31977D0505[1]

A Tanács határozata (1977. július 25.) az Állattenyésztés-techikai Állandó Bizottság létrehozásáról

A Tanács határozata

(1977. július 25.)

az Állattenyésztés-techikai Állandó Bizottság létrehozásáról

(77/505/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

mivel kívánatos, hogy olyan esetekre, amikor a Tanács az állattenyésztés terén hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot, létrejöjjön egy a tagállamok szakértőiből álló bizottság, azzal a céllal, hogy biztosítsa a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését, és az utóbbi számára lehetővé tegye, hogy szakértőkkel konzultáljon;

mivel továbbá kívánatos az is, hogy ezen együttműködés kiterjedjen minden olyan területre, amelyre az e témakörben megállapított közösségi jogszabályok vonatkoznak; mivel ezért az említett bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az e területekhez kapcsolódó bármely kérdést megvizsgálhasson,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből és a Bizottság képviselőjéből, mint elnökből áll.

2. cikk

A bizottság elvégzi a Tanács által az állattenyésztés területén elfogadott rendelkezések által ráruházott feladatokat, az azokban meghatározott esetekben és feltételek mellett.

A bizottság továbbá bármely egyéb, e területen felmerülő, az elnök által saját kezdeményezésére, vagy a tagállamok képviselőinek kérésére a bizottság elé terjesztett kérdést is megvizsgálhat.

3. cikk

A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Kelt Brüsszelben, 1977. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Simonet

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977D0505 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977D0505&locale=hu