A Debreceni Ítélőtábla Bf.735/2018/9. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette (JELENTŐS mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette) tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 35. §, 37. §, 61. §, 62. §, 79. §, 80. §, 82. §, 176. §, 177. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 590. §, 591. §, 592. §, 599. §, 605. §, 606. §, 868. §, 870. §, 876. §] Bírók: Balla Lajos, Nagy Éva, Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra

Debreceni Ítélőtábla

Bf.I.735/2018/9. szám

A Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Debrecenben, 2019. január 21. napján tartott nyilvános ülés alapján meghozta a következő

í t é l e t e t:

A bűnszövetségben jelentős mennyiségű kábítószerre kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt I. r. vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Debreceni Törvényszék 2018. szeptember 21. napján kihirdetett 9.B.510/2017/57. számú ítéletének a fellebbezéssel érintett vádlottakra vonatkozó részét megváltoztatja az alábbiak szerint:

I. r. vádlott vonatkozásában a társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettét a Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont, cb) alpont II. fordulata, (2) bekezdés a) és b) pontok szerint jelöli meg.

III. r. vádlott vonatkozásában a társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettét a Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont, cb) alpont II. fordulata, (2) bekezdés b) pont szerint jelöli meg.

A III. r. vádlott szabadságvesztés büntetését 3 (három) évre enyhíti.

A III. r. vádlottal szemben 122.500,- (százhuszonkettőezer-ötszáz) Ft erejéig tekinti elrendeltnek a vagyonelkobzást.

Az eljárás során a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya által T.375/2017/1., 2., 3. tételszám, T.428/2017/1. tételszám, T.429/2017/1. tételszám, T.404/2017/4. tételszám alatt bevételezett és elkobozni rendelt bűnjelek a nyomozóhatóság 09010/685/217. bü. számú ügyében kerültek lefoglalásra és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet Regionális Laboratórium Debrecen által kerültek megvizsgálásra a 29200-801/5698,-1-3-4-5-6-9/2017. szám alatt.

Az ítélőtábla a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya által 09010/685/2017. bü. számú ügyben lefoglalt és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet Regionális Laboratórium Debrecen által 29200-801/5698-8/2017. szám alatt megvizsgált "Hausmeister" feliratú fehér színű működőképes digitális mérleget is elkobozza.

A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya által T.431/2017/1-15. tételszám alatt feltüntetett és elkobozni rendelt bűnjelek mellett a megjelölt kannákban és flakonokban lévő folyadékot is elkobzottnak tekinti.

Egyebekben az elsőfokú bíróság határozatának jelzett részét helybenhagyja.

I n d o k o l á s

A Debreceni Törvényszék 2018. szeptember 21. napján kihirdetett 9.B.510/2017/57. számú ítéletével az I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 177. § (1) bekezdés c) pont, cb) alpont, (2) bekezdés a) és b) pont]. Ezért 5 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, mellékbüntetésül 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámítani rendelte az I. r. vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napban állapította meg.

A III. r. vádlott bűnösségét társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében (Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont, cb) alpont, (2) bekezdés b) pont) állapította meg. Ezért 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, mellékbüntetésül 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napban állapította meg.

Az I. r. vádlottal szemben 228.000 Ft, a III. r. vádlottal szemben 115.000 Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

A nyomozás során az I. r. vádlottól lefoglalt 3,6 millió Ft lefoglalását megszüntette és a vele szemben megállapított vagyonelkobzás és bűnügyi költség biztosítására visszatartotta, a fennmaradó összeget ugyanakkor az I. r. vádlott részére kiadni rendelte.

Az első fokon eljárt törvényszék rendelkezett a lefoglalt bűnjelek sorsáról is, illetőleg kötelezte a fellebbezéssel érintett vádlottakat külön-külön az esetükben felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet ellen az I. r. és a III. r. vádlottak enyhítésért, védőik téves minősítés miatt és enyhítés érdekében, az I. r. vádlott védője az indokolás ellen is fellebbezett. Az ügyész valamennyi vádlottat érintően tudomásul vette az ítéletet.

A II. r. vádlott és védője a nyilatkozattételre fenntartott határidőben nem éltek jogorvoslattal, a IV. r. vádlott és védője tudomásul vették az érdemi határozatot.

A II. r. vádlottra és a IV. r. vádlottra az ítélet első fokon jogerőre emelkedett.

A fellebbviteli főügyészség a fellebbezéssel érintett vádlottak vonatkozásában az ítélet helybenhagyását indítványozta.

Az ítélőtáblához eljuttatott fellebbezése indokolásában az I. r. vádlott védője (8. sorszám alatt) vitatta a bizonyos kiemelt helyszín közelében, közvetlen környezetében való megvalósultság megállapíthatóságát, illetve a bűnszövetség, mint minősítő körülmény rögzítését. Mindezek mellett ugyanakkor fellebbezését enyhítés érdekében tartotta fenn.

A III. r. vádlott védője az ítélőtáblához eljuttatott beadványában (6. sorszám) kifogásolta azt, hogy megállapítható lenne az oktatási intézmény közvetlen környezetében történő elkövetés, illetőleg kifejtette, hogy a bűnszövetség előzetes megállapodás hiányában, mint minősítő körülmény nem róható védence terhére, ezért a Btk. 176. § (1) bekezdésében meghatározott, aszerint minősülő és büntetendő kábítószer-kereskedelem bűntettében indítványozta védence bűnösségének megállapítását, emiatt pedig végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását látta alkalmazhatónak.

Elöljáróban szükséges rámutatni arra, hogy a 2018. július 1. napján hatályba lépett 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.) 868. § (1) bekezdése felhívásával e törvény rendelkezéseit a 868. §-876. §-ban meghatározott eltérésekkel a hatályba lépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell, illetőleg a 870. § (1) bekezdése értelmében e törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt e törvény másként szabályozza.

Az ítélőtábla a törvényszék ítéletét az azt megelőző bírósági eljárással együtt a Be. 590. § (1), (2) bekezdései alapján teljes terjedelmében felülbírálta a Be. 599. § (1) bekezdése szerinti nyilvános ülésen és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályok maradéktalan betartásával ügyfelderítési kötelezettségének hiánytalanul eleget tett, széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le.

Az ítélőtábla arra a meggyőződésre jutott, hogy a törvényszék a tárgyalásán megvizsgált bizonyítékokat egyenként és összességükben is okszerűen értékelte, ezért az általa rögzített tényállás túlnyomórészt megalapozott, az azonban kisebb mértékben kiegészítésre, pontosításra szorul az iratok tartalma alapján a Be. 592. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásával, illetve a Be. 599. § (2) bekezdés a) pontját is felhívva a következőképpen:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!