32022D0382[1]

A Tanács (EU) 2022/382 végrehajtási határozata (2022. március 4.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről

A TANÁCS (EU) 2022/382 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. március 4.)

a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről

1. cikk

Tárgy

A Tanács megállapítja, hogy fennáll a lakóhelyüket elhagyni kényszerült azon személyek Unióba való tömeges beáramlásának esete, akiknek fegyveres konfliktus következtében el kellett hagyniuk Ukrajnát.

2. cikk

Az átmeneti védelem hatálya alá tartozó személyek

Ez a határozat az orosz fegyveres erők által 2022. február 24-én megkezdett katonai invázió eredményeként ukrajnai lakóhelyüket az említett napon vagy azt követően elhagyni kényszerült személyek következő kategóriáira vonatkozik:

a) 2022. február 24-e előtt Ukrajnában tartózkodó ukrán állampolgárok;

b) olyan hontalan személyek és Ukrajnától eltérő harmadik országok olyan állampolgárai, akik 2022. február 24. előtt nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában; és

c) az a) és b) pontban említett személyek családtagjai.

Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a következő személyeket kell a család részének tekinteni, amennyiben a család 2022. február 24. előtt már jelent volt Ukrajnában és ott tartózkodott:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett személy házastársa vagy a vele tartós kapcsolatban élő élettársa, amennyiben az érintett tagállam jogszabályai vagy gyakorlata az élettársi kapcsolatot az idegenrendészeti nemzeti jogszabályok szerinti házastársi kapcsolathoz hasonlóan kezeli;

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett személynek vagy házastársának a nőtlen/hajadon kiskorú gyermekei, tekintet nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy örökbe fogadott gyermekek-e;

c) egyéb olyan közeli hozzátartozók, akik a család részeként együtt éltek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásához vezető események idején, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett személy tartott el.

3. cikk

Együttműködés és nyomon követés

E célból a Bizottság az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel (Frontex), az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével (Europol) együttműködve folyamatosan nyomon követi és felülvizsgálja a helyzetet, miközben igénybe veszi az uniós migrációs felkészültségi és válságkezelési hálózatot.

Emellett a Frontex, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökség és az Europol operatív támogatást nyújt azon tagállamoknak, amelyek segítségüket kérik a helyzet kezeléséhez, többek között e határozat alkalmazása céljából.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022D0382 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022D0382&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02022D0382-20220304 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02022D0382-20220304&locale=hu