32001D0470[1]

A Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben

A TANÁCS HATÁROZATA

(2001. május 28.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról

(2001/470/EK)

I. CÍM

A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN LÉTREHOZOTT EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT ALAPELVEI

1. cikk

Létrehozás

(1) A tagállamok között polgári és kereskedelmi ügyekben egy Európai Igazságügyi Hálózat (a továbbiakban: "hálózat") kerül felállításra.

(2) E határozat alkalmazásában a "tagállam" kifejezés a tagállamokat jelenti, Dánia kivételével.

2. cikk

Összetétel

(1) A hálózatot alkotják:

a) a tagállamok (2) bekezdés szerint kijelölt kapcsolattartói;

b) a közösségi jogi aktusokban, a tagállamok által megerősített nemzetközi megállapodásokban, illetve a polgári és kereskedelmi ügyekben folyó igazságügyi együttműködés terén irányadó belső jogi szabályokban előírt egyes központi szervek és központi hatóságok;

c) azok az összekötő tisztviselők, akikre az összekötő tisztviselőknek az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködés javítása céljából történő cseréjére vonatkozó keretekről szóló, 1996. április 22-i 96/277/BI együttes fellépés ( 1 ) vonatkozik, amennyiben hatáskörük a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre is kiterjed;

d) egyéb megfelelő igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok, amelyek hatásköre kiterjed a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködésre, ha tagállamaik hasznosnak vélik részvételüket a hálózatban;

e) a tagállamokban nemzeti szinten a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközök alkalmazásában közvetlenül részt vevő jogi szakembereket képviselő szakmai szervezetek.

(2) Minden tagállam egy kapcsolattartót jelöl ki. A tagállamok mindemellett korlátozott számban további kapcsolattartókat is kijelölhetnek, amennyiben ezt a különböző jogrendszerek léte, a belső joghatóság megosztása és a kapcsolattartókra háruló feladatok alapján, illetve annak érdekében tartják szükségesnek, hogy a határokon átnyúló jogvitákkal gyakran foglalkozó igazságszolgáltatási szerveket közvetlenül társítsák a kapcsolattartók tevékenységével.

Amennyiben valamely tagállam több kapcsolattartót jelöl ki, gondoskodnia kell a kapcsolattartók között alkalmazandó megfelelő összehangolási eljárásokról.

Ha az ezen bekezdés értelmében kijelölt kapcsolattartó nem bíró, az érintett tagállam gondoskodik a nemzeti bíróságokkal való tényleges kapcsolatról. Ennek megkönnyítése érdekében a tagállam kijelölhet egy bírót e feladatra. Ez a bíró a hálózat tagja.

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a kapcsolattartók elegendő számú és megfelelő személyzettel, erőforrásokkal és modern kommunikációs eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy teljes mértékben el tudják látni kapcsolattartói feladataikat.

(3) A tagállamok meghatározzák az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett hatóságokat.

(4) A tagállamok kijelölik az (1) bekezdés d) pontjában említett hatóságokat.

(4a) A tagállamok meghatározzák az (1) bekezdés e) pontjában említett szakmai szervezeteket. E célból beszerzik az érintett szakmai szervezeteknek a hálózatban való részvételükre vonatkozó hozzájárulását.

Ha egy tagállamban egy adott jogi szakma nemzeti szinten több képviseleti szervezettel rendelkezik, az adott tagállam feladata, hogy megszervezze az érintett szakma megfelelő hálózati képviseletét.

(5) A tagállamok a 20. cikkel összhangban tájékoztatják a Bizottságot az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett hatóságok megnevezéséről és teljes címéről, az alábbi adatokkal:

a) a rendelkezésükre álló távközlési lehetőségek;

b) nyelvismeretük; és

c) adott esetben a hálózatban betöltött sajátos szerepük és - amennyiben több kapcsolattartó is létezik - a sajátos feladataik.

3. cikk

A hálózat feladatai és tevékenysége

(1) A hálózat a következő feladatokat látja el:

a) a tagállamok polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésének elősegítése, beleértve egy információs rendszer kialakítását, fokozatos kiépítését és folyamatos naprakészen tartását a hálózat tagjai részére;

b) az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés megkönnyítése a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközök érvényesülésére vonatkozó tájékoztatási intézkedéseken keresztül.

(2) A hálózat - a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködésre vonatkozó egyéb közösségi jogi aktusok, illetve nemzetközi megállapodások sérelme nélkül - különösen a következő célok érdekében fejti ki tevékenységét:

a) a határokon átnyúló következményekkel járó eljárások zavartalan lefolytatása, valamint a tagállamok közötti igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek elintézése, különösen, ha nincs vonatkozó közösségi vagy nemzetközi jogi rendelkezés;

b) a közösségi jogi eszközök vagy a két vagy több tagállam között hatályban levő egyezmények hatékony és gyakorlati alkalmazása.

Különösen, ha egy másik tagállam joga alkalmazandó, az ügyben eljáró bíróságok vagy hatóságok a hálózathoz fordulhatnak, hogy tájékoztatást kapjanak e jog tartalmáról;

c) egy, a nyilvánosság számára elérhető információs rendszer kialakítása, fenntartása és népszerűsítése a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre az Európai Unióban, az erre vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökre, valamint a tagállamok belső jogára vonatkozóan, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre.

A legfontosabb információforrás a hálózat honlapja, amely az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén naprakész információkat tartalmaz.

4. cikk

A hálózat működési rendje

A hálózat különösen a következő eszközök révén látja el feladatait:

1. a 3. cikkben előírt feladatok ellátása érdekében elősegíti a tagállamok - 2. cikk (1) bekezdésében említett - hatóságai közötti megfelelő kapcsolattartást;

2. a II. címben meghatározott szabályok szerint megszervezi a kapcsolattartók és a hálózat tagjainak időszakos ülésit;

3. a III. címben megállapított szabályoknak megfelelően kialakítja és naprakészen tartja a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, valamint az adott címben említett tagállamok jogrendszerére vonatkozó információs rendszert.

5. cikk

Kapcsolattartók

(1) A kapcsolattartókkal a 3. cikkben előírt feladatok ellátása során a 2. cikk (1) bekezdésének b)-d) pontjában említett hatóságok rendelkeznek.

A kapcsolattartókkal ugyanezen célok szolgálatában rendelkeznek továbbá saját tagállamaik helyi igazságügyi hatóságai, a tagállamok előírásainak megfelelően.

(2) A kapcsolattartók különösen a következő feladatokat látják el:

a) biztosítják, hogy a helyi igazságügyi hatóságok általános tájékoztatást kapjanak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi és nemzetközi jogi eszközökkel kapcsolatban. Biztosítják különösen azt, hogy a helyi igazságügyi hatóságok jobban megismerjék a hálózatot, beleértve a hálózat honlapját is;

b) a többi kapcsolattartót, a 2. cikk (1) bekezdésének b)-d) pontjában említett hatóságokat és saját tagállamaik helyi igazságügyi hatóságait ellátják mindazokkal az információkkal, amelyekre a tagállamoknak a 3. cikk szerinti zavartalan igazságügyi együttműködéshez szükségük lehet, segítséget nyújtva számukra az igazságügyi együttműködésre irányuló, megvalósítható igények megfogalmazásában, valamint a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatok kialakításában;

c) megadnak minden tájékoztatást, hogy megkönnyítsék egy másik tagállam közösségi vagy nemzetközi jogi eszköz értelmében irányadó jogának alkalmazását. E célból a megkeresett kapcsolattartó tagállamának a 2. cikkben említett hatóságaira is támaszkodhat, hogy hozzájusson a kért tájékoztatáshoz. A válaszban szereplő tájékoztatás nem kötelező sem a kapcsolattartókra, sem a megkeresett hatóságokra, sem a megkereső hatóságra;

d) e cikk (4) bekezdésének és a 6. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül megoldást keresnek az igazságügyi együttműködésre irányuló igényekkel kapcsolatban felmerült nehézségekre;

e) az adott tagállamban elősegítik az igazságügyi együttműködésre irányuló igények feldolgozásának összehangolását, különösen, amikor az érintett tagállam igazságügyi hatóságaitól származó több megkeresést is egy másik tagállamban kell teljesíteni;

f) a hálózat honlapján keresztül részt vesz a nyilvánosság általános tájékoztatásában, a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Unióban folytatott igazságügyi együttműködésről, a vonatkozó közösségi és nemzetközi jogi eszközökről, valamint a tagállamok belső jogáról, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre;

g) közreműködnek a 9. cikkben említett ülések megszervezésében, és részt vesznek azokon;

h) a III. címben előírt szabályoknak megfelelően segítséget nyújtanak a címben említett információk, különösen a nyilvánosság rendelkezésére álló információs rendszer összeállításában és naprakészen tartásában;

i) nemzeti szinten biztosítják a hálózat tagjai közötti koordinációt;

j) kétévente jelentést készítenek tevékenységükről - amely adott esetben tartalmazza a hálózatban alkalmazott legjobb gyakorlatokat is -, azt beterjesztik a hálózat tagjainak ülésére, valamint felhívják a figyelmet a hálózaton belüli esetleges fejlesztési lehetőségekre.

(3) Amennyiben valamely kapcsolattartó egy olyan információra vonatkozó kérést kap a hálózat más tagjától, amelyre nem képes választ adni, azt ahhoz a kapcsolattartóhoz, illetve a hálózat azon tagjához továbbítja, aki a legalkalmasabb a válaszadásra. A kapcsolattartónak rendelkezésre kell állnia minden ilyen, a további kapcsolattartásra nézve hasznos segítségnyújtásra.

(4) Azokon a szakterületeken, ahol az igazságügyi együttműködést szabályozó közösségi jogi aktusok vagy nemzetközi megállapodások már tartalmaznak rendelkezést az igazságügyi együttműködést elősegítő hatóságok kijelöléséről, a kapcsolattartók a kérelmeket e hatóságokhoz intézik.

5a. cikk

Szakmai szervezetek

(1) A 3. cikkben előírt feladatok teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében a kapcsolattartóknak megfelelő kapcsolatban kell állniuk a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett szakmai szervezetekkel, az egyes tagállamok által meghatározandó szabályokkal összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok különösen az alábbi tevékenységeket foglalhatják magukban:

a) tapasztalat- és információcsere a közösségi és nemzetközi jogi eszközök hatékony és gyakorlati alkalmazása terén;

b) részvétel a 15. cikkben említett tájékoztató füzetek kidolgozásában és naprakésszé tételében;

c) szakmai szervezetek részvétele a kapcsolódó üléseken.

(3) A szakmai szervezetek egyedi esetekre vonatkozóan nem kérhetnek tájékoztatást a kapcsolattartóktól.

6. cikk

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést szabályozó közösségi jogi aktusok és nemzetközi megállapodások szerint hatáskörrel rendelkező hatóságok

(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusok vagy nemzetközi megállapodások alapján hatáskörrel rendelkező hatóságok részvétele a hálózat tevékenységében nem érinti a kijelölésükről rendelkező jogi aktusokban vagy megállapodásokban számukra biztosított hatásköröket.

A hálózaton belüli kapcsolatok nem korlátozzák az említett hatóságok rendszeres, illetve alkalmi kapcsolatait.

(2) A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusokban vagy nemzetközi megállapodásokban említett hatóságok és a hálózat kapcsolattartói minden tagállamban rendszeres eszmecseréket folytatnak, és kapcsolatot tartanak, hogy tapasztalataikat a lehető legszélesebb körben terjesszék.

E célból minden tagállam az általa meghatározott eljárásoknak megfelelően biztosítja, hogy a kapcsolattartó vagy kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére álljanak a megfelelő eszközök a rendszeres ülésezéshez.

(3) A hálózat kapcsolattartói a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusokban vagy nemzetközi megállapodásokban említett hatóságok rendelkezésére állnak, és azokat minden lehetséges módon segítik.

7. cikk

A kapcsolattartók nyelvismerete

A hálózat gyakorlati működésének megkönnyítése érdekében valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy a kapcsolattartók megfelelő szinten ismerjék az uniós intézmények valamely, a sajátjuktól eltérő hivatalos nyelvét, tekintve, hogy képesnek kell lenniük a többi tagállam kapcsolattartóival való kommunikációra.

A tagállamok elősegítik kapcsolattartóik számára a különleges nyelvi képzést, és előmozdítják a kapcsolattartók közötti csereprogramokat a tagállamokban.

8. cikk

Eljárás az igazságügyi együttműködés keretében előterjesztett megkeresésekre

(1) A kapcsolattartók valamennyi hozzájuk megküldött megkeresésre késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételt követő tizenöt napon belül válaszolnak. Amennyiben egy kapcsolattartónak nem áll módjában a megkeresésre a kézhezvételtől e határidőn belül válaszolnia, erről a megkeresést megküldő személyt röviden tájékoztatja, és megadja azt a határidőt, amit a válaszadásra szükségesnek ítél, ám ez az időtartam főszabályként nem haladhatja meg a harminc napot.

(2) Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghamarabb válaszoljanak az (1) bekezdésben említett megkeresésekre, a kapcsolattartók a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott legmegfelelőbb technológiai eszközöket használják.

(3) A Bizottság biztonságos és korlátozott hozzáférésű elektronikus nyilvántartást vezet az 5. cikk (2) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában említett, igazságügyi együttműködés iránti megkeresésekről és válaszokról. A kapcsolattartók biztosítják, hogy az e nyilvántartás létrehozásához és működéséhez szükséges információkat rendszeresen biztosítsák a Bizottság számára.

(4) A Bizottság félévente legalább egyszer tájékoztatást nyújt a kapcsolattartók számára a (3) bekezdésben említett, az igazságügyi együttműködés iránti megkeresésekkel és a válaszokkal kapcsolatos statisztikákról.

II. CÍM

A HÁLÓZAT ÜLÉSEI

9. cikk

A kapcsolattartók ülései

(1) A hálózat kapcsolattartói a 12. cikkel összhangban legalább hathavonta egyszer üléseznek.

(2) Az üléseken a tagállamok mindegyikét egy vagy több kapcsolattartó képviseli, akiket a hálózat további tagjai is elkísérhetnek, de tagállamonként legfeljebb hat képviselő vehet részt azokon.

10. cikk

A kapcsolattartók időszakos üléseinek céljai

(1) A kapcsolattartók időszakos üléseinek célja:

a) hogy lehetővé tegyék a kapcsolattartók megismerkedését, illetve különösen a hálózat működtetésére vonatkozó tapasztalatcserét közöttük;

b) hogy fórumot biztosítsanak a tagállamok igazságügyi együttműködése során felmerült gyakorlati és jogi problémák megvitatására, különös tekintettel az Európai Közösség intézkedéseinek végrehajtására;

c) hogy meghatározzák a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés bevált gyakorlatait, valamint biztosítsák az erre vonatkozó információk hálózaton belüli terjesztését; továbbá

d) különösen a III. cím értelmében hozzáférhető információk szerkezetére, felépítésére, tartalmára és elérésére vonatkozó adat- és véleménycsere;

e) a 15. cikkben előírt, gyakorlati jellegű tájékoztató füzetek fokozatos bevezetését szolgáló irányelvek kialakítása, különös tekintettel a tájékoztató füzetekkel lefedni szándékolt tárgykörökre, illetve a tájékoztató füzetek formátumára;

f) a III. címben foglaltakon túlmutató, hasonló célokat követő konkrét kezdeményezések meghatározása.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kapcsolattartók ülésein sor kerüljön a közösségi jogi aktusokban, illetve nemzetközi megállapodásokban előírt egyes együttműködési mechanizmusok működtetése terén nyert tapasztalatok cseréjére.

11. cikk

A hálózat tagjainak ülései

(1) A hálózat minden tagja számára nyitva álló üléseket kell tartani annak érdekében, hogy megismerjék egymást, és megoszthassák tapasztalataikat, s a felmerült gyakorlati és jogi problémák megvitatására fórumot biztosítsanak, amelyen egyes konkrét kérdéseket is megtárgyalhatnak a résztvevők.

Egyes konkrét kérdésekben külön ülés is tartható.

(2) Az ülést adott esetben a 12. pont szerint kell összehívni.

(3) A Bizottság - a Tanács elnökségével, valamint a tagállamokkal szoros együttműködésben - minden ülésre nézve meghatározza a résztvevők legnagyobb számát.

11a. cikk

Megfigyelők részvétele a hálózat ülésein

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, Dánia képviselőket küldhet a 9. és 11. cikkben említett ülésekre.

(2) A csatlakozó és tagjelölt országokat is meg lehet hívni, hogy ezeken az üléseken megfigyelőként részt vegyenek. A Közösség által megkötött, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló nemzetközi megállapodásokban részes harmadik államok meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelőként szintén részt vegyenek a hálózat egyes ülésein.

(3) Valamennyi megfigyelő állam részéről egy vagy több képviselő vehet részt a hálózat ülésein, de az egyes országok képviselőinek száma semmilyen esetben nem haladhatja meg a három főt.

12. cikk

A hálózat üléseinek szervezése és eljárásrendje

(1) A Bizottság - a Tanács elnökségével, valamint a tagállamokkal szoros együttműködésben - összehívja a 9. és 11. cikkben elrendelt üléseket. Az üléseken a Bizottság elnököl, és gondoskodik a titkársági teendők ellátásáról.

(2) A Bizottság, a Tanács elnökségével egyetértésben és a tagállamokkal kapcsolattartóik útján folytatott konzultáció alapján, az egyes ülések előtt elkészíti a napirendtervezetet.

(3) A napirendről az ülés előtt tájékoztatni kell a kapcsolattartókat, akik kérhetik annak módosítását, illetve kiegészítését újabb pontokkal.

(4) A Bizottság minden ülést követően jelentést készít arról, amelyet megküld a kapcsolattartóknak.

(5) A kapcsolattartók és a hálózat tagjainak üléseire bármelyik tagállam területén sor kerülhet.

12a. cikk

Kapcsolat más hálózatokkal és nemzetközi szervezetekkel

(1) A hálózat kapcsolatot tart és megosztja tapasztalatait és a legjobb gyakorlatokat más olyan európai hálózatokkal, amelyek ugyanilyen célkitűzésekkel rendelkeznek, például a büntetőügyekkel foglalkozó európai igazságügyi hálózattal. A hálózat kapcsolatokat tart fenn továbbá az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal annak érdekében, hogy - szükség szerint és a nemzeti gyakorlatok sérelme nélkül - a tagállamok helyi igazságügyi hatóságainak érdekében támogassa a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén való képzéseket.

(2) A hálózat kapcsolatot tart az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával (ECC-Net). A Hálózat kapcsolattartói különösen az ECC-Net tagjai rendelkezésére állnak, hogy a közösségi és nemzetközi jogi eszközök érvényesüléséről megadjanak minden olyan általános tájékoztatást, amely megkönnyíti a fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.

(3) A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló nemzetközi jogi eszközök tekintetében a 3. cikkben előírt feladatok teljesítése érdekében a hálózat kapcsolatot tart és tapasztalatot cserél más, harmadik országok között létrehozott igazságügyi együttműködési hálózatokkal és a nemzetközi igazságügyi együttműködést előmozdító nemzetközi szervezetekkel.

(4) A Bizottság, szoros együttműködésben a Tanács elnökségével és a tagállamokkal, felelős e cikk rendelkezéseinek végrehajtásáért.

III. CÍM

A HÁLÓZATON BELÜL HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, VALAMINT A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

13. cikk

A hálózaton belül továbbított információk

(1) A hálózaton belül továbbított információk körébe tartoznak:

a) a 2. cikk (5) bekezdésében említett információk;

b) a kapcsolattartók részéről a hálózat megfelelő működéséhez hasznosnak tartott minden további információ;

c) a 8. cikkben említett információk.

(2) A Bizottság, a kapcsolattartókkal egyeztetve, az (1) bekezdésben meghatározott célokhoz fokozatosan kialakít egy biztonságos, korlátozott hozzáférésű elektronikus információs rendszert.

13a. cikk

A nyilvánosság általános tájékoztatása

A hálózat a legmegfelelőbb technológiai eszközök révén hozzájárul a nyilvánosságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló közösségi vagy nemzetközi jogi eszközök tartalmáról és érvényesüléséről való általános tájékoztatásához.

E célból és a 18. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a kapcsolattartók biztosítják a 14. cikkben említett információs rendszernek a nyilvánosság körében történő népszerűsítését.

14. cikk

Nyilvános információs rendszer

(1) A 17. és a 18. cikknek megfelelően a nyilvánosság számára fokozatosan létre kell hozni egy internetalapú információs rendszert, benne a hálózat tagjai számára kialakított webhelyet.

(2) Az információs rendszer elemei:

a) a hatályban lévő, illetve előkészítés alatt álló, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó közösségi jogi aktusok;

b) nemzeti intézkedések az a) pontban említett hatályos jogi aktusok belföldi végrehajtására;

c) olyan, a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó hatályos nemzetközi jogi okmányok, amelyekhez a tagállamok csatlakoztak, valamint az azokra vonatkozóan tett nyilatkozatok és fenntartások;

d) a közösségi joggyakorlat lényeges elemei a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén;

e) a 15. cikkben előírt tájékoztató füzetek.

(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban említett információk elérhetősége érdekében a hálózat adott esetben az eredeti információt tartalmazó egyéb oldalakhoz linkeket helyez el webhelyén.

(4) A hálózatnak fenntartott külön webhely hasonlóképpen elérhetővé teszi a kapcsolódó, hasonló témakört érintő nyilvános tájékoztatási kezdeményezéseket, valamint a tagállamok jogrendszerére vonatkozó információkat tartalmazó webhelyeket.

15. cikk

Tájékoztató füzetek

(1) A tájékoztató füzetek mindenekelőtt az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó információkat tartalmazzák az egyes tagállamok tekintetében, és tájékoztatnak az ügyek bíróság elé vitelének eljárásrendjéről, valamint a jogi segítségnyújtásról, az egyéb közösségi kezdeményezések sérelme nélkül, amit a hálózat messzemenőkig tiszteletben tart.

(2) A tájékoztató füzeteknek gyakorlati jellegűnek és tömörnek kell lenniük. Könnyen érthető nyelvezeten íródnak, és a nyilvánosság számára hasznos információkat tartalmaznak. A tájékoztató füzeteket fokozatosan, legalább az alábbi témakörökben össze kell állítani:

a) a tagállamok jogrendszerének és igazságszolgáltatási szervezetének alapelvei;

b) az ügyek, különösen a kis összegű követelések bíróság elé vitelének, illetve az ezt követő bírósági eljárásnak a rendje, beleértve a fellebbviteli lehetőségeket és eljárást;

c) jogi segítség nyújtásának feltételei és eljárása, beleértve az e téren tevékenykedő nem kormányzati szervezetek feladatainak ismertetését, és figyelembe véve a "Párbeszéd az állampolgárokkal" elnevezésű program keretében elvégzett munka eredményeit;

d) iratok kézbesítését szabályozó nemzeti rendelkezések;

e) a más tagállamokban hozott ítéletek végrehajtásának szabályai és eljárásai;

f) ideiglenes jogorvoslati intézkedések lehetőségei és eljárásai, különös tekintettel a vagyontárgyak végrehajtás érdekében elrendelt lefoglalására;

g) a jogviták rendezésének alternatív lehetőségei, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének közösségi hálózatához tartozó nemzeti információs és tanácsadó központok megjelölésével;

h) a jogi szakmák szervezete és működése.

(3) A tájékoztató füzetek adott esetben a tagállamok fontosabb ítélkezési gyakorlatának elemeit is tartalmazzák.

(4) A tájékoztató füzetek a szakemberek számára részletesebb tájékoztatást is nyújthatnak.

16. cikk

Az információk naprakészen tartása

A 13-15. cikk értelmében a hálózatban továbbított, valamint a nyilvánosság számára közzétett minden információt rendszeresen naprakészen kell tartani.

17. cikk

A Bizottság szerepe a nyilvános információs rendszerben

A Bizottság:

1. felelős a nyilvános információs rendszer működtetéséért;

2. internetes webhelyén - a kapcsolattartókkal egyeztetve - külön webhelyet hoz létre a hálózat tagjai számára;

3. a 14. cikk rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást ad a közösségi jog és eljárásrend lényeges elemeiről, beleértve a közösségi joggyakorlatot is;

4.

a) biztosítja a tájékoztató füzetek egységes formátumát, s azt, hogy azok tartalmazzanak a hálózat által szükségesnek ítélt minden információt;

b) intézkedik a közösségi jog és eljárások vonatkozó elemeiről - többek között a közösségi ítélkezési gyakorlatról - szóló információknak, valamint az információs rendszer általános oldalainak, továbbá a 15. cikkben említett tájékoztató füzeteknek az uniós intézmények hivatalos nyelveire való lefordításáról, és azokat a hálózat saját honlapján hozzáférhetővé teszi.

18. cikk

A kapcsolattartók szerepe a nyilvános információs rendszerben

A kapcsolattartók biztosítják, hogy:

(1) az információs rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges információk eljussanak a Bizottsághoz;

(2) a rendszerre felvett információk helytállóak legyenek;

(3) a Bizottság azonnal értesítést kapjon a frissítésről, amint valamely információs elem módosítása szükségessé válik;

(4) az érintett tagállamaikra vonatkozó tájékoztató füzetek kialakítása -----, a 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt irányelvek alapján megtörténjen;

(5) tagállamaik gondoskodjanak a hálózatnak szánt webhelyre felvitt tájékoztató füzetek lehető legszélesebb körű terjesztéséről.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújt be a hálózat tevékenységéről az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést szükség szerint e határozat kiigazítására irányuló javaslatokkal kell kiegészíteni, és tartalmaznia kell az e-igazságszolgáltatás európai rendszerének megtervezése, fejlesztése és végrehajtása érdekében a hálózat által folytatott tevékenységek eredményeire vonatkozó információkat, különösen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése szempontjából.

20. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok legkésőbb 2010. július 1-jéig közlik a Bizottsággal a 2. cikk (5) bekezdésében említett információkat.

21. cikk

Alkalmazási időpont

Ezt a határozatot 2002. december 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 2. és 20. cikket, amelyet a határozatnak a címzett tagállamokkal történő közlése napjától kell alkalmazni.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 105., 1996.4.27., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0470 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0470&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0470-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0470-20110101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére