32008L0010[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve ( 2008. március 11. ) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/10/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) A 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2004/39/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a fogalommeghatározások kiigazítása vagy az irányelv alóli kivételek alkalmazási körének módosítása; az említett irányelvnek a befektetési vállalkozásokra vagy hitelintézetekre előírt szervezeti követelményekkel vagy működési feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseinek kidolgozása, illetve kiegészítése, valamint az ezen irányelv alapján a különféle tárgyalási helyszínekre előírt kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények részletes meghatározása. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2004/39/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A 2004/39/EK irányelv időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2004/39/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6) A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a ráruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7) A 2004/39/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Mivel az ezen irányelv által a 2004/39/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2004/39/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban" szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés 2. pontjában "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban" szövegrészt el kell hagyni;

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban" szövegrészt el kell hagyni;

ii. a következő bekezdéssel egészül ki:

"Mivel az e cikkben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 13. cikk (10) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 15. cikk (3) bekezdésének második és harmadik albekezdésben "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrész helyére "a 64. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban eljárva szövegrész lép."

5. A 18. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel ez első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 19. cikk (10) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 21. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 22. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 24. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 25. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A 27. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

12. A 28. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

13. A 29. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

14. A 30. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

15. A 40. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

16. A 44. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

17. A 45. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

18. Az 56. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

19. Az 58. cikk (4) bekezdésében "a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva" szövegrész helyére "a 64. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban eljárva" szöveg lép.

20. A 64. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap."

c) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) 2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából."

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2) HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3) Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4) HL L 145., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0010&locale=hu