31992L0090[1]

A Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról

A Bizottság 92/90/EGK irányelve

(1992. november 3.)

a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/10/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növények vagy növényi eredetű termékek károsító szervezeteinek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (7) bekezdésének negyedik francia bekezdésére, valamint 6. cikke (8) bekezdésére,

mivel a közösségi növény-egészségügyi rendszernek a Közösségre mint belső határok nélküli területre való alkalmazása szükségessé teszi a veszélyesnek tartott termékek Közösségen belüli mozgását megelőző növény-egészségügyi ellenőrzését; mivel az ellenőrzések elvégzéséhez a hivatalos nyilvántartásban felsorolt termelők termelési helye a legmegfelelőbb;

mivel tekintettel 77/93/EGK tanácsi irányelvben említett károsítók által meg nem fertőzött növények, növényi eredetű termékek vagy más anyagok termelésére, valamint e termelés tagállamok általi megfelelő ellenőrzésére, további szabályozást kell elfogadni a termelők és más hivatalosan bejegyzendő személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatban, továbbá, részletes és - addig a mértékig - egységes kötelezettségeket kell megfogalmazni a növények, növényi termékek vagy más anyagok termelőire vonatkozóan;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 77/93/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése, 6. cikkének (5) bekezdése, 10. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdése vagy 12. cikke (6) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó minden termelő, gyűjtőraktár, szállító központ, más személy vagy importőr, a 77/93/EGK irányelvben meghatározott illetékes hivatalos szerveknél megfelelő nyilvántartásba vételi eljárás útján kérelmezze a hivatalos nyilvántartásba vételt.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben meghatározott kérelem beérkezésekor azt az említett illetékes hivatalos szervek hivatalos kérvénynyilvántartásba vegyék, és megvizsgálják a kérvényben megadott adatokat.

(3) Az említett illetékes hivatalos szervek egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartási szám alapján bejegyzik az (1) bekezdésben szereplő termelőt, gyűjtőraktárt, szállítási központot, más személyt vagy importőrt az ugyanabban a bekezdésben említett hivatalos nyilvántartásba, amint az említett illetékes hivatalos szervek megállapították, hogy a termelő, gyűjtőraktár, szállítási központ, más személy vagy importőr képes és hajlandó megfelelni a 2. cikk (2) bekezdésében, a 2. cikk (3) bekezdésében és a 3. cikkben meghatározott követelményeknek.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben említett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében szereplő kötelezettségeknek nem tesznek eleget, az említett illetékes hivatalos szervek nem jegyzik be a termelőt, gyűjtőraktárt, szállítási központot, más személyt vagy importőrt az (1) bekezdésben említett hivatalos nyilvántartásba addig, amíg a (3) bekezdés nem alkalmazható.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a bejegyzést megfelelőképpen kiegészítsék vagy megújítsák, amennyiben az (1) bekezdésben szereplő termelő, gyűjtőraktár, szállítási központ, más személy vagy importőr az eredetileg bejegyzett tevékenység mellé vagy a helyett más tevékenységek végzését határozza el.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az említett illetékes hivatalos szervek megtegyék a szükséges intézkedéseket, amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésében, és - szükség esetén - a 2. cikk (3) bekezdésében, illetve a 3. cikkben említett kötelezettségek a továbbiakban nem teljesülnek.

(7) A (6) bekezdés alapján megtett intézkedések visszavonásra kerülnek, amint megállapítást nyer, hogy a termelő, gyűjtőraktár, szállítási központ, más személy vagy importőr a jövőben valószínűleg betartja az ezen irányelvben foglalt követelményeket és feltételeket.

2. cikk

(1) (3) bekezdésben és a 3. cikkben foglaltak sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett bejegyzési eljárás során bármely termelő, gyűjtőraktár, szállítási központ, más személy vagy importőr betartsa a (2) bekezdésben megállapított kötelezettségeket.

(2) A 77/93/EGK irányelvben megállapítottak sérelme nélkül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek a következők:

a) naponta frissített terv fenntartása azokra a helyszínekre vonatkozólag, amelyeken az 1. cikk (1) bekezdésében említett termelő, gyűjtőraktár, szállítási központ, más személy vagy importőr növényeket, növényi eredetű terméket vagy más anyagot termeszt, előállít, raktároz, tart vagy használ, illetve ahol más módon jelen vannak;

b) az illetékes hivatalos szervek számára szükséges teljes információ hozzáférhetőségének biztosítása céljából azoknak a növényeknek, növényi termékeknek vagy más anyagoknak a nyilvántartása,

- amelyeket helyben történő raktározás vagy elültetés céljából szereztek be,

- amelyek termesztés alatt állnak, vagy

- amelyeket továbbszállítanak,

valamint a kapcsolódó dokumentumok megőrzése legalább egy évig;

c) személyes elérhetőség vagy egy, a növénytermesztésben és a kapcsolódó növényegészségügyben szakmailag tapasztalt másik személy kijelölése, az illetékes hivatalos szervekkel való kapcsolattartás céljából;

d) szükséges vizuális megfigyelések elvégzése a megfelelő időben az illetékes hivatalos szervek iránymutató utasításaiban foglaltaknak megfelelően;

e) az illetékes hivatalos szervek nevében eljáró felhatalmazott személyek szabad bejárása a helyszínre, különösképpen az ellenőrzés, illetve a mintavétel, továbbá a b) pontban említett nyilvántartás és a kapcsolódó dokumentumokat vizsgálata céljából;

f) más esetben az említett illetékes hivatalos szervekkel folytatott együttműködés.

(3) További általános érvényű kötelezettségeket lehet megállapítani a nemzeti jog keretein belül a telepek növény-egészségügyi helyzetének értékelése megkönnyítésére; ezen kötelezettségek megállapításakor figyelembe lehet venni a termelés, valamint indokolt esetben az import feltételeit, különösképpen a növényfajt, a megművelt terület fekvését és méretét, az igazgatást, az alkalmazottakat és a felszerelést illetően.

3. cikk

A termelőnek, gyűjtőraktárnak, szállítási központnak, más személynek vagy importőrnek be kell tartania az említett illetékes hivatalos szervek által megállapított, a telepek növény-egészségügyi helyzetének felmérésére vagy javítására, valamint - a 77/93/EGK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározott növény-egészségügyi bizonyítvány csatolásáig - az anyag azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket; ezek a különleges kötelezettségek olyan tevékenységeket foglalhatnak magukba, mint a speciális vizsgálat, mintavétel, elkülönítés, eltávolítás, kezelés, megsemmisítés és a megjelölés (címkézés), valamint bármely más olyan lépés, amely a 77/93/EGK irányelv IV. melléklet A. része II. szakaszának vagy indokolt esetben a IV. melléklet B. részének megfelelően szükséges.

4. cikk

A tagállamok biztosítják a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek betartását a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett nyilvántartás és a kapcsolódó dokumentumok évenként legalább egyszeri, rendszeres időközönkénti vizsgálata által.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek legkésőbb a 91/683/EGK [3] tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. november 3-án.

a Tanács részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[2] HL L 70., 1992.3.17., 27. o.

[3] HL L 376., 1991.12.31., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0090 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0090&locale=hu