A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27297/2014/18. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (ADÓÜGYBEN hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 3. §, 141. §, 164. §, 324. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 117. §, 2003. évi XCII. törvény (Art.) 97. §, 99. §, 140. §] Bíró: Maár Zsuzsanna

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

12.K.27.297/2014/18. szám

A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Csilléry Alexandra ügyvéd (....) által képviselt felperes neve (felperes címe.) felperesnek,- a dr. Gégény Dóra jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (8000 Székesfehérvár, Bástya u. 8.) alperes ellen adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - a NAV külön felhívására, az abban közölt időben és módon - 147.100,- (száznegyvenhétezer-egyszáz) Ft illetéket.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 122.550,- (százhuszonkettőezer-ötszázötven) Ft illetéket.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

A felperes az egyéni vállalkozói tevékenységét 2002. február 20. napján kezdte meg, a vizsgált időszakban folytatott főtevékenysége gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termelése volt, amelyet ténylegesen is végzett.

A felperes 2010. április 23. napján két adásvételi szerződést kötött a .... olasz gazdasági társasággal 120 tonna takarmánykukorica és 250 tonna búza Közösségen belüli termékértékesítésére, általános forgalmi adó mentesen.

A felek megállapodása értelmében a termény mennyiségi átvételére a felperes, mint eladó székhelyén kerül sor ...ban. Az áru berakodása és elküldése a felperes kötelezettsége, azzal, hogy a termény gépkocsival kerül elszállításra, amelyet az olasz vevő biztosít, a szállítás költségeit is a vevő viseli. A felek a szerződésben a vevő kötelezettségei között rögzítették, hogy be kell mutatnia a társaság cégkivonatát, társasági szerződését, képviselőjének igazolnia kell magát és be kell mutatnia a társaság képviseletére jogosító meghatalmazását, aláírási címpéldányt. A vevőnek igazolnia kell, hogy a búza a telephelyére leszállításra került, oly módon, hogy a cég képviselője az általa aláírt nemzetközi fuvarlevelet a felperes, mint eladó részére mihamarabb, de legkésőbb a szállítást követő 5 napon belül visszaküldi. Ha a CMR aláírására a vevő telephelyén más személy is jogosult, akkor azt meghatalmazással igazolni kell. Amennyiben a vevő helyett más személy jár el, írásban meghatalmazást kell adnia a képviseletében eljárni jogosult személy részére. A szállításban résztvevő járművek rendszámát a szállítást megelőző napon sms-ben vagy faxon kell közölni a felperessel. A felek a szerződés 12. pontjában kikötötték, hogy abban az esetben, ha a termény nem érkezik meg az olasz vevő telephelyére és/vagy a vevő nem tudja ezt a tényt bizonyítani, úgy a magyar jogszabályoknak megfelelően az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett.

Az adásvételi szerződéseket a felperes, valamint a .... olasz vevő részéről ... írták alá.

A termény elszállítására a felperes iratanyagában megtalálható nemzetközi fuvarlevelek tanúsága szerint 2010. április 30-án, 2010. május 4-én és 25-én, valamint 2010. június 2-án, 3-án és 8-án került sor.

A .... olasz gazdasági társaság törvényes képviselője, ...a 2010. május 4. napján, 2010. május 25. napján és 2010. június 8. napján kelt írásbeli nyilatkozatában felelőssége teljes tudatában kijelentette, hogy a felperestől vásárolt 123,56 tonna takarmánykukoricát, a 99,13 tonna búzát, és a 2010. június 8. napján vásárolt 71,27 tonna búzát Magyarországon nem, kizárólag az Európai Unió országaiban értékesíti, illetve szállítja. A 2010. május 4-én és 25-én kelt írásbeli nyilatkozatot a vevő törvényes képviselőjén kívül a felperes is aláírta és bélyegzőlenyomatával látta el.

A felperes a kukorica, illetve búza Közösségen belüli értékesítéséről három számlát állított ki a .... olasz gazdasági társaság részére. A számlák kiállítására 2010. május 4. napján, 2010. május 25. napján és 2010. június 8. napján került sor, a bizonylatokon 123,56 tonna kukorica és nettó 4.201.040,- Ft; 99,13 tonna búza és nettó 3.122.595,- Ft; 71,27 tonna búza és nettó 2.351.910,- Ft vételár szerepelt. A számlák kiegyenlítése banki átutalással, illetve készpénzben történt.

A felperes a 2010. május és június havi áfa bevallásában az olasz cég felé kiállított bizonylatokat Közösségen belüli adómentes értékesítésként szerepeltette.

A felperes által kiállított 3 darab számlához mindösszesen 10 darab nemzetközi fuvarlevél tartozott. A CMR-eken minden esetben feladóként a felperes szerepelt (a felperes bélyegzőlenyomatával feltüntetve), átvevőként a .... bélyegző lenyomata, az áru kiszolgáltatási helyeként Olaszország (Italy), az áru átvételének helyeként ..., dátum, az áru megnevezéseként takarmány kukorica vagy takarmány búza, kiállítás helyeként és időpontjaként ..., dátum, a fuvarozó rovatban a ... bélyegző lenyomata, az áru átvétele és kelte rovatban a .... egy másik bélyegző lenyomata, egy dátum és egy aláírás szerepelt. A CMR-ek alsó üres rovatában a ... bélyegző lenyomata, egy dátumbélyegző és egy aláírás szerepelt.

A felperesnél az adóellenőrzés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságától érkezett jelzés alapján indult. A NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága Kiválasztási, Általános Forgalmi Adó és Operatív Ellenőrzési Főosztály Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Osztály 1., mint elsőfokú adóhatóság a felperesnél a 390049/8801. számú megbízólevéllel 2010. május-június hónapokat érintően általános forgalmi adó bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett.

Az ellenőrzés eredményeként az elsőfokú adóhatóság a 2012. szeptember 24. napján kelt 3566918057 számú határozatával a felperes terhére 2.451.000,- Ft adókülönbözetet állapított meg, amely a folyószámlát nem érintette, a következő időszakra átvihető követelés összegét csökkentette.

Az elsőfokú adóhatóság az alapeljárásban az olasz adóhatóságnak a .... és a ... gazdasági társaságokat érintő megkeresésekre adott válaszai alapján megállapította, hogy a .... nevű társaság a székhelyén (Olaszország, ...) nem található, ott soha nem működött, az olasz adóhatóság számára ismeretlen és áfa befizetéseket soha nem teljesített. A társaság közösségi adószámát 2011. június 30-i hatállyal törölték.

A CMR-ek fuvarozó rovatában feltüntetett ... soha nem állt gazdasági kapcsolatban a .... társasággal, 2009. augusztus 28-án feljelentést tett a társaság adószámával és bélyegzőjével történt visszaélések miatt a Magyarországról Olaszországba történt szállítások vonatkozásában.

A felperes iratanyagában megtalálható CMR-ek és az azokon szereplő rendszámok alapján felkutatott fuvarozást végző társas vállalkozások (... képviselői, alkalmazottai által átadott CMR-ek, fuvarmegbízások és egyéb bizonylatok alapján az adóhatóság megállapította, hogy ugyanazon felrakási helyhez két darab CMR fuvarlevél tartozik, a CMR-ek eltérő adatokat tartalmaznak a feladó, a fuvarozó és az átvevő tekintetében is.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!