31992D0010[1]

A TANÁCS HATÁROZATA (1991. december 19.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/104/EGK irányelv alkalmazására vonatkozó nemzeti rendelkezések hatálybaléptetése időpontjának elhalasztásáról

A Tanács határozata

(1991. december 19.)

a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/104/EGK irányelv alkalmazására vonatkozó nemzeti rendelkezések hatálybaléptetése időpontjának elhalasztásáról

(92/10/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/104/EGK első tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 16. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 89/104/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. december 28-ig megfeleljenek;

mivel ezen irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanács, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva, legkésőbb 1992. december 31-ig elhalaszthatja az említett cikk (1) bekezdésében előírt időpontot;

mivel ezt a kivételes rendelkezést az említett irányelvbe annak biztosítására illesztették be, hogy az irányelv alkalmazására kiadott nemzeti rendelkezések hatálybalépésének időpontja lehetőleg egybeessen azzal az időponttal, amikortól a közösségi védjegybejelentések benyújtása lehetővé válik;

mivel a Bizottságnak a közösségi védjegyről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatát [2] még nem fogadták el; mivel ez a rendelet várhatóan rövid időn belül elfogadásra kerül;

mivel ezért, a fentiekben említett cél könnyebb megvalósítása érdekében, helyénvalónak tűnik a 89/104/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésében előírt időpont elhalasztása 1992. december 31-ig;

mivel a belső piac kiteljesítése érdekében kitűzött célokat ezen elhalasztás ellenére változatlanul tiszteletben kell tartani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 89/104/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében megállapított időpont helyébe 1992. december 31. lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 19-én

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL L 40., 1989.2.11, 1. o.

[2] HL C 351., 1981.12.31., 1. o. és HL C 230., 1984.8.31, 1. o..

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0010&locale=hu