32003R1210[1]

A Tanács 1210/2003/EK rendelete (2003. július 7.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 1210/2003/EK RENDELETE

(2003. július 7.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. cikk

E rendeletben a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "Szankciós Bizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 661/1990 határozatának (6) bekezdése szerint létrehozott bizottság;

2. "pénzkészletek": az alábbi pénzügyi eszközök és minden fajta gazdasági haszon, de nem kizárólagosan: a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, pénzesutalvány és egyéb fizetési eszköz; b) pénzintézeteknél és más szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, hitelek, és adóskötelezvények; c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, ideértve az értékpapírokat, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciószelvényeket, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; d) az eszközökből származó vagy az eszközök révén keletkező kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem vagy érték; e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek; f) akkreditívek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; g) a pénzkészletekben vagy pénzügyi erőforrásokban meglévő érdekeltséget tanúsító okmányok, h) bármely egyéb exportfinanszírozási eszköz;

3. "gazdasági erőforrás": mindenféle tárgyi vagy nem tárgyi, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzkészletek, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

4. "pénzkészletek befagyasztása": a pénzkészletek minden olyan mozgatásának, átutalásának, megváltoztatásának, illetve azok felhasználásának vagy azok bármely kezelésének megakadályozása, amely a pénzkészletek felhasználásának lehetővé tételével azok mennyiségének, összegének, helyének, tulajdonjogának, birtoklásának, jellegének, rendeltetési helyének megváltozásával vagy bármely egyéb változással jár, beleértve a portfóliókezelést is;

5. "gazdasági erőforrások befagyasztása": azon pénzkészletek, áruk vagy szolgáltatások bármely módon történő megszerzésére való felhasználásának - nem kizárólagosan - értékesítéssel, bérbeadással vagy jelzálogba adással történő megakadályozása;

6. "Iraki Fejlesztési Alap": Irak központi bankja által Irak javára kezelt fejlesztési alap.

2. cikk

Az I. mellékletben felsorolt, Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz kiviteléből származó valamennyi bevételt 2003. május 22-től az Iraki Fejlesztési Alapban kell elhelyezni, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1483 (2003) számú határozatában, különösen annak 20. és 21. pontjában megállapított feltételek mellett.

3. cikk

Tilos az iraki kulturális javakat és a II. mellékletben felsorolt egyéb régészeti, történelmi, kulturális, valamint különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyakat

a) a Közösség területére behozni vagy beléptetni,

b) a Közösség területéről kivinni vagy kiléptetni, és

c) azokkal kereskedni, ha azokat illegális módon távolították el iraki illetőségi helyükről, különösen, ha i) a tárgyak az iraki múzeumok, archívumok vagy könyvtárak nyilvános gyűjteményei vagy az iraki egyházi intézményekben őrzött állományok elválaszthatatlan részét képezik, vagy ii) alapos gyanú áll fenn, amely szerint az árukat jogos tulajdonosaik hozzájárulása nélkül vitték ki Irakból, vagy eltávolításuk az iraki törvények és rendeletek megsértésével történt.

E tilalmakat nem kell alkalmazni, ha igazolt, hogy

a) a kulturális javakat még 1990. augusztus 6. előtt vitték ki Irakból; vagy

b) a kulturális javakat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1483/2003 határozatának (7) bekezdése értelmében, a tárgyak biztonságos visszaadásának céljával juttatják vissza.

4. cikk

Az alábbi, a Szankciós Bizottság által meghatározott és a IV. mellékletben felsorolt személyekhez tartozó, illetve a tulajdonukat képező vagy általuk birtokolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani:

a) Száddám Husszein, volt elnök;

b) Száddám Husszein rendszerének vezető tisztségviselői;

c) ezek közvetlen hozzátartozói; vagy

d) jogi személyek, intézmények vagy szervezetek, amelyeket az a), b) és c) pontban említett személyek vagy a nevükben vagy utasításaik szerint eljáró természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Az (1), a (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a Szankciós Bizottság által meghatározott megfelelő egyéb szereplők.

4a. cikk

A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott tilalmak nem vonják maguk után az érintett természetes vagy jogi személyek vagy jogalanyok felelősségét, amennyiben nem volt tudomásuk arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy eljárásuk megsérti ezeket a tilalmakat.

5. cikk

A 4. cikk (3) bekezdésétől eltérve, az V. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások:

a) az V. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, intézmények vagy szervezetek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

6. cikk

A 4. cikktől eltérve, az V. mellékletben feltüntetett internetes honlapokon felsorolt illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások 2003. május 22. előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó hatályos törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a követelés kielégítése nem ütközik a 3541/92/EK rendeletbe, valamint

d) az ilyen zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

7. cikk

8. cikk

A Szerződés 284. cikkének rendelkezései, valamint a beszámolásra, a bizalmas adatkezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és intézmények kötelesek:

a) minden olyan információt eljuttatni az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti tagállamban az V. mellékletben feltüntetett internetes honlapokon felsorolt illetékes hatóságokhoz és közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottsághoz, amely elősegíti e rendelet betartását, többek között a 4. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan;

b) együttműködni az V. mellékletben feltüntetett internetes honlapokon felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információk ellenőrzésében.

9. cikk

A pénzkészletek és gazdasági erőforrások jóhiszemű, e rendeletnek megfelelő intézkedéssel történő befagyasztása semmiféle felelősséget nem ró az azt végrehajtó természetes vagy jogi személyre vagy szervezetre, illetve igazgatóira vagy alkalmazottaira, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztása hanyagság eredményeként történt.

10. cikk

Az alábbiak mentesek minden bírósági eljárás alól, és azok elkobzás, letiltás vagy végrehajtás hatálya alá nem vehetők:

a) Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz, ameddig az ilyen áruk tulajdonjoga a vevőre átruházásra kerül;

b) Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz értékesítéséből származó bevétel és kötelezettségek, beleértve az ilyen árukért teljesített, az iraki központi bank által kezelt Iraki Fejlesztési Alapban elhelyezett kifizetéseket;

c) a 4. cikk szerint befagyasztott pénzkészletek és gazdasági erőforrások;

d) az Irak központi bankja által kezelt Iraki Fejlesztési Alap.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy

a) a II. mellékletet szükség szerint módosítsa;

b) a III. és a IV. mellékletet, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság döntései alapján módosítsa vagy kiegészítse; és

c) az V. mellékletet a tagállamoknak átadott információ alapján módosítsa.

12. cikk

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság a Szankciós Bizottsággal minden szükséges kapcsolatot fenntart.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok az e rendelet szerint alkalmazott minden intézkedésről azonnal értesítik egymást. A rendelettel kapcsolatban minden rendelkezésükre álló lényeges információt átadnak egymásnak, különösen a 8. cikknek megfelelően beérkezett, valamint az e rendelet rendelkezéseinek megszegésével, a végrehajtás problémáival és a nemzeti bíróságok ítéleteivel összefüggő információkat.

14. cikk

E rendeletet bármely, az e rendelet hatálybalépését megelőzően nemzetközi megállapodás vagy szerződés által előírt jogra vagy kötelezettségre vagy kibocsátott engedélyre tekintet nélkül alkalmazni kell.

15. cikk

15a. cikk

16. cikk

a) a Közösség területén, annak légterét is beleértve,

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi vagy vízi jármű fedélzetén,

c) bármely olyan, a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy hozták létre, valamint

e) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben a Közösségen belül folytatja.

17. cikk

A 2465/96/EK rendelet ezennel hatályát veszti.

18. cikk

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett áruk jegyzéke

KN-kódAz áruk megnevezése
2709 00Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, nyersolaj
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem meghatározott vagy említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze
2711Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén
2712 10Vazelin
2712 20 00Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal
ex 2712 90Paraffingacs, nyersparaffin
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka
2714Bitumen és aszfalt, bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok,
2715 00 00Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)
2901Aciklikus szén-hidrogének
2902 11 00Ciklohexán
2902 20 00Benzol
2902 30 00Toluol
2902 41 00Orto-xylol
2902 42 00Meta-xylol
2902 43 00Para-xylol
2902 44Xylolizomerek keveréke
2902 50 00Sztirol
2902 60 00Etil-benzol
2902 70 00Kumol
2905 11 00Metanol (metil-alkohol)
3403 19 10Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló és rozsdagátló vagy korróziógátló készítményeket is), és textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt készítmények, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal
3811 21 00Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal
3824 90 10Kőolajszulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett áruk jegyzéke

ex KN-kódAz áruk megnevezése
9705 00 00
9706 00 00
1. 100 évnél idősebb archeológia tárgyak, amelyek
— ásatásokból és szárazföldi vagy víz alatti leletekből,
— régészeti lelőhelyekről,
— régészeti gyűjteményekből származnak.
9705 00 00
9706 00 00
2. 100 évnél idősebb műalkotások, műemlékek vagy vallási tárgyú emlékek alkotórészét képező elemek, amelyek ezek részekre bontásából származnak
97013. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, bármilyen anyagon kizárólag kézzel létrehozott képek és festmények, a 3A vagy a 4. kategóriába tartozók kivételével
97013A. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, kizárólag kézzel, bármilyen anyagon létrehozott festmények, rajzok és pasztellképek
6914
9701
4. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, kizárólag kézzel, bármilyen anyagból létrehozott mozaikok, valamint a kizárólag kézzel bármilyen anyagra létrehozott rajzok, az 1. és 2. kategóriába tartozók kivételével
49. fejezet
9702 00 00
8442 50 99
5. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő eredeti metszetek, nyomatok, szerigráfok és litográfiák, matricákkal együtt, és eredeti plakátok
9703 00 006. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő eredeti szobrászművészeti alkotások vagy bronz ötvények, és az eredetivel azonos eljárással készített másolataik, az 1. kategóriába tartozók kivételével
3704
3705
3706
4911 91 80
7. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő fényképek, filmek és ezek negatívjai
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
8. 50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő ősnyomtatványok és kéziratok, ideértve a térképeket és a zenei kottákat is, egyesével vagy gyűjteményben
9705 00 00
9706 00 00
9. 10 évnél idősebb könyvek, egyesével vagy gyűjteményben
9706 00 0010. 200 évnél idősebb nyomtatott térképek
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
11. 50 évnél idősebb bármilyen archívum vagy annak bármely eleme vagy bármilyen adathordozó
9705 00 00
9705 00 00
12.
a) Az Európai Bíróságnak a 252/8 (1) ügyben hozott ítéletében alkalmazott meghatározás szerinti állattani, növénytani, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemény és gyűjteménydarab
b) Az Európai Bíróságnak a 252/84 ügyben hozott ítéletében alkalmazott meghatározás szerinti történelmi értékű, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény
9705 00 00
86-89. fejezet
13. 75 évnél idősebb közlekedési eszköz
14. Az 1-13. kategóriában nem szereplő bármilyen egyéb tétel
a) 50 és 100 év közötti korú
játékok, társasjátékok- üvegáruk
7013- arany- vagy ezüstműves áruk
7114- arany- vagy ezüstműves áruk
94. fejezet- bútor
90. fejezet- optikai, fényképészeti vagy mozgófényképészeti eszközök
92. fejezet- zeneszerszámok
91. fejezet- órák és ezek alkatrésze
44. fejezet- fa és faipari termékek
69. fejezet- kerámia termékek
5805 00 00- faliszőnyeg
57. fejezet- szőnyegek
4814- tapéta
93. fejezet- fegyver
9706 00 00b) 100 évnél idősebb antikvitások
(1)
A Közös Vámtarifa 97.05 vámtarifaszáma alá tartozó gyűjteménydarabok olyan cikkek, amelyek rendelkeznek valamilyen gyűjteményhez tartozás szükséges jellemzőivel, azaz viszonylag ritkák, rendszerint nem eredeti céljukra használják őket, nem tartoznak a hasonló haszonárucikkekkel folytatott szokásos kereskedelem körébe, hanem különleges ügyletek tárgyát képezik, és nagy értéket képviselnek.

III. MELLÉKLET

Állami intézmények, vállalkozások és szervezetek, valamint a korábbi iraki kormánynak a 4. cikkben említett természetes és jogi személyei, intézményei és szervezetei

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Cím: P.O. Box 9, Idleb, Irak.

IV. MELLÉKLET

A Száddám Husszein volt elnök rendszerével kapcsolatban álló, a 4. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, intézmények és szervezetek

1. NÉV: Száddám Husszein Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Abu Ali

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1937. április 28., ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Megnevezve a 1483. határozatban

2. NÉV: Kuszáj Száddám Husszein Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1965 vagy 1966, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Saddam másodszülött fia;

Felügyelte a Különleges Köztársasági Gárdát, a Különleges Biztonsági Szervezetet és a Köztársasági Gárdát

3. NÉV: Udáj Száddám Husszein Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1964 vagy 1967, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Saddam legidősebb fia;

A Fedayeen Saddam félkatonai szervezet vezetője

4. NÉV: Ábid Hámid Mahamud Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Ábid Hámid Bid Hámid Máhmud

Abdel Hámid Máhmud ezredes

Ábed Máhmud Hámmud

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1957, ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Száddám Husszein elnöki titkára és főtanácsadója

5. NÉV: Ali Hásszán Ál-Madzsid Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Ál-Kimávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1943, ál-Awdzsa, Tikrit közelében, Irak

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó és a Forradalmi Parancsnoki Tanács rangidős tagja

6. NÉV: Izzát Ibráim ál-Duri

ÁLNÉV: Abu Brays

Abu Ámmád

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1942, ál-Dur

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki hadsereg helyettes főparancsnoka,

A Bász Párt regionális parancsnokságának helyettes titkára,

A Forradalmi Parancsnoki Tanács elnökhelyettese

7. NÉV: Háni Ábd-Ál-Látif Tifáh Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1962, ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Különleges Biztonsági Szervezet 2. számú vezetője

9. NÉV: Muhámád Hámzá Dzubájdi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1938, Babilon, Bábil

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Volt miniszterelnök

11. NÉV: Bárzán Ábd ál-Gáfur Szulejmán Madzsid Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Bárzán Rázuki Ábd ál-Gáfur

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1960, Száláh ál-Din

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Különleges Köztársasági Gárda parancsnoka

12. NÉV: Muzáhim Száb Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1946 vagy 1949 vagy 1960, Száláh ál-Din vagy ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki légvédelmi erők parancsnoka;

A Hádiipari Szervezet igazgatóhelyettese

13. NÉV: Ibráim Ámmád Ábd ál-Száttár Muhamed Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A fegyveres erők vezérkari főnöke

14. NÉV: Szájif-ál-Din Fulájih Hásszán Táhá Ál-Rávi

ÁLNÉV: Ájád Futáyih Ál-Rávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1953, Rámádi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Köztársasági Gárda vezérkari főnöke

15. NÉV: Ráfi Ábd-ál-Látif Tifáh Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1954, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az Általános Biztonsági Igazgatóság igazgatója

16. NÉV: Táhír Dzsálil Hábus Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki titkosszolgálat igazgatója;

1997 és 1999 között az Általános Biztonsági Igazgatóság vezetője

17. NÉV: Hámid Rádzsa Sáláh Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Hásszán Ál-Tikriti; Hámid Rádzsa-Sáláh Hásszum Ál-Tikriti;

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Bájdzsi, Száláh ál-Din kormányzóság

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A légierők parancsnoka

19. NÉV: Ábd-ál-Táváb Mulláh Huvájis

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1957. vagy 1942. március 14., Moszul vagy Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes;

A Hádiipari Szervezet igazgatója

20. NÉV: Táhá Jásszin Rámádán Ál-Dzsizrávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1938, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1991 óta alelnök

21. NÉV: Rukán Rádzuki Ábd-ál-Gáfúr Szulejmán Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Rukán Ábdál-Gáfúr Szulejmán ál-Madzsid;

Rukán Rádzuki Ábd ál-Gáfur Ál-Madzsid;

Rukán Ábd ál-Gáfúr ál-Mádzsid Ál-Tikriti Abu Wálid;

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1956, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A törzsi ügyek vezetője az Elnöki Hivatalban

22. NÉV: Dzsámál Musztáfá Ábdálláh Szultán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1955. május 4., ál-Samnah, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A törzsi ügyek helyettes vezetője az Elnöki Hivatalban

23. NÉV: Mizbán Kjádr Hádi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1938, Mándáli körzet, Dijálá

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1991. óta tagja a Bász Párt regionális parancsokságának és a Forradalmi Parancsnoki Tanácsnak

24. NÉV: Táhá Múji-ál-Din Máruf

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1924, Szulejmánijáh

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Forradalmi Parancsnoki Tanács elnökhelyettese

25. NÉV: Tárik Áziz

ÁLNÉV: Tárik Mikháil Áziz

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1936. július 1., Moszul vagy Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes;

ÚTLEVÉL: (1997. július): No 34409/129

27. NÉV: Szultán Hászim Ámmád Ál-Táj

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Védelmi miniszter

28. NÉV: Hikmát Mizbán Ibráim ál-Azavi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1934, Dijálá

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter

36. NÉV: Szábávi Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1947, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

Az 1990-es évek elején az Általános Biztonsági Igazgatóság igazgatója;

1990-től 1991-ig az Iraki Hírszerző Szolgálat vezetője;

Száddám Husszein féltestvére

37. NÉV: Vatben Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Vátáb Ibráim ál-Hásszán

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1952, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

Az 1990-es évek elején belügyminiszter;

Száddám Husszein féltestvére

38. NÉV: Bárzán Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1951, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

1989-től 1998-ig állandó ENSZ-képviselő (Genf);

Az 1980-as évek elején az Iraki Hírszerző Szolgálat vezetője;

Száddám Husszein féltestvére

39. NÉV: Hudá Szálih Mádi Ámmás

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1953, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális parancsnokságának tagja;

Az 1990-es évek közepén a Hádiipari Szervezet biológiai laboratóriumának vezetője;

A Bász Párt diák- és ifjúsági irodájának volt vezetője;

A nők ügyeivel foglalkozó szakmai szervezet volt vezetője;

44. NÉV: Jáhijá Ábdálláh Ál-Ubájdi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Bászrá

45. NÉV: Nájif Sindák Támír Gálib

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Án-Nádzsaf;

Az iraki Nemzetgyűlés tagja;

MEGJEGYZÉS: 2003-ban meghalt

46. NÉV: Szájif-ál-Din Ál-Mássádáni

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1956, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Ál-Mutánná

47. NÉV: Fádil Mahamud Gárib

ÁLNÉV: Gárib Muhámád Fázel ál-Másájiki

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Dudzsahil

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Bábil;

Az Iraki Szakszervezetek Általános Szövetsége elnöke

48. NÉV: Musin Kjádr Ál-Káfádzsi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Kádiszjá

49. NÉV: Rásid Tán Kátim

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Ánbár

50. NÉV: Uglá Ábid Szákr Ál-Cubájzi

ÁLNÉV: Szakr ál-Bábizi Ábd Ákálá

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Kubájzi, ál-Ánbár

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Májszán

51. NÉV: Gázi Hámmud Ál-Ubájdi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Vászit

52. NÉV: Ádil Ábdálláh Mádi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1945, ál-Dur

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Dí-Kár;

A Bász Párt volt elnöke Dijalában és ál-Ánbárban

54. NÉV: Kámisz Szirhán Ál-Muhámád

ÁLNÉV: Dr. Fnu Mnu Kámisz

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Kárbálá

55. NÉV: Szád Ábd-ál-Madzsid Ál-Fájzál Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZAT ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Száláh Ád-Din;

A Külügyminisztérium biztonsági ügyekért felelős államtitkára

56. Szádzsidá Kájrálláh Tilfáh. Születési idő: 1937. Születési hely: Ál-Áwdzsá, Tikrit mellett, Irak. Állampolgárság: iraki. Egyéb információk: Szaddám Huszein hivatalosan elismert felesége és öt gyermekének, köztük Quszáj Szaddám Huszeinnek és Udáj Szaddám Huszeinnek az anyja.

57. Rághád Szaddám Huszein Ál-Tikriti. Születési idő: 1967. Születési hely: Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: Ammán, Jordánia. Egyéb információk: Szádzsidá Khájrálláh Tilfáh és Szaddám Huszein lánya.

58. Ráná Szaddám Huszein Ál-Tikriti. Születési idő: 1969. Születési hely: Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: Ammán, Jordánia. Egyéb információk: Szádzsidá Khájrálláh Tilfáh és Szaddám Huszein lánya.

59. Hálá Szaddám Huszein Ál-Tikriti. Születési idő: 1972. Születési hely: Irak. Állampolgárság: iraki. Egyéb információk: Szádzsidá Khájrálláh Tilfáh és Szaddám Huszein lánya.

60. Számirá Szháhbándár (alias Chádián) Születési idő: 1946. Születési hely: Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Egyéb információk: Szaddám Huszein második felesége és harmadik fiának anyja.

61. Áli Szaddám Huszein Ál-Tikriti (alias Hásszán). Születési idő: 1980 vagy 1983. Születési hely: Irak. Állampolgárság: iraki. Egyéb információk: Számirá Szháhbándár és Szaddám Huszein fia.

62. Mohámmád Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti, Születési idő: 1972. november 2. Állampolgárság: iraki. Cím: Genf, Svájc. Egyéb információk: Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

63. Sádzsá Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti. Születési idő: 1978. január 1. Állampolgárság: iraki. Cím: Genf, Svájc. Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

64. Ali Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti. Születési idő: 1981. április 18. Állampolgárság: iraki. Cím: Genf, Svájc. Egyéb információk: Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

65. Noór Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti. Születési idő: 1983. november 2. Állampolgárság: iraki. Cím: Genf, Svájc. Egyéb információk: Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

66. Kháwlá Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti. Születési idő: 1986. december 3. Állampolgárság: iraki. Cím: Genf, Svájc. Egyéb információk: Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

67. Thorádzsá Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti. Születési idő: 1980. december 19. vagy 1980. január 19. Állampolgárság: iraki. Cím: Irak. Egyéb információk: Bárzán Ibráhim Hászán Ál-Tikriti gyermeke.

68. Jáwhár Mádzsid Ál-Duri. Születési idő: 1942 körül, Ál-Dur, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: Irak. Egyéb információk: Izzát Ibráhim Ál-Duri felesége.

69. Sundus Ábd Ál-Gháfur. Születési idő: 1967 körül, Kirkuk, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: Irak. Egyéb információk: Izzát Ibráhim Ál-Duri felesége.

70. Nidál Ál-Rábi'i. Születési idő: 1965 körül. Születési hely: Ál-Dur, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: Irak. Egyéb információk: Izzát Ibráhim Ál-Duri felesége.

71. Intisszár Ál-Ubádzsdi. Születési idő: 1974 körül. Állampolgárság: iraki. Cím: Irak. Egyéb információk: Izzát Ibráhim Ál-Duri felesége.

73. Adib Shaban Al-Ani (alias a) Dr. Adib Sha'ban, b) Adib Shaban. Születési ideje: 1952. Állampolgárság: iraki.

76. Roodi Slewa (alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Állampolgárság: iraki.

81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Cím: Amman, Jordánia.

82. Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Születési ideje: 1966. Születési helye: Heet, Irak. Cím: Szíria. Állampolgárság: iraki.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Cím: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Címek: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

85. Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Címek: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syria, b) Damascus, Syria, c) Mosul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, United Arab Emirates, f) Al-Hasaka, Syria. Születési ideje: 1949. Születési helye: Al-Mowall, Mosul, Irak. Állampolgársága: iraki.

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Születési idő: a) 1968.5.15., b) 1970. Születési hely: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Szíria. Útlevélszám: 284158, iraki útlevél (lejár: 2005.8.21.; név: Ali Thafir Abdallah; születési idő: 1970; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Születési idő: a) 1970 körül, b) 1970. Születési hely: Baghdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Damaszkusz, Szíria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, c) Jemen. Útlevélszám: 2863795S, iraki útlevél (lejár: 2005.8.23.; név: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; születési idő: 1970; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Születési idő: 1971.10.21. Születési hely: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Bludan, Szíria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da'ud Salman). Születési idő: a) 1983.10.25., b) 1977. Születési hely: Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszkusz, Szíria, c) Irak. Útlevélszám: 284173, iraki útlevél (lejár: 2005.8.21.; név: Muhammad Da'ud Salman; születési idő: 1977; születési hely: Bagdad, Irak). Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir "Abdullah"). Születési idő: 1970.7.17. Születési hely: Bagdad, Irak. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszkusz, Szíria, b) Beirut, Libanon. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

91. Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti). Születési idő: 1988.9.19. Állampolgárság: iraki. Cím: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Szíria, b) Jemen. Egyéb információk: Szaddam Husszein egykori elnöki tanácsadója, Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti fia.

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Címei: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Címe: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Címei: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; b) 638, Rashidiya, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; d) Villa in the Harasiyah area, Bagdad, Irak.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Címe: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Címe: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Svájc. Egyéb információ: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Svájc).

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Cégjegyzéki szám: 02150590 (Egyesült Királyság). Bejegyzett irodacím: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Egyesült Királyság. Egyéb információ: utoljára ismert igazgatók: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Cégjegyzéki szám: 02142819 (Egyesült Királyság). Bejegyzett irodacím: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Egyesült Királyság. Egyéb információ: utoljára ismert igazgatók: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

V. MELLÉKLET

Az 5., 6., 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1210 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1210&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1210-20231013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1210-20231013&locale=hu

Tartalomjegyzék