31970R1107[1]

A Tanács 1107/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról

A TANÁCS 1107/70/EGK RENDELETE

(1970. június 4.)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75., 77. és 94. cikkére;

tekintettel a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a versenyt befolyásoló egyes rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1965. május 13-i tanácsi határozatra ( 1 );

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 );

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 );

mivel a közös közlekedési politika lényeges része azoknak az egyenlőtlenségeknek a kiküszöbölése, amelyek alkalmasak arra, hogy torzítsák a versenyfeltételeket a közlekedési piacon;

mivel ennek érdekében helyénvaló a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatások egyes szabályainak megállapítása, amennyiben az ilyen támogatásokat kifejezetten az ehhez az ágazathoz tartozó tevékenységekhez nyújtják;

mivel a 77. cikk kimondja, hogy a támogatások a Szerződéssel összeegyeztethetők, ha megfelelnek a közlekedés koordinálása igényeinek, vagy ha valamely közszolgáltatás fogalmában benne rejlő egyes kötelezettségek teljesítéséhez nyújtott visszatérítést képviselnek;

mivel az 1969. június 26-i 1192/69/EGK és 1191/69/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) közös előírásokat és eljárásokat állapított meg a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálásából származó pénzügyi ellentételezésekhez, illetve a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a közszolgáltatási kötelezettségekből származó terhek ellentételezéséhez;

mivel ebből következően szükséges meghatározni azokat az eseteket és feltételeket, amelyek között a tagállamok koordináló intézkedéseket hozhatnak vagy a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket írhatnak elő, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti, nem a fent említett rendeletek hatálya alá tartozó támogatások nyújtását;

mivel az 1965. május 13-i tanácsi határozat 8. cikke alapján az államok és közjogi testületeik részéről a vasúti vállalkozóknak teljesített kifizetések tekintetében közösségi szabályozást kell alkotni; mivel azokra a kifizetésekre, amelyeket abból következően teljesítenek, hogy az említett 8. cikkben hivatkozott harmonizáció még nem került végrehajtásra, nem kell alkalmazni ennek a rendeletnek azokat a rendelkezéseit, amelyek körülhatárolják a tagállamoknak azokat a lehetőségeit, hogy koordináló intézkedéseket hajtsanak végre vagy a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket írjanak elő, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti támogatások nyújtását;

mivel ezeknek a kifizetéseknek a különleges természete miatt célszerűnek látszik, a Szerződés 94. cikke alapján, valamilyen különleges eljárás megállapítása a Bizottság tájékoztatására az ilyen kifizetésekről;

mivel kívánatos, hogy ne alkalmazzák ennek a rendeletnek bizonyos rendelkezéseit olyan intézkedésekre, amelyeket valamely tagállam hoz valamely olyan támogatási rendszer végrehajtására, amelyről a Szerződés 77., 92. és 93. cikke alapján a Bizottság már állást foglalt;

mivel kívánatos, hogy a Bizottság mellett létrehozzanak egy, a tagállamok által kijelölt szakértőkből álló tanácsadó bizottságot, hogy segítse a Bizottságot a közlekedés terén nyújtott támogatások vizsgálatában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokra alkalmazandó, amennyiben az ilyen támogatások kifejezetten az említett ágazaton belüli tevékenységekre vonatkoznak.

2. cikk

A Szerződés 92-94. cikkét alkalmazni kell a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokra.

3. cikk

A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1969. június 26-i 1192/69/EGK tanácsi rendelet és a vasúti, közúti és belvízi közlekedésben a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok nem hoznak koordináló intézkedéseket, és nem írnak elő a közszolgáltatás fogalmában benne rejlő olyan kötelezettségeket, amelyek magukban foglalják a Szerződés 77. cikke szerinti támogatások nyújtását, kivéve a következő esetekben vagy feltételek mellett:

1. A közlekedés koordinálása tekintetében:

a) ahol vasúti vállalkozásoknak nyújtott, nem az 1192/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat azoknak a többletterheknek az ellentételezésére szánták, amelyeket ezek a vállalkozások viselnek más közlekedési vállalkozásokkal összehasonlítva, és amelyek az említett rendeletben felsorolt normalizálási kategóriák valamelyikébe esnek;

b) az infrastruktúra-költségek felosztására vonatkozó közös előírások hatálybalépéséig, ahol olyan vállalkozásoknak nyújtanak támogatást, amelyeknek viselniük kell az általuk használt infrastruktúrával kapcsolatos költséget, míg más vállalkozásokra nem hárul hasonló teher. Az így nyújtott támogatás összegének meghatározásában azokat az infrastruktúra-költségeket kell figyelembe venni, amelyeket a versenyző közlekedési módoknak nem kell viselniük;

c) ahol a támogatás célja a következő:

- általánosságban a köz számára gazdaságosabb közlekedési formák és eszközök feltárására irányuló kutatás, vagy

- általában a köz számára gazdaságosabb közlekedési formák és eszközök fejlesztésének megkönnyítése.

Az ilyen támogatás a kutatási és fejlesztési szakaszra korlátozódik, és nem terjedhet ki az ilyen közlekedési formák és eszközök kereskedelmi kiaknázására;

d) a közlekedési piacra való bejutásra vonatkozó közösségi előírások hatálybalépéséig, ahol a támogatást kivételesen és ideiglenesen nyújtják, hogy valamely átszervezési terv részeként kiküszöböljenek valamilyen súlyos strukturális problémákat okozó többletkapacitást, és így hozzájáruljanak a közlekedési piac igényeinek hatékonyabb kielégítéséhez.

e) 1997. december 31.-ig, ahol a támogatásokat ideiglenesen nyújtják, és a kombinált közlekedés fejlesztésének megkönnyítése a céljuk, az ilyen támogatásoknak a következőkre kell vonatkozniuk:

- infrastruktúrába eszközölt beruházás,

- vagy

- átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható berendezésekbe eszközölt beruházás,

- vagy

- kifejezetten a kombinált közlekedéshez tervezett és kizárólag a kombinált közlekedésben használt speciális szállítóeszközökbe történő beruházás,

- vagy

- az ----- Svájcon vagy a volt Jugoszlávia utódállamain áthaladó közlekedés során a kombinált közlekedés üzemeltetési költségei.

A Bizottság kétévenként jelentést nyújt be a Tanácsnak a fenti intézkedések végrehajtásának eredményeiről, megadva többek között a támogatások odaítélésének részleteit, azok összegét és a hatásukat a kombinált közlekedésre. A tagállamok ellátják a Bizottságot a jelentés összeállításához szükséges információkkal.

A Bizottság javaslata alapján a Tanács 1997. december 31.-ig határoz, a Szerződésben megállapított feltételek mellett, az ezt követően alkalmazandó szabályozásról vagy, adott esetben, ezen támogatási szabályozás megszüntetésének feltételeiről.

f) 1999. december 31-éig, ahol a támogatásokat ideiglenesen nyújtják, és a belvízi hajózás fejlesztésének megkönnyítése a céljuk, az ilyen támogatásoknak a következőkre kell vonatkozniuk:

- a belvízi terminálok infrastruktúrájában eszközölt beruházások, vagy

- az átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható berendezésekben eszközölt beruházások.

A nyújtott támogatás nem haladhatja meg a beruházás teljes összegének 50 %-át.

A támogatás célja a belvízi utakon új vagy további fuvarozási kapacitások kifejlesztésének elősegítése. A kedvezményezetteknek meg kell felelniük az érintett tagállam által megállapított részletes előírások követelményeinek, és felelősséggel tartoznak a beruházás tényleges végrehajtásáért.

A Bizottság kétévenként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az intézkedések végrehajtásának eredményéről, különösen a támogatások odaítéléséről, összegéről és annak a belvízi közlekedésre gyakorolt hatásáról. A tagállamok átadják a Bizottságnak az e jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.

A Bizottság javaslata alapján a Tanács legkésőbb 1999. július 31-ig, a Szerződésben előírt feltételek szerint, határoz az ezt követő szabályozásról vagy, adott esetben, a támogatási szabályozás megszüntetésének feltételeiről.

2. A közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek teljesítésének a megtérítésével összefüggésben:

a vonatkozó közösségi előírások hatálybalépéséig, ahol a kifizetéseket vasúti, közúti vagy belvízi közlekedési vállalkozások számára teljesítik az állam vagy a közjogi testületek által számukra előírt közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezéseként és a következők valamelyikére terjednek ki:

- az 1191/69/EGK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megadott meghatározásba nem tartozó díjszabási kötelezettségek, vagy

- olyan közlekedési vállalkozások vagy tevékenységek, amelyekre nem alkalmazható ez a rendelet.

3. A Szerződés 75. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel módosíthatja az e cikk 1. és 2. pontjában megadott listát.

5. cikk

(1) Amikor a tagállamok a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatják a Bizottságot valamilyen támogatás nyújtásának vagy megváltoztatásának tervéről, minden információt megküldenek a Bizottságnak, amely annak megállapításához szükséges, hogy az ilyen támogatás összeegyeztethető-e ezen rendelet rendelkezéseivel.

(2) A 3. cikk 1. e) pontjában említett támogatás mentesül a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésében említett eljárás alól, a támogatásról minden év elején becslések alapján kell tájékoztatni a Bizottságot, ezt követően pedig a pénzügyi év vége után jelentés formájában.

6. cikk

A Bizottság mellett egy kijelölt tanácsadó bizottságot hoznak létre; a tanácsadó bizottság segíti a Bizottságot a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatások vizsgálatában. A bizottság elnöke a Bizottság képviselője, és a tagjai az egyes tagállamok által kijelölt képviselők. A bizottság üléseiről nem kevesebb, mint tíz nappal annak megtartása előtt adnak értesítést, amely tartalmazza a napirendet. Sürgős esetekben ez a határidő lerövidíthető. A bizottság működésére a Szerződés 83. cikkét kell alkalmazni.

A bizottság megvizsgálhat minden, az e rendelet alkalmazására és a közlekedési ágazatban a támogatások nyújtását szabályozó minden más rendelkezésre vonatkozó kérdést és ezekről véleményt adhat.

A bizottságot folyamatosan tájékoztatják a közlekedési vállalkozásoknak nyújtott támogatások természetéről és összegéről, és általában az ilyen támogatásra vonatkozó minden lényeges részletről, amint a Bizottságot e rendelet rendelkezéseinek megfelelően értesítették a támogatásokról.

7. cikk

A 3. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók a valamely tagállam által egy olyan támogatási szabályozás végrehajtására elfogadott intézkedésekre, amellyel kapcsolatban a Bizottság a Szerződés 77., 92. és 93. cikke alapján már állást foglalt.

8. cikk

Ez a rendelet 1971. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL 88., 1965.5.24., 1500/65. o.

( 2 ) HL 103., 1967.6.2., 2050/67. o.

( 3 ) HL 178., 1967.8.2., 18. o.

( 4 ) HL L 156., 1969.6.28., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970R1107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970R1107&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01970R1107-19961217 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01970R1107-19961217&locale=hu