31999L0072[1]

AZ Európai Parlament és a Tanács 1999/72/EK irányelve (1999. július 29.) az élelmiszerből származó fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózisok és meghatározott zoonózis-kórokozók elleni védekezési intézkedésekről szóló 92/117/EGK irányelv módosításáról

AZ Európai Parlament és a Tanács 1999/72/EK irányelve

(1999. július 29.)

az élelmiszerből származó fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózisok és meghatározott zoonózis-kórokozók elleni védekezési intézkedésekről szóló 92/117/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A szerzett tapasztalatok és a zoonózisok megelőzésének és ellenőrzésének fontossága tudatában az élelmiszerből származó fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózisok és meghatározott zoonózis-kórokozók elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1992. december 17-i 92/117/EGK tanácsi irányelv [4] alapvető felülvizsgálatára van szükség.

(2) Egy ilyen alapvető felülvizsgálattal a zoonózis jelentési rendszerével kapcsolatos új szabályokat, a baromfiállományokban előforduló szalmonellózis ellenőrzésére és felszámolására vonatkozó továbbfejlesztett szabályokat, valamint egy a szalmonellózistól eltérő zoonózisokat ellenőrző rendszert lehetne bevezetni.

(3) Egy ilyen alapvető felülvizsgálat során kölcsönös konzultáció és az összes érintett fél bevonása szükséges, különös tekinettel a fogyasztói szervezetekre, valamint a mezőgazdasági ágazatra és a tudományos élet képviselőire.

(4) E felülvizsgálat befejezéséig helyénvaló, hogy a harmadik országok által benyújtandó tervek határidejét meghosszabítsák, a Bizottság kötelezettségét pedig, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az új rendelkezésekkel kapcsolatban javaslatokat nyújtson be, elhalasszák,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/117/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 14. cikk (2) bekezdésében az "1998. december 31." időpont helyébe az "egy évvel a 15a. cikk (2) bekezdésében említett javaslatoknak megfelelő jogszabályok hatálybalépését követően" szöveg lép;

2. A 15a. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második sorában az "1997. november 1." időpont helyébe "2000. március 31." lép;

b) a (2) bekezdés végén az "1998. június 1." időpont helyébe "2000. december 31." lép;

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. május 31-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

S. Hassi

[1] HL C 63., 1999.3.5., 8. o.

[2] 1999. április 28-i vélemény (HL C 169., 1999.6.16.)

[3] Az Európai Parlament 1999. április 13-i véleménye (HL C 219., 1999.7.30.), a Tanács 1999. július 19-i határozata.

[4] HL L 62., 1993.3.15., 38. o. A legutóbb a 97/22/EK irányelvvel (HL L 113., 1997.4.30., 9. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0072&locale=hu