32005R0560[1]

A Tanács 560/2005/EK rendelete (2005. április 12.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 560/2005/EK RENDELETE

(2005. április 12.)

az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2004. december 13-i 2004/852/KKBP tanácsi közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete alapján eljárva, és elítélve az elefántcsontparti háborús cselekmények folytatását és a 2003. május 3-i tűzszüneti megállapodás többszöri megsértését, a 2004. november 15-i 1572 (2004) határozatában egyes, az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről határozott.

(2)

A 2004/852/KKBP közös álláspont az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1572 (2004) határozatában meghatározott intézkedések végrehajtását írja elő, beleértve az Egyesült Nemzetek hatáskörrel rendelkező szankcióbizottsága által megjelölt olyan személyek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztását, akik az elefántcsontparti békére és a nemzeti megegyezés elérésére irányuló folyamatra fenyegető veszélyt jelentenek, és különösen, akik a Linas-Marcoussis- és az Accra III-megállapodás végrehajtását akadályozzák, illetve bármely más, a vonatkozó információ alapján az Elefántcsontparton az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelősként meghatározott személy, bármely más személy, aki nyilvánosan gyűlöletet és erőszakot kelt, és bármely más, a szintén az 1572 (2004) határozattal bevezetett, fegyverekre vonatkozó embargót megsértőként a bizottság által meghatározott személy.

(3)

Ezen intézkedések a Szerződés alkalmazási körének hatálya alá tartoznak, és ezért - a versenyhelyzet bármely torzulásának elkerülése érdekében - közösségi jogszabályokra van szükség azok végrehajtása érdekében oly mértékben, amennyire ez a Közösséget érinti. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe azon tagállamok területére terjed ki, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - a Szerződést alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az 1572 (2004) ENSZ biztonsági tanácsi határozat (14) bekezdése értelmében hoztak létre;

2. "pénzeszközök": bármilyen befektetett pénzügyi eszközök és ellátások, beleértve, de nem kizárólag a következők:

a) készpénz, csekk, pénzre vonatkozó követelés, váltó, pénzesutalvány, és más fizetőeszközök;

b) pénzügyi intézményeknél és más intézményekben elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

d) vagyoni eszközök után járó kamat, osztalékok vagy egyéb bevételek, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garancia, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

f) akkreditív, hajórakjegy, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben és pénzforrásokban érdekeltséget igazoló okmányok;

h) bármely más exportfinanszírozási eszköz;

3. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az ahhoz való hozzáférésnek, vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne azok volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, beleértve a portfoliókezelést is;

4. "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem pénzeszközök, de amelyek pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére használhatók;

5. "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon való megakadályozása, beleértve, de nem kizárólag azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben vagy az IA. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2) Semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági forrás sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátható a I. mellékletben vagy az IA. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek rendelkezésére vagy javára.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések kijátszása.

(4) Az I. melléklet a módosított 2010/656/KKBP határozat 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett természetes és jogi személyeket, szervezeteket és testületeket tartalmazza.

(5) Az IA. melléklet a módosított 2010/656/KKBP határozat 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett természetes és jogi személyeket, szervezeteket és testületeket tartalmazza.

2a. cikk

(1) Az I. és az IA. melléklet tartalmazza az adott személyek, szervezetek és testületek jegyzékbe vételének okait, amelyeket az I. melléklet vonatkozásában az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság határoz meg.

(2) Az I. és az IA. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat az ENSZ Biztonsági Tanácsa és a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amenynyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és testületek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalon elérhető hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) alapvető kiadásokhoz szükségesek, beleértve az élelmiszerrel kapcsolatos kifizetéseket, bérlettel vagy jelzáloggal, gyógyszerekkel és egészségügyi ellátással, illetékekkel, biztosítással, közüzemi díjakkal kapcsolatos kifizetéseket;

b) kizárólag az ésszerű szakmai díjak megfizetését, és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rutinfenntartásával és -kezelésével kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak kifizetését szolgálják.

Az I. mellékletben felsorolt személyre, szervezetre vagy testületre vonatkozóan a hatáskörrel rendelkező hatóságok a szankcióbizottságnak bejelentik arra irányuló szándékukat, hogy engedélyezzék az ilyen pénzeszközökhöz és gazdasági forrásokhoz való hozzáférést. A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem engedélyezik az ilyen hozzáférést, amennyiben az ilyen értesítést követő két munkanapon belül a szankcióbizottságtól erre vonatkozó elutasító határozatot kaptak.

(2) A 2. cikktől eltérve és az I. mellékletben felsorolt személyre, szervezetre vagy testületre vonatkozóan, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalon elérhető hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve hogy ennek megállapításáról értesítették a szankcióbizottságot, és hogy e megállapítást a bizottság jóváhagyta az 1572 (2004) ENSZ biztonsági tanácsi határozat (14e) bekezdésében megjelölt feltételek szerint.

(3) A 2. cikktől eltérve és az IA. mellékletben felsorolt személyre, szervezetre vagy testületre vonatkozóan, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalon elérhető hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve hogy a tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

3a. cikk

A 2. cikktől eltérve, az IA. mellékletben felsorolt személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozóan, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes olyan befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását, amelyek felhasználása humanitárius célokból szükséges, miután erről előzetesen értesítették a többi tagállamot és a Bizottságot.

3b. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az IA. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat az IA. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel;

ii. a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

Az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalon elérhető hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását a következő feltételek teljesülése mellett:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források a 2. cikkben említett személyek, szervezetek vagy testületek e rendelet hatálya alá vonásának időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy ezen időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó hatályos törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy az ítélet nem az I. mellékletben vagy az IA. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy testület javára szól;

d) annak elismerése, hogy a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; és

e) amennyiben az I. mellékletben felsorolt személyre, szervezetre vagy testületre vonatkozik, a tagállamok értesítették a zálogjogról vagy az ítéletről a szankcióbizottságot.

5. cikk

Az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot a 3. vagy a 4. cikk szerint kiadott bármely engedélyről.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy ezen számlákból származó egyéb jövedelem; vagy

b) ezen számlák e rendelet hatálya alá kerülésének dátuma előtt megkötött szerződésekből, megállapodásokból vagy kötelezettségekből eredő vagy felmerült kifizetések,

feltéve hogy bármely ilyen kamat, egyéb jövedelem vagy kifizetés a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban befagyasztásra kerül.

7. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

8. cikk

(1) A jelentéstételre, titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok és a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek:

a) megadnak minden olyan információt, amely megkönnyítené e rendelet betartását - úgymint a 2. cikkel összhangban befagyasztott számlák és összegek - a II. mellékletben szereplő olyan tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak, ahol letelepedtek, lakóhellyel rendelkeznek vagy tartózkodnak, és továbbítanak minden ilyen információt közvetlenül vagy e hatáskörrel rendelkező hatóságokon keresztül a Bizottságnak;

b) együttműködnek a II. mellékletben szereplő hatáskörrel rendelkező hatóságokkal ezen információk igazolásában.

(2) Bármely más, a Bizottság által közvetlenül kapott információt az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ csak olyan céllal használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

9. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági források olyan befagyasztása vagy a pénzeszközök és gazdasági források rendelkezésre bocsátásának olyan elutasítása, amelyet jóhiszeműen azon az alapon hajtottak végre, hogy az ilyen cselekmény e rendelettel összhangban van, semmilyen felelősséget nem ró az azt végrehajtó természetes vagy jogi személyre, illetve szervezetre, sem annak igazgatóira vagy alkalmazottaira, kivéve ha bebizonyosodik, hogy a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat gondatlanság miatt fagyasztották be.

9a. cikk

Tilos:

a) a Laurent GBAGBO illegitim kormánya, vagy az annak nevében és hatáskörében eljáró személyek és szervezetek, illetve az annak tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött szervezetek által e rendelet hatálybalépésének időpontja után kibocsátott vagy garantált kötvények vagy értékpapírok vásárlása, az ezekkel kapcsolatos közvetítés és az ezek kibocsátásához való segítségnyújtás. Ettől eltérően, a pénzügyi intézmények a tulajdonukban lévő ilyen, hamarosan lejáró kötvényekkel és értékpapírokkal megegyező értékben vásárolhatnak ilyen kötvényeket vagy értékpapírokat;

b) a hitelnyújtás bármilyen formája Laurent GBAGBO illegitim kormánya, vagy az annak nevében és hatáskörében eljáró személyek és szervezetek, illetve az annak tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött szervezetek részére.

9b. cikk

A 2. cikk (2) bekezdésében és a 9a. cikkben megállapított tilalmak semmilyen felelősséget nem rónak azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és szervekre, amelyek rendelkezésre bocsátottak pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmakat megsértik.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet szerint megtett intézkedésekről, és ellátják egymást a rendelkezésükre álló minden más, az e rendelettel kapcsolatos vonatkozó információval, különös tekintettel az ennek megsértésével és végrehajtásával kapcsolatos problémákkal és a nemzeti bíróságok által meghozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

11a. cikk

(1) Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet felveszi az I. mellékletbe.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet a 2. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az IA. mellékletet.

(3) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy testülettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4) Amennyiben észrevételeket tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet.

(5) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) Az IA. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

12. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely azt követő módosításról.

12a. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

13. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, annak légterét is beleértve;

b) bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen gazdasági tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2., 4. és 7. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek jegyzéke

1. Név: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Cím: n/a Tisztség: n/a Születési ideje: 1972.1.1. Születési helye: a) Guibéroua, Gagnoa, Elefántcsontpart, b) Niagbrahio/ Guiberoua, Elefántcsontpart, c) Guiberoua, Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Génie de kpo, b) Gbapé Zadi, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: Général, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: a) 04LE66241, kiállítás ideje: 2005.11.10., kiállítás helye: Elefántcsontpart (érvényes: 2008.11.9-ig), b) AE/088 DH 12, kiállítás ideje: 2002.12.20, kiállítás helye: Elefántcsontpart (érvényes: 2005.12.11-ig), c) 98LC39292, kiállítás helye: Elefántcsontpart (érvényes: 2003.11.23-ig), Nemzeti személyazonosító száma: n/a, Lakcíme: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Elefántcsontpart, b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Elefántcsontpart, c) Cocody (külváros), Abidjan, Elefántcsontpart (a C2310421 számú, Svájc által 2005.11.15-én kibocsátott és 2005.12.31-ig érvényes úti okmányban feltüntetett lakcím), A jegyzékbe vétel időpontja: 2006.2.7.

Egyéb információ

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: A COJEP ("Ifjú Hazafiak") vezetője, az ENSZ létesítményei és személyzete, valamint a külföldiek elleni erőszakra buzdító többszöri nyilvános felszólalás; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és az ezekben való részvétel, beleértve a verekedést, a nemi erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzést; az ENSZ, a nemzetközi munkacsoport (IWG), a politikai ellenzék és a független sajtó megfélemlítése; nemzetközi rádióállomások szabotálása; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

3. Név: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Cím: n/a, Tisztség: n/a, Születési ideje: a) 1966.1.1., b) 1969. dec. 20., Születési helye: Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: 04 LE 017521, kiállítás ideje: 2005.2.10. (érvényes: 2008.2.10-ig), Nemzeti személyazonosító száma: n/a, Lakcíme: n/a, A jegyzékbe vétel időpontja: 2006.2.7.

Egyéb információ

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: Az Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI) vezetője; az ENSZ létesítményei és személyzete, valamint a külföldiek elleni erőszakra buzdító többszöri nyilvános felszólalás; utcai milíciák által elkövetett erőszakos cselekmények vezetése és az ezekben való részvétel, beleértve a verekedést, a nemi erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzést; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

4. Név: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Cím: n/a, Tisztség: n/a, Születési ideje: 1968.1.1., Születési helye: BOHI, Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: n/a, Nemzeti személyazonosító száma: a) 2096927, kiállítás ideje: 2005.3.17., kiállítás helye: Burkina Faso, b) CNB N.076, kiállítás ideje: 2003.2.17., kiállítás helye: Burkina Faso (Burkina Fasó-i állampolgársági igazolvány), c) 970860100249, kiállítás ideje: 1997.8.5., kiállítás helye: Elefántcsontpart (érvényes: 2007.8.5-ig), Lakcíme: n/a, A jegyzékbe vétel időpontja: 2006.2.7.

Egyéb információ

Apja neve: Yao Koffi FOFIE. Anyja neve: Ama Krouama KOSSONOU.

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: Az Új Haderő szakaszvezető parancsnoka, Korhogo-szektor. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek gyermekkatonák toborzásában, erőszakos emberrablásban, kényszermunkára kényszerítésben, nők elleni nemi erőszakban, önkényes letartóztatásokban és bírósági eljárás nélküli kivégzésekben, amelyek mindegyike ellentétes az emberi jogi egyezményekkel és a nemzetközi humanitárius joggal; az IWG tevékenységének, az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI), a francia katonai erőknek, valamint az 1643 (2005) ENSZ BT-határozatban meghatározott békefolyamatnak az akadályozása.

5. Név: LAURENT GBAGBO

Cím: n/a, Tisztség: n/a, Születési ideje: 1945.5.31., Születési helye: Gagnoa, Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: n/a, Nemzeti személyazonosító száma: n/a, Lakcíme: n/a, A jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.30.

Egyéb információ

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: Elefántcsontpart volt elnöke: a béke- és a megbékélési folyamat akadályozása, az elnökválasztás eredményének elutasítása.

6. Név: SIMONE GBAGBO

Cím: n/a, Tisztség: n/a, Születési ideje: 1949.6.20., Születési helye: Moossou, Grand-Bassam, Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: n/a, Nemzeti személyazonosító száma: n/a, Lakcíme: n/a, A jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.30.

Egyéb információ

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: Az Elefántcsontparti Népfront (FPI) parlamenti képviselőcsoportjának elnöke: a béke- és a megbékélési folyamat akadályozása, gyűlöletre és erőszakra való nyilvános uszítás.

8. Név: DÉSIRÉ TAGRO

Cím: n/a, Tisztség: n/a, Születési ideje: 1959.1.27., Születési helye: Issia, Elefántcsontpart, Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a, Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a, Állampolgársága: elefántcsontparti, Útlevélszáma: AE 065FH08, Nemzeti személyazonosító száma: n/a, Lakcíme: n/a, A jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.30.

Egyéb információ

2011.4.12-én Abidjanban elhunyt.

A jegyzékbe vétel összefoglaló indokolása: Laurent Gbagbo úgynevezett "elnökségének" főtitkára: Laurent Gbagbo illegitim kormányában való részvétel, a béke- és a megbékélési folyamat akadályozása, az elnökválasztás eredményének elutasítása, a népi mozgalmak erőszakos elfojtásában való részvétel.

IA. MELLÉKLET

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa, illetve a Szankcióbizottság által nem jegyzékbe vett, a 2., 4. és 7. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1.Kadet BertinSzületési idő és hely: 1957., MamaLaurent Gbagbo „biztonságért, védelemért és katonai felszerelésekért” felelős különleges tanácsadója, Laurent Gbagbo korábbi védelmi minisztere.
Laurent Gbagbo unokaöccse.
Jelenleg száműzetésben van Ghánában. Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
Ő felel egyes erőszakos cselekményekért és eltűnésekért, továbbá egyes milíciák és az „Ifjú Hazafiak” (COJEP) finanszírozásáért és felfegyverzéséért.
Részt vett fegyverkereskedelemben és annak finanszírozásában, valamint az embargó kikerülésében.
Kadet Bertin kivételesen jó kapcsolatokat ápolt a nyugati milíciákkal, és ő volt az összekötő Gbagbo és e csoportok között. Részt vett a „Force Lima” (halálosztagok) létrehozásában.
Ghánai száműzetésében továbbra is a hatalom fegyveres átvételét készíti elő és Gbagbo azonnali szabadon bocsátását követeli.
Pénzügyi forrásai, az illegális fegyverkereskedelmi hálózatokkal kapcsolatos ismeretei és a még aktív (libériai) fegyveres csoportokkal továbbra is fennálló kapcsolatai miatt Kadet Bertin változatlanul valós fenyegetést jelent Elefántcsontpart biztonságára és stabilitására nézve.
3.Gammi atya„A Nyugat Felszabadításáért Küzdő Elefántcsontparti Mozgalom” (MILOCI) elnevezésű, 2004-ben létrehozott milícia vezetője. A Gbagbo-párti MILOCI vezetőjeként több mészárlásban és egyéb erőszakos cselekményben is részt vett.
Jelenleg szökésben van Ghánában (valószínűleg Takoradiban). Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
Száműzetésében csatlakozott az Elefántcsontpart Felszabadításáért Küzdő Nemzetközi Koalícióhoz (CILCI), amely fegyveres ellenállást folytat Gbagbo hatalomba való visszatérése érdekében.
5.Justin Koné KatinanGhánába menekült. Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
Részt vett a Nyugat-afrikai Államok Központi Bankja (BCEAO) elleni fegyveres támadásban.
Száműzetésében továbbra is Gbagbo szóvivőjének mondja magát. Egy 2011. december 12-i sajtónyilatkozatban azt állítja, hogy Ouattara valójában nem nyert a választásokon, és illegitimnek minősíti az új rezsimet. Ellenállásra szólít fel, és azt állítja, hogy Gbagbo vissza fog térni a hatalomba.
6.Ahoua Don MelloSzületési idő és hely: 1958. június 23., Bongouanou
Útlevélszám: PD-AE/044GN02 (lejárat dátuma: 2013.2.23.)
Laurent Gbagbo szóvivője. Az illegitim kormány korábbi közlétesítményekért és köztisztaságért felelős minisztere.
Jelenleg száműzetésben van Ghánában. Nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.
Száműzetésében továbbra is azt állítja, hogy Ouattara elnök megválasztása szabálytalan volt, és nem ismeri el hatalmát. Elutasítja az elefántcsontparti kormány megbékélésre való felhívását, a sajtóban rendszeresen felkelésre szólít fel, továbbá mobilizáló körutakat tesz a ghánai menekülttáborokban.
2011 decemberében kijelentette, hogy Elefántcsontpart „megszállt törzsi állam”, és „az Ouattara-rezsim napjai meg vannak számlálva”.
7.Moussa Touré ZéguenSzületési idő: 1944. szeptember 9.
Korábbi útlevelének száma: AE/46CR05
A Hazafiak Csoportja a Békéért (GPP) vezetője.
Az Elefántcsontpart Felszabadításáért Küzdő Nemzetközi Koalíció (CILCI) alapítója.
2002 óta milíciaparancsnok, 2003 óta vezeti a GPP-t. Parancsnoksága alatt a GPP Gbagbo fegyveres testületévé nőtte ki magát Abidjanban és az ország déli részén.
A GPP fejeként számos, elsősorban az ország északi részéről származó népességgel, valamint a rezsimet ellenzőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekményért felelős.
Személyesen részt vett a választásokat követő erőszakos fellépésben (különösen Abobóban és Adjaméban).
Accrai száműzetésében megalapította az Elefántcsontpart Felszabadításáért Küzdő Nemzetközi Koalíciót, amelynek célja, hogy ismét hatalomra juttassa Gbagbót.
Száműzetése óta több lázító hangvételű nyilatkozatot tett (például a 2011. december 9-i sajtókonferencián), és továbbra is a konfliktus és a fegyveres elégtétel gondolata vezérli. Véleménye szerint Elefántcsontpart Ouattara vezetésével illegitimmé vált és ismét a gyarmatosítás áldozata lett, ezért az elefántcsontpartiakat a hatalombitorlók elüldözésére szólítja fel (Jeune Afrique, 2011. július).
Blogján erőszakosan Ouattara elleni mozgósításra hívja fel Elefántcsontpart népét.

II. MELLÉKLET

A 3., 4., 5., 7. és 8. cikkben említett hatáskörrel rendelkező hatóságok internetes elérhetősége, és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb közlés esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

( 1 ) HL L 368., 2004.12.15., 50. o.

( 2 ) 2005. február 24-én elfogadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0560 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0560&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0560-20150422 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0560-20150422&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére