1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (7) bekezdésére is -az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1. § Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az előadó alkotmánybíró a testületi eljárást megelőzően megtehet minden intézkedést és - az ügy érdemére vonatkozó határozat meghozatalát, valamint az ideiglenes intézkedést, az áttételt, a visszautasítást és az eljárás megszüntetését, személyes és nyilvános meghallgatás elrendelését kivéve - meghozhat minden döntést, amelyet a törvény az Alkotmánybíróság hatáskörébe utal."

2. § Az Ügyrend 45. §-a előtti cím helyébe a következő szöveg lép:

"19. Az eljárás felfüggesztése"

3. § Az Ügyrend 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) Az Alkotmánybíróság az eljárását az Abtv. 60. §-a alapján végzéssel felfüggesztheti. A felfüggesztő végzést az Alkotmánybíróság hivatalos honlapján és hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(2) A felfüggesztésről szóló végzést röviden indokolni kell.

(3) Az alkotmányjogi panasz eljárás felfüggesztésére vonatkozó speciális szabályokat egyebekben a 46. § tartalmazza."

4. § Az Ügyrend 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. § (1) Amennyiben az alkotmányjogi panasz eljárással egyidejűleg a Kúria előtt felülvizsgálati eljárás is folyamatban van, az előadó alkotmánybíró, vagy az Alkotmánybíróság tanácsa vagy teljes ülése

a) az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz esetében az eljárását lefolytathatja vagy felfüggesztheti,

b) az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében felfüggeszti,

ha az előadó alkotmánybíró mérlegelése alapján nincs helye visszautasító végzés meghozatalának.

(2) A felfüggesztésről szóló végzést a Kúriának meg kell küldeni azzal, hogy a felülvizsgálati eljárás befejezését követően a meghozott határozat egy kiadmányát az Alkotmánybíróságnak küldje meg.

(3) A felfüggesztés időtartama alatt az ügyintézési határidők nyugszanak.

(4) Az előadó alkotmánybíró a Kúria eljárását figyelemmel kíséri és az Abtv. 57. § (2) bekezdése alapján a Kúriától tájékoztatást kér, annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság a felülvizsgálati határozatról tudomást szerezzen.

(5) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria

a) a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és az ügyben eljárt első- vagy másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján indult eljárását az Abtv. 59. §-a alapján megszünteti,

b) a megtámadott határozatot hatályában fenntartja, az Alkotmánybíróság az eljárását lefolytatja.

(6) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria

a) a jogerős határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és helyette, illetve az elsőfokú határozat helyett új és a jogszabályoknak megfelelő határozatot hoz, vagy

b) a jogerős határozatot megváltoztatja és a törvénynek megfelelő új határozatot hoz, vagy

c) a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti,

az Alkotmánybíróság beszerzi az indítványozó nyilatkozatát arról, hogy az alkotmányjogi panaszát a Kúria döntésére kiterjesztve fenntartja-e.

(7) Ha az Alkotmánybíróság eljárásával párhuzamosan folyó felülvizsgálati eljárásban a Kúria a felülvizsgálati indítványt vagy kérelmet elutasítja, akkor az Alkotmánybíróság az eljárását lefolytatja.

(8) Ha a Kúria határozata a felülvizsgált jogerős döntést csak részben érintette (részbeni megváltoztatás, részbeni hatályon kívül helyezés, részbeni új eljárásra utasítás), akkor az alkotmánybírósági eljárásra okot adó részekben az Alkotmánybíróság az (5), illetve a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el."

5. § Az Alkotmánybíróság teljes ülésének e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

6. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. április 19.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Czine Ágnes s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/503/2016.