - értékesítésének múltbeli és előrelátható lehetőségeire. A jövedelemtámogatásokat tehát rögzíteni kell, és a 2002., 2003. és 2004. évre rögzített garanciaküszöbökhöz kell kötni.

(2)

A 2075/92/EGK rendelet 8. cikkének második bekezdésével és 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a dohányfajtacsoportok, illetve a tagállamok szerinti garanciaküszöböt a 2002., 2003. és 2004. évi betakarításra vonatkozóan rögzíteni kell, különös tekintettel az érintett termőterületek piaci, illetve társadalmi-gazdasági és agronómiai feltételeire. A küszöbszinteket időben kell meghatározni ahhoz, hogy a termelők az érintett betakarítás tekintetében megtervezhessék termelésüket.

(3)

A 2075/92/EGK tanácsi rendelet 6. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a termeltetési szerződések versenyeztetési rendszerét alkalmazzák. A jelenleg hatályban lévő rendelkezések értelmében ennek a rendszernek - amennyiben alkalmazásra kerül - az adott tagállamban termesztett valamennyi dohányfajtacsoportra ki kell terjednie. Ezt a rendszert még nem alkalmazzák, ugyanis a tagállamok véleménye szerint a versenyeztetés csak egyes dohányfajtacsoportok és csak az érdeklődésüket kinyilvánító termelői csoportok esetében indokolt. A versenyeztetés támogatása érdekében, amely a nyersdohány kereskedelmi árának növelési módja, rugalmasabb rendelkezéseket szükséges bevezetni, hogy a tagállamok egyes dohányfajta-csoportokra, illetve azokra a termelői csoportokra korlátozhassák ezt a megoldást, amelyek ebben részt kívánnak venni.

(4)

A 2075/92/EGK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése értelmében létrehozott nemzeti kvótatartalékok nem valósították meg azokat az átalakítási, illetve gazdaságátszervezési célkitűzéseket, amelyek érdekében azokat létrehozták. A nemzeti szinten történő alkalmazás, és elsősorban a tagállamok által megállapított, a tartalék valamint a megvalósításra szánt kis összegek újraelosztására vonatkozó feltételek elégtelennek bizonyultak a kívánt hatás eléréséhez. A nemzeti tartalékok kezelésére hozott adminisztratív rendelkezések többletmunkát idéztek elő, és túlságosan bonyolulttá tették a kvóták kezelését, ami a szétosztást nagymértékben késleltette. Az ilyen szándékkal rendelkező tagállamok számára azonban továbbra is meg kell hagyni a rendszer alkalmazásának lehetőségét, amennyiben azt hasznosnak tartják.

(5)

A Szerződés előírja, hogy a közösségi politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor az emberi egészség védelmének magas szintjét kell biztosítani. Az Európai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájának keretében minden politika gazdasági, társadalmi és környezeti következményét figyelembe kell venni. A nyersdohánytermelő régiókban következésképpen indokolt a termesztők számára új jövedelmi források és gazdasági tevékenységek kialakítását célzó programokat végrehajtani. Ennek a célnak az elérése érdekében módosítani szükséges a közösségi Dohányalap tevékenységét, és az agronómiai kutatás helyébe az egyedi kezdeményezéseket támogató intézkedéseknek kell lépniük, amelyek lehetővé teszik a dohánytermesztők számára a dohányról az egyéb terményekre és munkaalkalmat teremtő gazdasági tevékenységekre való áttérést.

(6)

Indokolt továbbá az alap finanszírozására alkalmazott levonást 2003-ban 3 %-ra emelni azért, hogy növeljék a rendelkezésre álló költségvetési eszközöket a dohányfogyasztás káros hatásaira vonatkozó tájékoztató intézkedések és a más termelésre való áttérést célzó kezdeményezések finanszírozása céljából. Ez utóbbi intézkedés, amelyre újabban kiemelt figyelmet fordítanak, nemzeti szinten külön áttérési intézkedések részeként lenne megvalósítható, és a kvóta-visszavásárlási rendszerhez kapcsolódna, illetve azzal egységet alkotna. A 2004. évi betakarítás tekintetében szükség esetén a levonás 5 %-ra emelhető; ez az alap előirányzatainak felhasználásától függ, ez utóbbi alapja a Bizottság által készített jelentés.

(7)

A 2075/92/EGK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002., 2003., 2004. és 2005. évi betakarítás tekintetében a nyersdohánycsoportok szerinti jövedelemtámogatás összege, illetve a 2075/92/EGK rendelet 3. cikkében említett kiegészítő összegek megfelelnek az e rendelet I. mellékletében szereplő összegeknek.

2. cikk

A 2002., 2003., 2004. és 2005. évi betakarítás tekintetében a 2075/92/EGK rendelet 8. és 9. cikkében említett, dohányfajtacsoportok és tagállamok szerinti garanciaküszöbök megfelelnek az e rendelet II. mellékletében szereplő összegeknek.

3. cikk

A 2075/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamnak lehetősége van, amennyiben szervezetei ezt indokolják, az abban részt venni szándékozó termelői csoportok számára az (1) bekezdésben említett termeltetési szerződések versenyeztetési rendszerének alkalmazására valamely dohányfajta-csoport esetében, feltéve hogy a szerződést a dohány leszállításának kezdési időpontját megelőzően megkötik."

2. A 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A termelő tagállamok jogosultak nemzeti kvótatartalék létrehozására, amelynek működési szabályzatát a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni."

3. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

(1) Létrejön egy közösségi Dohányalap (a továbbiakban: »alap«), amelyet a következő levonásokból kell finanszírozni:

- a jövedelemtámogatás 2 %-a a 2002. évi betakarítás esetében,

- a jövedelemtámogatás 3 %-a a 2003. évi betakarítás esetében,

A Bizottság 2003. december 31-ig az alap előirányzatainak felhasználásáról szóló jelentést terjeszt be, amelyhez szükség esetén olyan javaslatot lehet csatolni, hogy a 2004. évi betakarításra vonatkozóan az alap számára történő levonást 5 %-ra kell felemelni.

(2) Az alap a következő területeken végzett intézkedéseket finanszírozza:

a) a dohányfogyasztás minden formájából eredő káros hatások tágabb megismertetése, különösen a tájékoztatás és az oktatás révén, valamint a dohányfogyasztási minták meghatározása, illetve a Közösségben előforduló nikotinfüggőségről szóló járványtani tanulmányok, továbbá a nikotinfüggőség megelőzéséről szóló tanulmány elkészítését szolgáló adatgyűjtés támogatása révén;

b) a 14. cikk (1) bekezdésében említett program részeként olyan egyedi intézkedések, amelyek elősegítik, hogy a termesztők egyéb terményekre és munkaalkalmat teremtő egyéb gazdasági tevékenységekre térjenek át, valamint ennek - a dohánytermesztők előtt álló - lehetőségeiről szóló tanulmányok."

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2002. évi betakarítástól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2002., 2003., 2004. ÉS 2005. ÉVI BETAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ DOHÁNYLEVÉL UTÁN JÁRÓ JÖVEDELEMTÁMOGATÁS

I.
Mesterséges hővel szárított
II
Mesterséges úton szárított világos
III
Mesterséges úton szárított sötét
IV
Füstöléssel szárított
V
Napon szárított
VI
Basmas
VII
Katerini
VIII
Kaba Koulak
EUR/kg2,980622,384232,384232,621992,145814,129573,503952,50377

KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZEGEK

FajtaEUR/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso0,5509
Badischer Burley E és hibridjei0,8822
Virgin D és hibridjei, Virginia és hibridjei0,5039
Paraguay és hibridjei, Dragon vert és hibridjei, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre0,4112

II. MELLÉKLET

GARANCIAKÜSZÖBÖK A 2002. ÉVI BETAKARÍTÁSRA (tonna)

(tonna)
TagállamI.
Mesterséges hővel szárított
II.
Mesterséges úton szárított világos
III.
Mesterséges úton szárított sötét
IV.
Füstöléssel szárított
V.
Napon szárított
EgyébÖsszesen
VI.
Basmas
VII.
Katerini
VIII.
K. Koulak
Olaszország49 00249 43616 2566 2559 157498130 604
Görögország35 78112 2767 19227 11424 01416 696123 073
Spanyolország29 4725 7486 6223041 872
Portugália4 9811 0666 047
Franciaország10 6509 6025 35925 611
Németország4 8002 6833 86811 351
Belgium1541 4551 609
Ausztria3044299571
134 71681 40733 6596 28516 34927 11424 51216 696340 738

GARANCIAKÜSZÖBÖK A 2003., 2004. ÉS 2005. ÉVI BETAKARÍTÁSRA

(tonna)
TagállamI.
Mesterséges hővel szárított
II.
Mesterséges úton szárított világos
III.
Mesterséges úton szárított sötét
IV.
Füstöléssel szárított
V.
Napon szárított
EgyébÖsszesen
VI.
Basmas
VII.
Katerini
VIII.
K. Koulak
Olaszország48 26347 68915 6826 2558 833498127 220
Görögország35 24211 8426 93827 11424 01416 696121 846
Spanyolország29 0285 5456 3883040 991
Portugália4 9061 0285 934
Franciaország10 4909 2625 17024 922
Németország4 7282 5883 73111 047
Belgium1491 4041 553
Ausztria2942696551
Ciprus350350
Magyarország5 7686 58712 355
Lengyelország22 20012 6331 8671 23337 933
Szlovákia1 5981171 715
162 60297 86634 3387 51815 77127 11424 51216 696386 417

( 1 ) HL C 51. E, 2002.2.26., 382. o.

( 2 ) 2002. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) 2002. február 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL C 51. E, 2002.2.26., 382. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0546 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0546&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R0546-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R0546-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék