A Szegedi Ítélőtábla Bf.122/2020/7. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 92. §, 176. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 10. §, 184. §, 590. §, 605. §, 606. §, 607. §, 608. §, 615. §] Bírók: Joó Attila, Katona Dorottya, Kiss Dániel

Szegedi Ítélőtábla

Bf.III.122/2020/7.

A Szegedi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Szegeden, 2020. június 9. napján megtartott tanácsülésen meghozta a következő

í t é l e t e t:

A kábítószer kereskedelem bűntette miatt vádlott neve ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék 2019. november 26. napján kihirdetett 2.B.232/2019/33. számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint:

A vádlott terhére megállapított bűncselekményt kábítószer-kereskedelem bűntettének minősíti.

A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát 7 (hét) év 6 (hat) hónapra enyhíti.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendeli a 2019. november 27. napjától 2020. június 9. napjáig letartóztatásban töltött időt.

Megállapítja, hogy a [BV INTÉZET NEVE] a vádlott tényleges tartózkodási helye.

Az ítélettel szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

[1] A Kecskeméti Törvényszék fenti számú ítéletével a 2018. június 11. napjától őrizetben, 2018. június 13. napjától előzetes letartóztatásban, az ítélet kihirdetésekor letartóztatásban lévő vádlott neve vádlottat bűnösnek mondta ki kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérletében [Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulat, (3) bekezdés], ezért őt 8 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A kiszabott szabadságvesztést fegyházban rendelte végrehajtani és annak tartamába a 2018. június 11. napjától 2019. november 26. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámította. Megállapította, hogy a vádlott a szabadságvesztés kettőharmad részének kitöltését követően feltételes szabadságra bocsátható. Rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről és kötelezte a vádlottat 1.005.698,- forint bűnügyi költség megfizetésére.

[2] Az elsőfokú bíróság ítélete ellen ellenérdekű fellebbezések bejelentésére került sor:

Az ügyészség a vádlott terhére, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás érdekében,

a vádlott a kiszabott büntetés enyhítése, valamint

védője eltérő tényállás megállapítása, ennek alapján eltérő minősítés, kábítószer birtoklás bűntettében történő bűnösség megállapítása és a kiszabott büntetés enyhítése érdekében.

[3] A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Bf.189/2019/10. számú átiratában a büntetés súlyosítása érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést azzal a kiegészítéssel tartotta fenn, hogy a vádlott terhére rótt bűncselekményt az ítélőtábla kábítószer-kereskedelem bűntettének minősítse.

[4] Indítványt tett a fellebbezések irányára tekintettel a Be. 590. § (1) és (2) bekezdése szerinti teljes körű felülbírálatra, a tényállás kiegészítésére, a jogi indokolás és a jogszabályi hivatkozás pontosítására és kifejtette azon álláspontját, mely szerint az elsőfokú bíróság az eljárási szabályok betartásával lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megalapozott tényállást állapított meg, tévedett azonban amikor a vádlott terhére rótt cselekményt kábítószer-kereskedelem bűntette kísérleteként minősítette.

[5] E körben az 1/2007. Büntető Jogegységi határozat IV. pontjára hivatkozva részletezte, hogy az a vádlotti magatartás, amely a tényállásban megállapításra került, e bűncselekmény befejezett alakzatát valósította meg.

[6] A védelmi fellebbezéseket sem a minősítés megváltoztatása, sem a kiszabott büntetés enyhítése tekintetében nem tartotta alaposnak.

[7] A büntetés kiszabása körében az enyhítő körülmények helyesbítésére tett indítványt és kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság aránytalanul enyhe fő és mellékbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, mely büntetés nem szolgálja kellőképpen a büntetési célokat.

[8] Összességében indítványozta, hogy az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Be. 606. § (1) bekezdése alapján változtassa meg akként, hogy a vádlott kábítószer-kereskedelem bűntettének kísérleteként értékelt cselekményét kábítószer-kereskedelem bűntettének minősítse, a kiszabott szabadságvesztés és közügyektől eltiltás tartamát súlyosítsa, míg az elsőfokú ítélet egyéb rendelkezéseit a Be. 605. § (1) bekezdése alapján hagyja helyben.

[9] Kizárólag az ügyész által, a bűncselekmény eltérő minősítése, míg a vádlott és védője által a kiszabott büntetés enyhítése érdekében bejelentett fellebbezések alaposak.

[10] A Szegedi Ítélőtábla a bejelentett fellebbezések irányára tekintettel az elsőfokú bíróság ítéletét az azt megelőző bírósági eljárással együtt a Be. 590. § (1), (2) és (7) bekezdésében foglaltak alapján teljes terjedelmében felülbírálta.

[11] E felülbírálat során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság bizonyítási eljárást a 2017. évi XC. törvény (Be.) rendelkezéseinek megfelelően, perrendszerűen folytatta le, így a Be. 607. § (1) bekezdésébe és a 608. § (1) bekezdésébe ütköző, hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabályt nem sértett.

[12] A másodfokú bíróság ugyanakkor az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma alapján az elsőfokú ítéletet a vádlott személyi körülményei tekintetében akként helyesbítette, hogy vádlott neve vádlott az általános iskola 8 osztályát végezte el, valamint vagyonát képezi egy 200.000-300.000,- forint értékű személygépkocsi.

[13] A Be. 593. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ítélet tényállást pedig kiegészítette azzal, hogy a vádlott nem kábítószer fogyasztó, őrizetbe vételekor a szervezetében a főbb kábítószerekre és új pszichoaktív anyagokra elvégzett vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

[14] Fenti kiegészítés azért vált szükségessé, mert az elsőfokú bíróság a jogi indokolás körében hivatkozott ugyan arra, hogy a vádlott a kábítószert nem saját használatra termesztette, elmulasztotta azonban ennek ténybeli alapját rögzíteni, annak ellenére, hogy az általa értékelt bizonyítékok - úgy mint a vádlott vallomása, valamint a toxikológiai vélemény - ezt alátámasztották.

[15] Kiegészítette továbbá a tényállást akként, hogy a vádlott ingatlanán talált kannabisz növény maradványok a szárcsonkolt növényekről származnak.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére