32007R0865[1]

A Tanács 865/2007/EK rendelete ( 2007. július 10. ) a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 865/2007/EK RENDELETE

(2007. július 10.)

a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja a halászati kapacitás szabályozására vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A flottakapacitás szabályozására vonatkozó, jelenleg alkalmazandó rendelkezéseket módosítani kell a tapasztalatok tükrében.

(3) A tagállamoknak engedélyezni kell az új vagy meglévő hajók tonnatartalmának korlátozott bővítését a biztonság, a munkakörülmények, a higiénia és a fedélzeten szállított termékek minőségének javítása érdekében, feltéve, hogy ez nem növeli a hajók halfogási képességét és a tagállamok előnyben részesítik az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (3) 26. cikkében említett kisüzemi part menti halászatot. A kapacitásbővítést össze kell kapcsolni a tagállamok azon erőfeszítésével, hogy halászati kapacitásukat állami támogatás segítségével módosítsák 2003. január 1. vagy 2004. május 1. és 2006. december 31. között, valamint 2007. január 1-jétől kezdődően.

(4) Az 1198/2006/EK rendelet 25. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, állami támogatással történő motorcseréhez szükséges motorteljesítmény-csökkentést a belépési/kilépési rend alkalmazásával és a referenciaszintek kiigazításával összefüggésben a flottából állami támogatással kilépő teljesítménynek kell tekinteni.

(5) Ezért a 2371/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2371/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: "11. cikk A halászati kapacitás módosítása (1) A tagállamok intézkedéseket hoznak flottájuk halászati kapacitásának módosítására a halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti stabil és tartós egyensúly érdekében. (2) A tagállamok biztosítják, hogy az e cikkben és a 12. cikkben említett, bruttó űrtartalomban és kilowattban kifejezett referenciaértékeket a halászati kapacitásra vonatkozóan nem lépik túl. (3) A flottából állami támogatással történő kilépés akkor engedélyezhető, ha azt megelőzi a halászati engedélynek az 1281/2005/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott visszavonása és - amennyiben az külön elő van írva - a vonatkozó rendeletekben meghatározott halászati felhatalmazás visszavonása. A (6) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az engedély és szükség esetén az érintett halászatra vonatkozó halászati felhatalmazások szerinti kapacitás nem pótolható. (4) Ha állami támogatás biztosított az e cikkel és a 12. cikkel összhangban megállapított referenciaszintet meghaladó kapacitás leépítéséhez, a visszavont kapacitás mennyiségét automatikusan le kell vonni a referenciaszintből. Az így kapott referenciaszint lesz az új referenciaszint. (5) Az ötéves vagy annál idősebb halászhajók főfedélzetének a fedélzeti biztonság, a munkakörülmények, a higiénia és a termékminőség javítására irányuló korszerűsítése megnövelheti a hajó tonnatartalmát, amennyiben e modernizáció nem növeli a hajók halfogási képességét. Az e cikkel és a 12. cikkel összhangban megállapított referenciaszinteket ennek megfelelően kell módosítani. A vonatkozó kapacitást nem kell számításba venni a 13. cikk szerinti, tagállamok által végzett belépés és kilépés egyensúlyának megteremtéséhez. (6) A fedélzeti biztonság, a munkakörülmények, a higiénia és a termékminőség javítása érdekében a tagállamok 2007. január 1-jétől jogosultak arra, hogy új és meglévő hajóik között újra elosszák a tonnatartalomban kifejezett következő kapacitást, feltéve, hogy e kapacitás nem növeli a hajók halfogási képességét: Az e cikkel és a 12. cikkel összhangban megállapított referenciaszinteket ennek megfelelően kell módosítani. A vonatkozó kapacitást nem kell számításba venni a 13. cikk szerinti, tagállamok által végzett belépés és kilépés egyensúlyának megteremtéséhez. A halászati kapacitás e bekezdés szerinti elosztásakor a tagállamok előnyben részesítik az 1198/2006/EK rendelet (5) 26. cikkében említett kisüzemi part menti halászatot. (7) Az e cikk alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályokat a 30. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.

- a 2003. január 1. és 2006. december 31. között állami támogatással kivont átlagos évi tonnatartalom 4 %-át azon tagállamoknál, amelyek 2003. január 1-jén a Közösség tagjai voltak, illetve a 2004. május 1. és 2006. december 31. között állami támogatással kivont átlagos évi tonnatartalom 4 %-át a Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok esetében, valamint

- a flottából 2007. január 1. után állami támogatással kivont tonnatartalom 4 %-át.

2. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép: "13. cikk Belépési/kilépési rend és általános kapacitáscsökkentés (1) A tagállamoknak oly módon kell a flottába való belépést és a flottából való kilépést szabályozniuk, hogy 2003. január 1-jétől: (2) Az e cikk alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályokat a 30. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.".

a) az új kapacitásnak állami támogatás nélkül a flottába való belépését legalább ugyanolyan nagyságú kapacitás állami támogatás nélküli korábbi kivonásával kell kompenzálni;

b) állami támogatás biztosításával a flottába lépő új kapacitást 2003. január 1. után korábbi állami támogatás nélküli kivonás kompenzálja:

i. legalább ugyanolyan kapacitás kivonásával abban az esetben, ha 100 BRT űrtartalmú vagy annál kisebb új hajót kívánnak beléptetni;

ii. legalább 1,35-ször nagyobb kapacitás kivonásával abban az esetben, ha 100 BRT űrtartalomnál nagyobb hajót kívánnak beléptetni;

c) a motornak az 1198/2006/EK rendelet 25. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, állami támogatással történő cseréjét a kicserélt motor teljesítménye 20 %-ának megfelelő, teljesítményben kifejezett kapacitáscsökkentéssel kell kompenzálni. A 20 %-os teljesítménycsökkentést a 11. cikk (4) bekezdésével összhangban le kell vonni a referenciaszintekből.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

(1) 2007. április 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(4) HL L 203., 2005.8.4., 3. o.

(5) HL L 223., 2006.8.15., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0865 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0865&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.