32009D0935[1]

A Tanács 2009/935/IB határozata ( 2009. november 30. ) az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról

A TANÁCS 2009/935/IB HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról

1. cikk

(1) Az Europol-határozat 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Europol megállapodást köt az e határozat mellékletében található jegyzékbe felvett harmadik államokkal és szervezetekkel. Amint felvették e jegyzékbe a harmadik államot vagy a szervezetet, az Europol kezdeményezheti a megállapodás megkötésére irányuló eljárást. Az Europol - az igazgatótanács eltérő határozata hiányában - törekszik a személyes adatok cseréjét lehetővé tevő együttműködési megállapodás megkötésére.

(2) Az Europol rangsorolja az együttműködési megállapodások megkötését a jegyzékbe felvett harmadik államokkal és szervezetekkel, figyelembe véve az Europol operatív szükségleteit és a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásokat. Az igazgatótanács további, általa szükségesnek tekintett utasításokat adhat az igazgatónak az adott megállapodásra irányuló tárgyalásra vonatkozóan.

(3) Az igazgató rendszeresen tájékoztatja az igazgatótanácsot a harmadik felekkel folyamatban lévő tárgyalások állásáról, és hathavonta jelentést nyújt be az elért eredményekről.

2. cikk

(1) Az igazgatótanács bármely tagja javasolhatja új harmadik államnak vagy szervezetnek a jegyzékbe való felvételét. Ebben az esetben vázolnia kell a kérdéses harmadik állammal vagy szervezettel való együttműködési megállapodás megkötésének operatív szükségességét.

(2) Az igazgatótanács eldönti, hogy javasolja-e a Tanácsnak a szóban forgó harmadik állam vagy szervezet felvételét a jegyzékbe.

(3) A Tanács e határozat módosítása útján határoz az új harmadik álamnak vagy szervezetnek a jegyzékbe való felvételéről.

3. cikk

Ez a határozat 2010. január 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

MELLÉKLET

Azon harmadik államok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodást köt:

1. Harmadik államok (betűrendben):

- Albánia

- Amerikai Egyesült Államok

- Ausztrália

- Bolívia

- Bosznia-Hercegovina

- Brazília

- Dánia

- Egyesült Arab Emírségek

- Grúzia

- Horvátország

- India

- Izland

- Izrael

- Kanada

- Kína

- Kolumbia

- Liechtenstein

- Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

- Marokkó

- Mexikó

- Moldova

- Monaco

- Montenegró

- Norvégia

- Oroszország

- Peru

- Svájc

- Szerbia

- Törökország

- Ukrajna

2. Szervezetek:

- az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC)

- ICPO-Interpol

- Vámigazgatások Világszervezete

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0935 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0935&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0935-20170217 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0935-20170217&locale=hu

Tartalomjegyzék