Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997R2046[1]

A Tanács 2046/97/EK rendelete (1997. október 13.) a kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről

A TANÁCS 2046/97/EK RENDELETE

(1997. október 13.)

a kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130w. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

mivel a kábítószerek előállításán alapuló vagy azokból jelentős bevételt szerző gazdaság a fejlődő társadalom szerkezeteire olyan hatást gyakorol, amely kérdésessé teszi az ország zökkenőmentes beilleszkedését a világgazdaságba;

mivel a fejlődő országokban a társadalom szerkezetének felbomlása a kábítószer fogyasztása és a kapcsolódó ipar következtében káros hatást fejt ki a fenntartható társadalmi fejlődésre és a Szerződés 130u. cikkében meghatározott közösségi fejlesztési-együttműködési politika céljainak elérésére;

mivel a kábítószerek utánpótlása elleni harc részeként különösen lényeges a déli szegénység radikális csökkentése és az illegális termények termesztése helyett legális alternatíva felkínálása a lakosság számára;

mivel intézményi támogatást kell adni az ezt kérő fejlődő országoknak, hogy hatékonyabban küzdhessenek a kábítószerek ellen;

mivel a Bizottság a Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, 1994. június 23-i közleményében ismertette az 1995-1999. évi kábítószer elleni küzdelemről szóló európai uniós cselekvési tervre vonatkozó iránymutatásait, beleértve a nemzetközi szintű intézkedéseket is;

mivel a Parlament a közleményről szóló véleményében, amelyet 1995. június 15-én fogadott el, kifejezte az iránymutatásokkal kapcsolatos nézeteit;

mivel a negyedik AKCS-EK Egyezmény és az Európai Közösség és a fejlődő országok közötti együttműködési, társulási és partnerségi megállapodások záradékokat tartalmaznak a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról, a prekurzorok, kémiai termékek és pszichotróp anyagok kereskedelmének figyelemmel kíséréséről és a vonatkozó információk cseréjéről, beleértve a pénzmosás elleni intézkedéseket is; mivel kapcsolat van a kábítószerek és a kábítószer-függőség elleni kampány és a Közösség, valamint fejlődő ország-partnerei által követett együttműködési politika céljai között;

mivel a nemzetközi közösség stratégiája a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására az 1972-es jegyzőkönyvvel módosított, a kábítószerekről szóló, 1961-es egységes egyezményhez, a pszichotróp anyagokról szóló, 1971-es egyezményhez, és a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988-as nemzetközi egyezményhez való egyetemes csatlakozáson, valamint ezen egyezményeknek a nemzeti és nemzetközi szintű szisztematikus végrehajtásán alapul;

mivel az Európai Közösség az 1988-as egyezmény aláírója, különösen az említett egyezmény 12. cikke értelmében, és a G7 csoport és a Bizottság elnöke által 1989-ben létrehozott Kémiai Akció Munkacsoport ajánlásai alapján közösségi jogszabályokat fogadott el, amelyek hatékonyságát általánosságban fokozná, ha a világ többi részén idevágó jogszabályokat és eljárásokat fogadnának el;

mivel a kábítószerek elleni hatékony fellépésnek ki kell terjednie a kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása elleni intézkedésekre, úgymint a megfelelő jogi keretek és a megfelelő mechanizmusok elfogadására az érintett országokban;

mivel az emberi jogokat megfelelő módon tiszteletben kell tartani az e rendelet szerinti intézkedések végrehajtása során;

mivel az Európai Közösség tagállamai támogatták az ENSZ Közgyűlése 17. rendkívüli ülésszakán elfogadott politikai nyilatkozatot és általános cselekvési tervet;

mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. március 6-i nyilatkozatának 2. pontja értelmében pénzügyi referenciaösszeg szerepel e rendeletben az 1998-2000. év közötti időszakra, a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározottak szerinti hatásköreinek sérelme nélkül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fejlesztési-együttműködési politikája keretében, és figyelembe véve a kábítószerek előállításának, kereskedelmének és fogyasztásának káros hatásait a fejlesztési erőfeszítésekre, a Közösség együttműködési tevékenységeket folytat a fejlődő országokban a kábítószerek és a kábítószer-függőség terén, elsőbbségben részesítve azon országokat, amelyek a legmagasabb szinten adták tanúbizonyságát azon politikai akaratuknak, hogy a kábítószer-problémát megoldják. Ezen akarat megléte többek között az 1972-es jegyzőkönyvvel módosított 1961-es egységes egyezmény, az 1971-es egyezmény és az 1988-as egyezmény megerősítésével bizonyítható. A fejlődő országok kötelezettségvállalásának többek között az illegális kábítószer-üzletekből származó pénz tisztára mosása elleni nemzeti jogszabályok végrehajtása formájában kell megnyilvánulnia.

2. cikk

Az e rendelet szerint nyújtott segítség kiegészíti és megerősíti azt a segítséget, amelynek nyújtására a fejlesztési-együttműködés egyéb eszközeinek keretében kerül sor.

3. cikk

A Közösség valamely partner ország kérésére elsőbbséget biztosít a nemzeti kábítószer-ellenőrző alapterv kidolgozásának az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Programjával (UNDCP) folytatott szoros konzultációk során. E tervek a kábítószerek elleni kampány célkitűzéseit, stratégiáit és prioritásait határozzák meg, továbbá meghatározzák a kapcsolódó erőforrásigényeket (beleértve a pénzügyi követelményeket is), ily módon integrált, több tudományágat átfogó és több ágazatra kiterjedő módszert hozva létre, amely maximalizálja a nemzeti kábítószer-ellenőrzési programok és a nemzetközi segítségnyújtás hatékonyságát.

A kábítószer-függőség megelőzését a kereslet csökkentésével együtt olyan következetes politikán belül kell megvalósítani, amely a függőség következményeiről szóló oktatásból és objektív információkból áll, és amellyel főleg a fiatalokat célozzák meg.

A Közösség részéről az együttműködés olyan párbeszéd szellemében folyik, amely tükrözi azon egyedi kulturális különbségeket, amelyek befolyásolják a kábítószerekkel kapcsolatos problémák megítélését, mivel ez kritikus fontosságú a kábítószer-ellenőrzési stratégiák társadalmi és politikai életképességének biztosításához.

4. cikk

A Közösség, lehetőleg a nemzeti tervek által meghatározott stratégiai kereteken belül tevékenykedve, olyan meghatározott műveleteket is támogat, amelyek képesek mérhető hatást kifejteni (azaz előre meghatározott határidőn belül tényleges és kézzel fogható eredményeket hozni) az alábbi területeken:

- intézményi kapacitások kialakítása, különösen az alábbi célokra:

- nemzeti kábítószer-ellenőrzési tervek fejlődő országok általi végrehajtása,

- a Közösség és bizonyos fejlődő országok közötti, különösen a prekurzorok nem rendeltetésszerű felhasználása elleni harc és a pénzmosás visszaszorítása érdekében kötött megállapodások végrehajtása,

- a kereslet csökkentése, különösen a helyi kereslet alakulásának elemzése révén, a kábítószerek és pszichotróp anyagok kereskedelmének és fogyasztásának ellenőrzésére szolgáló intézkedések bevezetése, a kábítószerfüggők kezelése és újbóli beilleszkedésének biztosítása, valamint a kockázatok csökkentése. Ezen intézkedéseket be kell építeni az egészségügyi és oktatási, fejlesztési, valamint szegénység elleni küzdelemmel és a társadalmi-gazdasági kirekesztéssel foglalkozó politikákba,

- kísérleti alternatív fejlesztési projektek támogatása, amelyeket olyan folyamatként vázolnak fel, amellyel a megfelelő vidékfejlesztési intézkedések révén, a fenntartható nemzeti gazdasági növekedés összefüggésében egyaránt harcolnak a tiltott kábítószer termények termesztése ellen, és semmisítik meg azokat. E projekteknek olyan társadalmi és gazdasági intézkedéseket kell tartalmazniuk, amelyek figyelembe veszik az illegális termesztéshez vezető tényezőket, és ugyanakkor megkönnyíthetik a kereskedelmi kedvezmények jobb alkalmazását. Ezzel kapcsolatban szisztematikusan meg kell vizsgálni, van-e lehetőség más közösségi pénzügyi eszközök (pl. ALA) és az Európai Fejlesztési Alap jobb felhasználására az alternatív fejlesztési projektekhez,

- tanulmányok, szemináriumok és fórumok finanszírozása a fenti területeken nyert tapasztalatok cseréjéhez.

Különös figyelmet kell fordítani a helyi lakosság és a célcsoportok részvételére a műveletek meghatározása, tervezése és végrehajtása során.

A Közösség csak olyan projekteket finanszíroz, amelyekben az emberi jogok tiszteletben tartása biztosított.

5. cikk

Az e rendelet értelmében pénzügyi támogatásra jogosult együttműködő partnerek a regionális és nemzetközi szervezetek, különösen az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Programja (UNDCP), továbbá a helyi és tagállami illetőségű nem kormányzati szervezetek, nemzeti, tartományi és helyi önkormányzati hivatalok és szervezetek, közösségi szervezetek, intézmények, valamint állami és magánszereplők. A támogatási szerződésekre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 3 ) foglaltak szerint.

6. cikk

(1) A 3. és 4. cikkben említett műveletek során alkalmazandó eszközök magukba foglalják a tanulmányokat, a műszaki segítségnyújtást, a képzést és egyéb szolgáltatásokat, a beszerzéseket és munkálatokat, valamint a felülvizsgálati, értékelő és ellenőrző küldöttségeket.

(2) Az adott művelet igényei szerint a közösségi finanszírozás egyaránt fedezheti a külföldi vagy helyi pénznemben megvalósuló tőkeberuházást az ingatlanvásárlás kivételével, illetve a működési költségeket. A képzési programok kivételével azonban a működési költségek fedezésére rendesen csak a kezdeti időszakban és fokozatosan csökkenő mértékben kerül sor.

(3) Minden egyes együttműködési művelet esetében törekedni kell arra, hogy az 5. cikkben meghatározott partnerek pénzügyi hozzájárulást biztosítsanak. Az érintett felektől lehetőségeik keretein belül és az érintett művelet természetétől függően kérnek hozzájárulást.

(4) Hosszú távú tevékenységek elindítására szánt projektek esetében prioritásként - különösen a működési költségek tekintetében - törekedni kell a helyi partnerek pénzügyi hozzájárulására, hogy az ilyen projektek életképessége biztosított legyen a közösségi finanszírozás befejeződése után is.

(5) A más finanszírozókkal, különösen a tagállamokkal való társfinanszírozás lehetőségét is keresni lehet. A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a 2110/2005/EK rendelet határozza meg.

(6) A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján nyújtott segély közösségi jellege ki legyen emelve.

(7) A Szerződésben célkitűzésként említett koherencia és kiegészítő jelleg elérése érdekében, valamint mindezen műveletek optimális hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság minden szükséges koordinációs intézkedést meghozhat, beleértve különösen az alábbiakat:

a) a finanszírozott, valamint a Közösség és a tagállamok által finanszírozni kívánt műveletekre vonatkozó információk rendszeres cseréje és elemző rendszer létrehozása;

b) a műveletek megvalósításának helyszíni koordinációja a Bizottság és a tagállamok képviselőinek a kedvezményezett országban tartott rendszeres ülései és információcseréje segítségével.

(8) A lehető legnagyobb globális és nemzeti szintű hatás elérése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve megtesz minden ahhoz szükséges kezdeményezést, hogy biztosítsa a kedvezményezett országokkal és a finanszírozókkal, valamint a többi érintett nemzetközi szervezettel - különösen az Egyesült Nemzetek rendszerének részét képezőkkel, konkrétabban az UNDCP-vel - történő megfelelő koordinációt és szoros együttműködést.

7. cikk

Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás támogatás formájában valósul meg.

8. cikk

Az e program megvalósítására szánt pénzügyi referenciaösszeg az 1998-2000-es időszakban 30 millió ECU.

Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

9. cikk

(1) Az e rendelet értelmében végzett műveleteknek a hatályos költségvetési és egyéb eljárásokkal - különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben meghatározott eljárásokkal - összhangban álló értékeléséért, jóváhagyásáért és irányításáért a Bizottság felelős.

(2) A projektek és programok értékelésénél az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

- a műveletek hatékonysága és kivitelezhetősége,

- a kulturális, társadalmi, a nemek egyenlőségével kapcsolatos és környezeti szempontok,

- a projekt céljainak eléréséhez szükséges intézményi fejlesztések,

- az ugyanilyen fajtájú műveletek során nyert tapasztalatok.

(3) Az e rendelet értelmében finanszírozott egyedi műveletekre szánt, 2 millió ECU-t meghaladó támogatásokkal kapcsolatos döntéseket és az ilyen művelethez jóváhagyott kezdeti összeg 20 %-nál nagyobb mértékkel való emelésével járó változtatásokat a 10. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

A Bizottság röviden tájékoztatja a 10. cikkben említett bizottságot a 2 millió ECU-nél alacsonyabb értékű projektekkel és programokkal kapcsolatban hozni kívánt döntéseiről. Az információt legkésőbb a döntés meghozatalát egy héttel megelőzően rendelkezésre kell bocsátani.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a bizottság 10. cikkben előírt véleményének kikérése nélkül jóváhagyja a műveletekkel kapcsolatos valamennyi várható vagy tényleges költségtúllépés fedezéséhez szükséges kiegészítő kötelezettségvállalást, amennyiben a költségtúllépés, illetve a többletigény nem haladja meg a finanszírozási határozatban rögzített kezdeti kötelezettségvállalás 20 %-át.

(5) Az e rendelet értelmében kötött összes finanszírozási megállapodásnak vagy szerződésnek elő kell írnia, hogy a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni vizsgálatokat folytasson a Bizottság által a hatályos szabályoknak - különösképpen az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben előírt szabályoknak - megfelelően megállapított szokásos eljárások szerint.

(6) Amennyiben a műveleteket a Közösség és a kedvezményezett ország közötti finanszírozási megállapodások szabályozzák, akkor e megállapodásnak elő kell írnia, hogy az adókat, járulékokat és egyéb terheket nem a Közösség viseli.

(7) Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(8) Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(9) Különös figyelmet kell szentelni az alábbiaknak:

- a projektterv költséghatékonyságra és a fenntartható hatásra törekedjen;

- minden projekt esetében világosan határozzák meg és kísérjék figyelemmel a célkitűzéseket és a teljesítménymutatókat.

10. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, a fejlesztésért földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti együttes ülések keretében évente eszmecserét tartanak a következő évben végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó általános iránymutatásoknak a Bizottság képviselői által történő bemutatása alapján.

11. cikk

(1) A Bizottság minden költségvetési év végén jelentést terjeszt a Parlament és a Tanács elé, amely összefoglalja az abban az évben finanszírozott műveleteket, és értékeli e rendeletnek az adott időszak során történt végrehajtását.

Az összefoglalásnak tájékoztatást kell tartalmaznia különösen azon partnerekről akikkel szerződést kötöttek.

(2) A Bizottság rendszeresen értékeli a Közösség által finanszírozott műveleteket annak megállapítása érdekében, hogy az ilyen műveletek célkitűzései megvalósultak-e, valamint hogy iránymutatásokkal szolgáljon a jövőbeli műveletek hatékonyságának javításához. A Bizottság a 10. cikkben említett bizottsághoz benyújtja az elvégzett értékelések összefoglalóját, amelyet a bizottság szükség szerint megvizsgálhat. Az értékelő jelentéseket az azt kérő tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A Bizottság legkésőbb a döntése után egy hónappal tájékoztatja a tagállamokat a jóváhagyott műveletekről és projektekről, megadva azok költségét és jellegét, a kedvezményezett ország és a partnerek kilétét.

12. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése után három év elteltével a Bizottság átfogó értékelést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a Közösség által e rendelet keretében finanszírozott műveletekről, valamint a rendelet jövőjére vonatkozó javaslatairól, és adott esetben közli a rendelet módosítására vagy megszüntetésére irányuló javaslatait.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 242., 1995.9.19., 8. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 1996. április 19-i véleménye (HL C 141., 1996.5.13., 252. o.), a Tanács 1996. november 22-i közös álláspontja, (HL C 6., 1997.1.9., 1. o.), és az Európai Parlament 1997. március 13-i határozata (HL C 115./97., 1997.4.14., 127. o.)

( 3 ) HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

( 4 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R2046 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R2046&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R2046-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R2046-20051228&locale=hu