31975R2730[1]

A Tanács 2730/75/EGK Rendelete (1975. október 29.) a glükózról és a laktózról

A TANÁCS 2730/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

a glükózról és a laktózról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a vámkezeléssel kapcsolatos technikai nehézségek elkerülése érdekében a Közös Vámtarifa néhány módosításának bevezetéséről szóló, 1964. december 12-i tanácsi határozat ( 2 ) arról rendelkezett, hogy a glükóz, glükózszirup, laktóz és laktózszirup ugyanazon szám alá, a vegytiszta glükóz és laktóz pedig egy másik szám alá tartozzon;

mivel azonban a 17.02. B. II. alszám alá tartozó glükóz és a 17.02. A. II. alszám alá tartozó laktóz szerepel a Szerződés II. mellékletében, és ezért az azon piacok közös szervezése kapcsán előirányzott, harmadik országokkal kialakított kereskedelmi rendszer vonatkozik rájuk, amelyekhez tartoznak, miközben a Szerződés II. mellékletében nem szereplő vegytiszta glükózra és laktózra olyan vámrendszer vonatkozik, amelynek gazdasági hatása érzékelhetően különböző lehet;

mivel ez a helyzet nehézségeket idéz elő, annál is inkább, mivel a kérdéses termékek - bármilyen legyen is azok tisztasági foka - ugyanazon alaptermékekből származnak; mivel a vegytiszta és a nem vegytiszta termékek vámbesorolásának a kritériuma a 99 %-os tisztaság; mivel előfordulhat, hogy az ennél valamivel nagyobb és valamivel kisebb tisztaságú termékek gazdasági felhasználása megegyezik; mivel ezért a különböző rendszerek alkalmazása a verseny torzulásához vezet, amely a helyettesíthetőség miatt tovább fokozódik;

mivel az ezeknek a nehézségeknek az egyedüli megoldását az 1964. december 12-i tanácsi határozat betartása jelenti úgy, hogy a termékeket tisztasági fokuktól függetlenül ugyanolyan gazdasági bánásmódban kell részesíteni vagy - amennyiben ez tűnne megfelelőnek - harmonizálni kell a két termékcsoport esetében alkalmazott bánásmódot;

mivel a Szerződés nem rendelkezik konkrétan az ilyen intézkedéshez szükséges felhatalmazásról; mivel ilyen körülmények között a szükséges intézkedéseket a Szerződés 235. cikke alapján kell megtenni; mivel a legmegfelelőbb intézkedést az jelenti, ha az egyéb glükóz esetében a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) alapján alkalmazott bánásmódot a vegytiszta glükózra is kiterjesztik, illetve az egyéb laktóz esetében a legutóbb a 740/75/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) alapján alkalmazott bánásmódot a vegytiszta laktózra is kiterjesztik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2727/75/EGK rendeletben, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99 és 1702 40 90 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezésekben előírt kezelés kiterjed a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51 és 1702 30 59 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra is.

2. cikk

A 804/68/EGK rendeletben, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezésekben előírt kezelés kiterjed a Kombinált Nómenklatúra 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra is.

3. cikk

Abban az esetben, ha a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra megadott kezelések módosítására kerül sor a Szerződés 43. cikkének, illetve annak a cikknek az alkalmazása érdekében kialakított eljárásoknak megfelelően, az ilyen módosítások értelemszerűen kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51, 1702 30 59 és 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra, illetve laktózra és tejcukorszirupra, feltéve, hogy - ugyanezen eljárásoknak megfelelően - az ezekre a termékekre alkalmazandó kezelés, valamint a már említett termékekre alkalmazandó kezelés harmonizálásának céljából egyéb intézkedések megtételére nem kerül sor.

4. cikk

(1) A glükózról és laktózról szóló, 1966. november 24-i 189/66/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdés alapján hatályát vesztett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni.

5. cikk

Ez a rendelet 1975. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 1975. október 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL 220., 1964.12.31., 3741/64. o.

( 3 ) HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

( 4 ) HL L 74., 1975.3.22., 1. o.

( 5 ) HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

( 6 ) HL 218., 1966.11.28., 3713/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975R2730 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975R2730&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975R2730-19960101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975R2730-19960101&locale=hu