Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

1. A Kormány

1.1. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2013. január 31., és azt követően folyamatosan

1.2. elrendeli, hogy az e határozatban foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre, valamint a rehabilitációs orvosszakértői feladatok ellátása érdekében megbízási szerződéssel foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt orvosokra;[1]

1.3. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.1. alpont szerinti közalkalmazott, illetve - törvényben meghatározottak szerint - kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában;[2]

1.4. elrendeli, hogy a kormánytisztviselők és a kormányzati ügykezelők esetében az 1.3. alpontot akként kell alkalmazni, hogy abban az esetben, ha a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány döntéséről a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel bekövetkeztét megelőző 10. napig nem értesül, a munkáltatói jogok gyakorlójának döntéséhez nem szükséges a Kormány véleménye, a Kormány döntésének meghozatalát követő 60 napon belül azonban meg kell tenni a Kormány véleményének megfelelő intézkedéseket;[3]

1.5. elrendeli, hogy az 1.1. alpont alapján megszüntetett jogviszonyú közalkalmazottak, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők álláshelyeinek betöltésére közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető, és a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető;[4]

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.6. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek közalkalmazotti és - törvényben meghatározottak szerint - kormányzati szolgálati jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.7. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.6. alpont szerint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő foglalkoztatásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában; továbbá azzal, hogy a Kormány véleményének kikérésére irányuló eljárásra az 1.10-1.14. alpontot kell alkalmazni oly módon, hogy továbbfoglalkoztatáson a foglalkoztatási jogviszony létesítését kell érteni, a kérelem megtételére pedig a közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy kormányzati ügykezelői jogviszonyt létesíteni kívánó személy jogosult;[5]

1.8. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne kössenek megbízási és vállalkozási szerződést olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.9. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, a költségvetési szerv vezetője a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.8. alpont szerinti megbízási és vállalkozási szerződés létrehozásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a költségvetési szerv vezetőjét a döntésének meghozatalában; továbbá azzal, hogy a Kormány véleményének kikérésére irányuló eljárásra az 1.10-1.14. alpontot kell alkalmazni oly módon, hogy továbbfoglalkoztatáson a szerződés létrehozását, munkáltatói jogok gyakorlóján a költségvetési szerv vezetőjét kell érteni, a kérelem megtételére pedig a költségvetési szervvel szerződő fél jogosult;[6]

1.10. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottak, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők továbbfoglalkoztatásuk iránti kérelmét egyetértése esetén - azok kézhezvételét követő 8 napon belül - a továbbfoglalkoztatásra vonatkozó javaslatával továbbítsa számukra;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.11. felhívja a minisztereket, hogy az 1.10. alpont szerinti kérelmeket - azok kézhezvételét követő 8 napon belül - továbbítsák a Miniszterelnökséget vezető államtitkár számára;[7]

Felelős: a miniszterek

Határidő: folyamatosan

1.12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1.10. alpont szerinti kérelmeket - azok kézhezvételét követő 8 napon belül - a továbbfoglalkoztatással kapcsolatos véleményének beszerzése érdekében, véleményalkotásra előkészítve továbbítsa a Kormány számára; azzal, hogy az előterjesztést a Kormány ülésére annak a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat szerinti véleményezése és a közigazgatási államtitkári értekezlet ülésén való megtárgyalása mellőzésével kell benyújtani;[8]

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kormány 1.12. alpont szerinti véleményét - annak kézhezvételét követő 5 napon belül - továbbítsa a miniszterek számára;[9]

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.14. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kormány 1.12. alpont szerinti véleményét - annak kézhezvételét követő 5 napon belül - továbbítsák az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek tekintetében munkáltatói jogokat gyakorló személy számára;[10]

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.15. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az e határozat hatálybalépésekor e határozat rendelkezéseivel érintett, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel jogviszonyban álló személyeket a munkáltatói jogokat gyakorló személyek a továbbfoglalkoztatás iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről haladéktalanul tájékoztassák, azzal, hogy az e határozat szerinti további intézkedések megtételére a tájékoztatást követő 15. nap után kerüljön sor.

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2015.09.09.

[2] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[3] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[4] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[5] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a)-b) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[6] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a)-b) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[7] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[8] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[9] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.

[10] Módosította az 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja. Hatályos 2013.09.04.