32003R1217[1]

A Bizottság 1217/2003/EK rendelete (2003. július 4.) a nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjaira vonatkozó közös előírások megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1217/2003/EK rendelete

(2003. július 4.)

a nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjaira vonatkozó közös előírások megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjának kidolgozása és végrehajtása a tagállamok részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsák nemzeti polgári repülésbiztonsági programjuk hatékonyságát a 2320/2002/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) A tagállamok által végrehajtandó nemzeti polgári repülésbiztonsági minőségellenőrzési program előírásainak e tekintetben összehangolt megközelítést kell biztosítaniuk. Következésképpen a legmegfelelőbb eszköz a rendeleti úton történő szabályozás.

(3) A nemzeti polgári repülésbiztonsági minőségellenőrzési programok közösségi szintű ellenőrzése összehangolt megközelítést igényel az előírások nemzeti szinten történő betartásának értékeléséhez.

(4) Az illetékes hatóságnak a hatékonyság biztosítása érdekében rendszeresen kell ellenőrzéseket végeznie. A vizsgálatok nem korlátozhatók a tárgyuk, fázisuk vagy elvégzésük időpontja tekintetében. Hatékonyságuk biztosítása érdekében a legmegfelelőbb formát kell ölteniük.

(5) Elsőbbséget kell biztosítani az ellenőrzések részletes, közös módszertanának kidolgozásához.

(6) Ki kell dolgozni az e rendelet által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és a tagállamok területén lévő repülőterek repülésbiztonsági helyzetéről készült jelentések összehangolt rendjét.

(7) A nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjait a legjobb gyakorlatokra kell alapozni. Az ilyen bevált gyakorlatot a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári repülés biztonságával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

CÉLKITŰZÉS ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet megállapítja a nemzeti polgári repülésbiztonság minőségellenőrzési programjára vonatkozó, a tagállamok részéről végrehajtandó közös előírásokat. Ez magában foglalja a minőségellenőrzési programok közös követelményeinek, az elvégzendő ellenőrzések közös módszertanának, valamint az ellenőrökre vonatkozó közös követelményeknek a megállapítását.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "illetékes hatóság": a 2320/2002/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének értelmében vett, valamely tagállam által kijelölt olyan nemzeti hatóság, amely felel saját nemzeti polgári repülésbiztonsági programja végrehajtásának összehangolásáért és ellenőrzéséért;

2. "ellenőrzés": az előírások betartását ellenőrző bármely nemzeti szintű eljárás vagy folyamat. Ide tartoznak a biztonsági ellenőrzések, vizsgálatok, felmérések, tesztek és kivizsgálások;

3. "ellenőr": bármely nemzeti szintű ellenőrzést végző személy;

4. "hiányosság": a repülésbiztonsági követelmények betartásának elmulasztása;

5. "vizsgálat": a biztonsági intézkedések és eljárások végrehajtásának egy vagy több szempontból történő vizsgálata annak megállapítására, hogy milyen hatékony volt végrehajtásuk;

6. "kivizsgálás": valamely biztonsági esemény vizsgálata és kiváltó okainak feltárása az eset megismétlődésének elkerülése, illetve jogcselekmény megfontolása végett;

7. "minőségellenőrzési program": a nemzeti polgári repülésbiztonsági minőségellenőrzési program;

8. "biztonsági ellenőrzés": a biztonsági intézkedések és eljárások minden oldalról történő alapos vizsgálata annak megállapítására, hogy a végrehajtásuk folyamatosan és állandó színvonalon történik-e;

9. "biztonsági esemény": a személyek és vagyontárgyak biztonságára káros következményekkel járó esemény;

10. "felmérés": a működés értékelése a biztonsági szükségletek meghatározása végett. Magában foglalja a sebezhetőségek meghatározását, amely sebezhetőség - a biztonsági intézkedések és eljárások végrehajtása ellenére - jogellenes beavatkozások céljából kihasználható, valamint bármely ismert kockázat megelőzése érdekében a fenyegetéssel arányos kompenzációs védőintézkedésekkel kapcsolatos ajánlást;

11. "teszt": a repülésbiztonsági intézkedések olyan vizsgálata, amelynél az illetékes hatóság jogellenes cselekmény elkövetésének szándékát mutatja vagy színleli a meglévő biztonsági intézkedések hatékonyságának és végrehajtásának vizsgálata végett.

II. FEJEZET

A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI PROGRAMOK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI

3. cikk

Az illetékes hatóság hatásköre

Nemzeti polgári repülésbiztonsági programjuk hatékonyságának biztosítása érdekében a tagállamok az illetékes hatóság számára biztosítják a végrehajtáshoz szükséges hatáskört.

4. cikk

A minőségellenőrzési program tartalma

(1) A minőségellenőrzési program tartalmazza a nemzeti polgári repülésbiztonsági program rendszeres értékelését célzó valamennyi, a minőségellenőrzés nyomon követéséhez szükséges intézkedést és az ezek alapját képező politikákat.

(2) A minőségellenőrzési program az alábbi elemeket tartalmazza és veszi figyelembe:

a) szervezeti felépítés, hatáskör és erőforrások;

b) a minőségellenőrzési program végrehajtásáért felelős valamennyi ellenőr munkaköri leírása és képzettsége;

c) operatív ellenőrző tevékenységek, ideértve a biztonsági ellenőrzések, a vizsgálatok, felmérések és tesztek típusait, célját, tartalmát, gyakoriságát és célpontját, valamint - amint alkalmazható - az előírások betartásának osztályozását, illetve a vizsgálatok terjedelmét és hatáskörét;

d) hiányosságok javítását célzó tevékenységek, amelyek részletezik a hiányosságokról szóló jelentést, az utólagos ellenőrzést és a javító intézkedést a repülésbiztonsági követelmények betartásának hatékony biztosítása érdekében;

e) végrehajtási intézkedések; és

f) az elvégzett tevékenységek, valamint a repülésbiztonsági követelmények betartási szintjével kapcsolatos információk átadása és jelentése.

5. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése

(1) A nemzeti polgári repülésbiztonsági program végrehajtását ellenőrzik.

(2) Az ellenőrzés a minőségellenőrzési programmal összhangban történik, figyelembe véve a tevékenységekkel járó fenyegetettség szintjét, a műveletek típusát és jellegét, a végrehajtás színvonalát, valamint a gyakoribb ellenőrzést szükségessé tevő egyéb tényezőket és értékeléseket.

(3) A minőségellenőrzési program irányítását, prioritásainak meghatározását és szervezését a nemzeti polgári repülésbiztonsági program keretében hozott intézkedések operatív végrehajtásától függetlenül kell elvégezni.

6. cikk

Jelentés

(1) A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítésére tett intézkedésekről, illetve a területükön lévő repülőterek repülésbiztonsági helyzetéről. A jelentésre vonatkozó iránymutatás az I. mellékletben található.

(2) A referencia-időszak január 1-jétől december 31-ig terjed. A jelentést a referencia-időszak végét követő két hónappal kell benyújtani. Kivételt képez a 2003. július 19. és 2003. december 31. közötti időszakra vonatkozó jelentés, amelyet 2004. február végéig kell benyújtani.

III. FEJEZET

AZ ELLENŐRZÉSEK KÖZÖS MÓDSZERTANA

7. cikk

Az ellenőrzések lefolytatása

Az előírások betartását ellenőrző tevékenységek a bejelentett és a be nem jelentett tevékenységekből állnak.

8. cikk

Az előírások betartásának osztályozása

A biztonsági ellenőrzések, vizsgálatok és tesztek során a II. mellékletben található, az előírások betartására vonatkozó harmonizált osztályozási rendszer felhasználásával kell értékelni a nemzeti polgári repülésbiztonsági program végrehajtását.

IV. FEJEZET

AZ ELLENŐRÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

9. cikk

Az ellenőrök rendelkezésre állása

Minden tagállam megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy elegendő számú ellenőr álljon rendelkezésre az előírások betartásának ellenőrzésével összefüggő valamennyi tevékenység elvégzéséhez.

10. cikk

Az ellenőrök képesítésére vonatkozó feltételek

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság nevében eljáró ellenőrök megfelelő, az érintett szakterületre vonatkozó elegendő elméleti és gyakorlati tapasztalatot tartalmazó képesítéssel rendelkezzenek.

(2) Az ellenőröknek:

a) jól kell ismerniük a nemzeti polgári repülésbiztonsági programot és annak a vizsgált tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazását;

b) adott esetben ismerniük kell az érintett tagállamban és a vizsgált helyszínen alkalmazandó szigorúbb intézkedéseket;

c) megfelelő gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a biztonsági technológiákról és módszerekről;

d) ismerniük kell az ellenőrzés elveit, eljárásait és módszereit;

e) gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a vizsgált tevékenységekről.

V. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A legjobb gyakorlat megosztása

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségellenőrzési programra, az ellenőrzés módszertanára és az ellenőrökre vonatkozó legjobb gyakorlatról. A Bizottság továbbítja a többi tagállamnak ezen információkat.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 4-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 335., 2002.12.30., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

IRÁNYMUTATÁS A BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ JELENTÉSHEZ

Szervezeti felépítés, hatáskörök és erőforrások

- A minőségellenőrző szervezet, a hatáskörök és az erőforrások módozatai, beleértve a jövőbeni, tervezett módosításokat (lásd a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontját),

- az ellenőrök száma - jelenlegi és tervezett (lásd a 9. cikket),

- az ellenőrök képesítése - a képzésben felhasznált eszközök és erőforrások (lásd a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontját, illetve a 10. cikket),

- magyarázat, amennyiben az e részre vonatkozó minőségellenőrzési programot nem teljes mértékben alkalmazták.

Operatív ellenőrzési tevékenységek

- Az operatív tevékenységek végrehajtásának helyzete: minden ellenőrzési tevékenység típusa, célja, tartalma, gyakorisága és célpontja (lásd a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontját), ideértve az ellenőrök számát repülőterenként és biztonsági intézkedéseket igénylő helyenként (például: belépés-ellenőrzés, légijármű-védelem, poggyásztéri csomagok átvizsgálása), adott esetben és lehetőség szerint,

- az operatív ellenőrzési tevékenységek aránya a helyszíni tevékenységekhez képest (lásd az 5. cikk (2) bekezdését),

- az előírások betartásának szintje repülésbiztonsági intézkedéseket igénylő helyenként (például: belépés-ellenőrzés, légijármű-védelem, poggyásztéri csomagok átvizsgálása) (lásd a 8. cikket),

- magyarázat, amennyiben az operatív tevékenységeket nem teljes mértékben alkalmazták.

A hiányosságok kijavítását célzó tevékenységek

- A hiányosságok kijavítását célzó tevékenységek végrehajtásának állapota (lásd a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontját),

- a repülésbiztonsági követelmények végrehajtásával kapcsolatos, főbb területek (például: belépés-ellenőrzés, légijármű-védelem, poggyásztéri csomagok átvizsgálása),

- javítási céllal végrehajtott vagy tervezett főbb tevékenységek (például: a biztonságtudat erősítését célzó képzések, műhelyek, ösztönző programok),

- alkalmazott végrehajtási intézkedések (lásd a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontját).

Repülésbiztonsági helyzet a repülőtereken

- A tagállamok repülőtereinek általános repülésbiztonsági helyzete.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Az előírások betartásának összehangolt osztályozási rendszere

Az alábbi osztályozást kell alkalmazni a nemzeti polgári repülésbiztonsági program végrehajtásának értékelésére.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1217 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1217&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék