Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992R3911[1]

A Tanács 3911/92/EGK rendelete (1992. december 9.) a kulturális javak kiviteléről

A TANÁCS 3911/92/EGK RENDELETE

(1992. december 9.)

a kulturális javak kiviteléről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a belső piac kiteljesítésének szem előtt tartásával a kulturális javak védelme érdekében előírásokra van szükség a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben;

mivel a Tanács 1990. november 19-i ülésén megfogalmazott következtetések fényében szükségesnek látszik intézkedéseket tenni különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kulturális javak kivitele egységes ellenőrzés alá kerüljön a Közösség külső határainál;

mivel egy ilyen rendszer megkívánná az e rendelet hatálya alá eső kulturális javak kivitelét megelőzően az illetékes tagállam által kiállított engedély bemutatását; mivel ez szükségessé teszi ezen intézkedések hatályának és végrehajtási eljárásainak világos meghatározását; mivel e rendszert a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb módon kell megvalósítani; mivel egy bizottságot kell felállítani, amely segíti a Bizottságot az e rendelettel ráruházott feladatok teljesítésében;

mivel a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági ügyekre vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködésről szóló, 1981. május 19-i 1468/81/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) alkalmazása során a tagállamok komoly tapasztalatokat szereztek, e rendeletet ebben az esetben is alkalmazni kell;

mivel e rendelet mellékletének a célja annak tisztázása, hogy a kulturális javak mely kategóriái élveznek különös védelmet a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben, ugyanakkor nem kívánja érinteni a Szerződés 36. cikke értelmében a nemzeti kincsek tagállamok részéről történő meghatározását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamoknak a Szerződés 36. cikke alapján fennálló hatáskörének sérelme nélkül, az e rendeletben foglaltak megvalósítása céljából a "kulturális javak" kifejezés a mellékletben felsorolt tételekre vonatkozik.

1. CÍM

Kiviteli engedély

2. cikk

(1) A kulturális javak kivitele a Közösség vámterületén kívülre kiviteli engedély bemutatásához van kötve.

(2) Az érintett személy által kérelmezett kiviteli engedély kiállítója:

- annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek területén a kérdéses kulturális tárgy 1993. január 1-jén jogszerűen és ténylegesen megtalálható volt,

- vagy a fenti időpont után, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárgy megtalálható azt követően, hogy egy másik tagállamból jogszerűen és ténylegesen feladták, vagy az egyik tagállamból történő jogszerű feladás után egy harmadik országból behozták, illetve újrabehozták.

Mindazonáltal a (4) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, az a tagállam, amely az első albekezdés két francia bekezdésében foglaltak alapján illetékes, nem követelheti meg a kiviteli engedélyt a melléklet A.1. kategóriájának első és második francia bekezdésében meghatározott kulturális javak kivitelére, ha azok régészeti vagy tudományos szempontból kevésbé jelentősek, továbbá ha azok nem közvetlenül egy tagállam területén található ásatásokból, feltárásokból, illetve régészeti kutatásokból származnak, és jelenlétük az adott piacon jogszerű.

Az e rendeletben foglaltak megvalósítása céljából a kiviteli engedély kiadása megtagadható, ha a kérdéses kulturális javakra az érintett tagállamban művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelméről szóló jogszabályok vonatkoznak.

Az első albekezdés második francia bekezdésében említett hatóság szükség szerint felveheti a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságaival, amelyből a kérdéses kulturális tárgy érkezett, különösen pedig a...-i.../93/EGK tanácsi irányelv értelmében illetékesnek minősülő hatóságokkal a tagállam területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatását illetően ( 5 ).

(3) A kiviteli engedély az egész Közösségben érvényes.

(4) E cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Közösség vámterületéről történő olyan nemzeti kincsek közvetlen kivitelére, amelyek művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselnek, de e rendelet értelmében nem tekintendők kulturális javaknak, az érintett tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.

3. cikk

(1) A tagállamok átadják a Bizottságnak azon hatóságaik jegyzékét, amelyek a kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására illetékesek.

(2) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában teszi közzé e hatóságok jegyzékét, valamint annak későbbi módosításait.

4. cikk

A kiviteli engedélyt a kiviteli nyilatkozat kíséretében kell bemutatni a kiviteli vámalakiságok teljesítése során a nyilatkozat elfogadására illetékes vámhivatalban.

5. cikk

(1) A tagállamok korlátozhatják azoknak a vámhivataloknak a számát, amelyek a kulturális javak kivitele esetén jogosultak a vámalakiságok elvégzésére.

(2) Azok a tagállamok, amelyek élnek az (1) bekezdésben biztosított lehetőséggel, tájékoztatják a Bizottságot a meghatalmazott vámhivatalokról.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában teszi közzé ezeket az információkat.

2. CÍM

Igazgatási együttműködés

6. cikk

E rendelet végrehajtása céljából a 1468/81/EGK rendelet rendelkezéseit, különösen az információk bizalmas jellegére vonatkozóan, értelemszerűen alkalmazni kell.

Az első albekezdésben meghatározott együttműködésen túlmenően, a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy kölcsönös kapcsolataik keretén belül együttműködés jöjjön létre a vámhatóságok és a.../93/EGK irányelv 4. cikkében említett illetékes hatóságok között ( 6 ).

3. CÍM

Általános és záró rendelkezések

7. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, különösen az alkalmazandó formanyomtatványra (pl. annak típusára és műszaki jellemzőire) vonatkozókat a 8. cikk 2. pontjában meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

Minden tagállam maga állapítja meg az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankciók mértékének megfelelőnek kell lenni ahhoz, hogy elősegítse e rendelkezések betartását.

10. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy milyen intézkedések megtételére került sor e rendelet alapján.

A Bizottság közli ezt az információt a többi tagállammal.

A Bizottság háromévenként jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság részére e rendelet végrehajtásáról.

A Tanács e rendelet háromévi alkalmazását követően megvizsgálja annak hatékonyságát és a Bizottságtól kapott javaslat alapján eljárva elvégez minden kiigazítást.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minden három évben vizsgálatot tart, és adott esetben naprakész állapotba hozza a mellékletben jelzett összegeket a Közösség gazdasági és pénzügyi mutatói alapján.

11. cikk

Ez a rendelet a.../93/EGK rendeletnek ( 8 ) az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉLKLET

AZ 1. CIKK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KULTURÁLIS JAVAK KATEGÓRIÁI

A. 1. 100 évnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek fellelésének helye: - ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt 9705 00 00 - régészeti feltárások 9706 00 00 - régészeti gyűjtemények 2. Művészeti, történelmi, illetve vallási műemlékek szerves részét képező részek és elemek, amelyek kora meghaladja a 100 évet 9705 00 00 9706 00 00 3. A 3A. vagy 4. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények (2) 9701 3A. Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel bármilyen anyagra teljes egészében kézzel készített képek (2) 4. Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok (2) 6914 9701 5. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok (1) 49. árucsoport 9702 00 00 8442 50 99 6. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szoborművek és az eredetivel azonos eljárással készült másolataik (1) 9703 00 00 7. Fényképek, filmek és negatívjaik (1) 3704 3705 3706 4911 91 80 8. Ősnyomtatványok és kéziratok, beleértve a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy gyűjteményes formában (1) 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 9. 100 évesnél régebbi könyvek egyenként, vagy gyűjteményes formában 9705 00 00 9706 00 00 10. 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek 9706 00 00 11. 50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló archívumok és azok részeinek minden típusa 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 12. a) Zoológiai, botanikai, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények (2), illetve azok egyes darabjai; 9705 00 00 b) Történelmi, paleontológiai, néprajzi vagy numizmatikai jelentőségű gyűjtemények (2) 9705 00 00 13. 75 évesnél régebbi közlekedési eszközök 9705 00 00 86-89. árucsoport 14. Az A.1-től A.13-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab a) 50 és 100 éves kor között: - játékok, játékszerek 95. árucsoport - üvegtárgyak 7013 - arany- és ezüstnemű 7114 - bútorok 94. árucsoport - optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések 90. árucsoport - hangszerek 92. árucsoport - órák és alkatrészeik 91. árucsoport - fából készített műtárgyak 44. árucsoport - kerámia 69. árucsoport - kárpit 5805 00 00 - szőnyegek 57. árucsoport - tapéta 4814 - fegyverek 93. árucsoport b) 100 évesnél idősebb 9706 00 00 (1) Azok, amelyek 50 évnél régebbiek és nem képezik szerzőik, alkotóik tulajdonát. (2) Az Európai Bíróság a 252/84. sz. ügyben hozott ítélete az alábbiak szerint határozza meg: A közös vámtarifa 97.05 vámtarifaszáma értelmében a "Gyűjtemények darabjai olyan tárgyak, amelyek rendelkeznek a gyűjteményben való elhelyezés feltétlenül szükséges jellemzőivel, vagyis viszonylag ritkán lelhetők fel, rendszerint nem használják eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a hasonló használati értékű tárgyak szokásos kereskedelmi forgalmától eltérő, különleges ügyletek keretében cserélnek gazdát és komoly értéket képviselnek." Az A.1-től A.14-ig terjedő kategóriákba tartozó kulturális javak csak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha értékük eléri vagy meghaladja a B. pontban megadott értékhatárokat.

B. Az A. alatti kategóriákra vonatkozó pénzben kifejezett értékhatárok (ECU-ben)

ÉRTÉK:

Bármilyen értékű

- 1. (régészeti darabok)

- 2. (műemlékrészek)

- 8. (ősnyomtatványok és kéziratok)

- 11. (archívumok)

15 000

- 4. (mozaikképek és rajzok)

- 5. (metszetek)

- 7. (fényképek)

- 10. (nyomtatott térképek)

30 000

- 3A. (Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)

50 000

- 6. (szoborművek)

- 9. (könyvek)

- 12. (gyűjtemények)

- 13. (közlekedési eszközök)

- 14. (minden egyéb tárgy)

150 000

- 3. (képek)

A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell állapítani azt, hogy a pénzügyi értékre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A pénzben kifejezett érték a kulturális javak értéke a rendelet 2. cikkének 2. bekezdésében említett tagállamban.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, a mellékletben szereplő euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. december 31-én az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-étől kezdődően minden második évben felülvizsgálják. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása az ezeknek a pénznemeknek a december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján végződő, 24 hónapos időszak euróban kifejezett, átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási módszert a Bizottság javaslatára a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság elvileg két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden egyes felülvizsgálat alkalmával az euróban kifejezett értékeket és ezek nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában időszakonként, az esedékes felülvizsgálatot megelőző november hó első napjaiban kihirdetik.

( 1 ) HL C 53., 1992.2.28., 8. o.

( 2 ) HL C 176., 1992.7.13., 31. o.

( 3 ) HL C 223., 1992.8.31., 10. o.

( 4 ) HL L 144., 1981.6.2., 1. o. A 945/87/EGK rendelettel (HL L 90., 1987.4.2., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) E rendelet közzétételének időpontjában még nincs elfogadva. Az alábbi 11. cikknek megfelelően e rendelet az irányelvnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított harmadik napon lép hatályba.

( 6 ) Lásd a 2. cikk 2. pontjának lábjegyzetét.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) A tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló irányelv - amelyre a 2. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk már hivatkozik - e közzététel időpontjáig nem került elfogadásra.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3911 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3911&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R3911-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R3911-20030605&locale=hu