Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31999R1721[1]

Council Regulation (EC) No 1721/1999 of 29 July 1999 laying down certain control measures in respect of vessels flying the flag of Non-Contracting Parties to the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

A TANÁCS 1721/1999/EK RENDELETE

(1999. július 29.)

a déli-sarkvidéki tengerek élő erőforrásainak megőrzéséről szóló egyezmény nem szerződő feleinek lobogója alatt hajózó hajókra vonatkozó egyes ellenőrzési intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[2],

mivel:

(1) Az Európai Közösség csatlakozott a déli-sarkvidéki tengerekben élő erőforrások megőrzéséről szóló egyezményhez, a továbbiakban "CCAMLR-egyezmény"[3].

(2) A CCAMLR-egyezmény megfelelő keretet biztosít a regionális együttműködésre a tengeri élővilág megőrzésében és kezelésében, többek között azzal, hogy bizottságot hozott létre a déli-sarkvidéki tengerekben élő erőforrások megőrzésére, a továbbiakban "CCAMLR", illetve javaslatokat fogadott el a CCAMLR-egyezmény területén található tengeri erőforrások tekintetében a védelmi és végrehajtási intézkedésekről, melyek kötelezővé válnak az egyezmény szerződő felei számára.

(3) Továbbra is súlyosan rontja ezen intézkedések hatékonyságát az a gyakorlat, hogy a CCAMLR által megállapított védelmi és a végrehajtási intézkedések betartásának elkerüléseként a CCAMLR nem szerződő feleinek lobogója alatt működtetnek halászhajókat, és ezért ezt meg kell akadályozni.

(4) A CCAMLR következetesen meghívta a nem szerződő feleket, hogy csatlakozzanak az egyezményhez, vagy pedig a lobogójuk alatt hajózó halászhajók tekintetében kötelezettségeik teljesítéseként vállalják a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések alkalmazását.

(5) Az 1997. október 27-től november 7-ig tartó, XVI. éves ülésén a CCAMLR védelmi intézkedést fogadott el "a nem szerződő felek lobogója alatt hajózó hajók CCAMLR védelmi intézkedéseknek való megfelelését elősegítő rendszerről"; ennek célja annak biztosítása, hogy a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések hatékonyságát ne rontsák a nem szerződő felek lobogója alatt hajózó hajók.

(6) Ez a rendszer rendelkezik többek között arról, hogy a nem szerződő felek hajóit - ha azok önként tartózkodnak a szerződő felek kikötőiben - kötelezően átvizsgálják, és megtiltják a ki- és átrakodást, amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések megszegésével halásztak, valamint rendelkezik a szerződő felek által hozandó, bizonyos egyéb kísérő intézkedésekről.

(7) Ez a védelmi intézkedés 1998. május 10-től kötelező erejűvé válik minden szerződő fél számára, és ezért a Közösségnek végre kell hajtania.

(8) A Szerződés értelmében a belvizek és a kikötők felett a tagállamok gyakorolják a fennhatóságot; ugyanakkor azoknak a nem szerződő feleknek a lobogója alatt hajózó hajóknak tekintetében, melyeket az egyezmény területén észlelnek halászati tevékenység végzése közben, közösségi szinten további egységes intézkedéseket kell bevezetni a közösségi kikötőkben történő műveleteik szabályozására, hogy biztosítsák a CCAMLR által hozott védelmi és a végrehajtási intézkedések hatékonyságát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "nem szerződő fél hajója": olyan hajó, amely a CCAMLR-egyezmény egyik nem szerződő felének lobogója alatt hajózik, és amelyet halászati tevékenység végzése közben észleltek az egyezmény területén;

b) "észlelés": egy nem szerződő fél lobogója alatt hajózó hajó bármilyen megfigyelése, melyet egy a CCAMLR-egyezmény szerződő felének lobogója alatt hajózó és az egyezmény területén működő hajó, vagy egy CCAMLR-egyezmény szerződő felénél bejegyzett és az egyezmény területe felett átrepülő repülőgép vagy a CCAMLR felügyeleti rendszerhez kijelölt, a szerződő felek halászati ellenőrző szolgálatának egyik ellenőre végzett;

az észlelésekről szóló jelentésnek tartalmaznia kell az észlelt hajó azonosítására, a hajó tevékenységére, valamint földrajzi helyzetére vonatkozó információkat;

c) "az egyezmény területe": a 60. szélességtől délre eső terület, és e szélesség és a déli-sarki összehajlás közé eső terület. Déli-sarki összehajlásnak azt a vonalat tekintjük, amely az alábbi szélességi körök és hosszúsági körök mentén található pontokat köti össze: 50 °D, 0 °; 50°D, 30 °K; 45 °D, 30 °K; 45 °D, 80 °K; 55 °D, 80 °K; 55 °D, 150 °K; 60 °D, 150 °K; 60 °D, 50 °NY; 50 °D, 50 °NY; 50 °D, 0 .

2. cikk

Az észlelésekről szóló jelentések kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul továbbítja az abban szereplő információkat a CCAMLR titkárságára, és lehetőség szerint a nem szerződő fél hajója felé, és közli vele, hogy eljuttatja az információt annak lobogó szerinti államához.

3. cikk

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat valamennyi, a 2. cikkben leírtak szerint, illetve a CCAMLR titkárságától vagy egyéb CCAMLR szerződő féltől származó értesítés útján kapott észlelési jelentésről.

4. cikk

A Közösség halászhajói nem vehetnek át átrakodott állományt nem szerződő fél olyan hajójáról, melyet az egyezmény területén folytatott halászati tevékenység közben észleltek és jelentettek, és amelyről így feltételezhető, hogy rontotta a CCAMLR védelmi intézkedéseinek hatékonyságát.

5. cikk

(1) A valamely tagállam kikötőjébe belépni szándékozó, nem szerződő fél hajójának parancsnoka legalább 72 órával előre értesíti az adott tagállam illetékes hatóságait az érkezés várható időpontjáról, a hajón található fogás eredetéről, és - ahol ez fennáll - azon hajóról illetve hajókról, mely(ek)ről fogást rakodtak át. A hajó nem léphet be a kikötőbe mindaddig, míg az adott tagállam illetékes hatóságai nem igazolják, hogy a szükséges előzetes értesítést megkapták.

(2) Vis maior vagy végveszély eseteit kivéve a nem szerződő fél hajói csak azokban a kikötőkben köthetnek ki, melyeket a tagállamok e rendelet céljából kijelöltek.

(3) E rendelet hatályba lépésének napján a tagállamok megküldik a Bizottságnak a 2. bekezdésben említett kikötők jegyzékét. A későbbiekben e jegyzék bármely változásáról tájékoztatják a Bizottságot.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában hozza nyilvánosságra a jegyzéket és annak változásait.

6. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy illetékes hatóságaik megvizsgálják minden egyes, a kijelölt kikötőkbe belépő, nem szerződő fél hajóját. A hajók nem rakodhatják ki vagy át a fogást mindaddig, míg ezen vizsgálat le nem zárult.

(2) Ha egy ilyen vizsgálat során az illetékes hatóságok a nem szerződő fél hajójának fedélzetén bármilyen a CCAMLR védelmi intézkedések alá tartozó fajt találnak, úgy az érintett tagállam megtiltja e fajok ki- és/vagy átrakodását.

(3) Ez a tilalom azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha a nem szerződő fél ellenőrzött hajójának parancsnoka az adott tagállam illetékes hatóságai előtt kielégítő módon bizonyítja, hogy

- a hajón található fajokat a CCAMLR-egyezmény területén kívül fogták; vagy

- a hajón található fajokat a vonatkozó CCAMLR védelmi intézkedésekkel és az egyezmény előírásaival összhangban fogták ki.

7. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot minden egyes ellenőrzés eredményéről, és - ahol ez fennáll - minden olyan ki- és/vagy átrakodási tilalomról, melyet az ellenőrzés eredményeként alkalmaztak.

A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a CCAMLR titkárságára, illetve lehető legrövidebb időn belül a nem szerződő fél ellenőrzött hajójának lobogó szerinti államához.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. HASSI

[1] HL C 218., 1998.7.14.

[2] HL C 98., 1999.4.9.

[3] HL L 252., 1981.9.5., 26. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1721 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1721&locale=hu