31974L0647[1]

A Tanács irányelve (1974. december 9.) a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről (74/647/EGK)

A Tanács irányelve

(1974. december 9.)

a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről

(74/647/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a szegfűtermesztés a Közösség mezőgazdaságában fontos szerepet játszik;

mivel a szegfűtermés hozamát a károsító szervezetek folyamatosan veszélyeztetik;

mivel a szegfűtermesztés ilyen károsító szervezetek elleni védelme révén nemcsak szinten lehet tartani a termőképességet, hanem a mezőgazdasági termelékenységet is növelni lehet;

mivel a károsító szervezeteknek az egyes tagállamokba való behurcolását megakadályozó növényvédelmi intézkedéseknek csak korlátozott hatása lenne, ha ezek ellen a szervezetek ellen nem védekeznének egyidejűleg és módszeresen az egész Közösségben és nem akadályoznák meg ezek elterjedését;

mivel a szegfű számára a legártalmasabb szervezetek a mediterrán és a dél-afrikai sodrómolyok;

mivel e károsító szervezetek már számos tagállamban előfordultak;

mivel a szegfűtermesztés a Közösség egész területén állandó veszélynek van kitéve, hacsak nem hoznak hatékony intézkedéseket e kártevők elleni védekezésre és elterjedésük megakadályozására;

mivel e károsító szervezetek kiirtása érdekében a Közösségnek minimumszabályokat kell elfogadnia; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azokra az intézkedési minimumokra vonatkozik, amelyeket a tagállamokban foganatosítani kell a szegfűsodrómoly elleni védekezés és elterjedésének megakadályozása érdekében.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "szegfű-sodrómoly": a mediterrán szegfű-sodrómoly (Cacoecimorpha pronubana Hb) és az afrikai szegfű-sodrómoly (Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.).

3. cikk

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy szegfű (Dianthus L.) csak akkor kerülhessen forgalomba, ha nem fertőzött e szegfűsodrómoly fajokkal, és hogy az ezekkel fertőzött szegfűkultúrákat oly módon kell kezelni, hogy a belőlük nyert szegfű a forgalomba hozatalkor már ne legyen fertőzött.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül a szegfű-sodrómollyal enyhén fertőzött vágott szegfű október 16-tól április 30-ig forgalmazható.

4. cikk

A tagállamok megtiltják a szegfű-sodrómoly tartását.

5. cikk

(1) A tagállamok engedélyezhetik:

a) a 3. és 4. cikkben említett intézkedésektől való eltérést tudományos célokra, tesztelésre vagy nemesítési munkára;

b) a 3. cikktől eltérően a szegfű-sodrómollyal enyhén fertőzött vágott szegfű forgalomba hozatalát május 1-től október 15-ig.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett engedélyeket csak akkor adják meg, ha megfelelő ellenőrzések biztosítják, hogy azok nem hatnak károsan a szegfű- sodrómoly elleni védekezésre és nem idézik elő e károsító szervezetek elterjedésének veszélyét.

6. cikk

A tagállamok további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadhatnak el, amelyek a szegfű-sodrómoly elleni védekezéshez vagy ezek elterjedésének megakadályozásához szükségesek lehetnek.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított legkésőbb egy éven belül megfeleljenek, és arról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1974. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ch. Bonnet

[1] HL C 93., 1974. 8. 7., 87. o.

[2] HL C 116., 1974. 9. 30., 49. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31974L0647 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31974L0647&locale=hu