Európai Kulturális Egyezmény

Párizs, 1954. december 19.

Ezen egyezményt aláíró kormányok az Európa Tanács tagjai,

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja többek között a tagjai közötti szorosabb egység megteremtése avégből, hogy biztosítsa és előmozdítsa a közös örökségüket alkotó eszményeket és elveket;

tekintettel arra, hogy az Európa népei közötti nagyobb megértés elősegítheti a fenti cél megvalósítását;

tekintettel arra, hogy ennek érdekében szükség van nemcsak a Tanács tagjai közötti kétoldalú kulturális egyezmények megkötésére, hanem olyan közös politika folytatására is, amely az európai kultúra megőrzésére és fejlesztésére irányul;

elhatározzák, hogy megkötik az általános Európai kulturális egyezményt, amely arra irányul, hogy lehetővé tegyék a tagország állampolgárai, valamint az ehhez az Egyezményhez csatlakozó más európai államok polgárai számára a többi szerződő Fél nyelvének, történelmének és műveltségének tanulmányozását, beleértve a közös műveltséget is, és ezért

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Minden Szerződő Fél megfelelő intézkedéseket hoz avégből, hogy megőrizze és ösztönözze nemzeti hozzájárulását a közös európai kulturális örökséghez.

2. Cikk

Minden Szerződő Fél, a lehetőségek keretein belül:

a) ösztönzi, hogy állampolgárai tanulmányozzák a többi Szerződő Fél nyelvét, történelmét és civilizációját, és lehetővé teszi ezen utóbbiak számára, hogy saját területén hasonló tanulmányokat folytathassanak, valamint

b) arra törekszik, hogy saját nyelvét vagy nyelveit, történelmét és műveltségét tanulmányozzák a többi Szerződő Fél területén és lehetővé teszi ezen utóbbiak állampolgárainak, hogy hasonló tanulmányokat folytathassanak saját területén.

3. Cikk

A Szerződő Felek az Európa Tanács keretében összehangolják tevékenységüket európai szintű érdeklődést keltő kulturális akciók lebonyolítása céljából.

4. Cikk

A 2. és a 3. Cikkben foglaltak megvalósítása érdekében minden Szerződő fél a lehetőségek keretein belül megkönnyíti a személyek és a kulturális értékek mozgását, illetve cseréjét.

5. Cikk

A saját ellenőrzése alatt álló és európai kulturális értéket képviselő tárgyakat minden Szerződő Fél Európa közös kulturális öröksége szerves részének tekinti, megfelelő intézkedéseket hoz azok megőrzésére és gondoskodik ésszerű hozzáférhetőségükről.

6. Cikk

1. Ezen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos javaslatokat, illetőleg kérdéseket az Európa Tanács Kulturális Szakértői Bizottságának ülésein vizsgálják meg.

2. Az Egyezményhez a 9. Cikk 4. Bekezdése rendelkezései szerint csatlakozott, az Európa Tanács tagjaihoz nem tartozó bármelyik állam egy vagy több képviselőt küldhet az előző bekezdésben említett ülésekre.

3. A jelen Cikk első bekezdésében előirányzott ülések folyamán elfogadott következtetéseket ajánlások formájában az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elé terjesztik, kivéve, ha olyan határozatokról van szó, amelyek a Kulturális Szakértők Bizottsága illetékességébe tartoznak, adminisztratív jellegűek és külön költségekkel nem járnak.

4. Az Európa Tanács Főtitkára minden, a Miniszteri Bizottságban vagy a Kulturális Szakértők Bizottságában hozott döntésről tájékoztatja a Tanács tagjait, valamint ezen Egyezményhez csatlakozott valamennyi állam kormányát.

5. Minden Szerződő Fél megfelelő időben tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát minden olyan lépésről, amelyet ezen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében tesz a Miniszteri Bizottság vagy a Kulturális Szakértők Bizottsága döntései nyomán.

6. Abban az esetben, amennyiben az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos javaslatok csak a Szerződő Felek egy korlátozott körét érdekelnék, e javaslatok vizsgálata a7. Cikkben foglaltak szerint érvényesül, feltéve, hogy megvalósításuk az Európa Tanács részéről nem jár kiadásokkal.

7. Cikk

Amennyiben ezen Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében két vagy több Szerződő Fél az Európa Tanács székházában a 6. Cikk 1. Paragrafusában említett találkozókon kívül más rendezvényt kívánnak szervezni, a Tanács Főtitkára ehhez minden szükséges adminisztratív segítséget megad.

8. Cikk

Ezen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem tekinthető olyannak, mint amely hatással van:

a) bármilyen kétoldalú kulturális egyezmény rendelkezéseire, amelyet valamely Szerződő Fél már aláírt, és nem teheti kevésbé kívánatossá egy ilyen egyezmény későbbi megkötését bármely Szerződő Fél által, illetve

b) bármely személynek valamely Szerződő Fél területén érvényes törvényekben és jogszabályokban foglalt, a külföldiek belépését, tartózkodását és az országból való kilépését érintő kötelezettségére.

9. Cikk

1. Ezen Egyezmény az Európa Tanács tagjai számára áll nyitva aláírásra. Az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítésről szóló okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

2. Amint három aláíró kormány letétbe helyezi a megerősítésről szóló okiratot, az Egyezmény ezen kormányok tekintetében hatályba lép.

3. Minden olyan kormány vonatkozásában, amely a megerősítést egy későbbi időpontban eszközli, az Egyezmény a megerősítésről szóló okirat letétbe helyezésekor lép hatályba.

4. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága egyhangú szavazat alapján és az általa helyesnek tartott eljárással bármilyen más európai államot, amely a Tanácsnak nem tagja, felkérhet az Egyezményhez történő csatlakozásra. A felkérésben részesült bármely állam csatlakozhat azáltal, hogy az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezi csatlakozási okiratát. A csatlakozás a fent említett okirat átvételekor lép életbe.

5. Az Európa Tanács Főtitkára a Tanács minden tagját és valamennyi csatlakozott államot tájékoztat a megerősítésről szóló és a csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről.

10. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkárához címzett nyilatkozatban bármely Szerződő Fél meghatározhatja azokat a területeket, amelyekre az Egyezmény alkalmazást nyert. Ezen nyilatkozatot a Főtitkár valamennyi Szerződő Félhez eljuttatja.

11. Cikk

1. A hatályba lépéstől számított 5 év elteltével ezen Egyezményt bármely állam bármikor felmondhatja. A felmondás az Európa Tanács Főtitkárához intézett írásos értesítéssel történik, aki erről tájékoztatja a többi Szerződő Felet.

2. Ez a felmondás az érintett Szerződő Fél számára hat hónappal azután lép hatályba, hogy az erről szóló értesítést az Európa Tanács Főtitkára kézhez kapta.

Minek hiteléül a kormányaik által kellőképpen meghatalmazott alulírottak aláírták ezt az Egyezményt.

Készült 1954. december19-én Párizsban, angol és francia nyelven - mindkét szöveg egyaránt hiteles -, egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárában helyeznek letétbe. A Főtitkár hitelesített másolatot juttat el valamennyi aláíró és csatlakozó kormányhoz.