31987L0250[1]

A Bizottság irányelve (1987. április 15.) a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről

A Bizottság irányelve

(1987. április 15.)

a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről

(87/250/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 86/197/EGK irányelvvel [1] módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10a. cikke második bekezdésére,

mivel a 79/112/EGK irányelv 3. cikke az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italok esetében kötelezővé tette a térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalom megjelölését a címkén;

mivel meg kell állapítani az ilyen megjelölés módjára vonatkozó szabályokat;

mivel a közös vámtarifa 22.04 és 22.05 vámtarifaszáma alá sorolt termékek esetében az ilyen szabályokat az azokra vonatkozó különös közösségi rendelkezésekben állapítják meg;

mivel ez az irányelv minden egyéb, az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italra vonatkozik;

mivel az alkoholtáblázatokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/766/EGK tanácsi irányelv [3] melléklete megállapítja a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározására, valamint megállapításának és kifejezésének módjára vonatkozó közösségi szabályokat;

mivel ez az irányelv ezért kizárólag azoknak a rendelkezéseknek a bevezetésére korlátozódhat, amelyeknek az ilyen szabályokat kell kiegészíteniük;

mivel a tűréshatárok megállapításakor megfelelően figyelembe kell venni a különböző érintett italok jellegét, a megfigyelt eltérések mértékét, valamint a bevallott érték és a tényleges érték megfelelésének biztosítása során felmerülő technikai nehézségeket;

mivel a 79/112/EGK tanácsi irányelv és ezen irányelv helyes alkalmazása érdekében időben el kell fogadni a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározására irányuló egy vagy több közösségi vizsgálati módszert;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú azon italok térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalmának a címkén történő megjelölésére vonatkozik, amelyeket nem soroltak be a közös vámtarifa 22.04 és 22.05 vámtarifaszáma alá.

2. cikk

(1) Az alkoholtartalmat 20 °C-on határozzák meg.

(2) Az alkoholtartalmat kifejező számot legfeljebb egy tizedesjegyig kell megadni. Ezt a "% vol" jel követi, és az "alkohol" szó vagy az "alc." rövidítés előzheti meg.

3. cikk

(1) A térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom feltüntetésekor megengedett, abszolút értékben kifejezett pozitív és negatív tűréshatárok a következők:

a) A következőkben meg nem határozott italok esetében:

0,3 % vol;

b) Az 5,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú sörök esetében; a közös vámtarifa 22.07 B II. alszáma alá tartozó, szőlőből készült italok esetében:

0,5 % vol;

c) Az 5,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú sörök esetében; a közös vámtarifa 22. 07 B I. alszáma alá tartozó, szőlőből készült italok esetében; az almabor, körtebor, gyümölcsborok és hasonló, gyümölcsből, de nem szőlőből készült, akár gyöngyöző-, akár habzóbor esetében; az erjesztett méz alapú italok esetében:

1 % vol;

d) A macerált gyümölcsöket vagy növényi részeket tartalmazó italok esetében:

1,5 % vol.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tűréshatárokat az alkoholtartalom meghatározására használt vizsgálati módszerből származtatott tűréshatárok sérelme nélkül kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A tagállamok, amennyiben szükséges, az ennek az irányelvnek történő megfelelés érdekében módosítják jogszabályaikat, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot; az így módosított jogszabályokat úgy alkalmazzák, hogy azok:

- az ennek az irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását legkésőbb 1988. május 1-jétől engedélyezik,

- az ennek az irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását 1989. május 1-jétől megtiltják.

(2) Az ennek az irányelvnek meg nem felelő, az (1) bekezdés második francia bekezdésében szereplő időpontot megelőzően címkézett italokat azonban a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. április 15-én.

a Bizottság részéről

Cockfield

alelnök

[1] HL L 144., 1986.5.29., 38. o.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

[3] HL L 262., 1976.9.27., 149. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0250 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0250&locale=hu