2055/2003. (III. 27.) Korm. határozat

az ANIMO rendszerhez történő csatlakozásról szóló szerződés megkötéséről

A Kormány

1. támogatja az ANIMO rendszerhez történő csatlakozásról szóló szerződés megkötését;

2. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/A. §-ának c) pontja értelmében lemond a Magyar Államot megillető mentességről a szerződésből fakadó, az EuroKom-mal esetlegesen fennálló vitás kérdésekkel kapcsolatos bírósági eljárások tekintetében;

3. felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök