Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995R2964[1]

A Tanács 2964/95/EK Rendelete (1995. december 20.) a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről

A Tanács 2964/95/EK rendelete

(1995. december 20.)

a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a közös energiapolitika kialakítása az egyik olyan cél, amelyet az Európai Közösség maga elé tűzött; mivel a Bizottságnak javaslatot kell tennie az e cél elérése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozóan;

mivel a rögzített árakon történő ellátás biztonsága e politika egyik fő célkitűzése;

mivel kívánatos a piac átláthatósága;

mivel az ellátási helyzet miatt és annak érdekében, hogy a közösségi piac stabilizálódjon, valamint annak biztosítására, hogy a rendkívüli világpiaci ingadozások ne gyakorolhassanak kedvezőtlen hatást a közösségi piacra, a tagállamokat és a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell a kőolaj ellátási költségeiről;

mivel a 1893/79/EGK rendelettel [1] a Tanács létrehozta a kőolaj importjának Közösségen belüli nyilvántartási rendszerét;

mivel a 2592/79/EGK rendelettel [2] a Tanács meghatározta a kőolajimport 1893/79/EGK rendelettel előírt Közösségen belüli nyilvántartásának kivitelezésére vonatkozó szabályokat;

mivel a fenti rendeletek 1991. december 31-én hatályukat vesztették, újra meg kell hozni az általuk létrehozott szabályokat, miközben azokat a nemzetközi olajpiacokon uralkodó kereskedelmi feltételekhez és a környezet minősége fenntartásának vagy javításának céljához kell igazítani; mivel a bejelentési kötelezettségeket - amennyire lehetséges - össze kell hangolni a nemzeti hatóságok és a Nemzetközi Energia Ügynökség ilyen kötelezettségeivel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Bármely, harmadik országokból kőolajat importáló vagy más tagállamból kőolaj-szállítmányt fogadó személy vagy vállalkozás köteles azon tagállam számára, amelyben letelepedett, az import vagy a szállítás jellemzőire vonatkozó információkat szolgáltatni.

2. cikk

Az 1 cikkben említett információk alapján a tagállam köteles a Bizottság számára rendszeres időközönként továbbítani ezeket az információkat, hogy az valós képet kaphasson azon feltételek alakulásáról, amelyek alapján az import vagy a szállítások lezajlottak.

Ezeket az információkat a tagállamok részére is el kell juttatni.

3. cikk

Az e rendelet alkalmazásában összegyűjtött és továbbított információ bizalmas.

E rendelkezés nem gátolja meg általános jellegű információk vagy az egyes vállalkozásokra vonatkozó részleteket nem tartalmazó összefoglalók nyilvánosságra hozatalát.

4. cikk

(1) Azok az információk, amelyeket a személyek vagy vállalkozások kötelesek közölni azzal a tagállammal, amelyben letelepedtek, a kőolaj egy meghatározott áron történő valamennyi importjára vagy szállítására vonatkoznak.

(2) Az "import" bármilyen mennyiségű kőolaj, amely nem tranzit céljából belép a Közösség vámterületére. A "szállítás" egy másik tagállamból nem tranzit céljából érkező bármilyen mennyiségű kőolaj. Az importáló országon kívül letelepedett társaságok részére történő és szerződés szerint finomításra szánt, és azt követően teljes egészében finomított termékként exportált termék importja vagy szállítása kizárt.

(3) Azonban a tengerfenékből nyert olyan olaj, amely felett egy tagállam a kitermelés szempontjából kizárólagos jogokat gyakorol, a Közösség vámterületére történő belépésekor nem minősül a (2) bekezdés szerinti importnak.

5. cikk

Az 1. cikk alkalmazásában egy tagállamba érkező valamennyi kőolajimport vagy -szállítás jellemzőinek a következő adatokat kell tartalmazniuk:

- a kőolaj megjelölése, beleértve az API-fajsúlyát,

- a hordóban lévő mennyiség,

- a hordónként fizetett CIF-ár,

- a kéntartalom százaléka.

6. cikk

A 4. és 5. cikkben említett információkat az érintett tagállam számára kell továbbítani minden egyes, egy hónapot meg nem haladó időszakra vonatkozóan.

7. cikk

Azokat az információkat, amelyeket a tagállamok kötelesek a 2. cikk alapján a Bizottsággal közölni, a 6. cikkben említett minden egyes hónap végét követő egy hónapon belül kell továbbítani. Ez az információ minden típusú kőolaj esetén azon adatok összességéből áll, amelyeket a tagállamok a személyektől és vállalkozásoktól kapnak. Minden típusú kőolaj esetén az információ a következőkből áll:

- a kőolaj megjelölése, beleértve az átlagos API-fajsúlyát,

- a hordóban lévő mennyiség,

- az átlagos hordónkénti CIF-ár,

- a bejelentő társaságok száma,

- a kéntartalom százaléka.

8. cikk

(1) A Bizottság feldolgozza a 7. cikk szerint összegyűjtött információkat, és minden hónapban közli azokat a tagállamokkal.

(2) A tagállamok és a Bizottság rendszeres időszakonként kötelesek konzultálni egymással egy tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére. Ezek a konzultációk különösen a Bizottság (1) bekezdésben említett közleményeire vonatkoznak.

Hasonló információs rendszert felállított nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal is szervezhetők konzultációk.

9. cikk

(1) A 4. cikk szerint közölt információk és a 7. cikkben foglalt információk bizalmasak. E rendelkezés azonban nem gátolja meg információk olyan formában történő terjesztését, amely nem fedi fel az egyes vállalkozásokra vonatkozó részleteket, vagyis legalább három vállalkozásra utal.

(2) A Bizottság számára a 7. cikk alapján továbbított információkat és a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményeket csak a 8. cikk (2) bekezdése céljából lehet felhasználni.

(3) Ha a Bizottság felfedi, hogy a tagállamok által a 7. cikk szerint számára szolgáltatott információban eltérés vagy ellentmondás van, amely meggátolja abban, hogy valós képet kaphasson azon feltételek alakulásáról, amelyek alapján az import vagy a szállítások lezajlottak, arra kérheti a tagállamokat, hogy engedjenek betekinteni az adott, a vállalkozások által szolgáltatott, nem összesített információkba és az összesített információk alapjául szolgáló számítási és értékelési eljárásokba.

10. cikk

A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghozza az e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

11. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történt kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 20-án.

a Tanács részéről

elnök

J. M. Eguiagaray

[1] HL L 220., 1979.8.30., 1. o., a legutóbb a 1370/90/EGK rendelettel (HL L 133., 1990.5.24., 1. o.) módosított rendelet

[2] HL L 297., 1979.11.24., 1. o., a legutóbb a 1370/90/EGK rendelettel (HL L 133., 1990.5.24., 1. o.) módosított rendelet

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2964 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2964&locale=hu