1984/7. Nemzetközi Szerződés a külügyminisztertől

Antarktisz Szerződés

(Washington, 1959. december 1.)

Argentína, Ausztrália, Belgium, Chile, a Francia Köztársaság, Japán, Új-Zéland, Norvégia, a Dél-Afrikai Unió, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya;

elismerve, hogy az egész emberiség érdeke, hogy az Antarktiszt örökké és kizárólag békés célok érdekében vegyék igénybe, és ne váljék nemzetközi nézeteltérés színterévé, vagy tárgyává;

méltányolva azt, hogy az Antarktisz tudományos kutatásában megvalósuló nemzetközi együttműködés jelentős mértékben hozzájárul a tudományos ismeretek fejlesztéséhez;

attól a meggyőződéstől áthatva, hogy egy szilárd alap létrehozása az Antarktisz tudományos kutatásának szabadságán alapuló olyan együttműködés folytatásához és fejlesztéséhez, mint amilyen megvalósult a Nemzetközi Geofizikai Év során, összhangban van az egész emberiség tudományának és haladásának érdekeivel;

meggyőződve arról, hogy egy szerződés, amely biztosítja az Antarktisz kizárólag békés célú használatát, és az Antarktiszon a nemzetközi egyetértés folyamatosságát, az Egyesült Nemzetek Alapokmányában lefektetett célok és elvek megvalósítását szolgálja;

megállapodtak a következőkben:

I. cikk

1. Az Antarktiszt kizárólag békés célokra szabad igénybe venni. Tilos többek között, minden katonai természetű tevékenység, katonai támaszpontok és erődítmények létesítése, hadgyakorlatok tartása, illetve bármilyen fegyverkísérlet folytatása.

2. Jelen Szerződés nem tiltja katonai személyzet, vagy felszerelés használatát, tudományos kutatás, vagy egyéb békés célú tevékenység érdekében.

II. cikk

A Jelen Szerződés rendelkezéseinek értelmében folytatódjék az Antarktiszon végzett tudományos kutatás szabadságának és az e célból történő együttműködésnek a Nemzetközi Geofizikai Év során követett gyakorlata.

III. cikk

1. Azzal a céllal, hogy elősegítsék az Antarktisz tudományos kutatásának területén a nemzetközi együttműködést, mint erről a Jelen Szerződés II. cikke rendelkezik, a Szerződő Felek megállapodnak, hogy a lehető legnagyobb mértékben és leggyakorlatibb módon:

a) kicserélik az Antarktiszon megvalósítandó tudományos program-tervezeteket érintő információkat a tevékenység maximális gazdaságosságának és hatékonyságának elérése érdekében;

b) tudományos személyzetet cserélnek az Antarktiszon levő expedíciók és állomások között;

c) kicserélik az Antarktisz területének kutatásából eredő tudományos megfigyelési adatokat, és azokat mindenki számára hozzáférhetővé teszik.

2. Ezen cikk rendelkezéseinek alkalmazása során minden eszközzel ösztönzik az együttműködésre alapított munkakapcsolatok kialakítását az ENSZ azon szakosított szervezeteivel, és más nemzetközi szervezetekkel, melyek az Antarktisz területén tudományos vagy technikai érdekeltséggel rendelkeznek.

IV. cikk

1. A Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint:

a) bármely Szerződő Félnek az Antarktiszon való területi szuverenitására előzetesen kinyilvánított jogáról vagy követeléséről való lemondása;

b) bármely Szerződő Félnek az Antarktiszon való területi szuverenitására támasztott követeléséről való teljes vagy részleges lemondás, melynek alapjául az Antarktiszon folytatott saját, vagy állampolgárai által végzett tevékenység vagy egyéb ok szolgál;

c) amely érinti bármely Szerződő Fél álláspontját, hogy elismeri, vagy nem, bármely más állam jogát, vagy igényét, vagy igényalapját az Antarktiszon való területi szuverenitására vonatkozóan.

2. Amíg a Jelen Szerződés hatályban van, semmilyen tevékenység, vagy cselekedet nem szolgálhat alapul arra, hogy az Antarktiszon területi szuverenitásra vonatkozó igényt támasszanak, támogassanak vagy elutasítsanak, illetve nem formálhatnak semmilyen szuverenitásra vonatkozó jogot az Antarktiszon. A Jelen Szerződés érvényességi ideje alatt az Antarktiszon területi szuverenitásra vonatkozóan semmilyen új igény nem támasztható, illetve a meglevő igény nem terjeszthető ki.

V. cikk

1. Az Antarktisz területén tilos mindenféle nukleáris robbantás és radioaktív hulladékanyagok elhelyezése.

2. Amennyiben a nukleáris energia használatáról, beleértve a nukleáris robbantásokat és a radióaktív hulladékanyagok elhelyezését is, olyan nemzetközi megállapodás jön létre, amelynek részese minden olyan Szerződő Fél, amelynek képviselői jogosultak a IX. cikkben említett értekezleteken való részvételre, az ilyen egyezmények által létrehozott szabályokat kell alkalmazni az Antarktisz vonatkozásában.

VI. cikk

A Jelen Szerződés rendelkezéseit a déli szélesség 60. fokától délre fekvő térségre kell alkalmazni, beleértve minden jégtalapzatot, de a Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem érintheti, vagy bármilyen más módon nem befolyásolhatja valamely államnak a nemzetközi jogon alapuló jogait vagy jogainak gyakorlását a térségben fekvő nyílt tengerek vonatkozásában.

VII. cikk

1. A Jelen Szerződés célkiűzéseinek előmozdítása és rendelkezéseinek ellenőrzése érdekében minden Szerződő Fél, amelynek képviselői jogosultak részt venni a Szerződés IX. cikkében említett értekezleteken, jogosult kinevezni megfigyelőit, a jelen cikkben előírt vizsgálat lefolytatására. A megfigyelőknek az őket kinevező Szerződő Fél állampolgárainak kell lenniük. A megfigyelők nevét közölni kell minden más Szerződő Féllel, amely jogosult megfigyelőket kinevezni és hasonló módon értesíteni kell őket megbízatásuk lejártáról is.

2. A Jelen Cikk 1. pontjának rendelkezéseivel összhangban kinevezett minden megfigyelő bármikor teljesen szabadon közelítheti meg az Antarktisz tetszés szerinti vagy egész területét.

3. Az Antarktisz egész területe, beleértve az összes állomást, az ezen területeken levő felszereléseket és berendezéseket, valamint az összes vízi- és légijárművet, az Antarktiszon a ki- és berakodás, illetve a személyzetváltás célját szolgáló pontokon az Ezen Cikk 1. pontjának megfelelően kijelölt bármely megfigyelők számára bármikor nyitva kell hogy álljon az ellenőrzésre.

4. Bármely Szerződő Fél, amely jogosult megfigyelőket kijelölni, az Antarktisz bármely vagy egész területén bármikor légi ellenőrzést folytathat.

5. Minden Szerződő Fél akkor, amikor a Jelen Szerződés hatályba lép, köteles tájékoztatni a többi Szerződő Felet, majd előzetesen értesíteni azokat,

a) minden olyan, az Antarktisz felé tartó, illetve azon tevékenységet folytató expedícióról, amelyben hajói vagy állampolgárai rész vesznek, illetve amelyeket területén szerveztek, vagy onnan kiindulva hajtanak végre,

b) az állampolgárai által az Antarktiszon elfoglalt összes állomásról, és

c) bármely katonai személyzetről vagy felszerelésről, amelyet a Jelen Szerződés I. cikkének 2. bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően az Antarktiszon igénybe kívánnak venni.

VIII. cikk

1. Az e Szerződés által reájuk ruházott feladatok gyakorlásának elősegítése érdekében, és az egyes Szerződő Feleknek az Antarktiszon tartózkodó összes egyéb személyek feletti joghatóságra vonatkozó álláspontjának érintetlenül hagyásával, a Szerződés VII. Cikkének 1. szakaszában foglaltaknak megfelelően kijelölt megfigyelők, valamint a III. Cikk 1/b) alpontjának megfelelően cserélt tudományos személyzet és ezen személyek kíséretének tagjai, csak annak a Szerződő Félnek a joghatósága alá tartoznak, amelynek állampolgárai, minden olyan cselekményük vagy mulasztásuk miatt, amelyet az Antarktiszon a feladataik betöltése érdekében való tartózkodásuk idején követnek el.

2. A jelen Cikk 1. szakasza rendelkezéseinek érintetlenül hagyásával és a IX. Cikk 1/e) alpontjában előirt intézkedések elfogadásáig, az Antarktiszon gyakorolt joghatósággal kapcsolatos bármely vitában érintett Feleknek azonnal konzultálniuk kell egymással, egy kölcsönösen elfogadható megoldás érdekében.

IX. cikk

1. A Jelen Szerződés preambulumában említett Szerződő Felek képviselői a Szerződés hatálybalépésének dátumától számított két hónapon belül Canberrában, azontúl pedig megfelelő időközökben és helyen találkozókat tartanak abból a célból hogy információt cseréljenek, konzultáljanak az Antarktiszra vonatkozó közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről és hogy kidolgozzanak, mérlegeljenek és kormányaiknak intézkedéseket javasoljanak a Szerződés elvei és célkitűzései előmozdítása érdekében, nevezetesen:

a) az Antarktisz kizárólag békés célokra történő felhasználására;

b) az Antarktiszon végzendő tudományos kutatómunka megkönnyítésére,

c) az Antarktisszal kapcsolatos nemzetközi tudományos kutatások előmozdítására;

d) a Szerződés VII. Cikkében előirányzott felügyeleti jogok gyakorlásának elősegítésére;

e) az Antarktiszon megvalósuló joghatóság gyakorlására;

f) az Antarktisz élővilágának megőrzésére és megóvására.

2. Minden Szerződő Fél, amely a Jelen Szerződésnek a XIII. Cikkében meghatározott csatlakozással vált részesévé, jogosult kinevezni képviselőit a Jelen Cikk 1. pontjában megjelölt találkozókon való részvételre, mindaddig, ameddig fontos tudományos kutatómunka végzésével, úgy mint tudományos kutatóállomás létrehozásával, vagy tudományos expedíció küldésével kinyilvánítja az Antarktiszra vonatkozó érdekeltségét.

3. A Jelen Szerződés VII. Cikkében említett megfigyelők jelentéseit el kell juttatni a Jelen Cikk 1. pontjában említett találkozókon résztvevő Szerződő Felek képviselőihez.

4. A Jelen Cikk 1. pontjában említett intézkedések azon időponttól kezdve lépnek érvénybe, amikor valamennyi olyan Szerződő Fél, amelynek képviselői az intézkedések megvitatása céljából tartott találkozókon jogosultak részt venni, azokat jóváhagyta.

5. A Jelen Szerződés által létesített bármely vagy összes jog a Szerződés hatálybalépésének napjától kezdve gyakorolható, függetlenül attól, hogy történt-e vagy sem olyan intézkedés e jogok gyakorlása elősegítésének megvizsgálására, javaslására vagy elfogadására, amelyet egyébként e cikk előír.

X. cikk

Minden Szerződő Fél vállalja, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban megfelelő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szerződés elveivel és céljaival ellentétes tevékenységet senki se kezdeményezzen az Antarktiszon.

XI. cikk

1. Ha két, vagy több Szerződő Fél között a Jelen Szerződés értelmezésével, vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita támad, úgy ezek a Szerződő Felek konzultációt folytatnak egymással abból a célból, hogy tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választottbíróság, igénybevétele, jogi rendezés, vagy az általuk választott más békés eszköz segítségével a vitát megoldják.

2. Minden olyan vitát, amelyet ezen eszközökkel nem oldottak meg, minden esetben a vitában résztvevő összes fél beleegyezésével rendezés céljából a Nemzetközi Bíróság elé kell utalni. Amennyiben nem sikerül egyezségre jutni a Nemzetközi Bíróság elé történő utalás kérdésében, ez a tény nem mentesíti a vitában álló Feleket azon felelősségük alól, hogy folytassák a vita bármilyen békés, a Jelen Cikk 1. pontjában meghatározott eszközzel történő megoldására irányuló erőfeszítéseiket.

XII. cikk

1. a) A Jelen Szerződés bármikor módosítható vagy kiegészíthető azon Szerződő Felek közös egyhangú megegyezésével, amelyek képviselői jogosultak részt venni a IX. Cikkben említett találkozókon. Bármely ilyen módosítás, vagy kiegészítés akkor lép hatályba, amikor a Letéteményes Kormány értesítést kap valamennyi említett Szerződő Féltől, hogy megerősítették azt.

b) Az ilyen módosítás vagy kiegészítés bármely más Szerződő Fél vonatkozásában akkor lép hatályba, miután a Letéteményes Kormány értesítést kapott az általa történt megerősítésről. Azt a Szerződő Felet, amelytől a módosítás vagy kiegészítés, a Jelen Cikk 1. a) alpontja szerinti hatálybalépése napjától számított két éven belül nem érkezik értesítés a megerősítésről, ennek az időtartamnak a lejártával úgy kell tekinteni, mint amely visszalépett a Szerződéstől.

2. a) Amennyiben a Jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 30 év lejárta után bármely, Szerződő Fél, amelynek képviselői jogosultak a IX. Cikkben említett találkozókon való részvételre, felhívással fordul a Letéteményes Kormányhoz, a lehető legrövidebb időn belül valamennyi Szerződő Fél részvételével konferenciát kell összehívni a Szerződés működése felülvizsgálásának céljából.

b) A Jelen Szerződés bármilyen módosítását vagy kiegészítését, amelyet egy ilyen konferencián résztvevő Szerződő Felek többsége, beleértve azoknak a többségét, amelyek képviselői jogosultak a IX. Cikkben említett találkozókon való részvételre, elfogad, a Letéteményes Kormány a konferencia befejezése után valamennyi Szerződő Féllel közli, és az a Jelen Cikk 1. pontja rendelkezései szerint lép hatályba.

c) Amennyiben az ilyen módosítás vagy kiegészítés valamennyi Szerződő Féllel való közlés időpontjától számított 2 éven belül a Jelen Cikk 1. a) alpontja rendelkezéseivel összhangban nem lép hatályba, akkor bármely Szerződő Fél ezen időtartam letelte után bármikor értesítheti a Letéteményes Kormányt a Jelen Szerződéstől való visszalépéséről. Ez a visszalépés közlésének a Letéteményes Kormánynál történt kézhezvételét követő 2 év elteltével lép hatályba.

XIII. cikk

1. A Jelen Szerződést az aláíró államoknak meg kell erősíteniük A Jelen Szerződés csatlakozásra nyitva áll bármely ENSZ tagállam számára, vagy bármely olyan más állam számára, amelyet valamennyi olyan Szerződő Fél, amelynek képviselői jogosultak a IX. Cikkben említett találkozókon való részvételre, a Szerződéshez való csatlakozásra egyetértésben felhív.

2. A Jelen Szerződés megerősítése, vagy az ahhoz történő csatlakozás minden állam saját alkotmányos eljárása szerint történik.

3. A megerősítő és csatlakozási okiratokat az Amerikai Egyesült Államok kormányánál kell letétbe helyezni, amely a Letéteményes Kormány,

4. A Letéteményes Kormány értesíti valamennyi, a Szerződést aláíró, vagy ahhoz csatlakozott államot a megerősítő, vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezésének időpontjáról, továbbá a szerződés és annak minden módosítása és kiegészítése hatálybalépésének időpontjáról.

5. A Jelen Szerződés mind az aláíró, mind pedig azon államok tekintetében, amelyek csatlakozási okiratukat letétbe helyezték, valamennyi aláíró állam megerősítő okiratának letétbe helyezését követően lép hatályba. Ezt követően a Szerződés bármely csatlakozó állam vonatkozásában a csatlakozási okiratának letétbe helyezése időpontjában lép hatályba.

6. Jelen Szerződést a Letéteményes Kormány az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkelyének megfelelően bejegyezteti.

XIV. Cikk

Jelen Szerződést, amely angol, francia, orosz és spanyol nyelven készült, és melynek mindegyik változata egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok kormányának levéltárában helyezik letétbe, amely ennek hitelesített másolatait az aláíró és a csatlakozó államok kormányainak megküldi.

Fentiek hiteléül az erre kellően felhatalmazott alulírottak a Szerződés aláírták.

Készült Washingtonban, 1959. december 1-én.

A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése 1984. január 27-én megtörtént.

A Szerződés a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1984. január 27-én lépett hatályba.

Az Antarktisz Szerződésben részes államok listája az 1984. február 17-i állapot szerint

OrszágA Szerződésben való részesség hatályba
lépésének időpontja
Amerikai Egyesült Államok1961. június 23.
Argentína1961. június 23.
Ausztrália1961. június 23.
Belgium1961. június 23.
Bulgária1978. szeptember 11.
Brazília1975. május 16.
Chile1961. június 23.
Csehszlovákia1962. június 14.
Dánia1965. május 20.
Dél-Afrika1961. június 23.
Franciaország1961. június 23.
Hollandia1967. március 30.
India1983. augusztus 19.
Japán1961. június 23.
OrszágA Szerződésben való részesség hatályba
lépésének időpontja
Kína1983. június 8.
Lengyelország1961. június 23.
Magyarország1984. január 27.
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egy. Kir.1961. június 23.
Német Demokratikus Köztársaság1974. november 19.
Német Szövetségi Köztársaság1979. február 5.
Norvégia1961. június 23.
Olaszország1931. március 18.
Pápua Új-Guinea1975. szeptember 16.
Peru1981. április 10.
Románia1971. szeptember 15.
Spanyolország1982. március 31.
Szovjetunió1961. június 23.
Új Zéland1961. június 23.
Urugvay1980. január 11.

Tartalomjegyzék